Big Data/Analytics

Mark Moffat’s ”Moment of Service:” Vad vill nye IFS-chefen med det världsledande svenska affärsystembolaget?

MÖT IFS CEO i dagens DJUPINTERVJU: MOLNET, AI och drömmen om EAM-dominans.
Att bli ny toppexekutiv, CEO, för ett bolag som de senaste fem åren gjort i snitt 30-procentiga intäktsökningar är inte lätt. IFS har gått från en omsättning på runt 500 miljoner euro till att bli ett miljardeuro-företag och förväntningarna på fortsatta framgångar - inte minst från ägarna, bl a svenska EQTs VIII-fond och EQTs IX-fond - är stora. Detta är förstås nye IFS-basen, Mark Moffat, medveten om. Han har snart gjort sina 100 första dagar på posten, som han tillträdde i början på januari, och har kastats direkt in i hetluften. Den svenska utvecklaren av affärssystem, som Ulf Stern och Bengt Nilsson en gång startade i Linköping på 1980-talet, har blivit en global storspelare och kraven på ledarskapet speglar i detta en rad olika facetter. Det handlar långt ifrån bara om att leverera goda kommersiella resultat. Finansiella framgångar i affärsystembranschen vilar på mjukvaror i teknologisk världsklass, distribution över molnet, och i IFS fall drygt 400 konsultpartners, 6 000 kompetenta medarbetare och viktigast av allt, i dagsläget ca 6 000 kunder.
Mer än någonsin är det bolagets slagord ”Moment of Service”, som gäller. Det handlar kort sagt att leva upp till detta uttryck, som också är IFS främsta ”ideologiska” markering: Begreppet infördes under förre IFS-chefen, Darren Roos, numera exekutiv styrelseordförande, och har en substans med ideologiska förtecken: ett kundengagemang bortom det vanliga. Hur då?
– För mig betyder det att när vi säljer en lösning till våra kunder stannar vi inte bara vid vad de behöver lösningen till, utan också hur den kan användas för att förbättra deras slutkunds-upplevelse. Detta ger alla möjliga möjligheter att hjälpa kunderna att tänka på nya intäktsmodeller, nya affärsområden och nya tjänster som de kan bygga för att hjälpa sina egna kunder. Men det stöder också ett ökat upptag av våra lösningsfunktioner, säger Mark Moffat, som har att förvalta ett arv i absolut världsklass.
Självklart spelar IFS’ teknologiskt spetsiga Applications och Cloud-sviter huvudroller. Plattformarna har bland respekterade analytiker, som Gartner och IDC, flera gånger rankats i ledarposition, bl a i den s k Magiska Kvadranten för ”single-instance midmarket centric ERP.” Sak samma när det gäller IDC’s MarketScape för fältservice, FSM - Field Service Management - där man senast för 2023-2024 placeras som strategisk topp i ledarvågen. Detta medan man med sin relativt nyetablerade moln-plattform, IFS Cloud, redan positioneras högt i Gartners visionära kvadrant.
Att växa skaran av kunder som klivit upp i molnet är också en prioriterad sak:
– Ja, vi har drygt tusentalet kunder live i molnet, som innehåller alla fördelar med denna tekniska plattform: Infrastruktur, mjukvaruinnovation, AI och mycket annat. Med detta sagt, vi kommer inte lämna några kunder bakom oss. Vi har fortfarande många kunder som jobbar med fördelarna som våra tidigare on premise-produkter ger. Det handlar om en noggrann navigering för att se till att vi gör det enkelt för dem att ta sig över till molnet.
Men Mark Moffat vill mer. AI är ett superhett område han fortsatt vill satsa tungt på och han drömmer också om att göra bolaget ledande inom EAM, Enterprise Asset Management.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjuen på PLM&ERP News.

