”Flytta till molnet-pushen kan resultera i enorma migrerings- och implementerings-kostnader utan några större vinster”

Globala support-ledaren inom ERP - RIMINI Streets seniora VP, ERIC HELMER - vill öka medvetenheten kring mjukvaruleverantörernas molnkampanjer. Men han vill också bidra till att minska support- och underhållsavgifterna, bland annat.
Rimini Street är en globalt verksam leverantör av end-to-end programvarusupport för företag, produkter och tjänster. Ovanpå detta är man dessutom den ledande tredjeparts-leverantören av support för Oracle- och SAP-mjukvara, och partner till Salesforce- och AWS-partner. Bolaget gör nu en satsning på den svenska marknaden. Vilka är de tyngsta skälen till detta?
PLM&ERP News har träffat Eric Helmer, SVP och CTO, Chief Technology Officer, på Rimini Street, som nyligen i Sverige för att träffa kunder och prospekts för att ge dem råd om hur de kan minska underhålls- och supportkostnader, diskutera strategiska alternativ till att flytta till molnet och vilka leverantörsspecifika scenarier de behöver överväga.
- Sverige är en intressant marknad för Rimini Street, inte minst på grund av dess robusta tillverkningssektor och många innovationsdrivna företag som vill prioritera IT-investeringar mot funktioner som Digital Experience, AI och CSR. Samtidigt har många företag allokerat upp till 80 procent av sin IT-budget för att underhålla och driva affärskritiska affärs- och transaktionssystem. Vi har funnit att i de flesta fall är support- och underhållsavgifter från de stora ERP-mjukvaruleverantörer de viktigaste kostnadsdrivarna. Vi vill också öka medvetenheten kring den "flytta till molnet-push” som de stora mjukvaruleverantörerna gör, och hur det kan resultera i enorma migrerings-, implementerings- och anpassningskostnader bara för att behålla liknande funktioner som de redan har. Vi erbjuder starka alternativ som låter svenska företag fokusera på det mest strategiska, säger Eric Helmer i dagens intervju.
Hur ser du på er nordiska satsning? Den nordiska marknaden är avgörande för våra tillväxtmål i Europa, och vi ser betydande potential i att samarbeta med kunder för att driva ROI på deras IT-investeringar. Sverige, med sin starka tradition inom tillverkning och teknikdriven marknad, exemplifierar denna potential. Eftersom det råder brist på IT-talanger i Norden tenderar företag att vara öppna för att outsourca mer traditionella uppgifter för att frigöra resurser och kapacitet för mer innovativa områden som AI. Denna strategi stämmer väl överens med vår affärsmodell och den ökade efterfrågan som vi upplever för våra tjänster i denna region, särskilt när det gäller att utnyttja Sveriges innovationskultur för att främja tillväxt och effektivitet.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun på PLM&ERP News.

Antalet nya innovationer minskar drastiskt, enligt en färsk studie från Boston Consulting Group

PRODUKTUTVECKLING. ”I snitt lanserar företagen globalt sett 17 % färre innovationer nu jämfört med 2022.” Hur ser det egentligen ut på innovations-fronten bland världens företag? Frågan kan tyckas oväsentlig i en tid när just innovativt tänkande tycks ligga högt upp på de flesta företags utvecklings-agendor. Men sakernas tillstånd är inte alltid lika med vad en ytlig betraktelse och allmän känsla ger vid handen; i alla fall inte om man ska tro världsledande konsulten Boston Consulting Group (BGC) som i en ny rapport bland annat konstaterar följande:
”Företagens förmåga att skapa nya innovationer har minskat drastiskt, i snitt lanserar företagen globalt sett 17 procent färre innovationer nu jämfört med 2022. Det främsta hindret är en otydlig strategi, enligt majoriteten av cheferna.”
Detta visas i den årliga innovations-index rapporten som BCG nyligen publicerat, där 1000 företagsledare världen över svarat på frågor om hur de ser på sitt företags innovationsmognad.
Allmänt konstaterar rapporten att företag ändå, paradoxalt nog, prioriterar innovation mer än någonsin tidigare. Men som sagt, ändå har de aldrig varit mindre förberedda att leverera på dessa ambitioner. I år rankar rekordhöga 83 procent av seniora chefer innovation som en av deras företags tre högsta prioriteringar. Samtidigt visar BCGs Innovation Index-rapport “Why One in Five European Companies Needs to Transform”, att endast tre procent av företagen år 2024 är "innovationsberedda", en kraftig minskning från 20 procent så sent som 2022. I rapporten mäts företagens innovationsmognad på en 100-poängsskala.
Bland de företagsledare som ingår i rapporten, anger mindre än hälften (48 %) att deras företag till viss del arbetar för att koppla samman sina affärs- och innovations-strategier, en av tio (12 %) anger att de ser starka kopplingar mellan dessa två och att de levererar verklig påverkan. Innovationsaktiviteten (dvs antalet aktiva projekt) har däremot varit konstant.
- Vi ser en oroande bild av “zombieföretag” som enbart går igenom rörelserna av innovation utan en tydlig strategi. Att stärka kopplingen mellan innovationsstrategi och affärsstrategi är den viktigaste startpunkten, säger Anders Madsen, CEO för BCG Sverige.
Men AI och generativ AI då? Nästan alla chefer (86 %) anger att deras företag experimenterar med GenAI för innovation, forskning och utveckling eller produktutveckling, däremot är de flesta fortfarande i tidiga skeden.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

