Den globala försörjningskedjan inom automotive behöver ta till sig mer av automation…

…men PROGRAMVARA och DIGITALISERING kommer att betyda ännu mer, VISAR NY UNDERSÖKNING. I en artikel i förra veckan om en undersökning, Automotive Manufacturing Outlook Survey, publicerad på PLM&ERP News, framgick att de tuffaste utmaningarna inom den globala automotive-industrin är en stigande oro för ökade energi- och arbetskraftskostnader. Men vad tror man att framtiden kräver för att bibehålla konkurrenskraften? I samma undersökning från ABB och Automotive Manufacturing Solutions (AMS) har man tittat på den saken. Och en allmän slutsats av materialet är att även om automation anses avgörande för framtiden inom fordonsindustrin är det fortfarande många företag i försörjningskedjan som ännu inte börjat dra nytta av de fördelar som robotik och digitalisering erbjuder.
Konklusionen är måhända inte så överraskande: nästan alla respondenter (97 procent) anser att automation och robotik kommer att omvandla fordonsindustrin de kommande fem åren. Men lika intressant är att ungefär lika många (96 procent) menar att programvara, digitalisering och datahantering kommer att vara lika viktigt.
När de tillfrågades om hastigheten på investeringarna ansåg flertalet att nya OEM- och startup-företag ligger väl framme och investerar antingen ’mycket bra’ (38 procent) eller ’ganska bra’ (28 procent) följt av äldre OEM-företag där 31 procent ansåg att de tar till sig automationen ’mycket bra’. Det är dock enbart 7 procent som anser att Tier 2-leverantörer gör de investeringar som krävs och att Tier 3-leverantörer ligger efter ännu mer med enbart 3 procent.
- Automation har traditionellt setts som något som är reserverat för bara de allra största tillverkarna, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line, och fortsätter: ”Men i själva verket kan ABB:s omfattande portfölj, som omfattar allt från kollaborativa robotar (cobotar), stora industrirobotar och AI-drivna autonoma mobila robotar (AMR), som alla drivs med ledande programvarulösningar, lösa utmaningarna som också de minsta producenterna ställs inför. Automation kan göra mindre företag mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva.”
Daniel Harrison, Automotive Analyst på Automotive Manufacturing Solutions (AMS), säger: ”Även om både nya och redan etablerade tillverkare gör stora investeringar agerar inte den centrala försörjningskedjan uppströms lika snabbt. Detta kan visa sig problematiskt både vad gäller kostnader och hur snabbt nya och allt mer komplexa komponenter för elfordon och uppkopplade fordon levereras till fabriken. Prisvärda och praktiska lösningar för automation och robotik behöver vara tillgängliga för hela industrin.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Concerns in the Automotive Industry About Rising Energy Expenses in Europe and Labor Costs...

NEW RESEARCH FROM ABB Robotics and Automotive Manufacturing Solutions. A growing concern about increased energy and labor costs paired with great uncertainty about deadlines for the production of electric vehicles, which in turn can be linked to the lack of trained labor. These are the most important conclusions in a recent survey among the world's automotive companies. The "Automotive Manufacturing Outlook Survey", as the mapping is titled, has been commissioned by ABB Robotics and the industry specialist Automotive Manufacturing Solutions (AMS).
This second annual barometer of the automotive industry's challenges shows that more than half (53 percent) of all respondents in Europe cite rising energy costs as one of the top three issues, compared to just 38 percent in Asia. In North America, 63 percent say rising labor costs are the single most important issue, possibly reinforced by recent union negotiations that secured double-digit wage increases for their members.
”Rising labor and energy costs were prominent in our second annual survey,” says Joerg Reger, Head of ABB Robotics Automotive Business Line. He continues: “There are already solutions to reduce energy consumption at the point of manufacture. With new generations of intelligent automation and robot controllers such as ABB's OmniCore, power consumption is significantly reduced – by up to 20 percent – thanks to the use of leading software, lighter materials and regenerative systems.”
Additionally, however, it can be pointed out here that PLM-related solutions can achieve impressive results regarding energy efficiency in production environments. PLM&ERP News has, for example, in an earlier article showcased how the German car manufacturer BMW cut around three million kWh in the group's largest engine factory, in Steyr, Austria. This was primarily done through simulations in Siemens Digital Industries Software's Tecnomatix portfolio. In the simulation model, modifications to the existing programmable logic controllers (PLC) for production line machines were predicted to provide energy savings of 1.66 million kWh of electricity on the workshop floor; which was also achieved in physical reality after the maintenance technicians reprogrammed the PLCs. Since an idling machine does not need to be supplied with cooling lubricant, an additional 1.4 million kWh of electricity was saved by shutting down some of the high-pressure pumps at the media supply facilities.
Returning to the ABB/AMS survey, it also highlights how supply chain disruptions caused by global instability remain a major problem for the industry, often leading to component shortages and production delays.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Oro inom automotive för stigande energiutgifter i Europa och för arbetskraftskostnader i USA

