SAP-RAPPORT: Svenska företag ser hållbarhet som lönsamt – men mätmetoder och leverantörer släpar efter

Hållbarhetsfrågorna är i högsta grad i centrum. Marknadsledande affärssystem-utvecklaren SAP har förstås inte missat att haka på tåget i detta. Man publicerar t ex en årlig hållbarhetsrapport, vilken nu är klar med avseende på 2023. Flera intressanta iakttagelser kan göras utifrån denna, bl a att 81 procent av svenska företagsledare kommer att behålla eller öka sina hållbarhetsinvesteringar till 2026 för att få en ännu bättre ekonomisk avkastning. Detta är inte orimligt givet den allmänna debatten och uppvaknandet på många håll om att klimatproblematiken inte är något som löser sig självt.
Men trots stora ambitioner finns stora hinder – inte minst att få partner och leverantörer att också agera. En första åtgärd är att börja med standardrapporter och bli bättre på att mäta och återanvända data, särskilt då över 88 procent uppger att de har svårigheter att samla in eller analysera data för regelefterlevnad.
Allmänt kan noteras att den globala studien SAP Sustainability Report omfattar över 4 700 företagsledare, varav mer än 100 från Sverige. Det är den tredje upplagan av SAPs årliga hållbarhetsstudie som går igenom de viktigaste motiven och utmaningarna att minska sin miljöpåverkan i stor skala.
Rapporten visar att medan 29 procent av svenska företag säger att miljöåtgärder redan har en stark inverkan på intäkter och vinstmöjligheter, har bara 19 procent gett ekonomichefen ansvar för detta arbete. På frågan om de fem främsta hindren för att förbättra vår miljö, svarade 34 procent att de var osäkra på hur de ska integrera hållbarhet i sina affärsprocesser och IT-system. Men det finns lite mer oroande faktorer kopplat till detta – vilka då?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ERP & AI: Hur långt går det egentligen att automatisera existerande processer?

AI ger stora förhoppningar om att automatisera de manuella processer som behövs för att använda dagens affärssystem. Men AI-modeller och lösningar för automatisering måste skapas med utgångspunkt i användares arbetsmiljöer. Hänsyn måste tas till hela processer, inte bara de delar som sköts i ett affärssystem, skriver Sara Portell, VP of User Experience och Rafael Artacho, Product Director på Unit4, i dagens gästkrönika.
Artikeln diskuterar potentialen och utmaningarna med att använda AI för att automatisera manuella processer i affärssystem. Författarna betonar vikten av att utforma AI-lösningar som är anpassade till användarnas arbetsmiljö och som tar hänsyn till hela arbetsprocessen.
De pekar på behovet av integritet, säkerhet, etiska överväganden och mänsklig översyn i automatiseringen. Artikeln lyfter även fram betydelsen av användarcentrerad design för att skapa dynamiska, anpassningsbara användargränssnitt som kan förbättra användarupplevelsen och effektiviteten i arbetsuppgifter.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAP tar nytt grepp om AI: ”Vi vill göra alla utvecklare till generativa AI-specialister”

Som marknadsledande affärsystemutvecklare är det inte överraskande att SAP tar kraftfulla initiativ på AI-områden. Kampen är tuff just nu med en närmast exponentiell utvecklingsfas och SAP tänker inte missa tåget. Detta står helt klart efrter morgonens event, SAP TechEd 2023 i Bangalore, Indien. Bolaget har lanserat ett stort antal nya generativa AI-funktioner och innovationer som man menar innebär att utvecklare på alla nivåer kan använda AI i sina verksamheter. Bland annat nya SAP Build Code-lösningar som underlättar lågkodsutveckling och stöds av Joule, det generativa AI-verktyg som SAP lanserade nyligen.
– Dagens dynamiska teknik- och affärslandskap innebär att varje utvecklare också måste behärska AI. Med de nyheter vi lanserar på TechEd hamnar utvecklarna nu i centrum av AI-revolutionen. Med allt från avancerade AI-kodverktyg till en heltäckande lösning för att skapa generativa AI-tillägg och applikationer på SAP Business Technology Platform får utvecklarna det som behövs för att förändra hur företagen bedriver sin verksamhet, konstaterade Juergen Mueller, CTO och medlem av SAPs styrelse.
En speciellt intressant bit handlade om lågkods-lösningarnas allt större betydelse i affärs- och företagsvärlden. För att kunna se ett tydligt affärsvärde av att använda generativ AI, hävdar SAP att det är det avgörande att ha ett effektivt samarbete mellan professionella och lekmannautvecklare. Bolaget lanserar därför nya SAP Build Code-lösningar som effektiviserar samarbetet mellan utvecklare som använder de lågkodslösningar som lanserades på TechEd 2022.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

