Industry 4.0

HEXAGON vässar sig inom effektiva SMARTA FABRIKER med köpet av amerikansk ”asset performance-specialist” (APM)

FÖRVÄRVAR ITUS DIGITAL. Svenska specialisten på digital drift och optimering av produktionsanläggningar, Hexagon och bolagets Asset Lifecycle Intelligence-division, har legat teknologiskt väl positionerat på området smarta fabriker. Detta inte minst efter köpet för några år sedan av affärssystembolaget Infors, EAM-plattform, som idag inte bara döpts om till HxGN EAM utan också utvecklats tekniskt explosivt. EAM är i detta en kombination av programvara, system och tjänster. I den alltmer digitaliserade produktions-världen tenderar dessa EAM-plattformar att växa i betydelse för optimera kvalitet, driftsfaktorer som upptid, underhåll och tjänster som krävs för effektiv kontroll av operativa tillgångar över livscykeln. På sista raden har de dessutom avgörande betydelse för konkurrenskraft.
Men Hexagon tänker inte stanna på EAM-sidan allena. Ett intressant perspektiv i detta är att Hexagon dragit igång en resa där siktet i bolagets utvecklingsarbete är inställt mot det ännu bredare APM-området, Asset Performance Management. En poäng i detta är att underhållsbitarna inte står för sig själv, utan paras med integrerade lösningar för att vässa fabriksanläggningarnas prestanda.
Detta sagt som en bakgrund till dagens annonserade Hexagon-förvärv av amerikanska Itus Digital. Detta bolag, konstaterar Paolo Guglielmini, president och CEO på Hexagon, ”erbjuder SaaS-baserade innovativa lösningar som gör det enklare att optimera industritillgångars prestanda.” Notabelt är att deras APM-plattform hanterar hela strategin för tillgångar och dess digitala tvillingar under hela livscykeln i syfte att identifiera och prioritera risk och skydda tillgångar mot kända fel. I det ingår att övervaka tillgångens skick och prestanda samt genomföra mätningar i samband med ökade risker eller hot. Plattformen är utvecklad för enkel implementering och snabb, kontinuerlig optimering av tillgångsstrategier.
– Företaget, som är baserat i Roanoke, Virginia, USA, erbjuder APM-lösningar som på ett direkt sätt kompletterar Hexagons HxGN EAM-plattform och även andra Hexagon-lösningar, säger Paolo Guglielmini och tillägger: ”Asset performance management-lösningar kan maximera värdet av en verksamhets tillgångar, exempelvis utrustning, och är ett sätt för industriverksamheter att optimera tillförlitlighet, förbättra upptid och minska kostnaderna.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

TECKEN PÅ DIGITAL UTMATTNING? ”Fyra skäl till att transformationen inte lett till förväntade förbättringar”

Dagens gästkrönikör är HEXAGON Asset Lifecycle Intelligences DOGA AKKUS. Håller organisationer på att drabbas av digital utmattning? Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Doga Akkus, senior Account Manager på Hexagon, ställer frågan. Bakgrunden är, menar han, att det har pratats om digital transformation i åratal: ”Mellan 2014 och 2019 ökade antalet publikationer på ämnet 22 gånger om. Men det verkar som om vi börjar tröttna, åtminstone de som ska genomföra arbetet i praktiken – IT-teamen.” Hur då?
Bara 49% av företag i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) planerar öka digitaliseringstakten. Det ska jämföras med Amerika (88%) och Asien och Stillahavsområdet (56%). Och de som bromsar är ofta IT-teamen själva. Enligt Gartner har IT-medarbetarnas villighet att stödja förändringsinitiativ minskat med hälften sedan före pandemin. Det är framför allt fyra faktorer som lett till den digitala utmattningen. Känner du igen tecknen i din organisation?
• Faktor 1: Sammankopplade IT-system har inte gjort företaget mer agilt
• Faktor 2: IT och andra projekt-team tvingas fortfarande jobba i många olika applikationer
• Faktor 3: Spagetti-IT leder till dålig koll
• Faktor 4: Beslutsfattare misstror datan

”För de organisationer som vill öka förståelsen för varför den digitala transformationen inte lett till de förbättringar de förväntat sig och som vill veta var de bör fokusera sina insatser i framtiden, kan det vara smart att fråga både projekt och IT-team, vilken data de inte litar på,” noterar Doga Akkus.
Klicka på rubriken för att läsa hela gästkrönikan.

