Annons

MOT BATTERIEKONOMIN: Northvolts satsningar bara en del av de 20-30 fabriker som kommer att behövas i Europa

Det var i juli ifjol som Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) fick i uppdrag av regeringen att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier. En del av uppdraget består i att senast den 28 februari 2021 analysera handlingsförslagen i den ”Strategi för fossilfri konkurrenskraft – en hållbar batterivärdekedja” som tagits fram av initiativet ”Fossilfritt Sverige”.
De tre samverkande myndigheterna Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SGU är också positiva till stora delar av ”Fossilfritt Sveriges” batteristrategi. Den har en stabil grund i branschernas färdplaner i vilka elektrifiering är en röd tråd och batterier är en viktig del av lösningen. Sverige har goda möjligheter att bidra till en hållbar batterivärdekedja för att minska klimatpåverkan och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

BRÅTTOM ATT AGERA, säger Northvoltgrundaren
Men det är bråttom att agera, menar t ex Northvoltgrundaren, Peter Carlsson:
– Bara en halvering av koldioxidutsläppen inom 15 år gör att det är bråttom, sa han i en tidigare PLM&ERP News-artikel. 
Och agerar är precis vad han gör. Nu senast med satsningen på att bygga ut verksamheten i polska Gdansk. Investeringen här omfattar 1,6 miljarder kronor och målsättningen är att man via de batterisystem som utvecklas och konfigureras i Gdansk ska bli störst i Europa på energilagringssystem.

Den nya anläggningen i Gdansk som digital modell.

Det handlar alltså om att sätta ihop battericellerna till olika batterisystem; celler som t ex byggs i Skellefteå-gigafabriken.
– Nyckeln för att säkerställa industrins tillverkningskapacitet är förstås battericellerna men det är lika viktigt att säkra kapaciteten för att kunna använda cellerna i en konkret verklighet. Den här nya fabriken kommer att kunna leverera energilagringssystem som bidrar till att förändra Europas elnät och industri, säger han i en kommentar till satsningen.

NORTHVOLT EXPANDERAR I EUROPA. – Man kan inte bygga allt i Sverige och våra kunder finns i Europa. Vi har lagt över 90 procent av våra investeringar i Sverige, säger Emad Zand som är chef för batterisystem vid Northvolt. Men Polensatsningen i sig är inte ny, bolaget har redan sedan tre år en mindre fabrik på plats i Polen. Den nya större fabriken ska kunna tas i bruk år 2022. BILD: SVT

”EN FÖRBANNAT BRA DIGITAL TVILLING!”
Så hur ser efterfrågeutvecklingen ut i Europa framöver? Enbart i Europa räknar fordonsjätten Volkswagen med en årlig efterfrågan på över 150 gigawattimmar från 2025, och en efterfrågan i Asien på samma nivå.
Det står därmed klart att de 16 gigawattimmar som initialt kommer från Northvolt/VW-fabriken i Salzgitter bara utgör drygt 10 procent av den tyska bilgigantens batteribehov. 

Idag konsumerar världen cirka 200 GWh batterier (2020), varav hälften relaterar till Europa. Förväntningen är att världens konsumtion om tio år kommer att gå upp till 3 000 GWh.

Detta å andra sidan öppnar dörren för flera Northvoltfabriker. Klart är också att Peter Carlsson är en ambitiös man. Han strävar efter en 25-procentig marknadsandel i Europa, sa han under ett Siemens-event i Stockholm i början på 2020, vilket innebär att han måste bygga fler gigafabriker. Idag konsumerar världen cirka 200 GWh batterier (2020). Förväntningen är att detta tio år kommer att gå upp till 3 000 GWh. En GWh representerar en investeringskostnad på 100 miljoner euro, drygt en miljard kronor per GWh alltså. För att nå målet om en europeisk marknadsandel på 25 procent måste Carlsson bygga för 150 GWh under de kommande tio åren.
– Detta innebär att vi måste vara supereffektiva på att bygga tillverkningsblock i mycket komplicerade uppsättningar. Hur gör man det? Tja, du bygger en förbannat bra digital tvilling, sa Carlsson och det verkar han och medarbetarna onekligen vara i full gång med.

RÅVARUFÖRSÖRJNINGEN EN UTMANING
Tillbaka till batteristrategin som gäller för ”Fossilfritt Sverige”, så konstateras att råvaruförsörjningen är en utmaning ”som kräver utveckling av mer hållbara gruvor och en dramatiskt ökad grad av återvinning av batterimetaller” mot bakgrund av bedömningen att det kommer behövas 20–30 storskaliga anläggningar för produktion av battericeller enbart i Europa under det kommande decenniet för att möta efterfrågan på batterier för olika tillämpningar.
• Utvecklingen av batterivärdekedjan är snabb inom EU och förhandlingar pågår tex om en ny batteriförordning. Analysen av Fossilfritt Sveriges handlingsförslag görs i relevanta delar utifrån de förslag som lagts till den nya batteriförordningen, där Fossilfritt Sveriges förslag i stort motsvarar batteriförordningens förslag. Regeringen har i ett PM kommenterat förslagen till den nya batteriförordningen inom EU. I detta PM framgår bland annat att Regeringen välkomnar kommissionens förslag till batteriförordning och är positiv till kommissionens förslag att reglera flera delar av livscykeln för batterier. Regeringen anser att alla relevanta batterier bör omfattas av förordningen. Remissyttrande angående EU-kommissionens förslag till förordning om batterier är under beredning.
• De samverkande myndigheterna delar bedömningen att nya mineraler och råvaror behöver brytas på ett hållbart sätt och tillföras batterivärdekedjan tills tillräckligt med material är i omlopp för att uppnå cirkularitet, klimatmålen och därmed även Sveriges internationella åtaganden i enlighet med Parisavtalet.

VI MÅSTE NÄRMA OSS 100 PROCENT CIRKULARITET
• De samverkande myndigheterna delar även Fossilfritt Sveriges bedömning att vi måste närma oss 100 procent cirkularitet och därför betonas särskilt vikten av att stärka incitamenten för marknadens aktörer för att bidra till en mer hållbar värdekedja genom spårbarhet, design, användning, insamling, återvinning och återanvändning i syfte att begränsa miljöpåverkan. I stor utsträckning saknas incitament till cirkulära materialflöden idag. Sammantaget betyder detta att det behövs ambitiösa mål för en ökad materialeffektivitet inklusive återvinning parallellt med ett resurseffektivt uttag av råvaror på mest hållbart sätt.
• Frågan om att utarbeta en långsiktig och sammanhållen mineralstrategi i kombination med ambitiösa åtgärder i linje med Sveriges strategi för cirkulär ekonomi för att skapa en hållbar batterivärdekedja behöver utredas vidare.
• Kompetensutveckling är en nyckelfråga för varje del i batterivärdekedjan, inte minst för att bidra till att bibehålla och utveckla svensk industri och arbetstillfällen. Att ta fram yrkesutbildningar för arbetskraft som kan starta sitt arbete i kommande batterifabriker bör ses som det första steget i en mer långsiktig strategi för kompetensförsörjning. Tidiga steg i en långsiktig strategi bör också fokusera på nya forskningsnära miljöer längs batterivärdekedjan, såsom återvinning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title