FÄRSK UNDERSÖKNING FRÅN ABB Robotics och Automotive Manufacturing Solutions. En stigande oro för ökade energi- och arbetskraftskostnader och stora ovissheter kring deadlines för produktionen av elfordon, som i sin tur kan kopplas till bristen på utbildad arbetskraft.
Detta är de viktigaste konklusionerna i en färsk undersökning bland världens automotiveföretag. ”Automotive Manufacturing Outlook Survey”, som kartläggningen är betitlad, har gjorts på uppdrag av ABB Robotics och industrispecialisten Automotive Manufacturing Solutions (AMS).
Denna andra årliga barometer kring fordonsindustrins utmaningar visar att mer än hälften (53 procent) av alla respondenter i Europa anger ökande energikostnader som en av de tre viktigaste frågorna, jämfört med enbart 38 procent i Asien. I Nordamerika säger 63 procent att stigande arbetskraftskostnader är den enskilt viktigaste frågan, något som möjligen förstärks av fackförhandlingar nyligen där man säkrade tvåsiffriga löneökningar åt sina medlemmar.
- Ökande kostnader för arbetskraft och energi var framträdande i vår andra årliga undersökning, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line. Han fortsätter: ”Det finns redan lösningar för att minska energiförbrukningen vid tillverkningspunkten. Med nya generationer av intelligent automation och robotstyrenheter som ABBs OmniCore minskar strömförbrukningen avsevärt – med upp till 20 procent – tack vare användningen av ledande programvara, lättare material och regenerativa system.”
Inom parentes kan här dock påpekas att renodlade PLM-relaterade lösningar kan uträtta imponerande resultat kring energieffektivitet i produktionsmiljöerna. PLM&ERP News har t ex i en tidigare artikel skildrat hur tyska biltillverkaren BMW kapat drygt tre miljoner kWh i koncernens största motorfabrik, i Steyr, Österrike. Detta genom simuleringar i Siemens Digital Industries Softwares Tecnomatix-portfölj, i Plant Simulation-modulen. I simuleringsmodellen förutspåddes modifieringar av den befintliga programmerbara logiska styrenheter (PLCs) för maskiner i produktionslinjen att ge energibesparingar på 1,66 miljoner kilowattimmar el på verkstadsgolvet; vilket man uppnådde också i den fysiska verkligheten efter att underhållsteknikerna programmerat om PLCerna. Eftersom en tomgångsmaskin inte behöver förses med kylsmörjmedel sparades ytterligare 1,4 miljoner kilowattimmar el genom att stänga av en del av högtryckspumparna vid anläggningarna för mediaförsörjning.
Åter till ABB/AMS-undersökningen så lyfter den också fram hur störningar i försörjningskedjan som orsakats av den globala instabiliteten även fortsatt är ett stort problem för branschen och ofta leder till komponentbrister och produktionsförseningar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Elektrisk mobil drivteknik: Siemens köper EBM-PAPST verksamhet