GREEN HYDROGEN: New Configurator and Simulation Software Simplifies Hydrogen Plant Design with Generative Artificial...

About SIEMENS' new HYDROGEN PLANT CONFIGURATOR in combination with digital tools such as COSMOS, gPROMS, and the simulation solution SIMIT. Green hydrogen is one of the factors that can be of decisive importance for how industrial operations will be able to reach tough sustainability goals. The advantages of hydrogen in the energy sector are several; such as that the use of hydrogen does not cause greenhouse gas emissions. Once produced, hydrogen generates, for example, electrical power in a fuel cell and emits only water vapor and hot air. But there is more – hydrogen can be used to produce other gases, as well as liquid fuels. In parallel existing infrastructure, such as gas transport and storage, can be reused for hydrogen.
These are some of the most obvious advantages from a sustainability perspective, something that Siemens has taken note of. To accelerate the use of hydrogen for energy purposes, the company is today launching an interesting solution that aims to support companies in the hydrogen industry with software tools based on generative artificial intelligence. Especially in hydrogen production, these new solutions are intended to significantly simplify the design, construction and automation of hydrogen production facilities, enabling a faster scale-up of hydrogen production.
The new Hydrogen Plant Configurator is an intelligent chatbot based on generative artificial intelligence, which enables users to more quickly and easily create plant designs for hydrogen production. In an iterative process, the configurator is fed with the desired design characteristics of a production facility. The AI then creates seamless block flow diagrams up to precise layouts of the system units and connections. In addition, the AI can predict plant-specific key figures such as possible power consumption, heat generation and a comprehensive list of the most important components. The data generated in this way represents the basic concept of a facility. It can then be transferred to engineering solutions such as Siemens COSMOS and gPROMS - for example, to automatically create pipe and instrument diagrams - or to simulation software such as Siemens SIMIT.
”Green hydrogen is crucial for the decarbonisation of industry. But it will be in short supply for the foreseeable future. This makes it even more important to accelerate the increase in production capacity,” says Axel Lorenz, CEO of Process Automation, at Siemens, adding: "Generative artificial intelligence can provide support in the crucial phases of hydrogen production to save considerable time and costs. With the Hydrogen Plant Configurator it is easier than ever to plan and operate a more sustainable hydrogen plant and thus lay the foundation for efficient production.”
Siemens is also launching an AI-based tool for the project planning phase of hydrogen plants, COSMOS AI engineering assistant. What are the features of this, the configurator, gPROMS and SIMIT?