Den globala försörjningskedjan inom automotive behöver ta till sig mer av automation…

…men PROGRAMVARA och DIGITALISERING kommer att betyda ännu mer, VISAR NY UNDERSÖKNING. I en artikel i förra veckan om en undersökning, Automotive Manufacturing Outlook Survey, publicerad på PLM&ERP News, framgick att de tuffaste utmaningarna inom den globala automotive-industrin är en stigande oro för ökade energi- och arbetskraftskostnader. Men vad tror man att framtiden kräver för att bibehålla konkurrenskraften? I samma undersökning från ABB och Automotive Manufacturing Solutions (AMS) har man tittat på den saken. Och en allmän slutsats av materialet är att även om automation anses avgörande för framtiden inom fordonsindustrin är det fortfarande många företag i försörjningskedjan som ännu inte börjat dra nytta av de fördelar som robotik och digitalisering erbjuder.
Konklusionen är måhända inte så överraskande: nästan alla respondenter (97 procent) anser att automation och robotik kommer att omvandla fordonsindustrin de kommande fem åren. Men lika intressant är att ungefär lika många (96 procent) menar att programvara, digitalisering och datahantering kommer att vara lika viktigt.
När de tillfrågades om hastigheten på investeringarna ansåg flertalet att nya OEM- och startup-företag ligger väl framme och investerar antingen ’mycket bra’ (38 procent) eller ’ganska bra’ (28 procent) följt av äldre OEM-företag där 31 procent ansåg att de tar till sig automationen ’mycket bra’. Det är dock enbart 7 procent som anser att Tier 2-leverantörer gör de investeringar som krävs och att Tier 3-leverantörer ligger efter ännu mer med enbart 3 procent.
- Automation har traditionellt setts som något som är reserverat för bara de allra största tillverkarna, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line, och fortsätter: ”Men i själva verket kan ABB:s omfattande portfölj, som omfattar allt från kollaborativa robotar (cobotar), stora industrirobotar och AI-drivna autonoma mobila robotar (AMR), som alla drivs med ledande programvarulösningar, lösa utmaningarna som också de minsta producenterna ställs inför. Automation kan göra mindre företag mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva.”
Daniel Harrison, Automotive Analyst på Automotive Manufacturing Solutions (AMS), säger: ”Även om både nya och redan etablerade tillverkare gör stora investeringar agerar inte den centrala försörjningskedjan uppströms lika snabbt. Detta kan visa sig problematiskt både vad gäller kostnader och hur snabbt nya och allt mer komplexa komponenter för elfordon och uppkopplade fordon levereras till fabriken. Prisvärda och praktiska lösningar för automation och robotik behöver vara tillgängliga för hela industrin.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Concerns in the Automotive Industry About Rising Energy Expenses in Europe and Labor Costs...

NEW RESEARCH FROM ABB Robotics and Automotive Manufacturing Solutions. A growing concern about increased energy and labor costs paired with great uncertainty about deadlines for the production of electric vehicles, which in turn can be linked to the lack of trained labor. These are the most important conclusions in a recent survey among the world's automotive companies. The "Automotive Manufacturing Outlook Survey", as the mapping is titled, has been commissioned by ABB Robotics and the industry specialist Automotive Manufacturing Solutions (AMS).
This second annual barometer of the automotive industry's challenges shows that more than half (53 percent) of all respondents in Europe cite rising energy costs as one of the top three issues, compared to just 38 percent in Asia. In North America, 63 percent say rising labor costs are the single most important issue, possibly reinforced by recent union negotiations that secured double-digit wage increases for their members.
”Rising labor and energy costs were prominent in our second annual survey,” says Joerg Reger, Head of ABB Robotics Automotive Business Line. He continues: “There are already solutions to reduce energy consumption at the point of manufacture. With new generations of intelligent automation and robot controllers such as ABB's OmniCore, power consumption is significantly reduced – by up to 20 percent – thanks to the use of leading software, lighter materials and regenerative systems.”
Additionally, however, it can be pointed out here that PLM-related solutions can achieve impressive results regarding energy efficiency in production environments. PLM&ERP News has, for example, in an earlier article showcased how the German car manufacturer BMW cut around three million kWh in the group's largest engine factory, in Steyr, Austria. This was primarily done through simulations in Siemens Digital Industries Software's Tecnomatix portfolio. In the simulation model, modifications to the existing programmable logic controllers (PLC) for production line machines were predicted to provide energy savings of 1.66 million kWh of electricity on the workshop floor; which was also achieved in physical reality after the maintenance technicians reprogrammed the PLCs. Since an idling machine does not need to be supplied with cooling lubricant, an additional 1.4 million kWh of electricity was saved by shutting down some of the high-pressure pumps at the media supply facilities.
Returning to the ABB/AMS survey, it also highlights how supply chain disruptions caused by global instability remain a major problem for the industry, often leading to component shortages and production delays.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

DALE TUTT, VP Siemens Digital Industries Software: ”The industrial metaverse is much more than...

