Annons

Konsultmarknaden 2019: Stigande prisnivåer och krav på kompetensomställning

Få analytiker på den nordiska marknaden har bättre koll på hur konsultmarknaden utvecklas än Radar Ecosystem Specialists. I årets rapport kring IT-konsultmarknadens utveckling visar trenden att den stigande prisnivån för IT-konsulter på den svenska marknaden fortsätter.
”Tillväxten inom olika kompetensområden skiljer dock stort,” noterar Radarchefen Hans Werner och hans medförfattare till rapporten. Särskilt intressant är deras konklusion att, ”den svagaste tillväxten återfinns inom teknikorienterade områden och den starkaste inom de strategiska.”
Den totala värdetillväxten för den traditionella IT-konsultmarknaden förväntas bli 3,5 procent och når 59 miljarder kronor för 2019.
Inte överraskande visar vidare rapporten på problematiska skillnader i kompetenstillgång inom olika inriktningar: ”Det finns ett omfattande behov av snabb kompetensomställning för att mildra den matchningsproblematik som enligt rapporten kommer att bestå under överskådlig tid,” slår rapportförfattarna fast.

De stigande priserna beror bland annat på en fortsatt mycket hög efterfrågan trots en vikande konjunktur. Kompetensbrist och lönekonkurrens inom flera kompetensområden är andra faktorer som tillsammans med konsultbolagens minskade rationaliseringsutrymme påverkar prisutvecklingen. Med en genomsnittlig tillväxt om 3,6 procent utmärker sig produkt- och tjänsteutveckling inklusive design som förväntas växa med drygt 11 procent. Detta att jämföra med management-konsulttjänster där tillväxten väntas bli drygt 4 procent.

Fortsatta löneökningar
Lönerna fortsätter att öka trots att de traditionella IT-konsultbolagens utrymme för rationaliseringar börjar nu ta slut. Det befintliga gapet mellan löner och marknadspriser kommer inte att kunna öka i någon större omfattning under de närmsta åren vilket indikerar att trenden med stigande konsultpriser fortsätter.
Matchningsproblematiken avseende kompetens består över överskådlig tid. Industrialiseringen av IT med ett ökat användande av molntjänster minskar behovet av tekniska volymkompetenser.
Även en vikande konjunktur har en återhållande effekt på efterfrågan på icke-strategiska volymkompetenser. En snabb och omfattande kompetensomställning krävs inom IT-området då behovet fortsätter förändras. För att lyckas, uppmanar Radar till att ur ett samhällsperspektiv genomföra större satsningar på nationella omställnings- och utbildningsprogram.

Högre värdeutväxling för mindre nischade konsulter
Radars analys av IT-konsultleverantörernas värdeutväxling, Radar-nyckeltal, som sammanväger kunders upplevda värdeskapande och kundnöjdhet med konsultbolagets förmåga att göra vinst, visar på tydliga skillnader mellan aktörerna på den traditionella IT-konsultmarknaden.
I rapportens ranking av 100 undersökta IT-konsultbolag visar att små/nischade har högre värdeutväxling mot kund än stora och generella. Samtidigt är värdeutväxlingen hos bolag med fokus på strategisk rådgivning, människor och kommunikation högre än i bolag med en bredare teknikinriktning.

Ökad skillnad mellan höga och låga betyg
Avståndet mellan IT-konsultbolag som får högst respektive lägst betyg ökade ytterligare under 2018. Som köpare av IT-konsulttjänster innebär detta en ökad risk som kräver en noggrann sourcing-process och en välutvecklad leverantörsstyrning. Hos leverantörssidan bör spridningen i kundnöjdhet betraktas med oro då endast 31 procent av kunderna upplever att deras konsultleverantörer förstår deras kärnverksamhet och utmaningar.
Konsolideringen av marknaden är mycket hög och det stora antalet uppköp och samgåenden fortsätter även under 2019. Den fragmenterade svenska konsultmarknaden levererar idag drygt hälften av timmarna via enmans- eller fåmansbolag. De 15 största aktörerna på den svenska marknaden representerar knappt 25 procent.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title