Swedish IoT man awarded prestigious European prize as ”IoT Executive of the Year”

European private equity firm Castik Capital is known for driving profitable investments in high-quality, growing companies headquartered in Europe and led by strong management teams. One of the companies in which it owns the majority is the IoT player AddSecure, whose CEO, Stefan Albertsson, has now been awarded the "IoT Executive of the Year" at the latest edition of the IoT Global Awards.
The IoT Global Awards is a well-known awards program that recognizes the most innovative companies, products and individual talents in the IoT industry. Each year, a panel of independent and qualified judges selects the best companies, start-ups and business leaders in the IoT industry, in eleven categories.
It’s clear that the choice of Albertsson has good grounds. In just one decade, he has transformed a once modest Swedish company, focused on monitored alarm transmission, into a multinational IoT company with a turnover of 200 million euros. At the same time, market analyzes show that global IoT investments are staggeringly high: According to Statista's figures, in 2023 we are talking about global investments of $805 billion in IoT technology.
With Stefan Albertsson's award, AddSecure and the main owners Castik get yet another receipt for one of the most important investment parameters they have - strong leadership. The "IoT Executive of the Year” category rewards the most creative, innovative, dynamic or inspirational IoT leaders who not only drive sales within their own organizations but also advance the IoT industry as a whole.
“The award is a huge honor and I accept the award on behalf of the entire AddSecure team,” says Albertsson and adds: "Our dedicated, talented and hard-working employees are the driving force behind our strong growth as we deliver on our mission to make the world safer, smarter and more sustainable through secure IoT solutions.”
Today the Internet of Things technology also play a big role in the PLM area, not least related to the connections between the sensors and the ability to capture data about how products are used by end customers. By feeding back this data to the PLM system, you can easily build in product innovations and improvements related to how the "Things" are used.
Click on the title to read more on PLM&ERP News.

Svensk IoT-man vinner prestigepris som ”IoT Executive of the Year”

Europeiska private-equity-bolaget Castik Capital är känt för att driva lönsamma investeringar i högkvalitativa och växande bolag med huvudkontor i Europa och som leds av starka ledningsteam. Ett av bolagen man äger majoriteten i är IoT-spelaren AddSecure, vars CEO, Stefan Albertsson, nu tilldelats utmärkelsen ”IoT Executive of the Year” vid den senaste upplagan av IoT Global Awards.
IoT Global Awards är ett välkänt prisprogram som uppmärksammar de mest innovativa företagen, produkterna och individuella talanger i IoT-branschen. Varje år väljer en panel av oberoende och kvalificerade domare ut de bästa företagen, start up-företagen och företagsledarna inom IoT-branschen, i elva kategorier.
Klart är att valet av Albertsson har goda grunder På bara ett decennium har han förvandlat ett en gång blygsamt svenskt företag, fokuserat på övervakad larmöverföring, till ett multinationellt IoT-bolag med en omsättning på 200 miljoner euro, motsvarande drygt 2,2 miljarder kronor. Samtidigt visar marknadsanalyserna att IoT-investeringarna globalt är svindlande höga: Enligt Statistas siffror talar vi 2023 om att globala invetseringar på 805 miljarder dollar IoT-teknik.
Med Stefan Albertssons utmärkelse får AddSecure och huvudägarna Castik ytterligare ett kvitto på en av de viktigaste investeringsparametrarna man har - ett starkt ledarskap. "IoT Executive of the Year-kategorin" belönar de mest kreativa, innovativa, dynamiska eller inspirerande IoT-ledarna som inte bara driver försäljning inom sina egna organisationer utan också främjar IoT-branschen som helhet.
– Utmärkelsen är en enorm ära och jag tar emot priset å hela AddSecure-teamets vägnar, säger Albertsson och tillägger: ”Våra dedikerade, begåvade och hårt arbetande medarbetare är drivkraften bakom vår starka tillväxt när vi levererar på vårt uppdrag att göra världen säkrare, smartare och mer hållbar genom säkra IoT-lösningar.”
Men hur ser bakgrunden till priset ut? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

R&D/BERÄKNINGSKRAFT: Nytt sätt att konstruera kretsar kan leda till storskaliga kvantdatorer