Motordrivna mobila industriella lösningar börjar bli ett allt viktigare inslag i modern global tillverkningsindustri. De spelar kort sagt en nyckelroll inom fabriksproduktion och området IDT, Industriell DrivTeknik, växer i betydelse parallellt med mobilitets-lösningarnas expansion. Detta hänger samman med att den moderna typen av intelligenta och integrerade mekatroniska drivsystem stöder automatisering och digitalisering av egentligen alla sorters produktionsprocesser. Marknadsmässigt är detta alltså en trend med tung kommersiell potential, inte minst relaterat till expansiva områden som batteridrivna lösningar inom såväl intralogistik som mobila robotlösningar.
Sett i detta perspektiv är Siemens AGs i förra veckan annonserade köp av EBM-PAPSTs IDT-delar ingen överraskning. Siemens är redan framstående på mobilitets-området, men med köpet av dessa bitar - och med det tillskott på 650 kompetenta IDT-specialister som förvärvet för med sig - stärker man sin position ytterligare. Inte bara teknologiskt för att EBM-PABST har en intressant och innovativ lösningsportfölj, utan också för att man på köpet får tillgång till en potent kundportfölj.
Verksamheten inom EBM-PAPSTs industriella drivteknik inkluderar intelligenta, integrerade mekatroniska system inom skyddsområdet för extra låg spänning och innovativa rörelsekontrollsystem. Dessa system används i frigående förarlösa transportsystem. Det planerade förvärvet kommer att komplettera Siemens Xcelerator-portföljen och stärka Siemens position som en ledande leverantör av lösningar för flexibel produktionsautomation, konstaterar Cedrik Neike, styrelseledamot för Siemens AG och CEO för Digital Industries:
- Så är det, säger han i en kommentar. Bolagets innovativa portfölj av mekatroniska drivsystem och dess högkvalificerade personal passar utmärkt för Siemens. Förvärvet kommer att göra det möjligt för oss att göra nya affärer och har dessutom en stor kundpotential på den snabbt växande marknaden för intelligenta, batteridrivna drivlösningar mobila robotlösningar.
Genom deras användning i mobila robotar och förarlösa transportfordon, samt inom automatisering av hjälpprocesser, är de en viktig hävstång för större flexibilitet och produktivitet. Av denna anledning förväntas hög marknadstillväxt i detta marknadssegment. Integrationen av IDT-portföljen i Siemens befintliga automationsportföljen och utnyttjandet av Siemens globala försäljningsnätverk kommer att öppna upp ny marknadstillgång och generera betydande affärspotential inom området flexibel och autonom fabriksautomation.
Transaktionen ska vara slutförd i mitten av 2025, med förbehåll för nödvändiga godkännanden för utrikeshandel och fusionskontroll. IDT-verksamheten inom EBM-PAPST är belägen i St. Georgen och Lauf an der Pegnitz, Tyskland, och i Oradea, Rumänien.
Någon köpeskilling avslöjas inte i pressmaterialet.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AI inom ROBOTICS: ABB tar sats för att möta ökad efterfrågan på mobila lösningar...

