GREEN HYDROGEN: New Configurator and Simulation Software Simplifies Hydrogen Plant Design with Generative Artificial...

About SIEMENS' new HYDROGEN PLANT CONFIGURATOR in combination with digital tools such as COSMOS, gPROMS, and the simulation solution SIMIT. Green hydrogen is one of the factors that can be of decisive importance for how industrial operations will be able to reach tough sustainability goals. The advantages of hydrogen in the energy sector are several; such as that the use of hydrogen does not cause greenhouse gas emissions. Once produced, hydrogen generates, for example, electrical power in a fuel cell and emits only water vapor and hot air. But there is more – hydrogen can be used to produce other gases, as well as liquid fuels. In parallel existing infrastructure, such as gas transport and storage, can be reused for hydrogen.
These are some of the most obvious advantages from a sustainability perspective, something that Siemens has taken note of. To accelerate the use of hydrogen for energy purposes, the company is today launching an interesting solution that aims to support companies in the hydrogen industry with software tools based on generative artificial intelligence. Especially in hydrogen production, these new solutions are intended to significantly simplify the design, construction and automation of hydrogen production facilities, enabling a faster scale-up of hydrogen production.
The new Hydrogen Plant Configurator is an intelligent chatbot based on generative artificial intelligence, which enables users to more quickly and easily create plant designs for hydrogen production. In an iterative process, the configurator is fed with the desired design characteristics of a production facility. The AI then creates seamless block flow diagrams up to precise layouts of the system units and connections. In addition, the AI can predict plant-specific key figures such as possible power consumption, heat generation and a comprehensive list of the most important components. The data generated in this way represents the basic concept of a facility. It can then be transferred to engineering solutions such as Siemens COSMOS and gPROMS - for example, to automatically create pipe and instrument diagrams - or to simulation software such as Siemens SIMIT.
”Green hydrogen is crucial for the decarbonisation of industry. But it will be in short supply for the foreseeable future. This makes it even more important to accelerate the increase in production capacity,” says Axel Lorenz, CEO of Process Automation, at Siemens, adding: "Generative artificial intelligence can provide support in the crucial phases of hydrogen production to save considerable time and costs. With the Hydrogen Plant Configurator it is easier than ever to plan and operate a more sustainable hydrogen plant and thus lay the foundation for efficient production.”
Siemens is also launching an AI-based tool for the project planning phase of hydrogen plants, COSMOS AI engineering assistant. What are the features of this, the configurator, gPROMS and SIMIT?

GRÖNT VÄTE: Ny konfigurator och simuleringsmjukvara förenklar design av vätgasanläggningar med generativ artificiell intelligens

Om SIEMENS nya HYDROGEN PLANT CONFIGURATOR i kombination med digitala verktyg som COSMOS, gPROMS, och simulerings-lösningen SIMIT. Grönt framställt väte är en av de faktorer som kan få avgörande betydelse för hur industriella verksamheter ska kunna nå tufft satta hållbarhetsmål. Fördelarna med väte inom energisektorn är flera; som att användningen av väte inte orsakar utsläpp av växthusgaser. När det väl har producerats genererar väte t ex elektrisk kraft i en bränslecell och avger endast vattenånga och varm luft. Men det finns mer – väte kan användas för att producera andra gaser, såväl som flytande bränslen, detta parallellt med att befintlig infrastruktur, typ gastransport och -lagring, kan återanvändas för vätgas.
Detta är några av de mest uppenbara fördelarna i hållbarhetsperspektivet, något som Siemens – duktigt på energilösningar – har tagit fasta på. För att påskynda vätgasanvändningen för energiändamål lanserar bolaget idag en intressant lösning som tar sikte på att stödja företag inom vätgasindustrin med mjukvaruverktyg baserade på generativ artificiell intelligens. Speciellt inom väteproduktion är dessa nya lösningar avsedda att avsevärt förenkla design, konstruktion och automatisering av väteproduktions-anläggningar, vilket möjliggör en snabbare uppskalning av väteproduktion.
Hydrogen Plant Configurator heter den nya lösningen, vilket är en intelligent chatbot, baserad på generativ artificiell intelligens, som gör det möjligt för användare att snabbare och enklare skapa anläggningsdesigner för väteproduktion. I en iterativ process matas konfiguratorn med de önskade designegenskaperna för en produktionsanläggning. AIn skapar sedan sömlösa blockflödes-diagram upp till exakta layouter av systemenheterna och anslutningarna. Dessutom kan AIn förutsäga anläggnings-specifika nyckeltal som möjlig strömförbrukning, värmealstring och en omfattande lista över de viktigaste komponenterna. Data som genereras på detta sätt representerar grundkonceptet för en anläggning. Det kan sedan överföras till eller ingenjörslösningar som Siemens COSMOS och gPROMS - till exempel, för att automatiskt skapa rör- och instrumentdiagram – eller till simuleringsprogram som Siemens Simit.
- Grönt väte är avgörande för avkarboniseringen av industrin. Men det kommer att vara en bristvara under överskådlig framtid. Detta gör det ännu viktigare att påskynda ökningen av produktionskapaciteten, säger Axel Lorenz, CEO för Process Automation, på Siemens, och tillägger: ”Generativ artificiell intelligens kan ge stöd i de avgörande faserna av väteproduktion för att spara avsevärd tid och kostnader Med Hydrogen Plant Configurator är det enklare än någonsin att planera och driva en mer hållbar vätgasanläggning och därmed lägga grunden för effektiv produktion.”
Siemens lanserar också ett AI-baserat verktyg för projektplanerings-fasen av vätgas-anläggningar, COSMOS AI ingenjörsassistent. Vilka är finesserna med denna, konfiguratorn, gPROMS och SIMIT?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PDSVISION på ny köprond: Förvärvar Singapore-baserade PLM-bolaget PD Solutions