GRÖNT VÄTE: Ny konfigurator och simuleringsmjukvara förenklar design av vätgasanläggningar med generativ artificiell intelligens

Om SIEMENS nya HYDROGEN PLANT CONFIGURATOR i kombination med digitala verktyg som COSMOS, gPROMS, och simulerings-lösningen SIMIT. Grönt framställt väte är en av de faktorer som kan få avgörande betydelse för hur industriella verksamheter ska kunna nå tufft satta hållbarhetsmål. Fördelarna med väte inom energisektorn är flera; som att användningen av väte inte orsakar utsläpp av växthusgaser. När det väl har producerats genererar väte t ex elektrisk kraft i en bränslecell och avger endast vattenånga och varm luft. Men det finns mer – väte kan användas för att producera andra gaser, såväl som flytande bränslen, detta parallellt med att befintlig infrastruktur, typ gastransport och -lagring, kan återanvändas för vätgas.
Detta är några av de mest uppenbara fördelarna i hållbarhetsperspektivet, något som Siemens – duktigt på energilösningar – har tagit fasta på. För att påskynda vätgasanvändningen för energiändamål lanserar bolaget idag en intressant lösning som tar sikte på att stödja företag inom vätgasindustrin med mjukvaruverktyg baserade på generativ artificiell intelligens. Speciellt inom väteproduktion är dessa nya lösningar avsedda att avsevärt förenkla design, konstruktion och automatisering av väteproduktions-anläggningar, vilket möjliggör en snabbare uppskalning av väteproduktion.
Hydrogen Plant Configurator heter den nya lösningen, vilket är en intelligent chatbot, baserad på generativ artificiell intelligens, som gör det möjligt för användare att snabbare och enklare skapa anläggningsdesigner för väteproduktion. I en iterativ process matas konfiguratorn med de önskade designegenskaperna för en produktionsanläggning. AIn skapar sedan sömlösa blockflödes-diagram upp till exakta layouter av systemenheterna och anslutningarna. Dessutom kan AIn förutsäga anläggnings-specifika nyckeltal som möjlig strömförbrukning, värmealstring och en omfattande lista över de viktigaste komponenterna. Data som genereras på detta sätt representerar grundkonceptet för en anläggning. Det kan sedan överföras till eller ingenjörslösningar som Siemens COSMOS och gPROMS - till exempel, för att automatiskt skapa rör- och instrumentdiagram – eller till simuleringsprogram som Siemens Simit.
- Grönt väte är avgörande för avkarboniseringen av industrin. Men det kommer att vara en bristvara under överskådlig framtid. Detta gör det ännu viktigare att påskynda ökningen av produktionskapaciteten, säger Axel Lorenz, CEO för Process Automation, på Siemens, och tillägger: ”Generativ artificiell intelligens kan ge stöd i de avgörande faserna av väteproduktion för att spara avsevärd tid och kostnader Med Hydrogen Plant Configurator är det enklare än någonsin att planera och driva en mer hållbar vätgasanläggning och därmed lägga grunden för effektiv produktion.”
Siemens lanserar också ett AI-baserat verktyg för projektplanerings-fasen av vätgas-anläggningar, COSMOS AI ingenjörsassistent. Vilka är finesserna med denna, konfiguratorn, gPROMS och SIMIT?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

När är bästa tiden för tillverkande företag att överväga reshoring?

GÄSTKRÖNIKA av ERP-UTVECKLAREN JEEVES' MIKAEL BRODIN. ”På den globala marknaden har offshoring länge varit ett sätt för företag som tillverkar orginalutrustning (OEM) att få lägre kostnader och större valfrihet. Men det här förändras i takt med att allt fler företag inser att ett allt för stort beroende av import kan göra dem sårbara för brister. Som ett resultat av detta så har intresset för reshoring ökat hos många svenska tillverkare och ett av branschens mest diskuterade samtalsämnen är numera hur man kan stärka globala leveranskedjor. Reshoring erbjuder stora möjligheter för medelstora industriföretag, men det är svårt att bedöma när bästa tidpunkten är för att flytta tillverkningen närmare hemmamarknaden.”
Det skriver Mikael Brodin, Director på Jeeves Forterro, i dagens gästkrönika på PLM&ERP News. Jeeves, grundat i Sverige 1992, är idag en del av Forterro-gruppen, som i sin tur är en av ERP- och affärssystem-marknadens större aktörer med programvarulösningar som används av mer än 13 000 industriella företag både i Europa och globalt. För Jeeves del handlar detta huvudsakligen om kunder i SMB-segmentet - små- och mellanstora tillverkande och distribuerande företag.
Reshoring är alltså ämnet i dagens gästkrönika, men vad är det? ”Reshoring eller Onshoring som det kallas ibland innebär att tillverkning och andra produktionsprocesser, exempelvis tillverkning, flyttas tillbaka till det land där OEM-företaget är baserat. Antingen kan man flytta verksamheten, bygga nya lokala produktionsanläggningar eller strategiskt bygga upp ett nätverk av lokala leverantörer,” definierar Mikael Brodin saken, och fortsätter:
”Det finns flera orsaker som ligger bakom att intresset för reshoring har ökat de senaste 18 månaderna. En av de största drivkrafterna är för att undvika konsekvenserna av geopolitiska händelser samt för att motverka stigande kostnader för arbetskraft där det tidigare har varit kostnadseffektivt. Andra anledningar är ett behov av att minska antalet flyg- och fraktkilometer för att uppfylla ESG-krav och kundernas ökade krav på att handla lokalproducerat.
Reshoring innebär även en möjlighet att öka innovationstakten och kompetensutvecklingen på hemmaplan, att utveckla delade resurser och kompetens samt säkerställa att produkter och komponenter i högre grad uppfyller kvalitetsstandarder. Kort sagt är det ett sätt att stärka leverantörernas verksamheter och relationer samt bidra till att göra själva tillverkningen framtidssäkrad.”
Men när är rätt läge att flytta hem produktionen? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