MOBILA ROBOTAR FÖRVÄNTAS VÄXA MED 20% OM ÅRET TILL 2026. Det är förstås utsikter som kan få vilken tillverkare av relevanta lösningar inom robot-området på ett strålande humör. ABB Robotics är en av de mer framstående spelare på gebtitet och idag presenterar man den första autonoma mobila roboten Flexley Tug T702, som är utrustad med den AI-baserade navigeringstekniken Visual SLAM och den nya programvaran AMR Studio. Med dessa i handen kan t o m nybörjare på robotar enkelt programmera och köra hela flottor av mobila robotar. De nya funktionerna gör det enklare att konfigurera roboten och drifttagningstiden kan minskas med upp till 20 procent. Detta banar väg för en arbetsplats där intelligenta robotar arbetar autonomt i en verklighet med stor brist på utbildad arbetskraft.
- Efter vårt förvärv av Sevensense i januari är jag glad att kunna erbjuda vår första AMR med AI-baserad Visual SLAM-teknik och AMR Studio. Kombinationen av mobila robotar och ledande AI-driven navigationsteknik ger oöverträffad flexibilitet och skalbarhet inom intralogistik för ABB:s kunder, i en miljö som går från linjär produktion till dynamiska tillverkningsnätverk, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics. Han tillägger: ”AMR T702 passar perfekt till en lång rad olika branscher, som fordonsindustrin, dagligvaror och logistik, i synnerhet stora, livliga lager och distributionscentraler där miljön hela tiden förändras”.
Dagens tillkännagivandet kommer efter förvärvet av det schweiziska startup-företaget Sevensense i januari där ABB fortsätter att utvidga portföljen för att möta den växande marknaden för mobila robotar, som förväntas växa med 20 procent i årlig tillväxttakt fram till och med 2026, från 5,5 miljarder dollar, moltsvarande drygt 56 miljarder kronor, till 9,5 miljarder dollar, motsvarande nära 100 miljarder kronor.
Genom att kombinera AI och 3D-vision gör Visual SLAM-tekniken det möjligt för AMR-system att fatta intelligenta beslut och att skilja på fasta och rörliga objekt i dynamiska miljöer. Med Visual SLAM-teknik (Visual Simultaneous Localization and Mapping) kan robotarna skapa en karta som används för att operera självständigt, något som minskar drifttagningstiden från veckor till dagar och gör det möjligt att köra robotarna i mycket komplexa, dynamiska miljöer mitt ibland människor. Kartorna uppdateras ständigt och delas mellan robotarna, vilket ger omedelbar skalbarhet som inte stör verksamheten och ökad flexibilitet jämfört med andra navigeringstekniker.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

BMWs nya elbilsfabrik finns i METAVERSE redan innan den är byggd – AI bakom...

”Artificiell Intelligens kommer att ge ett METAVERSE på STEROIDER.”
Tänk dig en digital kopia av en 400 hektar stor bilfabrik, en massiv anläggning som rent fysiskt inte finns. Det är verklighet idag och det är med en digital tvilling av den kommande fabriken för elbilstillverkning i Ungern som ikoniska tillverkaren BMW planerar och förbereder verksamheten, tänkt att stå klar 2025. Denna virtuella fabrik är kort sagt en exakt digital representation av den fysiska anläggningen, ett Metaverse av Debrecen-fabriken, som förväntas producera cirka 150 000 fordon om året.
Nyckelpersoner bakom den digitala tvillingen är Ross Krambergar och Rev Lebaredian, som har ägnat två år åt att skapa denna digitala version. Krambergar, ansvarig för geometriska simuleringar på BMW, medan Lebaredian, är VP på NVIDIA för Omniverse and Simulation Technology på Nvidia.
Vad vi ser framför oss i detta är vägen från traditionell tillverkning mot digitala tvillingar som grund för det som ska göras. Enligt den gamla utvecklingsmodellen är en bilfabrik ett av de mest komplexa och kostsamma designprojekt man kan tänka sig. År av miljontals CAD-ritningar och simulerings-sessioner med massor av ingenjörer inblandade och tusentals timmar med möten - utan att man för den skull kunde vara säker på att allt skulle fungera enligt plan.
Det BMW nu tagit sig före med har alla förutsättningar att förändra bilden. Inte minst för att den finns redan nu i Metaverse. Man kan digitalt gå in i anläggningen och se hur tillverkningslinorna ska se ut och är tänkta att fungera. Kommande personal kan tränas i de digitala miljöerna, leverantörer kan visas runt, osv. Ett annat exempel är samarbetet mellan Siemens och NVIDIA, som ska möjliggöra industriell användning av Metaverse i stor skala.
Ovanstående är nu inget att förvåna sig över, menar dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Frederik Sahlin, försäljningschef för automation och industrilösningar på Nagarro: ”Tekniken är mogen, intresset och investeringarna växer. Det stora genombrottet för Metaverse är nära och AI har en central roll,” hävdar han.
Metaverse befinner sig i en brytningstid just nu. ”Men betydelsefulla tekniker som 5G och edge computing börjar falla på plats. Och AI kommer fylla Metaverse-världarna med steroider. Intresset bland de stora aktörerna är stort. Enligt en undersökning som Nagarro gjort tillsammans med Visual Sweden har 30 procent av svenska industriföretag startat metaverse-projekt, och två av tre undersöker tillämpningsområden,” skriver Sahlin.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