Currently on PLM-ERPnews.se: How the digital transformation journey can provide a stronger position. We live in a technologically explosive era of development. "Across all industries, companies are navigating a period of increased pressure, a mix of uncertainty and opportunity. The presence of smart and connected products in many industries has continued to grow as companies seek to improve functionality and user experience through software and electronics, and an increased interest in sustainable solutions. At the same time, challenges related to supply chain management, workforce dynamics and sustainable innovation create some uncertainty, but also opportunities for companies to gain competitive advantage through creative solutions. These pressures, challenges and the opportunities they create drive companies to innovate themselves both in how they work and what they offer the market,” states today’s guest columnist on PLM-ERPnews.se, Siemens Digital Industries VP of Industry Strategy, Dale Tutt.
There is undeniably an interesting scope in the background to today's development that Dale Tutt paints. But his conclusion is that whoever navigates wisely in the landscape that is now taking shape has every opportunity to become uniquely strong:
“To thrive in the future, it is critical for businesses to become more resilient, agile and adaptable to dynamic conditions. This is possible through a digital transformation strategy that leverages key technologies including the comprehensive digital twin, software and systems engineering, information and operational technology (IT/OT) convergence, and artificial intelligence (AI) and the industrial metaverse – each of which constitutes a aspect of digital transformation.”
Mastering and synthesizing these technologies will enable companies to advance on their digital journeys, achieve higher levels of digital transformation maturity and enable powerful capabilities such as AI-driven generative design and closed-loop optimization, he believes.
In today's article, Tutt dives deeper into the industrial metaverse and how it may prove to be the most transformative in how companies conduct business. “The industrial metaverse continues to show potential to reinvent how products are designed, manufactured and maintained. It combines the physical foundation of the comprehensive digital twin with the impressive visualizations of the metaverse to create a shared and immersive environment where learning is faster and more intuitive, design concepts are easier to understand, and where new ideas can be explored quickly and thoroughly to drive innovation for the future,” Tutt notes.
In short, the industrial metaverse is much more than CAD in VR.
Click on the title to read Dale Tutt's entire guest column on PLM&ERP News.

DALE TUTT, VP Siemens Digital Industries Software: ”Den industriella metaversen är betydligt mer än...

Vi lever i en teknologiskt explosiv utvecklingsera. "I alla branscher navigerar företag i en period av ökat tryck, i en blandning av osäkerhet och möjligheter. Förekomsten av smarta och uppkopplade produkter i många branscher har fortsatt att växa i takt med att företag försöker förbättra funktionalitet och användarupplevelse genom mjukvara och elektronik, och ett ökat intresse för hållbara lösningar. Samtidigt skapar utmaningar relaterade till försörjningskedjans hantering, arbetskrafts-dynamik och hållbar innovation en viss osäkerhet, men också möjligheter för företag att vinna konkurrensfördelar genom kreativa lösningar. Dessa påfrestningar, utmaningar och de möjligheter de skapar driver företag att förnya sig både i hur de fungerar och vad de erbjuder marknaden.”
Det finns onekligen en intressant spännvidd i den fond till dagens utveckling som veckans gästkrönikör, Dale Tutt, VP med ansvar för industriell strategi inom Siemens Digital Industries Software, målar upp. Men hans konklusion är att den som navigerar klokt i det landskap som nu tar form har alla möjligheter att bli unikt stark:
”För att blomstra i framtiden är det avgörande för företag att bli mer motståndskraftiga, smidiga och anpassningsbara till dynamiska förhållanden. Detta är möjligt genom en digital transformationsstrategi som utnyttjar nyckelteknologier inklusive den omfattande digitala tvillingen, mjukvaru- och systemteknik, informations- och operativ teknik (IT/OT) konvergens, och artificiell intelligens (AI) och den industriella metaversen – som var och en utgör en aspekten av digital transformation.”
Att bemästra och syntetisera dessa teknologier kommer att göra det möjligt för företag att gå vidare på sina digitala resor, uppnå högre nivåer av mognad för digital transformation och möjliggöra kraftfulla funktioner som AI-driven generativ design och optimering med sluten slinga, menar han.
I dagens artikel dyker Tutt djupare in i den industriella metaversen och hur den kan visa sig vara den mest transformerande i hur företag bedriver sin verksamhet. Den industriella metaversen fortsätter att visa potential för att återuppfinna hur produkter designas, tillverkas och underhålls. Den kombinerar den fysiska grunden för den omfattande digitala tvillingen med de imponerande visualiseringarna av metaversen för att skapa en delad och omslutande miljö där lärandet går snabbare och mer intuitivt, designkoncept är lättare att förstå och där nya idéer kan undersökas snabbt och grundligt för att driva innovation för framtiden. Kort sagt, den industriella metaversen är mer än CAD i VR.
Klicka på rubriken för att läsa hela Dale Tutts gästkrönika på PLM&ERP News.