IFS lanserar nya industriella AI-funktioner i den senaste versionen av sin molnplattform

Det är full fart framåt som gäller för affärssystemutvecklaren IFS. Som PLM&ERP News rapporterade i förra veckans längre reportage från bolagets användarevent Connect 2024 i Köpenhamn är det nu framför allt tre saker som gäller: AI, molnet och hållbarhets-domänerna. Alla tre är områden som IFS har en rad initiativ igång på.
Idag kommer nyheter som egentligen är kopplat till alla de tre ovan angivna utvecklingsområdena, inte minst då när det gäller AI: Bolaget lanserar nya funktioner i IFS Cloud 24R1, som gör det möjligt för företag att förbättra hur de utnyttjar sina tillgångar, vässar service, driver lönsamhet och använder hållbarhet som en konkurrensfördel.
Det är i den nya versionen av IFS Cloud som det händer intressanta saker relaterat till industriell AI. Dessa nya AI-drivna funktioner gör det möjligt för kunder att förbättra sin operativa effektivitet och lönsamhet, konstaterar IFS nordenchef, Ann-Kristin Sander:
– Så är det, säger hon. Kunderna kommer att kunna dra nytta av en ny nivå av värdefulla AI-funktioner och innovation som verkligen är relevant för deras bransch och påverkar deras verksamhet. I en tid när regleringar i Europa och USA tvingar företag att vidta åtgärder för att fastställa och hantera sina hållbarhetsåtaganden, erbjuder vi nya AI-drivna funktioner som både hjälper företag att förbättra sin verksamhet och rapportera sina framsteg.
Den uppdaterade versionen av IFS Cloud fokuserar också på en mängd uppdaterade och nya funktioner som effektiviserar användarnas verksamheter, stärker lönsamheten samt hållbarhetsarbetet. Särskilt intressant är detta sett till bolagets på tillverkande- och service-relaterade industrivertikaler.
I dagens artikel summerar vi de övergripande förbättringarna och nya lösningarna i IFS Cloud 24R1.
Klart är att vi nu ser tecken på tunga satsningar av affärssystem-leverantörerna på AI. Potentialen för dramatiska produktivitets-förbättringar är hyperintressant för det flesta företag, inte minst på tillverkningssidan, och det är nu slaget om framtiden initierats. Uppenbart är vidare att IFS’s satsning ligger väl i paritet med vad marknadsledaren SAP nu signalerat under Sapphire-eventet i dagarna i Orlando, Florida. Även om man naturligtvis inte agerar efter exakt samma mall finns det övergripande likheter, framförallt som att ta in satsningen i respektive aktörs moln. Hur manifesteras detta i nya IFS Cloud 24R1?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Svensk Pulverlackteknisk förening byter namn till Nordic Coating Association