PLM-konsulten och PTCs VAR-partner (Value Added Reseller), PDSVISION, fortsätter sin expansion. Idag meddelar bolaget att man köper Singapore-företraget, PD Product Development Solutions Pte Ltd. (PD Solutions). Därmed utökar denna nordiska storaktör - huvudägt av finska Capman-fonden och med huvudkontor i Sverige - sin närvaro i Asien och Stillahavsområdet. PDSVISION är redan sedan tidigare PTCs största globala VAR-partner med verksamheter i Kanada, Danmark, Finland, Tyskland, Indien, Malaysia, Norge, Portugal, Singapore, Sydafrika, Spanien, Sverige, Förenade Arabemiraten (UAE), Storbritannien och USA.
Det bolag man nu köper, PD Solutions, är grundat 2003 och har kontor i Singapore och Malaysia. Bolaget har en stark meritlista när det gäller att leverera innovativa mjukvarulösningar. PD Solutions säljer, implementerar, utbildar och supportar allmänt sina kunder inom CAD-,CAM-, CAE- och PLM-områdena relaterat till PTCs lösningar. Vidare är man framstående på simulerings- och analyssidan, CAE, IIoT (Industrial Internet of Things), operativ tillverkningsstyrning (MOM, Manufacturing Operations Management), CAD och allmänt inom PLM. Detta spelar väl ihop med PDSVISION, inte minst kopplat till CAE-området, där man sedan länge satsat på simulerings- och analys, framför allt byggt på marknadsledande Ansys lösningar.
PDSVISION-basen, Magnus Oretorp, konstaterar att PD Solutions expertis inom mjukvaruförsäljning, professionella tjänster och utbildning, ”stämmer perfekt överens med PDSVISIONs uppdrag att stärka organisationer genom spjutspetsteknologi.”
- Deras begåvade team och kundcentrerade tillvägagångssätt överensstämmer perfekt med vår vision. Genom att förvärva PD Solutions utökar vi ytterligare PDSVISIONs räckvidd och robusta lösningserbjudanden med nyckelpartner som PTC och Ansys. PTC och Ansys spelar centrala roller i vår portfölj, och tillsammans kommer vi att driva innovation och excellens för organisationer över hela världen, summerar PDSVISION-chefen.
PD Solutions grundare, Tay Ming Hui, utsågs i samband med köpet till CEO för PDSVISIONs Sydostasiatiska verksamhet. Han har f ö en bakgrund som senior regional direktör för PTCs ASEAN/Australia-region.
- Att gå samman med PDSVISION är ett spännande steg för oss, säger han i en kommentar och tillägger: ”våra samlade styrkor kommer att skapa nya möjligheter för våra kunder. Som en del av en global organisation kommer vårt samlade kunnande och erfarenhet att ge våra kunder en ännu bredare lösningsportfölj och främja framtida tillväxt.”
Tilläggas kan att PD Solutions har status som återförsäljare och utbildningspartner till PTC med målet att stödja verksamheter som baseras på Creo CAD och PLM-sviten Windchill. Bolaget är autoriserad kanalpartner till Ansys.
Någon köpeskilling avslöjas inte i pressmaterialet. Bolaget har ca 30-talet anställda och omsätter ca 6 miljoner dollar, motsvarande drygt 60 miljoner kronor.
Klicka på rubriken för att läösa mer på PLM&ERP News.