AI-event på Chalmers samlade tillverkningsindustrin:”Alarmerande behov av kompetent personal” – Kan mikrolärande vara en...

Professor JOHAN STAHRE: ”KOMPETENSFRÅGAN måste hanteras HÄR och NU!"
Hur kan generativ AI förstärka medarbetarna och förbättra arbetsmiljö? Är AI svaret på de många utmaningar tillverkningsindustrin står för? Varför är det viktigt med kompetenshöjning och fortbildning och hur kan man säkerställa att företagets AI-strategi involverar hela verksamheten? Detta var några av de frågor som diskuterades under eventet ”AI in Manufacturing at Chalmers” som anordnades av PTC, Microsoft och Chalmers i Stena Industry Innovation Lab, med presentationer från bl a SKF, AI Sweden, PTC och Microsoft.
Fokus för eventet var det skriande kompetensbehovet och bristen på folk inom tillverkningsindustrin och hur generativ AI kan förstärka den mänskliga förmågan och göra medarbetare mer effektiva, bland annat genom att fokusera på relevanta uppgifter och utnyttja sin kompetens och kunskap på bästa sätt.
Många organisationer inom tillverkningsindustrin står idag inför dubbla utmaningar; dels att kompetensutveckla sin personal och samtidigt lära sig att utnyttja kraften i AI på bästa sätt. Professor Johan Stahre på Chalmers lyfte under sin presentation också det faktum att nästan åtta av tio svenska företag, 77 procent, har problem att hitta kompetent personal:
- Bristen på kompetens inom tillverkningsindustrin är något som behöver hanteras här och nu. Vi upplever redan ett alarmerande behov av kompetent personal, och det kommer att växa under de kommande åren i takt med att tekniken utvecklas, den arbetande befolkningen åldras snabbt och de unga blir allt färre.
Dr Elisa Roth, medgrundare och VD för Augmented Industries, var inne på samma tema, men diskuterade i detta en intressant lösning: ”microlearning”, mikrolärande:
- Så mycket som 70 procent av de färdigheter som krävs inom tillverkningsindustrin kan läras ut med hjälpa av ”microlearning”, sa hon bland annat. Men vad är mikrolärande?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News om detta och om eventet som av medarrangören PTCs nordenchef, Filip Ståhl, betecknades som mycket viktigt för tillverkningsindustrins utveckling och framtid:
- Vi vet långt ifrån allt gällande AI och den nya tekniken idag. Men vi lär oss mer för varje dag, inte minst av varandra - något som styrker vikten av event som detta. Att branschen får möjlighet att komma samman och diskutera utmaningar, men också de otroligt många möjligheter den nya tekniken erbjuder i samverkan med oss människor, är oerhört viktigt för tillverkningsindustrins utveckling och framtid, summerade Filip Stål.
Klicka på rubriken för att läsa om bl a SKFs Magnus Wahlgård, Microsoft Automotives Caroline Atelius och PTCs Pawel Dabrowskis synpunkter på PLM&ERP News.