Nordic Coating Association är det nya namnet på den nordiska branschföreningen för företag som ytbehandlar industriellt. Föreningens syfte är att sprida kunskap om industriella ytbehandlingstekniker och vidareutveckla branschen, vilket sker genom medlemsblad, konferenser, studieresor och utbildningsaktiviteter. Föreningen, Svensk Pulverteknisk förening, grundades 1988 och har i dagsläget över 100 medlemmar i Sverige, Norge och Danmark. Namnbytet kommer efter att en bredare grupp av aktörer, även internationella, visat intresse för att ansluta sig till föreningen.
Under det nya namnet ryms såväl klassisk pulverlackning och våtlackering, som galvanisering och annan form av industriell ytbehandling. Föreningen, som är ett forum för både brukare och leverantörer, samlar Nordens alla aktörer under samma tak för gemensam utveckling och erfarenhetsutbyte.
– Vi har under flera år breddat vårt medlemsnätverk, och namnbytet är därför ett naturligt steg som speglar den utveckling som i praktiken redan skett, säger Stefan Hjort, ordförande i föreningen. Föreningen arbetar löpande med att hålla medlemmarna informerade om bland annat ändrade regelverk, myndighetskrav samt nya tekniker och möjligheter.
Bland de aktiviteter som anordnas är konferensen/minimässan Nordic Coating Days, där medlemmar bjuds in för att ta del av det senaste inom branschen samt knyta nya kontakter. I år kommer den att bli på Ombergs Golf Resor den 16-17 oktober. – En stark branschförening är bra för företagare på många olika sätt. Vi får ofta höra hur våra medlemmar ökat sin konkurrenskraft genom information de fått från oss, säger Hjort. Som medlem får man omedelbar tillgång till den eftertraktade kunskapsdatabasen och föreningens expertnätverk. Dessutom får man en prenumeration på branschtidningen “Ytforum”, som utkommer 8 gånger per år.
Nyheten publicerad på PLM&ERP News.

SAP gör som IFS: Tar in AI i hela molnportföljen och samarbetar med flera...

SPRÅKMODELLER från AWS, META och MISTRAL AI läggs till den generativa AI-hubben i SAP BT-PLATTFORM. Ingen behöver tvivla över det tunga fokus de stora ERP- och affärssystem-aktörerna idag lägger ner på AI-sidan. PLM&ERP News rapporterade nyligen om svenska IFS satsningar på området i samband med användar-eventet Connect 2024 i Köpenhamn. Idag är det marknadsledaren SAP som lägger upp sitt ”AI-paket” på bordet i samband med den gigantiska, årliga Sapphire-konferensen i Orlando, USA. Och det finns faktiskt vissa likheter med hur IFS lagt upp sin AI-satsning: Man bygger in AI i hela moln-portföljen.
Onekligen kan också det som SAP presenterade i Orlando, med nya generativa AI-innovationer och samarbeten, ta affärsverksamhet till en helt ny nivå. Entusiasmen kring detta var stor och från Sapphire-scenen hävdades att man, ”nu skapar en ny våg av insikter och uppfinningsrikedom i det globala näringslivet genom att införliva Business AI SAP i hela sin molnportfölj som driver världens mest affärskritiska processer.”
Ambitiöst? Absolut, och varför inte – det ligger i sakens natur att denna ”ERP-maskin” har siktet inställt på teknologiskt ledarskap på AI-området. Bolagets kunder och användare förväntar sig kort sagt inget annat.
– De AI-innovationer som vi presenterar på Sapphire 2024 kommer att förändra hur företag bedriver sina verksamheter. Dagens AI-nyheter och partnerskap bygger på att vi vill leverera revolutionerande teknik som leder till verkliga resultat. Det hjälper kunderna att bli flexibla och innovativa för att lyckas i en tid när allt förändras väldigt snabbt, säger SAPs CEO Christian Klein.
Att SAP bygger in Business AI i sina företagslösningar ger användarna tillgång till omfattande insikter och hjälper dem med kreativt tänkande och problemlösning – det som människor är bäst på - är klokt tänkt; AI ska stödja människorna i organisationerna som satsar på det, inte ta ifrån dem jobbet. Ett exempel i SAP-fallet är AI-genererade rapporter i SAP SuccessFactors, som hjälper personalchefer genom att ge rekommendationer om kompensation. De kan också använda prognosfunktioner i SAP Sales Cloud för att förutse vilka kombinationer av säljare och produkter som med högst sannolikhet kommer att öka försäljningen.
Samtidigt läggs stora språkmodeller från Amazon Web Services (AWS), Meta och Mistral AI till den generativa AI-hubben i SAP Business Technology Platform. De nya möjligheterna i SAPs grundläggande AI-infrastruktur gör det enklare att bygga generativa AI-tillämpningar för SAP-applikationer. Vidare blir SAPs generativa AI-assistent Joule en del av hela SAP:s lösningsportfölj. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

3D-printing växer kraftigt visar ny rapport – och nu börjar AI komma in på...