LÖSNINGAR UTOM RÄCKHÅLL FÖR DAGENS SUPERDATORER. Komplexa industriella metavers, AI, maskininlärning, avancerad läkemedelsutveckling, klimatprognoser och rymdforskning är några av de områden där forskarvärlden räknar med att kvantdatorer kommer att spela en viktig roll de närmaste åren. Utvecklingen bottnar bland annat i beräkningskraft, där det i dagsläget finns begränsningar. Men det finns lösningsspår med stor potential: Genom att utnyttja kvantmekanik kan en kvantdator lösa beräkningsproblem utom räckhåll för dagens superdatorer. Men det finns utmanande problem i detta. När kretsarna i kvantdatorerna blir större blir de svårare att kontrollera. Nu har forskare, bl a vid Lunds universitet, lyckats visa på ett nytt sätt att konstruera kvantkretsar för enskilda ljuspartiklar. Det kan möjliggöra större och mer komplicerade kretsar – vilket är kritiskt för att kunna lösa upp kvantdatorers enorma beräkningskraft.
Optiska kretsar är en teknik som involverar användningen av ljus för att överföra och bearbeta information. Dessa kretsar skiljer sig från traditionella elektroniska kretsar som använder elektriska signaler. Optiska kretsar kommer att bli avgörande för utvecklingen av framtida teknologier som ohackbara kommunikationsnätverk och ultrasnabba kvantdatorer. Men i takt med att kretsarna blir större och mer komplexa blir de både svårare att kontrollera och tillverka, något som påverkar deras prestanda. I en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Physics har ett internationellt forskarlag, där Lunds universitet ingår, tagit ett snillrikt, teknologiskt kliv mot en lösning på problemet.
– Vi har tagit fram ett mångsidigt alternativ att konstruera optiska kretsar med hjälp av en process som förekommer spontant i naturen. Genom att utnyttja det naturliga spridningsbeteendet hos ljus inuti en optisk fiber kunde vi programmera kretsar på mycket precisa sätt, säger Armin Tavakoli, fysikforskare vid Lunds universitet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Innebär AI domedagen för miljontals jobb – eller ska det ses som porten till...

COGNIZANTS AI-expert, GREGORY VERLINDEN, ser inte AI som ett HOT – TVÄRTOM… Tidigare i år kom Goldman Sachs med en alarmerande rapport. Generativ AI – det vill säga den typ av artificiell intelligens som kan skapa nytt innehåll – sätter 300 miljoner jobb på spel. Flera andra skeptiska röster förväntar sig, liksom Goldman Sachs, att miljontals människor kommer att förlora sina jobb på grund av artificiell intelligens (AI). Men behöver det bli så?
- Nej, hävdar Gregory Verlinden, AI-expert på det globala konsultföretaget Cognizant, i dagens gästkrönika på PLM&ERP News. Däremot kommer AI i alla sina former att förändra arbetsinnehållet och strukturerna på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Många jobb kommer att förändras – men samtidigt visar industrihistorien att nya teknologier har en förmåga att skapa många nya jobb.
”Fabriksarbetare, kontorsarbetare och butiksanställda är sedan tidigare vana vid tanken på att maskiner eller robotar kan komma att ta över stora delar av deras jobb. Med den snabba utvecklingen av artificiell intelligens verkar det nu vara de högutbildades tur,” skriver Verlinden, men tillägger att introduktionen av ChatGPT och Bard har snabbat upp utvecklingen och kan bidra med en rad värdefulla kapaciteter i samhällsutvecklingen.
”Artificiell intelligens kan hjälpa banker att upptäcka bedrägerier, hålla igång sociala medier och nyhetssajter, programmera och hjälpa till att diagnostisera hälsoproblem. Men den här utvecklingen ska inte ses som ett hot i första hand. Vi på Cognizant har cirka 355 000 anställda globalt. Och vi behöver bli fler, inte minst på grund av AI-trenden. Vi behöver hitta fler nyutexaminerade i Sverige än vad de svenska högskolorna och universiteten kan leverera.”
Klicka på rubriken för att läsa hela Verlindens krönika på PLM&ERP News.

Vad är AIOps och hur kan det förbättra retail networking?