Elektrisk mobil drivteknik: Siemens köper EBM-PAPST verksamhet

Motordrivna mobila industriella lösningar börjar bli ett allt viktigare inslag i modern global tillverkningsindustri. De spelar kort sagt en nyckelroll inom fabriksproduktion och området IDT, Industriell DrivTeknik, växer i betydelse parallellt med mobilitets-lösningarnas expansion. Detta hänger samman med att den moderna typen av intelligenta och integrerade mekatroniska drivsystem stöder automatisering och digitalisering av egentligen alla sorters produktionsprocesser. Marknadsmässigt är detta alltså en trend med tung kommersiell potential, inte minst relaterat till expansiva områden som batteridrivna lösningar inom såväl intralogistik som mobila robotlösningar.
Sett i detta perspektiv är Siemens AGs i förra veckan annonserade köp av EBM-PAPSTs IDT-delar ingen överraskning. Siemens är redan framstående på mobilitets-området, men med köpet av dessa bitar - och med det tillskott på 650 kompetenta IDT-specialister som förvärvet för med sig - stärker man sin position ytterligare. Inte bara teknologiskt för att EBM-PABST har en intressant och innovativ lösningsportfölj, utan också för att man på köpet får tillgång till en potent kundportfölj.
Verksamheten inom EBM-PAPSTs industriella drivteknik inkluderar intelligenta, integrerade mekatroniska system inom skyddsområdet för extra låg spänning och innovativa rörelsekontrollsystem. Dessa system används i frigående förarlösa transportsystem. Det planerade förvärvet kommer att komplettera Siemens Xcelerator-portföljen och stärka Siemens position som en ledande leverantör av lösningar för flexibel produktionsautomation, konstaterar Cedrik Neike, styrelseledamot för Siemens AG och CEO för Digital Industries:
- Så är det, säger han i en kommentar. Bolagets innovativa portfölj av mekatroniska drivsystem och dess högkvalificerade personal passar utmärkt för Siemens. Förvärvet kommer att göra det möjligt för oss att göra nya affärer och har dessutom en stor kundpotential på den snabbt växande marknaden för intelligenta, batteridrivna drivlösningar mobila robotlösningar.
Genom deras användning i mobila robotar och förarlösa transportfordon, samt inom automatisering av hjälpprocesser, är de en viktig hävstång för större flexibilitet och produktivitet. Av denna anledning förväntas hög marknadstillväxt i detta marknadssegment. Integrationen av IDT-portföljen i Siemens befintliga automationsportföljen och utnyttjandet av Siemens globala försäljningsnätverk kommer att öppna upp ny marknadstillgång och generera betydande affärspotential inom området flexibel och autonom fabriksautomation.
Transaktionen ska vara slutförd i mitten av 2025, med förbehåll för nödvändiga godkännanden för utrikeshandel och fusionskontroll. IDT-verksamheten inom EBM-PAPST är belägen i St. Georgen och Lauf an der Pegnitz, Tyskland, och i Oradea, Rumänien.
Någon köpeskilling avslöjas inte i pressmaterialet.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

About Ansys’ och NVIDIA’s Plans to Pioneer the Next Era of Simulation, Analysis and...

What is more efficient for simulation and analysis work: GPUs (Graphics Processing Units) or CPUs (Central Processing Units)? The question is of some interest, not least when AI is now making a broad entry into product development. Ultimately, the capacity to process heavy data volumes is critical to speed, capability and quality in simulation. According to research (2022) by the consultant Jon Peddie Research (JPR) regarding CAE and, among other things, the use of GPUs, the general opinion among industry players such as Altair, Ansys, Dassault, Hexagon and Siemens Digital Industries Software was that GPUs outperform CPUs by many multiples. In and of itself then depending on the work tasks. Despite this obvious advantage, some engineers were concerned that what is gained in speed may be lost in accuracy. However, according to the interviews conducted by JPR in the report entitled, "Accelerating and Advancing CAE", this is a so far unproven concern. Instead, developers and their customers found that results from GPU-accelerated calculations are as accurate as those performed on CPU-based solvers, but significantly faster. Additionally, several stakeholders believed that the ability to perform more iterations results in better solutions and enables more designers to benefit from simulation earlier in the design process.
This is said as a background to last year's "NVIDIA boom" among the PLM and sub-PLM developers. For example, we have talked about Siemens Digital Industries' Omniverse collaboration and, most recently, SAP's AI partnership around language models (LLM) in NVIDIA AI Foundry and the new NVIDIA NIM Microservices. But there is more to come, this time related to the PLM and CAE domain. Here, Ansys has now announced several new collaborations with NVIDIA, the company that invented the GPU, which it launched back in 1999 - in the form of the integrated graphics processor unit, the Nvidia GeForce 256 DDR. Roughly speaking, this can be considered a starting point for the era of modern AI under the "direction" of NVIDIA. Today, they are also behind much of what happens in industrial digitization, including PLM and ERP.
In connection with the company's GTC event this week, we have for example seen several players in the PLM arena launch collaborations with NVIDIA, not least in relation to NVIDIA Omniverse and digital factory development. One of the more interesting ones is that of Ansys, which announced that it will collaborate with NVIDIA on accelerated computing, advanced 6G communication systems, AI-infused simulation solutions, autonomous vehicles, digital twins, enhanced graphics and visual rendering. "Within the dynamic realm of NVIDIA Omniverse, our visionary customers can drive innovation, bridge virtual and physical realities to shape tomorrow's technologies and help solve the most pressing technological challenges of our time," commented Ajei Gopal, CEO and president of Ansys.
But what does the collaboration entail in more detail? Click on the title to read more on PLM&ERP News.