"AI kommer främst att användas för TOPOLOGI-OPTIMERING, MULTIFYSISKA PROCESS-SIMULERINGAR och AI-GENERERAD CAD inom 3DP." 3D-printmarknaden växer snabbare än förväntat och beräknas uppgå till drygt 57 miljarder dollar i slutet av 2028. Populäraste 3D print-tekniken i Norden är FDM (Fused Deposition Modelling) med 67 % och minst använd är SLA (Stereolitografi) med 7%. Det visar den nya upplagan av Protolabs årliga internationella 3DP trendrapport som omfattar 700 globala ingenjörsexperter i kombination med marknadsinformation.
Rapporten visar på stort förtroende för 3D print globalt. Tekniken används fortfarande främst för prototyper, men allt fler börjar använda 3D print även för tillverkning och det börjar dyka upp nya spännande mikro- och makro-format.
Rapporten visar också att:
• Dagens globala 3D printmarknad är värd cirka 28.1 miljarder dollar, motsvarande ca 294 miljarder kronor
• den växer 10.5 % snabbare än beräknat
• marknaden förväntas vara värd 57.1 miljarder dollar i slutet av 2028
• 70% av de tillfrågade företagen 3D printade fler delar under 2023 än under 2022
• 77% bedömde att medicinteknik är området med störst potential för 3D print
– 3D-printning ökar också i Sverige. Dels för att ta fram prototyper som en del i innovationsprocessen, som numera ofta löper parallellt med den vanliga produktionen, på grund av snabba förändringar i teknologi och på marknaden. Vi börjar också se att 3D-print oftare användas för tillverkning av delar i mindre volymer i takt med att produktionen blir mer kundanpassad, säger Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum.
Den nya rapporten visar också att AI, som påverkar alla branscher, ännu inte skakat om 3D-printbranschen i grunden, men smarta printers blir allt smartare bättre upplevelse för användaren. Närmare en tredjedel av de svarande säger att automatisk printjustering är en av de viktigaste implikationerna av AI, följt av icke-plan FDM-printing tack vare bättre programvara. Konstruktionsprogramvara för 3D-print kommer också att kunna dra nytta av AI, som till exempel topologi-optimering, multifysiska process-simuleringar och AI-genererad CAD.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Svenska RISE invalt i ledningen för Europas största energiforskningsallians EERA

Det är i dagarna ett stort fokus på på EUs klimat- och energipolitik inför EU-valet. Kopplat till detta kommer en intressant nyhet: Svenska forskningsinstitutet RISE var en av tre nya forsknings- och innovationsaktörer som valdes in i den europeiska forsknings-sammanslutningen EERAs ledningsorgan ( (European Energy Researsch Alliance) på generalmötet i Bryssel nu i maj. RISE är i sammanhanget en oberoende aktör som har utvecklat och erbjuder expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
Intressant i sammanhanget är att EERAs roll som en sammanslutning av europeiska offentliga forskningscentra och universitet, verksamt inom energiforskning kring koldioxidsnåla energikällor. Organisationen är ett viktigt inslag i klimatsammanhang med ett uppdrag som går ut på att vara en katalysator för europeisk energiforskning där siktet är inställt på ett klimatneutralt samhälle till 2050. I detta är EERA Europas största energiforsknings-gemenskap, som sammanför mer än 250 organisationer från 31 länder. EERA samordnar sin forskningsverksamhet genom 18 gemensamma program och är en nyckelaktör i Europeiska unionens strategiska energiteknikplan (SET).
- Samverkan inom EU är helt avgörande för att navigera och prioritera rätt i energiomställningen och för att nå EUs klimatmål. Jag är stolt och glad över att bli invald i EERAs Executive Comittee. Tillsammans ska vi stärka EUs konkurrenskraft, säger Paul Halle Zahl Pedersen, senior VP och divisionschef för Säkerhet och transport på RISE.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title