Ekonomi

Mark Moffat’s ”Moment of Service:” Vad vill nye IFS-chefen med det världsledande svenska affärsystembolaget?

MÖT IFS CEO i dagens DJUPINTERVJU: MOLNET, AI och drömmen om EAM-dominans.
Att bli ny toppexekutiv, CEO, för ett bolag som de senaste fem åren gjort i snitt 30-procentiga intäktsökningar är inte lätt. IFS har gått från en omsättning på runt 500 miljoner euro till att bli ett miljardeuro-företag och förväntningarna på fortsatta framgångar - inte minst från ägarna, bl a svenska EQTs VIII-fond och EQTs IX-fond - är stora. Detta är förstås nye IFS-basen, Mark Moffat, medveten om. Han har snart gjort sina 100 första dagar på posten, som han tillträdde i början på januari, och har kastats direkt in i hetluften. Den svenska utvecklaren av affärssystem, som Ulf Stern och Bengt Nilsson en gång startade i Linköping på 1980-talet, har blivit en global storspelare och kraven på ledarskapet speglar i detta en rad olika facetter. Det handlar långt ifrån bara om att leverera goda kommersiella resultat. Finansiella framgångar i affärsystembranschen vilar på mjukvaror i teknologisk världsklass, distribution över molnet, och i IFS fall drygt 400 konsultpartners, 6 000 kompetenta medarbetare och viktigast av allt, i dagsläget ca 6 000 kunder.
Mer än någonsin är det bolagets slagord ”Moment of Service”, som gäller. Det handlar kort sagt att leva upp till detta uttryck, som också är IFS främsta ”ideologiska” markering: Begreppet infördes under förre IFS-chefen, Darren Roos, numera exekutiv styrelseordförande, och har en substans med ideologiska förtecken: ett kundengagemang bortom det vanliga. Hur då?
– För mig betyder det att när vi säljer en lösning till våra kunder stannar vi inte bara vid vad de behöver lösningen till, utan också hur den kan användas för att förbättra deras slutkunds-upplevelse. Detta ger alla möjliga möjligheter att hjälpa kunderna att tänka på nya intäktsmodeller, nya affärsområden och nya tjänster som de kan bygga för att hjälpa sina egna kunder. Men det stöder också ett ökat upptag av våra lösningsfunktioner, säger Mark Moffat, som har att förvalta ett arv i absolut världsklass.
Självklart spelar IFS’ teknologiskt spetsiga Applications och Cloud-sviter huvudroller. Plattformarna har bland respekterade analytiker, som Gartner och IDC, flera gånger rankats i ledarposition, bl a i den s k Magiska Kvadranten för ”single-instance midmarket centric ERP.” Sak samma när det gäller IDC’s MarketScape för fältservice, FSM - Field Service Management - där man senast för 2023-2024 placeras som strategisk topp i ledarvågen. Detta medan man med sin relativt nyetablerade moln-plattform, IFS Cloud, redan positioneras högt i Gartners visionära kvadrant.
Att växa skaran av kunder som klivit upp i molnet är också en prioriterad sak:
– Ja, vi har drygt tusentalet kunder live i molnet, som innehåller alla fördelar med denna tekniska plattform: Infrastruktur, mjukvaruinnovation, AI och mycket annat. Med detta sagt, vi kommer inte lämna några kunder bakom oss. Vi har fortfarande många kunder som jobbar med fördelarna som våra tidigare on premise-produkter ger. Det handlar om en noggrann navigering för att se till att vi gör det enkelt för dem att ta sig över till molnet.
Men Mark Moffat vill mer. AI är ett superhett område han fortsatt vill satsa tungt på och han drömmer också om att göra bolaget ledande inom EAM, Enterprise Asset Management.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjuen på PLM&ERP News.

Electronics design for a wider market: Renesas acquires Altium to create the complete open...