LÅGKOD/ANALYS: Siemens Mendix-plattform i topp i analytikern Gartner’s senaste ”Magiska Kvadrant”

En spännande trend när det gäller lågkod är att denna typ av plattformar blir alltmer attraktiva även på industrisidan, och då kopplat till PLM, automation och tillverkning. Ofta har dessa lösningar haft sin användning i, och ursprung från, sånt som fintech, bank och finans, men nu breddas intresset och inom industriella verksamheter börjar det bli alltmer tydligt vilken nyttan kan vara. Ett bra exempel rapporterade PLM&ERP News om nyligen: Volkswagen Autoeuropas anläggning i portugisiska Palmela, som fick "Automotive Lean Production Award" i OEM-kategorin.
Så, vad kan lågkod göra inom produkt- och produktionsutveckling på industrisidan, som t ex AUTOMOTIVE och inom AEROSPACE & DEFENSE? Och vilken av marknadens lösningar lever bäst upp till de kapabiliteter man kan begära av en modern lågkod-plattform? Ett intressant svar kommer från respekterade PLM- och ERP-analytikern Gartner i deras senaste s k ”Magiska Kvadrant”: Siemens Digital Industries Software och deras för några år sedan inköpta Mendix-mjukvara är marknadens bäst positionerade lösning med avseende på exekveringskapacitet och vision.
Finessen med denna plattformstyp landar principiellt i ett ökande behov av att flera intressenter ska kunna hantera de allt komplexare digitala kedjorna. För effektivitet på alla platser i hela kedjan krävs enkelhet på ytan, parat med förmåga att hantera komplexiteten därunder. Poängen är att utan jobbig programmering få till anpassade applikationer som kopplar ihop nära nog allt som har med produktframtagning att göra, från kravställning, produktutveckling, simulering, inköp av insatsvaror till produktion och relaterad logistik. I Siemens Mendix kan man skapa applikationer med instrumentbrädor som ger en total översikt via drag’n’drop.
I Gartners senaste utvärdering, ”Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms,” toppar Siemens Mendix klart före Outsystems (Developer Cloud och 011) och Microsofts Power Apps (med AI Builder, Datavberse och Power Automate). I ledarkvadranten finns också ServiceNow, Salesforce och Appian. Men inget av systemen har kommit lika långt som Mendix, vare sig avseende exekveringsförmåga eller vision.
Det ser onekligen ut som mer än en tillfällighet att den prisbelönta Volkswagen-fabriken i Portugal byggde sitt system på just Mendix-plattformn.
Men hur ser detaljerna i de analytiska specialisternas, på Gartner, bedömning ut? Läs mer om deras senaste magiska kvadrant på PLM&ERP News.

SAPs Sverige-chef: ”Visst kan många känna stress över generativ AI – men det finns...

Om man generaliserar kan följande bitar pekas ut som de stora fördelarna med generativ AI, artificiell intelligens:
Generativ AI kan producera kreativt och nytt innehåll genom att lära sig mönster från data. Detta gör den lämplig för uppgifter som bildgenerering, språköversättning och innehållsrekommendationer.
Generativ AI kan anpassa sig till förändrade data och miljöer utan behov av manuella regeluppdateringar. Den kan ständigt förbättra sin prestanda med mer data.
Generativ AI har potential att generalisera sin inlärda kunskap för att hantera ett brett spektrum av uppgifter inom en given domän.
Fördelarna ser bra ut och de har redan satt igång en våg av innovation, menar SAPs chef för den svenska rörelsen, Antti Soini i dagens gästkrönika. Detta har skapat stress hos en del, men Soini manar till lugn:
”Visst, många företagare jag pratar med känner en viss stress över den snabba utvecklingen på AI-området. Att snabbt kunna anpassa sig till förändringar är själva grunden för att kunna skapa nya affärsprocesser. Men det finns lösningar och det är långt ifrån för sent att hoppa på tåget och ta del av de fantastiska möjligheter som öppnar sig med generativ AI,” skriver SAP-chefen för den svenska rörelsen i dagens gästkrönika.
Han noterar också att AI idag diskuteras allt mer i skenet av vad man kan komma att utnyttja den artificiella intelligensen till. SAP har också kommit långt i detta tillägger SAPs sverigebas; mer än 24 000 kunder har implementerat 130 AI-projekt.
”Nyligen hade jag nöjet att vara med på ett event med 300 kunder från hela EMEA-regionen. Olika branscher och företag av alla storlekar var representerade. Många intressanta diskussioner på både scen och i korridorer handlade om affärstransformation, standardisering av affärsprocesser, datahantering och hur vi ska klara av alla förändringar. Och inte helt förvånande – hur AI kan hjälpa företag att bli ännu mer effektiva och bättre på att fatta affärsbeslut.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ERP: Medarbetarna på StepLock bakom beslutet att satsa på SAPs affärssystem i molnet

