Annons

Antalet nya innovationer minskar drastiskt, enligt en färsk studie från Boston Consulting Group

PRODUKTUTVECKLING. ”I snitt lanserar företagen globalt sett 17 % färre innovationer nu jämfört med 2022.” Hur ser det egentligen ut på innovations-fronten bland världens företag? Frågan kan tyckas oväsentlig i en tid när just innovativt tänkande tycks ligga högt upp på de flesta företags utvecklings-agendor. Men sakernas tillstånd är inte alltid lika med vad en ytlig betraktelse och allmän känsla ger vid handen; i alla fall inte om man ska tro världsledande konsulten Boston Consulting Group (BGC) som i en ny rapport bland annat konstaterar följande:
”Företagens förmåga att skapa nya innovationer har minskat drastiskt, i snitt lanserar företagen globalt sett 17 procent färre innovationer nu jämfört med 2022. Det främsta hindret är en otydlig strategi, enligt majoriteten av cheferna.”
Detta visas i den årliga innovations-index rapporten som BCG nyligen publicerat, där 1000 företagsledare världen över svarat på frågor om hur de ser på sitt företags innovationsmognad.
Allmänt konstaterar rapporten att företag ändå, paradoxalt nog, prioriterar innovation mer än någonsin tidigare. Men som sagt, ändå har de aldrig varit mindre förberedda att leverera på dessa ambitioner. I år rankar rekordhöga 83 procent av seniora chefer innovation som en av deras företags tre högsta prioriteringar. Samtidigt visar BCGs Innovation Index-rapport “Why One in Five European Companies Needs to Transform”, att endast tre procent av företagen år 2024 är "innovationsberedda", en kraftig minskning från 20 procent så sent som 2022. I rapporten mäts företagens innovationsmognad på en 100-poängsskala.
Bland de företagsledare som ingår i rapporten, anger mindre än hälften (48 %) att deras företag till viss del arbetar för att koppla samman sina affärs- och innovations-strategier, en av tio (12 %) anger att de ser starka kopplingar mellan dessa två och att de levererar verklig påverkan. Innovationsaktiviteten (dvs antalet aktiva projekt) har däremot varit konstant.
- Vi ser en oroande bild av “zombieföretag” som enbart går igenom rörelserna av innovation utan en tydlig strategi. Att stärka kopplingen mellan innovationsstrategi och affärsstrategi är den viktigaste startpunkten, säger Anders Madsen, CEO för BCG Sverige.
Men AI och generativ AI då? Nästan alla chefer (86 %) anger att deras företag experimenterar med GenAI för innovation, forskning och utveckling eller produktutveckling, däremot är de flesta fortfarande i tidiga skeden.

När företagsledare ombads att rangordna utmaningarna som deras innovationsteam står inför, toppade strategiproblem listan, med 52 procent av respondenterna som ser en otydlig eller alltför bred strategi som en av deras tre största utmaningar. Stigande räntor och talangbegränsningar anges bland de tre största bekymren för 47 procent respektive 44 procent av innovationscheferna.

Det är också långt ifrån alla företag som aktivt arbetar för att förändra denna situation. Endast 30 procent av respondenterna anger att de planerar att uppdatera sin innovationsstrategi. I stället planerar 70 procent att fokusera på processoptimeringsdrag, som att öka effektiviteten och hastigheten på sina driftsmodeller, 65 procent strävar efter att öka antalet projekt i sin portfölj. Av de respondenter som ökar sin projektbelastning prioriterar ungefär en tredjedel fler kortsiktiga projekt, vilket tyder på brist på tydlighet eller övertygelse om medel- till långsiktiga möjligheter.

Nästan alla innovatörer experimenterar med GenAI
Medan de flesta företag redan experimenterar med klassisk AI, verkar uppkomsten av GenAI ha fått många företagsledare som arbetar med innovation att ifrågasätta sina bedömningar av kvaliteten på sina tidigare AI-satsningar. Mellan 2022 och 2024 minskade andelen chefer som rapporterade att deras företag hade implementerat AI som haft inverkan på företaget, från 37 procent till 10 procent.

Nästan alla chefer (86 %) anger att deras företag experimenterar med GenAI för innovation, forskning och utveckling eller produktutveckling, däremot är de flesta fortfarande i tidiga skeden. Endast åtta procent anger att deras företag redan använder GenAI i stor skala.

I GenAI-kapplöpningen är de innovationsledare som redan börjat arbeta aktivt med det redan på väg framåt. De använder GenAI oftare i ett enda användningsfall och är fem gånger mer benägna att ha tillämpat det i stor skala.
– GenAI kan öka effektiviteten och ge nytt perspektiv till ett företag, vilket ger dess innovationsfunktion möjlighet att uppfinna snabbare och bättre. Men utan en strategisk målbild som leder företaget, kommer även den mest effektiva innovationsfunktionen sannolikt att underprestera sin potential, säger Anders Madsen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title