MANUFACTURES DATA CHIPS for TOYOTA and NISSAN. It is hardly a coincidence that electronics, PCB and IC companies within the EDA (Electronic Design Automation) sphere are making several large corporate purchases right now. The trend over time is crystal clear: Chip manufacturing has become one of the world's most critical technologies over the past decade. The EDA market is actually by far the largest among the sub-PLM segments with a 22.5 percent market share of total PLM investments in 2022. Greater than both cPDm (PDM), 13.9 percent, and Simulation & Analysis, also 13.9 percent. In total, according to analyst CIMdata, companies around the world spent close to 15 billion dollars on the purchase of EDA software and services this year, a figure that is expected to continue to increase strongly in the coming years.
An interesting consequence is that market players are taking positions for a future that requires added capabilities, easier handling and relevance to wider customer bases. The needs are based, among other things, on that products are increasingly equipped with electronics and need more deeply integrated digital solutions to secure functions in ever earlier design stages.
In a short time frame, two major players in EDA, electronics and chip development bought prominent software developers. The perspective looks a little different:
• American Synopsys acquired the market leader in Simulation & Analysis, Ansys. Synopsys focuses on silicon design, verification, intellectual property, software security and quality to the semiconductor design and manufacturing industry.
• Just over a week ago the next big deal came where the Japanese semiconductor manufacturer Renesas buys EDA software developer Altium for $5.91 billion. Renesas thus succeeded in what Autodesk failed to do two and a half years ago. The bid then was 3.9 billion dollars, which obviously was too low.
The backdrop is that Renesas, which manufacturs chips for Toyota and Nissan, already in June announced that it would standardize its entire PCB design (Printed Circuit Boards) on Altium's 365 cloud-based platform . But Renesas has also previously collaborated with Altium, among other things, by publishing all its ECAD libraries on Altium's Public Vault.
Together, the companies now aim to build, under a common vision, a new integrated and open platform for electronics system design and life cycle management, which unites these steps at a system level. The acquisition thus brings together Altium's capabilities on the cloud platform with Renesa's strong portfolio of embedded solutions, which combine high-performance processors and sharp connectivity. An important aspect is also the third-party view: The combination aims to enable integration with third-party vendors across the ecosystem to perform all electronic design steps seamlessly in the cloud.
”With our vision to make electronics design accessible to the wider market to enable more innovation through a cloud-based platform, the combination of Renesas and Altium becomes a perfect foundation,” said Hidetoshi Shibata, CEO of Renesas.
Click on the headline to read more on PLM&ERP News.

Elektronikdesign för breddmarknaden: Renesas köper Altium för att skapa den kompletta öppna molnplattformen för...

Det är knappast en tillfälligheternas trend att elektronik-, PCB- och IC-bolag inom EDA (Electronic Design Automation) just nu köper andra avancerade mjukvaruutvecklare. Man positionerar sig för en framtid som kräver adderade kapabiliteter, enklare hantering och relevans för bredare kundbaser. Behoven baseras bl a på att världens produkter i allt större utsträckning förses med elektronik och behöver djupare integrerade digitala lösningar för att säkra funktionerna i allt tidigare designskeden.
Under kort tid har vi fått se två större aktörer inom EDA, elektronik- och chips-utveckling köpa andra framstående utvecklare av mjukvara. Perspektiven ser lite olika ut: Amerikanska Synopsys köper marknadsledaren på simulerings- och analys-området, Ansys. Och för en dryg vecka sedan kom nästa stora affär där japanska halvledar-tillverkaren Renesas köper EDA-mjukvaruutvecklaren Altium för 5,91 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder svenska kronor. Renesas lyckades därmed med vad Autodesk misslyckades med för två och ett halvt år sedan. Budet då var 3,9 miljarder dollar, vilket alltså var för lågt. Möjligen såg man inom Altium också andra tänkbara begränsningar med Autodesk som ägare; t ex hur kunder med andra system än Autodesks skulle reagera.
Till bakgrunden hör hur som helst att Renesas, som under lång tid tillverkat chips för bl a Toyota och Nissan inom automotive, redan i juni annonserade att man skulle standardisera hela sin PCB-design (Printed Circuit Boards) på Altiums 365 molnbaserade plattform. Men Renesas har även tidigare samarbetat med Altium bl a med att publicera alla sina ECAD-bibliotek på Altiums Public Vault.
Tillsammans siktar bolagen nu på att under en gemensam vision bygga en ny integrerad och öppen plattform för elektroniksystem-design och livscykelhantering, som på systemnivå förenar dessa steg. Förvärvet sammanför alltså Altiums kapabiliteter på molnplattformen med Renesas starka portfölj av inbäddade lösningar, som kombinerar högpresterande processorer och vass uppkoppling. En viktig aspekt är också synen på tredjepartsbitarna. Kombinationen tar sikte på att möjliggöra integration med tredjepartsleverantörer över hela ekosystemet för att utföra alla elektroniska designsteg sömlöst i molnet.
”Elektroniksystemets design- och livscykelhanterings-plattform kommer att leverera integration och standardisering av olika elektroniska designdata och funktioner och förbättrad komponentlivscykel-hantering, samtidigt som den möjliggör sömlös digital iteration av designprocesser för att öka den totala produktiviteten,” skriver man och framhåller helt korrekt värdena med detta; som betydligt snabbare innovation och lägre inträdesbarriärer för systemdesigners.
- Utvecklingsprocesser fortsätter att utvecklas och accelerera. Med vår vision att göra elektronikdesign tillgänglig för den bredare marknaden för att möjliggöra mer innovation genom en molnbaserad plattform, blir kombinationen Renesas och Altium en perfekt grund, säger Hidetoshi Shibata, VD för Renesas i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Bra drag i affärerna: Conscia köper brittisk Cisco-partner inom digital transformation