Om Ansys’ och NVIDIA’s pionjärplaner på nästa generations simulering, analys och AI

Vad är effektivast för simulerings- och analys-arbete: GPUer (Graphics Processing Units) eller CPUer (Central Processing Units)? Frågan är av ett visst intresse, inte minst när AI nu gör ett brett inträde inom produktutvecklingen. På sista raden är kapaciteten att processa tunga datavolymer av avgörande betydelse för både snabbhet, kapabilitet och kvalitet inom simuleringsområdet. Enligt en undersökning (2022) av konsulten Jon Peddie Research kring CAE och bl a användningen av GPUer var den allmänna meningen bland branschspelare som Altair, Ansys, Dassault Systèmes, Hexagon and Siemens Digital Industries Software att GPUer överträffar CPUer med många multiplar. I och för sig då beroende på de specifika arbetsuppgifterna. Men trots denna uppenbara fördel var vissa ingenjörer oroade över att det man vinner i speed möjligen förloras i precision. Men enligt de intervjuer som JPR genomförde i undersökningen betitlad, ”Accelerating and Advancing CAE”, är detta dock en hittills obevisad oro. Utvecklare och deras kunder upplever istället att resultaten från GPU-accelererade beräkningar är lika exakta som de som utförs på CPU-baserade lösare, men betydligt snabbare. Dessutom menade flera aktörer att möjligheten att utföra fler iterationer landar i bättre lösningar och gör det möjligt för fler designers att dra nytta av simulering tidigare i designprocessen.
Detta sagt som bakgrund till det senaste årets NVIDIA-boom bland PLM- och sub-PLM-utvecklarna. Vi har i ett par artiklar berättat om t ex Siemens Digital Industries Softwares Omniverse-samarbete och nu senast SAPs AI-partnerskap kring språkmodeller (LLM) i NVIDIA AI Foundry Services och nya NVIDIA NIM Microservices. Men det kommer mera, denna gång relaterat till PLM och simulerings- och analys-domänen. Här har nu CAE-marknadsledaren Ansys annonserat flera nya samarbeten med NVIDIA, detta den grafiska processorenhetens uppfinnarföretag, alltså GPUn, som man lanserade redan 1999 – i form av den integrerade grafiska processorenheten, Nvidia GeForce 256 DDR, som lite stiliserat kan betraktas som en slags startpunkt för eran av modern AI och NVIDIAs lösningar. Idag underbygger NVIDIAs lösningar mycket av det som händer inom den industriella digitaliseringen på alla marknader, PLM och ERP inkluderat.
I samband med bolagets GTC-event under veckan har vi alltså fått se flera aktörer på PLM-arenan lansera samarbeten relaterat till NVIDIA, inte minst då relaterat till NVIDIA Omniverse och digital fabriksutveckling. Ett av de mer intressanta i sammanhanget är partnerskapet med Ansys, som meddelar att bolaget kommer att samarbeta med NVIDIA kring accelererad datoranvändning, avancerade 6G-kommunikationssystem, artificiell intelligens (AI)-infunderade simuleringslösningar, autonoma fordon, digitala tvillingar, förbättrad grafik och visuell rendering.
”Inom den dynamiska sfären av NVIDIA Omniverse kan våra visionära kunder driva innovation, överbrygga virtuella och fysiska verkligheter för att forma morgondagens teknologier och hjälpa till att lösa vår tids mest pressande tekniska utmaningar," kommenterar, Ajei Gopal, CEO och koncernchef på Ansys.
Men vad går samarbetet mer detaljerat ut på? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title