Globala nordiska PLM-konsulten PDSVISION i indisk storsatsning

…ska även börja sälja PTCs mjukvaror lokalt. Det går bra för nordiska PTC-partnern PDSVISION. Bolaget är som PLM&ERP News tidigare rapporterat numera PLM-utvecklaren PTCs största globala VAR, liktydigt med (VAR, Value Added Reseller). Bolaget har verksamheter som spänner över Norden, Central- och Sydeuropa, Amerika, Sydafrika, Storbritannien och Indien. Särskilt det senare är intressant, inte minst i skenet av landets kraftfulla expansion inom det mesta som har med IT att göra. PLM-bitarna är inget undantag.
I dagarna meddelar PDSVISION att man nu ökar på satsningen i Indien med en investering som både innebär att man anställer fler medarbetare i det indiska teamet och därmed också utvecklar bättre möjligheter att möta den lokala marknadens behov.
Till bakgrunden hör att bolaget faktiskt också har en över tjugoårig närvaro i Indien, där man erbjudit offshore konsulttjänster till globala företag inom produktutvecklingsområdet. Men det man nu gör tar sikte på att också arbeta närmare med indiska tillverkare, i syfte att tillhandahålla specialiserade lösningar som passar indiska företag. Detta förefalller också att vara en god idé. Dels med tanke på att man haft en organisation på plats sedan länge och därmed kan marknaden och dels att man tillk detta nu kan lägga en rik global erfarenhet som utvecklats i det indiska teamet. Potential att tillföra värde till sina indiska kunder är synnerligen god när det gäller sånt som branschpraxis, konsultstandarder, företagskartläggning etc. Men inte bara det – PDSVISION kommer som en del av sin investeringsplan också att att börja sälja PTC-mjukvara, med lösningar som PTCs PLM-svit Windchill, Windchill +, Creo CAD, ThingWorx IIoT, med flera lösninhgar. Tanken är att i detta erbjuda ett komplett utbud av lösningar till den indiska marknaden, inklusive programvara, rådgivningstjänster, support och utbildning.
- Jag är mycket glad över att utöka vår närvaro i Indien och på denna stora marknad, kommenterar Mey Annamalai, President-Global Services på PDSVISION, saken. Han fortsätter: ”Genom att gå in på den indiska marknaden har vi redan idag ett team som består av erfarna dedikerade proffs med omfattande expertis inom produktutvecklingslösningar. Vi har också under de senaste tre decennierna konsekvent visat vår tillförlitlighet och våra kunder fortsätter att lita på våra tjänster. Vi ser fram emot att hjälpa indiska företag att effektivisera sina produktutvecklingsprocesser och förbättra den operativa effektiviteten.
PDSVISIONs CEO, Mats Oretorp, tillägger att det nu tagna initiativet visar bolagets engagemang för att använda sin ”globala kunskap för att stödja innovation och tillväxt i Indiens pulserande industrisektor.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Currently on PLM&ERP News: Leading Global PTC partner and PLM Consultant PDSVISION in Heavy...

…will also start to sell PTC's Software in collaboration with PTC India. Things are going well for PLM-developer PTC’s partner PDSVISION. As PLM&ERP News previously reported, the company is now PTC's largest global VAR, (VAR, Value Added Reseller). The company has operations that span the Nordics (Europe), Central and Southern Europe, America, South Africa, Great Britain and India. Especially the latter is interesting, not least in light of the country's powerful expansion in most things related to IT. The PLM pieces are no exception.
Today PDSVISION announced that it is now increasing its investment in India with a bet that both means hiring more employees in the Indian team and thus also developing better opportunities to meet the needs of the local market.
The background includes that the company actually also has had a presence in India for over twenty years, where it offered offshore consulting services to global companies in the area of product development, PLM and related automation. But what it is doing now aims to also work more closely with Indian manufacturers, with the aim of providing specialized solutions that suit Indian companies. Doubtlessly, this seems like a good idea. Partly considering that they have had a local organization in place for a long time and thus have in-depth market knowledge, and partly that PDSVISION’s team can add to this a rich global experience developed in the Indian team. The potential to add value to its Indian customers is generally good in terms of things like industry practices, consulting standards, business mapping etc. But not only that – PDSVISION as part of its investment plan will also start selling PTC software, with solutions like PTC's PLM suite Windchill and Windchill +, Creo CAD, ThingWorx IIoT, etc. In this, the idea is to offer a complete range of solutions to the Indian market, including software, advisory services, support and training.
”I am very pleased to expand our presence in India and in this great market,” Mey Annamalai, President-Global Services at PDSVISION, comments on the matter. He continues: “By entering the Indian market, we already have a team of experienced, dedicated professionals with extensive expertise in product development solutions. We have also over the past three decades consistently demonstrated our reliability and our customers continue to trust our services. We look forward to helping Indian companies streamline their product development processes and improve operational efficiency.
PDSVISION's CEO, Mats Oretorp, adds that the initiative taken now shows the company's commitment to use its, "global knowledge to support innovation and growth in India's vibrant industrial sector."
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

SATSNING PÅ att vara ledande inom HÅLLBARHET: Volvo CE presenterar ny ambitiös produktlinje på...