Det bra drag i affärerna för IT-infrastruktur- och säkerhetsbolaget Conscia, vars fokus ligger på Ciscos tekniska plattformar. Med huvudkontor i Danmark sysselsätter Conscia – som är en Cisco Gold Partner – över 1 000 personer i sex länder och betjänar mer än 1,000 kunder. Dessa inkluderar fem av de sex största nordiska bankerna och tre av fyra sjukhus i Nederländerna. Bolaget levererar lösningar och managerade tjänster 24/7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav.
Bara i Sverige ökade omsättningen senaste året från 527 till 740 miljoner med 70 miljoner i marginal, drivet av en ökande efterfrågan av managerade tjänster och cybersäkerhet. På koncernnivå ökade intäkterna med 32 % till 582 miljoner euro, motsvarande runt 6,5 miljarder kronor och rörelseresultatet med 24 % till 58 miljoner euro, motsvarande ca 650 miljoner kronor. Strålande affärer alltså, vilket bl a kan relateras till de senaste årens ökande säkerhetskrav och allmänna utveckling mot effektivare hantering av explosivt ökande datavolymer.
Nu blir man ännu större. Conscia meddelade igår att man köper brittiska ITL, tillika en Cisco Gold-partner. Bolagets verksamhet och lösningar stöder precis som köparen digital transformation relaterat till verksamhetskritisk IT-infrastruktur inom nätverk, cybersäkerhet och moln.
– Storbritannien har ett starkt och expansivt ekosystem av teknologier och är en av de största marknaderna i Europa. Genom ITGLs framsynta tekniska kunnande och branscherfarenhet kommer vi att vara väl positionerade för att bidra till regionens fortsatta tillväxt inom IT-infrastruktur och digital transformation. Detta är en betydande milstolpe för Conscia och vi ser fram emot de möjligheter som väntar för alla parter, säger Erik Bertman, CEO för Conscia.
Ingen köpeskilling avslöjas.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Han tar hand om SAPs AI-satsning – som också får ett eget tillväxtområde

AI, Artificiell Intelligens, förändrar nu snabbt mjukvaruutvecklings-företagens organisationer på olika sätt. Viktiga åtgärder är att skapa fokus genom att designera en avdelning, ett affärsområde eller specifikt övergripande ledarroll för ändamålet. Detta i akt och mening för att dels utveckla och dels samordna både teknik och affärer över organisationerna.
Marknadsledande affärssystem-bolaget SAP är bara ett av en rad exempel på aktörer som nu agerar snabbt för att ställa om för att möta den hisnande snabba utvecklingen. Bolaget meddelar därför idag att man har dragit igång ett nytt heltäckande tillväxtområde med fokus på AI under ledning av Philipp Herzig i den nyinrättade rollen som Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO).
Den nya enheten övervakar hela värdekedjan för SAP Business AI, från produktutveckling och forskning till kundimplementering. I den nya rollen rapporterar Herzig direkt till VD Christian Klein.
– SAPs ökade fokus på affärsdriven AI markerar starten på en helt ny generation av företagsinnovation, och jag är hedrad över att få chansen att hjälpa kunderna att få ut det mesta av denna enastående möjlighet. Jag ser fram emot att arbeta med vårt team och ekosystem av kunder och partner. Tillsammans kan vi driva utvecklingen och leveransen av relevant, pålitlig och ansvarsfull AI som i grunden förändrar hur företag arbetar, säger Philipp Herzig, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AUTOMOTIVE/Manufacturing excellence: Om lösningen som ökade TitanX produktion på en linje med 19% …...