1 300 smarta ABB-robotar stöttar Volvo Cars hållbarhetsmål – mjukvaran RobotStudio i nyckelroll

Räknar med ENERGIBESPARINGAR på 20% i anläggningarna på HISINGEN och i DAQING. Nyligen publicerade International Federation of Robotics (IFR) nya globala siffror gällande antalet robotar inom industriverksamhet för 2022, mätt i förhållande till antalet anställda. Här kommer Sverige på sjätteplats med 343 robotar per 10 000 anställda, medan topplistan leds av Sydkorea med 1012. Singapore ligger tvåa med 730, följt av Tyskland med 415.
Statistiken för 2023 får vi vänta på ännu ett tag, men klart är att fordonsindustrin i allmänhet är grundläggande för utvecklingen av omfattande robotisering av industriproduktionen. Här är robotiseringen långt driven och stegen i denna utveckling lär i skenet av elbilsomställningen fortsätta i högt tillväxttempo. Bara strax före jul 2023 blev det exempelvis klart att ABB ska tillhandahålla över 1 300 robotar, inklusive funktionspaket, till Volvo Cars för nästa generations elbilar. Beställningen handlar om ABBs nya sortiment av energieffektiva stora robotar och OmniCore-styrenheter, som kommer hjälpa Volvo Cars att göra energibesparingar på upp till 20 procent och uppnå sina ambitiösa hållbarhetsmål. Driftsättning påbörjas 2024 vid Volvo Cars produktionsanläggningar i Torslanda och kinesiska Daqing.
- Bilindustrins historiska omställning, som drivs av en ökande efterfrågan på elfordon och en strävan efter att bedriva en mer hållbar verksamhet skapar nya möjligheter men också utmaningar för globala tillverkare, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics. Han tillägger: ”Den senaste satsningen från Volvo Cars är ett tecken på vårt gemensamma fokus att nå en mer hållbar produktion. Genom vårt nya energieffektiva sortiment av stora robotar och OmniCore-styrenheter kommer vi hjälpa dem att göra energibesparingar på upp till 20 procent på anläggningar runt om i världen.”
Under driftsättningen kommer ABB säkerställa att produktionen kan fortgå utan störningar med hjälp av sin planerings- och mjukvaruplattformen RobotStudio för visualisering och optimering innan robotarna installeras. Genom att utveckla och validera de automationssystem som krävs i den virtuella miljön kommer Volvo Cars och ABB Robotics att ta fram lösningar som kan byggas en gång men driftsättas många gånger.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ABB köper startup inom AI-baserad mobil robotik: ”Navigeringsteknik som omvandlar logistiken inom fordonstillverkning”

AUTOMOTIVE/FORD skapar effektivitetsvinster med VISUAL SLAM-TEKNIKEN. En mycket intressant nyhet inom robotik är ABBs igår annonserade köp av startup-företaget Sevensense. Detta schweiziska bolag - grundat så sent som 2018 som en spin-off från det kända tekniska universitet ETH Zürich - är en ledande leverantör av AI-baserad navigeringsteknik med 3D-vision för autonoma mobila robotar (AMR). Deras lösningar möjliggör högsta nivå av hastighet, noggrannhet och autonomi hos mobila robotar, vilket är en av de snabbast växande marknaderna på robotteknik-sidan. ABB menar att man med denna teknologi i arsenalen blir ledande inom nästa generations AMR när Visual SLAM-tekniken integreras med bolagets hård- och mjukvaruportfölj.
Klart är också att förvärvet understryker ABB Robotics strategiska investeringsfokus på innovativa AI-lösningar som kan vässa industrier inom exempelvis logistik och tillverkning betydligt. Kommersiellt ser också denna satsning helt rätt ut. Marknaden för mobila robotar förväntas växa med 20 procent CAGR till och med 2026, från 5,5 till 9,5 miljarder dollar - den senare siffran motsvarande ca 100 miljarder kronor - och ABBs AI-baserade 3D-visionsteknik ligger i framkant av denna tillväxt.
Redan idag omvandlar denna AI-baserade navigeringsteknik sektorer som fordonstillverkning och logistik och skapar värde genom snabbare och effektivare drift. För fordonstillverkaren Ford kommer exempelvis ABBs AMR med Visual SLAM-teknik att generera effektivitetsvinster på produktionsanläggningar i USA.
- Så är det, säger Sami Atiya, affärsområdeschef för ABB Robotics and Discrete Automation, i en kommentar och tillägger: ”Detta är ett viktigt steg mot vår vision av en arbetsplats där AI-baserade robotar hjälper människor och tillgodoser kunders behov av större flexibilitet och intelligens i den rådande bristen på kvalificerad arbetskraft. Varje mobil robot, utrustad med vision och AI, skannar av en viss del av byggnaden; tillsammans kompletterar dessa robotar varandras vyer för att bilda en komplett karta, vilket innebär att de kan arbeta självständigt i en snabbt föränderlig miljö.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Ny milstolpe för kollaborativa robotar: ABB i samarbete med XtalPi kring automatiska och smarta...