PRODUKTUTVECKLAR i PTC-MILJÖER med bl a CREO och Windchill. Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har stora ambitioner. Målet är att bolagets anläggningsmaskiner och utrustning ska vara ledande inom hållbarhet, utan att ge avkall på produktivitet. Snarare tvärtom; genom att presentera banbrytande lanseringar och en ny lösningsbaserad strategi – menar Melker Jernberg, chef för Volvo CE – att man möjliggör hållbar förändring för kunder på både reglerade och mindre reglerade marknader.
- I denna tid av snabba förändringar behöver det globala samhället att byggbranschen ta steget upp och möta samhällsutmaningar med säkrare, smartare och mer hållbara lösningar. Det är därför vi på Volvo CE tar en ledande roll i att driva denna omvandling, investerar och samarbetar över hela värdekedjan för att flytta gränser i rätt riktning, säger Jernberg apropå bolagets förestående flaggskeppsevent, Volvo Days, i Eskilstuna, den 15 juni.
Här kommer det att hända stora saker, från ett moderniserat sortiment av grävmaskiner med avancerad teknik till Volvo CEs breda utbud av elektriska maskiner, inklusive dess första elektriska hjulgrävare, och utrustning.
I linje med Volvo CEs ambitioner kring mångsidig teknik för att möta olika kundbehov, presenterar företaget en ny generation av innovativa grävmaskiner, Volvo EC500, EC400 och EC230. Serien, som även inkluderar EC370, EC210 och ECR145, har utrustats med intelligent teknologi i ett nytt elektrohydrauliskt system och förbättrat HMI-gränssnitt, och designat för ökad bränsleeffektivitet, produktivitet, säkerhet och totalkostnad för äganderätt. HMI står för människa-maskin-gränssnitt syftar på en instrumentpanel som gör det möjligt för en användare att kommunicera med en maskin, datorprogram eller system. HMI visar data i realtid och låter en användare styra maskineri genom ett grafiskt användargränssnitt.
Men utöver en modernisering av sina konventionella erbjudanden visar Volvo CE sin vilja att vara med och leda industriomställningen mot fossilbränsle-fritt anläggningsarbete med flera spännande elektriska introduktioner i mellansegmentet.
Vid sidan av redan lanserade elektriska lösningar, som den 23-tons elektriska grävmaskinen EC230 och den kabelanslutna EW240 Electric MH, presenterar företaget också en rad nya elektriska batteriutrustningar. Dessa inkluderar EWR150 Electric, den första av Volvos elektriska hjulgrävare, och L90 Electric och L120 Electric hjullastare, planerade för stegvisa introduktioner från slutet av 2024 i begränsade volymer på utvalda marknader. De stöds av bolagets bredaste utbud av laddningslösningar hittills i och med lanseringen av den mobila kraftenheten PU40, ett tillskott till den redan tillgängliga mobila kraftenheten PU500. Den nya digitala appen My Equipment, menar Jernberg, visar också Volvo CEs engagemang för att säkra ett tillförlitligt elektriskt ekosystem, för att hjälpa kunder att hantera laddningsprocessen mer effektivt.
Volvo CEs PLM-arsenal består av PTC-lösningar som Creo CAD, Windchill PLM, Codebeamer (kravhantering) och ThingWorx (IIoT).
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PLM FÖR STÖRRE TILLVERKARE: PTC och Siemens topprankade av analytikern ABI – Dassault Systemes...