TitanX heter ett bolag som har specialiserat sig på kyllösningar för kommersiella fordon och som har investerat mycket i innovation, hållbarhet och effektivitet. De senare bitarna absoluta nödvändigheter i skenet av de senaste årens explosiva teknikutveckling. Men man har varit på hugget; viljan att arbeta integrerat med OEE (Overall Equipment Effectivenes) och LEAN-produktion har alltid varit en del av företagets DNA. För femton år sedan använde sig TitanX av manuella metoder för att kategorisera produktionsförluster, men det gjorde både mätning och spårning av OEE komplext, tidskrävande och med stor risk för fel. Processer, metoder och tankesätt fanns på plats, men TitanX ville ta nästa steg, ett digitalt sådant. Frågan var: Hur skulle detta steg på resan mot tillverknings-excellens se ut?
Svaret blev att man satsade på ett införande av RS Production OEE från Good Solutions. I kombination med integration till affärssystemet, kunde lösningen göra så att TitanX snabbt kunde hitta produktionsförluster, säkerställa att de minskade och att resultatet höll i sig över tid.
- Vi använder data från RS Production som input till PDCA-processen så att en tydlig handlingsplan kan skapas, dokumenteras, implementeras och resultatet mätas och verifieras. Det betyder att vi kan samarbeta enklare genom att använda RS Production som kommunikationsverktyg mellan produktion och ledning. Vi tittar alla på samma fakta, kommenterar Ulf Österström, Production System Manager på TitanX Engine Cooling.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

BATTERIUTVECKLING: Siemens befäster sin digitala ledarposition när ACC säkrar finansiering av tre nya gigafabriker

Befäster SIEMENS LEDARPOSITION inom PLM och AUTOMATION – Mercedes bland delägarna. Konkurrensen på fordonsbatterisidan i Europa hårdnar för svenska Northvolt. Det står klart sedan Automotive Cells Company (ACC) - med tunga fordonsaktörer på ägarsidan, som Mercedes-Benz, Stellantis och Saft - nu meddelat att man har fått ihop finansiering värd 4,4 miljarder euro, motsvarande ca 50 miljarder svenska kronor, till dotterbolaget TotalEnergies. Pengarna ska användas till att bygga tre gigafabriker i Tyskland, Italien och Frankrike. Utöver den gigafactory som redan är i drift i Billy-Berclau, Frankrike, ska pengarna användas för att utveckla fyra produktionsblock: Ytterligare ett produktionsblock kommer att läggas till anläggningen i Douvrin, med ytterligare två produktionsblock i Italien och ytterligare ett block i Tyskland.
Det intressanta när det gäller PLM- och automationsarsenalerna i ACCs storsatsning är att det befäster Siemens Digital Industries ledande roll inom digitala produktframtagnings-verktyg på fordonsbatterisidan. Man är marknadsledande i detta Inte bara i Europa utan också globalt, det senare inte minst relaterat till att den klara världsettan på fordonsbatterier, kinesiska CATL, använder sig av Siemens Xcelerator-portfölj och automationsverktyg på produktionssidan. På produktutvecklingsområdet handlar detta om Xcelerator-portföljen med Teamcenter (PLM/cPDm, collaboirative Product Definition management), NX CAD och simuleringslösningar på Simcenter-plattformen.
Denna digitala verktygsbild lär också manifesteras i partnerskapet med Siemens, som enligt pressmaterialet utgår från Xcelerator och dess öppna digitala affärsplattform, lanserad i juni i år. Portföljen bygger på hård- och mjukvara där Siemens ger ACC tillgång till sin Digital Enterprise-portfölj från produktdesign till tillverkning. Utgångspunkten är att Siemens och ACC ska skapa heltäckande digitala tvillingar av dels batteriet och dels produktionslinjerna. Som alltid i Siemens-miljöerna är produktutveckling och automation präglad av en långt gående integration, där framför allt Teamcenter-mjukvara spelar en avgörande roll som ryggrad för starka kopplingar mellan design och tillverkning, vilket underlättar uppskalning av produktion. Enligt ett nyligen signerat avtal är Siemens ACCs föredragna leverantör inom automation, digitalisering och elektrifieringsteknik.
Tilläggas kan att även Northvolt använder Siemens Digital Industries lösningar och digitala tvillingteknologi.
- Vi ska bygga upp ett batteriekosystem som täcker hela värdekedjan. I detta perspektiv är det mycket viktigt för ACC att kunna lita på Siemens. Under hela projektet erbjuder Siemens Xcelerator den perfekta uppsättningen av lösningar för våra behov, säger Yann Vincent ACCs CEO, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Högprecisionsslipning inom AUTOMOTIVE och AEROSPACE: Därför köper Dacke-ägda UVA LIDKÖPING amerikanska CNC North