MEDICINTEKNIK. En intressant nyhet på robotområdet i veckan är ABB Robotics meddelande om att man har ingått ett strategiskt samarbete med XtalPi för att producera ett antal automatiserade labbarbetsstationer. De nya automatiserade laboratorierna kommer att vässa produktiviteten för FoU-processerna inom bioläkemedel, kemiteknik och kring nya energimaterial. En nyckelroll i detta spelas av ABBs cobotar som kan användas i tillämpningar som transport av prover, tester och kvalitetskontroll. Ordet cobot kommer från sammanslagningen av de engelska orden: "collaborative” och ”robot". Det som skiljer en cobot från en traditionell industrirobot är att coboten har förmåga att jobba nära sina mänskliga medarbetare på ett säkert sätt. På så sätt kan människa och cobot arbeta tillsammans med gemensamma uppgifter.
XtalPi arbetar med att driva på en intelligent och digital omställning inom biovetenskap och nya material i kemikalieindustrin. 2022 köpte detta AI-teknikföretag in över 100 GoFa-cobotar för att skapa automatiserade labbarbetsstationer vid testanläggningen i Shanghai, i Kina. GoFa är en av ABBs senaste tillskott i gruppen av kollaborativa robotar. GoFa har en klassledande räckvidd på 950mm och är snabbare än de andra kollaborativa robotarna i sin klass.
Till saken hör vidare att XtalPi i år lanserat det automationscentrerade varumärket XtalPi Intelligent Automation i syfte att bistå forskare med hjälp av automationsutrustning. Tillsammans med ABB Robotics använder sig XtalPi Intelligent Automation av GoFa-cobotar för att automatisera de syntes- och kristalliseringsprocesser som används vid framtagningen av nya läkemedel och material för deras kunder.
- Vårt samarbete med XtalPi är ännu en milstolpe för våra kollaborativa robotar inom biovetenskap, säger Jose-Manuel Collados, chef för Service Robotics Product Line på ABB Robotics. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Smarta fabriker, AI, hållbarhet, nya material och robotar: Här är 2024 års trender inom...

Geopolitiska spänningar, osäkra leveranskedjor, ökande kostnader och tuffa hållbarhetsmål; utmaningarna för tillverkningsindustrin är många. Samtidigt dyker nya teknologier upp och det är i det här gränslandet innovation uppstår. I dagens gästkrönika har Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum, plockat ut fyra innovationstrender att hålla koll på det kommande året: Smarta fabriken, decentraliserade tillverkningsenheter, robotik och nya material och hållbarhet.
Inte minst det senare är ett givet fokus i skenet av klimat-, temperatur- och utsläppseffekter. ” Branscher som flyg- och rymdteknik samt fordons- och energibranschen har lagstiftade mål de måste nå, som nettonoll till 2050. Det innebär att en stor del av deras produktutveckling handlar om utfasning av fossila bränslen och införandet av ultraeffektiva tekniker, skriver Garber.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title