Dagens organisationer står inför ökande press från växande IT-komplexitet, kundkrav och pågående säkerhetsbrister. Hur kan detta mötas? Det finns flera svar, men ett är att IT-team anammar nya strategier som utnyttjar artificiell intelligens för IT-driften – AIOps – för att automatisera och förbättra hur man utvecklar och släpper programvara.
Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Marcus Bäckrud, CM för Sverige på HPE Aruba Networks, har tittat närmare på AIOps och hur man kan tänka sig att vässa nätverkshanteringen baserat på detta. Själva termen har myntats av analytikern Gartner och handlar om en lösning som använder big data och ML (Machine Learning) för att automatisera IT-driftsprocesser som anomalidetektering och kausalitetsbestämning. ”Det liknar DevOps på så sätt att det konsoliderar tjänst- och prestandahantering och kombinerar detta med automatisering för att leverera kontinuerliga insikter som möjliggör förbättringar,” skriver Bäckrud.
Han noterar vidare att, ”AIOps syftar på den bredare infrastruktur som hanteras av information- och driftteam (I&O). AI Networking, å andra sidan, ingår i den bredare infrastrukturen, men är specifikt inriktat på arbetet kring nätverk av typerna trådbundna, trådlösa och WAN. AIOps – och mer specifikt AI Networking – erbjuder intelligent automatisering så att anslutningsproblem snabbt kan identifieras eller avbrott till och med förhindras. Med tanke på den stora mängden molnbaserade tjänster, digitala användare och IoT-enheter på de olika platser som ett detaljhandelsnätverk stöder, är det möjligt att utföra detta arbete mycket snabbare än vad som är mänskligt möjligt.”
När det är dags att bestämma sig för framtidens nätverkslösning är det av största vikt att undersöka hur AI spelar en roll i den. Så var passar nätverks-, lagrings- och supporttjänster in i ekvationen?
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan på PLM&ERP News.

Analytikern IDC utser PTC Servigistics till ledare inom digitalt stöd för hantering av service-...

Ett av PLM-utvecklaren PTCs starkaste områden är digitalt stöd för service- och reservdelshantering. I detta håller bolagets plattform, Servigistics, en marknadsledande position. Detta har man nu vid årsskiftet fått ytterligare ett kvitto på från analytikern IDC, vars IDC MarketScape-utvärdering för 2023-2024 rankar PTC-lösningen som marknadsetta.
Intressant i ett svensk perspektiv är att IFS rankas som klar marknadstvåa, som en av fyra aktörer i analytikerns grafiska ”ledarvåg”, klart före Baxter Planning och Syncron. Man placerar sig därmed också före storheter som Oracle och SAP, som båda två hamnar utanför ledarvågen och bland s k ”major players”. IFS erkänts i utvärderingen för bredden och djupet av servicemöjligheter i bolagets portfölj, som inkluderar AI, maskininlärning, IoT och AR samt branschexpertis för komplexa tjänstemiljöer. IFS rekommenderas för organisationer som letar efter en bred av kapacitet över hela livscykeln för att stödja mycket komplexa industrier och tjänstemodeller.
Men PTC är hur som helst den tydliga ledaren på området, en position som i långa stycken är ett resultat av en långsiktig och tidig satsning inom SLM- (Service Lifecycle Management) och reservdelshantering. Servigistics-lösningen köptes redan 2012, som en del i då relativt nytillträdde CEOn Jim Heppelmanns satsning på att bredda och vässa företagets kapabiliteter, bl a som ett svar på den då relativt nya IoT-trenden, där man var först ut av alla PLM-utvecklare med att skapa lösningar för att knyta ihop IoT-kapaciteterna med PLM-plattformen Windchill. Relaterat till detta såg vi vid åren kring 2010 också en begynnande hajp kring en utveckling byggt på ”Product-as-a-Service-konceptet”. Alltså produkter som tjänster snarare än att operativa slutanvändare köper t ex maskiner. Tanken, som därefter vuxit explosivt, är att man istället betalar för en tjänst, t ex "grävmaskinstid," istället för att köpa grävmaskinen, med allt vad detta innebär i form av t ex service och reservdelshantering. Denna trend sätter istället trycket på maskinutvecklarna och byggarna, som måste skapa t ex grävmaskiner av hög kvalitet och därmed följande ökad effektiv driftstid. Heppelmanns smarta drag i sammanhanget var att koppla ihop digitalt stöd för hela värdekedjan från design och tillverkning och till drift och reservdelshantering via sömlöst kommunicerande plattformar; där f ö också sånt som VR, Virtual Reality- och MR, Mixed Reality-lösningar kunde kopplas på via Vuforia-mjukvaran.
Detta kort om bakgrunden till dagens klara topplacering för PTC i IDC MarketScape.
- Vi levererar värde till våra kunder och hjälper bl a OEM-tillverkare att maximera utrustningens drifttid och tillgänglighet med AI-drivna optimeringsmöjligheter, kommenterar Leslie Paulson, GM för Servigistics Business Unit på PTC.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News och se hur marknadsaktörerna positionerats i IDC's MarketScape-grafik.