Ett av förra veckans mest intressanta företagsköp när det gäller CNC-sidan och subtraktiv metallbearbetning är Nordstjärnan-ägda Dacke Industris dotterbolag, UVA Lidköpings köp av amerikanska CNC North. Med 100 procent av aktierna i CNC North expanderar UVA sin globala verksamhet med en branschledare inom mekaniska ombyggnadslösningar och förbättringar för Bryant och annan slipningsutrustning.
UVA LIDKÖPING är ingen liten spelare på marknaden för högprecisionsslipmaskiner med över 10 000 maskiner installerade över hela världen. Bolaget har också en erkänt framstående position när det gäller att leverera innovativa sliplösningar. Dessa lösningar används huvudsakligen för bränsleinsprutnings-, lager- och fordonsindustrin. Verksamhet finns i Stockholm, Boston, Beijing och New Dehli och huvudkontoret ligger i Lidköping.
Varför köper man CNC North? I pressmaterialet skriver man att förvärvet, ”markerar en betydande milstolpe för företaget, som befäster dess engagemang för att förbättra sitt regionala servicesegment.” Tanken är att man genom att kombinera CNC Norths kunskap och expertis med UVA LIDKÖPINGS tillverkningskapabiliteter ytterligare vässar sitt utbud av avancerade slipmaskiner, skräddarsydda efter specifika behov.
CNC North grundades 2005. Två av de ursprungliga tre ägarna hade över 40 års erfarenhet av att designa och bygga Bryant Grinders. CNC Norths ursprungliga fokus var att återtillverka Bryant Lectraline- och Ultraline-seriens maskiner till OEM-specifikationer. Under 2008 byggde företaget sin första nya interna "stagslip" för flygindustrin, med sin egenutvecklade hydrostatiska gliddesign på en solid granitbas. Idag är nästan 20 nya CNC North-maskiner i drift som stödjer militär-och flygindustrin. Den största av dessa maskiner väger 36 ton. Företaget fortsätter dessutom att stödja den globala lager- och bilindustrins återtillverkning, modernisering, uppgradering och service av deras Bryant-slipmaskiner.
- Vi ser fram emot att utöka vårt fotavtryck i USA ytterligare och stärka våra branschledande slipmaskiner och tjänster närmare våra värdefulla kunder. Genom att gå samman med CNC North kan vi ge ännu mer utveckling och täckande stöd till marknaden, kommenterade UVA LIDKÖPING-chefen, Kenneth Carlsson, köpet.
Med förvärvet av CNC North har idag har Dacke Industri 22 dotterbolag inom ramen för fyra divisioner, med över 1550 anställda världen över och en omsättning på 4,3 miljarder kronor.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SIMULERING & ANALYS: TECHNIA fortsätter växa i Nordamerika – köper mindre kanadensisk Dassault Systemes-partner