Expansiva företagsmiljöer med distribuerade avdelningar, divisioner eller köp av andra företag ställer stora krav på skalbarhet i affärssystemen för att de stordriftsfördelar som finns ska kunna nå optimal potential.
För Västerås-baserade låsföretaget StepLock, experter på elektromekaniska lås och passersystem, är detta en situation som känns igen. De senaste åren har präglats av en kraftig expansion och det system StepLock hade räckte inte riktigt till för att klara en smidig hantering av tillväxten. Systembilden spretade. Istället valde bolaget efter en utvärdering att sats på SAPs molnbaserade affärssystem, SAP S/4HANA Public Cloud.
En intressant aspekt i detta fall var att StepLocks ledning i en gemensam process med bolagets medarbetare kom fram till vad bolaget och respektive avdelning behövde.
– Hos oss är det normal arbetsgång att inte ha en rent toppstyrd process, utan att låta oss som faktiskt ska arbeta i systemet vara med och påverka, säger Philip Wahlberg, system- och hållbarhetsansvarig på StepLock. Det SAP-system vi valde står både ledning och medarbetare på StepLock bakom och vi är positiva till gränssnittet, funktionerna och SAP som företag. Nu står vi väl rustade för att ta nästa kliv.
Arbetet startades under sensommaren 2022 och planen är att SAP S/4HANA Public Cloud ska vara infört innan årsskiftet 2023-2024. Samtidigt valde de att digitalisera hela sin organisation med GROW with SAP. Alla cirka 100 medarbetare på StepLock kommer då att beröras, från högsta ledningen till personal i produktionen.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

RPA: Sista pusselbiten på plats när Infor lanserar en ny enklare väg till automatisering...

För många företag har implementeringen av end-to-end automation varit utmanande då olika automationsverktyg inte har fungerat bra tillsammans. Att skapa automatiseringsflöden har därför ofta visat sig bli för svårt. Företag har dessutom kämpat för att välja rätt processer som ska automatiseras. Befintliga lösningar har varit bräckliga och ofta misslyckade. De har också varit för dyra för att motivera investeringen och har inte heller genererat kvantifierbar ROI.
Detta menar sig nu affärssystem- och PLM-utvecklaren Infor uynderlättat i och med lanseringen av en komplett automatiseringslösning, baserad på AWS. Lösningen gör det snabbare och enklare för företag att skala upp automationsarbetet, vilket ligger väl i linje med Infors molnbaserade upplägg: att utveckla vassa branschspecifika, molnbaserade lösningar för automatisering och effektivisering av affärsprocesser.
Den nya lösningen, kallad Infor Robotic Process Automation, är den sista pusselbiten som gör att Infors automatiseringsplattform, Infor Enterprise Automation (IEA) nu kan automatisera genom front-end, beslutsstöd och back-end systemen och koppla dataintegration, artificiell intelligens (AI)/maskininlärning (ML) och Robotprocess-automatisering (RPA) – allt utifrån en och samma plattform.
IEA-plattformen är särskilt intressant i detta och enligt ett kundcase som finns beskrivet i pressmaterialet finns det en god potential att hämta hem stora effektivitetsvinster. Amerikanska Midwest Wheel Company, som är en av de största distributörerna av lastbilsdelar i USA, är en av plattformens tidiga användare talar om, ”en produktivitetsförbättring på 95 procent,” vilket fört med sig att medarbetarna i bolaget kan fokusera på att hjälpa kunder istället för att söka information i mejl eller andra applikationer.
Som vanligt när det gäller Infor noterar man att lösningen har goda möjligheter att minimera integrationskostnader och risker i samverkan med någon av Infors CloudSuites.
- Vi har en differentierad lösning eftersom vi började med att ta itu med den mer komplexa back-end-automatiseringen. Med RPA tillhandahåller vi nu front-end-automatiseringen, vilket gör att vi kan leverera ett komplett paket för företagsautomation. Detta ger oss en fördel jämfört med fristående leverantörer, summerar Massimo Capoccia (bilden), Infors innovationschef.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Svenska Ecolean satsar på SAP och molnet för att klara tuffa mål för sitt...