Kommer multimodal generativ AI att bli en industriell gamechanger?

Storkonsulten BOSTON CONSULTING GOUP (BCG) ställer frågan i rubriken i sitt senaste nyhetsbrev apropå Googles lansering av Gemini. Denna, menar man, kan ses som det senaste framsteget inom generativ AI, och lyfter i hög grad fram en förändring mot multimodalitet.
Men först, vad innebär begreppet ”multimodalitet”? Det kan förklaras på följande sätt: Multimodal AI är ett nytt AI-paradigm, där olika datatyper, t ex bild, text, tal, eller numerisk data, kombineras med flera algoritmer för intelligensbearbetning; allt i akt och mening att på sista raden uppnå högre prestanda. Multimodala generativa AI-system förlitar sig vanligtvis på modeller som kombinerar ovan nämnda typer av indata. AI-lösningen konverterar sedan dem till utdata, som också kan innehålla textbaserade svar, bilder, videor och/eller ljud. Sett till denna definition är sålunda ChatGPTs uppgradering är ett anmärkningsvärt exempel på ett multimodalt AI-system.
”Istället för att använda en enda AI-modell utformad för att fungera med en enda form av input, som en stor språkmodell (LLM) eller tal-till-röst-modell, arbetar flera modeller tillsammans för att skapa ett mer sammanhängande AI-verktyg,” skriver BGC. Till bakgrunden hör att vid lanseringen revolutionerade ChatGPT (GPT3.5) innehållsproduktionen, och efterföljande stora multimodala modeller (LMM), som GPT4 och Gemini, har båda potential att revolutionera sektorer som tillverkning, e-handel och jordbruk, varav tillverkningssidan är särskilt intressant för PLM&ERP News läsare. Hur då? Genom att snarare vara tränade på bara text är de nya LMMerna tränade på bilder, kod och text. Med Gemini får man dessutom ljud och video i tillägg. Plötsligt får Ain därmed kapacitet att direkt uppfatta den fysiska världen. Med ytterligare tillägg av nya modaliteter och i open source-miljöer, kan LMMs industriella industriella tillämpningar vässas ytterligare.
- Sådan multimodal förmåga kommer att förändra industrin, säger dr Leonid Zhukov, chef för BCG Global AI Institute, och tillägger: ”Traditionell AI är begränsad av förinställda regler – användare bestämmer vad de vill att AI ska göra och tränar den för den uppgiften. Medan GenAI-modeller frigörs från denna begränsning, går LMMer ännu längre. De kan ta in så många former av data att de skulle kunna reagera på till synes obegränsade situationer i den fysiska världen, inklusive de som användare inte kan förutse.”
Några sådana industriella tillämpningar skulle kunna vara handla om prediktivt, förutsägande underhåll, och optimering av produktionsanläggningar. Men mer då?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Ny version av IFS Cloud: Utökad AI-kapacitet inbäddad direkt i samtliga produkter