OPTIMEC-konsulterna duktiga på DS SIMULIA och SYSTEMINTEGRATION. Svenska PLM-konsulten med Dassault Systemes (DS) lösningar som fokus, TECHNIA, fortsätter expandera sin Nordamerikanska verksamhet. Idag meddelar bolaget att man köper Optimec Consultants, en välkänd Dassault Systèmes-partner baserad i Québec, Kanada.
Det idag 20 år gamla Optimec Consultants har framför allt utvecklat simulerings- och analys-området (CAE) inom ramen för PLM. Bolaget är i och för sig inte stort, sju anställda och en omsättning motsvarande nära 15 miljoner kronor. Men CAE-specialiseringen och omfattande kompetens på systemintegrations-sidan tillför TECHNIA en mängd erfarenhet och en ”passion för att driva innovation genom banbrytande tekniska lösningar,” som TECHNIA beskriver det i pressmaterialet.
Till saken hör att TECHNIA från att ha varit en stark nordisk spelare, genom en konsekvent global satsning under det senaste decenniet, seglat upp som en av den Dassault Systemes-världens absolut största och mest kraftfulla dedicerade partners (VARs, ”Value Added Resellers”). Med det globala TECHNIA-teamet, berikat av Optimec-konsulterna, menar TECHNIA-basen, Magnus Falkman, att man nu är redo att bygga ännu starkare relationer, leverera exceptionell kundservice och banbrytande teknisk excellens.
- För TECHNIAs internationella kunder kommer detta nya team och regionen att tillhandahålla strategisk kunskap och ytterligare täckning. Baserat på SIMULIA- och 3DEXPERIENCE-portföljerna har vi sammanställt en exceptionellt team med expertis på toppnivå inom avancerad simulering, PLM och SI. Vi är mycket glada över att arbeta tillsammans i Nordamerika för att ytterligare främja vårt samarbete med globala företag, säger Falkman i en första kommentar.
Det man i sammanhanget tänker på är framför allt att köpet ligger väl i linje med TECHNIAs satsning på just simulerings-sidan, en av PLM-områdets idag viktigaste sub-arenor. Här har man byggt upp kapaciteter med flera förvärv. PLM&ERP News har bl a rapporterat om köpen av JBLs Dassault-simuleringsrörelse, brittisk-amerikanska Claytex, polska BudSoft och SIMULIA-specialisten Scanscot. Men det finns flera bredare köp där simuleringskapabiliteter finns med i kontexten. 2022 utökade man TECHNIA Simulation inom Norden, genom att köpa Dassault Systèmes-verksamheten från Testhouse Nordic (elektromagnetisk simulering), CST Studio Suite och Opera.
Men bolaget är också mycket starkt över hela Dassaults PLM-plattform, 3DEXEPERIENCE, med appar som ENOVIA (PLM/PDM), CATIA (CAD), SIMULIA (CAE) och DELMIA (digital tillverkninghantering). På mainstream 3D CAD har man vidare SOLIDWORKS på programmet.
- Detta är ett fantastiskt drag för Optimec som företag. Vi har byggt upp en relation med TECHNIA under den senaste tiden och känner att sammanfogningen av de två organisationerna passar bra, vilket gör det möjligt för våra kombinerade enheter att ta itu med hela NAM-marknaden med Simulation Software & Services, Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform och nu integrering av företagssystem för stora konton, kommenterar Mathieu Lussier, grundare och CEO för Optimec Consultants, dagens annonserade affär.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAP vill öka tempot i kundernas molnmigration: nytt initiativ ”kan minska kostnaderna med 50...

Förflyttningen av världens företags affärssystem till molnmiljöer fortsätter i gott tempo. Men bland ERP-företagen vill man att det ska gå fortare. IFS jobbar hårt på saken med goda resultat och idag presenterar marknadsettan bland affärssystem-utvecklarna, SAP, ett nytt initiativ för att ytterligare elda på migrationen till molnet. Man är i sammanhanget t o m beredda att under en begränsad tidsperiod bidra med ekonomisk kompensation för investeringskostnaderna som följer med en flytt. Bolaget hävdar att man för att ta hänsyn till SAP-kundernas investeringar är beredda att hjälpa till, detta genom att ”kompensera kostnaderna för migration och transformation.” Man är beredda att stötta satsningar med upp till en 50 procentig kompensation. Läs mer om detta i artikeln på PLM&ERP News.
Det handlar om en omfattande uppsättning resurser, tjänster och ekonomiska incitament för att hjälpa kunder att flytta sitt system till molnet och fortsätta sitt innovationsarbete. Med det man kallar ”RISE with SAP Migration and Modernization”, menar sig ERP-jätten ta itu med två problem som företag möter när de flyttar till molnet: omfattning och som noteras ovan, även kostnadssidan.
– Varje organisation behöver en molnbaserad affärsstrategi. Det är viktigare än någonsin att svenska företag påbörjar sin migrering och modernisering så att de kan utnyttja de möjligheter som finns i molnet, inklusive AI och hållbarhetslösningar, säger Antti Soini, CEO för SAP Svenska.
Från användarsidan tas initiativet emot positivt. Christine Grimm, styrelsemedem för den tyska SAP-användargruppen DSAG, påpekar exempelvis att programmet hjälper till att flytta även de mest komplexa affärssystemen till molnet genom att eliminera anpassad kod, datasilor och komplexa arbetsflöden.
– SAP visar tydligt att de är medvetna om de komplexa utmaningar som kunderna står inför när de ska flytta till molnet. Samtidigt som man tar hänsyn till deras tidigare investeringar i befintliga system, säger hon och tillägger att man genom att utöka RISE with SAP-erbjudandet med finansiella incitament och support aktivt stödjer kunderna på deras resa till molnet och gör övergången enklare.
- Vi på DSAG uppskattar initiativet och viljan som SAP visar. Målet måste vara att förbättra och utöka erbjudandet i samarbete med SAP för att möta de komplexa krav och utmaningar som våra medlemmar ställs inför när de beslutar sig för att gå över till molnet. På så sätt kan vi säkerställa att de fullt ut kan dra nytta av de utökade möjligheterna och innovationerna i RISE with SAP, fortsätter Grimm.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title