Svenska SAP berättar idag att förpackningsföretaget Ecolean står i begrepp att ta klivet upp i molnet. Nu i oktober och fortsatt under november implementerar bolaget SAP S/4HANA Cloud.
Företagets bakgrund är att man för snart 30 år sedan startade verksamheten byggt på en innovativ uppfinning – en supertunn plast för flytande livsmedel. En av poängerna med denna var att den bara vägde hälften så mycket som konkurrenternas förpackningar. Med detta i arsenalen av argument har man vuxit och idag har Ecolean siktet inställt på framför allt den volymmässigt starka asiatiska marknaden. En utmaning i sammanhanget har varit att det IT-stöd man haft inte hängde med i den uppskalning som expansionen kräver. Detta åtgärdar man nu och ledningen har beslutat att gå över till det molnbaserade affärssystemet SAP S/4HANA Cloud och lösningar som gör att systemet kan användas i medarbetarnas mobiler.
– Vi lever i en ständigt föränderlig värld med nya regleringar och SAP har de resurser och den globala räckvidd som behövs. Nu får vi en flexibel lösning som vi kan växa med under vår fortsatta automatiseringsresa, kommenterar Anders Diurlin, IT-chef på Ecolean.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Siemens Digital Industries och hur succékonceptet Closed-Loop Manufacturing är uppbyggt

DIGITALA TVILLINGAR OCH SIMULERING I HUVUDROLLER. I samband med batteritillverkaren Northvolts nya jättesatsning på en gigafabrik i Kanada, har vi diskuterat mycket kring vad som är en odiskutabel styrka i Siemens Digital Industries PLM- och automationsupplägg – Closed-Loop Manufacturing vilket Northvolt satsat på som baslösning i sitt produktframtagnings-upplägg – ”tillverkning i en sluten cirkel" alltså. Men vad är detta egentligen? Hur ser upplägget ut; vi har tittat på saken i dagens artikel.
Detta med ”closed-loop manufacturing” (CLM) kan låta superspetsigt och komplext, och är det på sitt sätt också. Men å andra sidan är tankegångarna redan omsatta i reala lösningar i Siemensvärlden. Poängen är att skapa hanterbarhet och med, så långt det är möjligt, en enkelhet på ytan, men komplex kapacitet på djupet, där det mesta är styrt av automatiserade, sammankopplade - ofta molnbaserade - systemlösningar och där AI (Artificiell Intelligens) spelar en huvudroll. Den allmäna definitionen av begreppet lyder så här: "CLM gör det möjligt för företag att synkronisera och optimera produktionen över produktdesign, produktionsplanering, tillverkningsutförande, automatisering och återmatad intelligens från konsumentanvändning i fält."
Ett av huvudsyftena i detta är att få ihop IT och OT – det senare handlar om Operativ Teknik där data och drift från och av maskinerna på verkstadsgolvet hanteras. Receptet här är integration på ett sätt som kombinerar de virtuella och fysiska världarna, fram och tillbaka i sammanhållna loopar: konstruera, simulera, optimera, gå till tillverkning, simulera igen, optimera igen, och tillverka felfritt. Detta är tanken i Siemens CLM-upplägg. Men hur går det hela egentligen till?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln på PLM&ERP News.

SAP lanserar nya generativa AI-assistenten Joule och satsar mångmiljardbelopp på startups

AI tågar nu in på alla fronter och världsledande affärsystemutvecklaren SAP finns förstås med på tågen. Bolaget lanserar idag Joule, vilket är en ny generativ AI-assistent som bygger på naturligt språk och som helt kommer att förändra hur företag drivs. Inga småsaker alltså.
Joule kommer att vara inbyggt i SAPs portfölj av molnbaserade företagslösningar och leverera proaktiva och sammanfattande insikter från SAPs hela lösningsportfölj och externa källor.
Affärssystem-jätten hävdar vidare att den nya AI-assistenten, ”gör att medarbetare kan arbeta snabbare och generera bättre affärsresultat på ett säkert sätt genom att komplexa nät av separerad företagsdata snabbt kan sorteras och sättas i rätt sammanhang.”
– Vi har nästan 300 miljoner företagskunder runt om i världen som regelbundet använder SAPs molnlösningar. Joule har förmågan att helt förändra hur företag och medarbetare kommer att arbeta, säger Christian Klein, CEO och styrelsemedlem i SAP, och tillägger: ”Joule bygger på vår speciella förmåga att länka samman affärer och teknik. Det är en fortsättning på vårt relevanta, pålitliga och ansvarsfulla förhållningssätt till affärsdriven AI. Assistenten kommer att veta vad du menar – inte bara vad du säger.”
I pressmaterialet hävdar affässystemjätten vidare att Joule bygger på och förbättrar bolagets befintliga affärsrelaterade AI-erbjudanden. I dagsläget har SAP över 26 000 molnkunder som nu har tillgång till SAP Business AI i flera scenarier och partnerlösningar. Bolagets övergripande strategi för att bygga ett framtida AI-ekosystem inkluderar direktinvesteringar som de som tillkännagavs nu i juli med Aleph Alpha, Anthropic och Cohere, såväl som partnerskap med bland annat Microsoft, Google Cloud och IBM som tillkännagavs i maj. Utöver detta satsar SAP via ägande i ett annat AI-bolag för start-ups över en miljard dollar på Artificiell Intelligens-relaterade lösningar, motsvarande nära 11 miljarder kronor.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title