Svenska affärssystemutvecklaren IFS lanserar nu den senaste versionen av molnplattformen IFS Cloud 2023. "Den nya versionen av IFS Cloud erbjuder nya funktioner som gör det möjligt för kunder att höja produktiviteten och utnyttja den nya tekniken för att effektivisera verksamheten samt uppnå hållbarhetsmålen," noterar bolaget i sin pressanmälan. Men frågan är om inte AI-satsningens fortsatta väg framåt är det mest intressanta med versionen.
I samband med denna lansering kommer nämligen IFS nyligen lanserade AI-arkitektur, IFS.ai, att hädanefter bäddas in direkt i samtliga av IFS produkter och branschspecifika lösningar. AI, Artificiell Intelligens, har därmed blivit mer tillgängligt, vilket gör det möjligt för användare att simulera, optimera och automatisera horisontella och branschspecifika affärsprocesser för att snabbare få ut maximalt värde av den nya tekniken.
Bolagets CPO, Chief Product Officer, Christian Pedersen, konstaterade i detta att bolaget fortsätter på sin inslagna linje:
- IFS.ai-kapacitet finns redan i IFS Cloud, och vi fortsätter att investera i detta område. Vårt mål med AI är att göra organisations-övergripande genomslag för alla våra kunder över alla deras användare.
Han hävdar vidare att man med senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid produktvisionen att göra det möjligt för kunder att ta till sig vår innovation direkt.
- Detta inkluderar vårt åtagande att tillhandahålla en produkt som alltid är uppdaterad med det senaste som behövs för effektiv digitalisering. AI-innovationen är central i detta.
Även IFS nordenbas, Ann-Kristin Sander pekar på värdet med inbäddad AI i molnplattformen:
– Att accelerera den digitala transformationen är fortfarande en viktig prioritet för våra kunder, och de som vill detta kommer att kunna använda AI mycket snabbare och få synliga operativa resultat och ökad produktivitet, säger hon. I den här senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid vår vision att göra det möjligt för kunder att leverera innovation direkt och säkerställa att det är enkelt att använda.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

DATAANALYS & AI: Uppdatering som sticker ut – ALTAIRs RapidMiner tar höjd för lågkod...

UTÖKADE SAS-, PYTHON- OCH R-KODNINGSFUNKTIONER. En dryg miljard kronor fick HPC-, AI-, simulerings- och analys-företaget Altair ge när man under september 2022 köpte lösningen RapidMiner. Vad den amerikanska mjukvaruutvecklaren ville komma åt var flera saker, men en tung poäng var att stärka Altairs portfölj för komplett dataanalys (DA). Detta handlar om lösningar som ger användarna kraften att förstå, transformera, agera på och automatisera sin data. I en tid när AI, artificiell intelligens, blir allt viktigare för att effektivisera verksamheter blir t ex maskinlärning (ML) en viktig del i detta. Bra så förstås, men ofta är hindren för att bygga ML-modeller för höga för att komma igång. Man kan ha för mycket data, men otillräckligt med datavetenskaplig expertis och osäkra eller oskalbara produktionsmiljöer. Allt sånt är exempel som kan hindra ett företag från att genomföra sin dataanalysvision.
- Det är i detta RapidMiner kan vara ett starkt transformationsstöd, summerade Altair-chefen James R. Scapa bakgrunden till köpet.
Annat bra med förvärvet är att RapidMiners lågkodsplattform faktiskt används av mer än en miljon människor på alla typer av kompetensnivåer, allt i akt och mening att utveckla sina produktionsdata-pipelines och ML-modeller. Övergripande tillhandahåller mjukvaran hundratals kraftfulla, ”dra-och-släpp-byggstenar” för att transformera och utöka data – vilket avsevärt påskyndar arbetet för både kodare och icke-kodare.
Dagens nyhet när det gäller mjukvaran är att Altair givit den en ordentlig uppdatering på flera nivåer, som automatisk klustring, utökade SAS-, Python- och R-kodningsfunktioner med mera.
- Uppgraderingarna lyfter plattformens kapacitet till en ny nivå och stärker ytterligare dess position som ett omfattande, end-to-end och branch-unikt erbjudande inom dataanalys och AI-sfären, kommenterar Sam Mahalingam, Altairs CTO, Chief Technology Officer, och fortsätter: "Genom att ge användare på alla nivåer mer kraftfull och användarvänlig tillgång till funktioner med låg och ingen kod, är Altair RapidMiner ett spelförändrande ekosystem för organisationer i alla branscher, vilket hjälper dem att minska friktionen och påskynda deras digitala transformationsresa."
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title