Föga överraskande toppar de tre traditionellt tekniskt och kommersiellt ledande PLM-lösningarna analytiker- och research-företaget ABIs nya utvärdering, ”Competitive Assessment.” Det handlar sålunda om PTC, Siemens Digital Industries Software, Dassault Systèmes med respektive bolags PLM-plattform. Analytikern skriver att deras undersökning av PLM-aktörerna, ”ger en djupgående och opartisk granskning av lösningarna som erbjuds av 11 leverantörer av produktlivscykel-hantering (PLM).”
Analysen fokuserade på tio kriterier segmenterade över innovation och implementering. Dessa inkluderar produktens distributionserbjudande, möjligheterna att skräddarsy lösningen, användning av ny teknik (AI, generativ AI, AR/VR), kapabiliteter kring efterlevnad av regulatoriska bitar och externa programvaruintegrationer. Dessutom utvärderar rapporten tangerande påverkan, branschpenetration, skalbarhet för programvara, användarupplevelse och marknadsandelar.
De företag som utvärderats och rankas är i ordning från toppen och neråt följande:
Marknadsledare: PTC, Siemens, Dassault Systèmes
Mainstream: Autodesk, ARAS, SAP, Infor, Oracle.
Följare: Epicor, Propel, och NEC.
- Sammantaget är PLM-marknaden ett väldefinierat ekosystem med tydliga branschledare för både processindustri och diskret tillverkningsindustri. PLM-leverantörer drar nytta av de framväxande trenderna för SaaS-distribution tillsammans med låg eller ingen kodanpassning, vilket möjliggör mer smidiga och personliga upplevelser. De starkaste lösningarna kommer från leverantörer som tillhandahåller hela sviten av kärnfunktioner tillsammans med innovation, förklarar James Iversen, analytiker av tillverkningsindustri på ABI Research.
Som noteras ovan hamnar alltså PTC – med plattformarna Arena, Windchill och Windchill+ - överst i den totala bedömningen, framför allt via toppresultat när det gäller implementering och starka användarupplevelser. PTC placerade sig vidare högt inom innovation, där man placerade sig på andra plats. Man ansågs också ha starka lösningar gällande distributionserbjudanden och lösningar för regelefterlevnad.
Siemens placeras av ABI som tvåa totalt, med Teamcenter och nya SaaS-varianten av denna PLM-svit, Teamcenter X. När det gäller de ingående kriterie-bedömningarna ansågs man på innovationssidan vara den ledande lösningen. Annat var höga poäng för ny teknik och extern mjukvaruintegrations-kapacitet. För implementering fick Siemens näst högst poäng, men det mest anmärkningsvärda kriteriet-resultaten var de för skalningslösningar och marknadsandelar, där Siemens var ledande i gruppen.
Dassault Systèmes med 3DEXPERIENCE-appen ENOVIA placerade sig på bronsplats i både innovation och implementering, vilket också bidrog till den totala tredjeplatsen bland marknadsledarna. DS fick höga poäng över hela linjen; men blev inte ensam ledare i något kriterium. Högsta poäng blev det för distributionserbjudanden, skräddarsydda lösningar och externa programvaruintegrationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PLM FOR LARGE MANUFACTURERS: PTC and Siemens Top Rated by Analyst – Dassault Finished...

Unsurprisingly, the three traditionally technically and commercially leading PLM solutions top the analyst and research firm ABI's new evaluation, "Competitive Assessment." It is thus about PTC, Siemens Digital Industries Software, Dassault Systèmes and their platforms. The analyst writes that their survey of PLM players, "provides an in-depth and unbiased review of the solutions offered by 11 product lifecycle management (PLM) vendors."
The analysis focused on ten criteria segmented across innovation and implementation. These include the product's distribution offering, customized solution, use of new technologies (AI, generative AI, AR/VR), compliance compliance and external software integrations. Additionally, the report evaluates tangible impact, industry penetration, software scalability, user experience, and market share.
The companies evaluated and ranked are in order from top to bottom as follows:
Market leaders: PTC, Siemens, Dassault Systèmes
Mainstream players are: Autodesk, ARAS, SAP, Infor, Oracle.
While Epicor, Propel, and NEC fall under the label, "followers".
”Overall, the PLM software market is a well-defined ecosystem with clear industry leaders for both process and discrete manufacturing industries. PLM vendors are benefiting from the emerging trends of SaaS deployment along with low or no code customization, enabling more fluid and personalized experiences. Vendors that prioritize and invest in these trends are increasingly competitive, but the strongest solutions come from vendors that provide the full suite of core capabilities along with innovation,” explains James Iversen, industrial and manufacturing industry analyst at ABI Research.
As noted above, PTC - with the Arena, Windchill and Windchill+ platforms - tops the competitive assessment, and it led the implementation criteria with, “strong user experience and tangible impact as the criteria that drove the score. PTC had a great innovation ranking, placing second, with strong scores in distribution offerings and compliance.”
Siemens Digital Industries Software is placed by ABI as second overall, with Teamcenter and the new SaaS variant of this PLM suite, Teamcenter X. However, on the innovation side, it was considered the leading solution. The highest scores came from new technology and external software integration. For implementation, Siemens scored second highest, with the most notable criteria being scaled solutions and market share, with Siemens leading the pack.
Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE app ENOVIA finished third in both innovation and implementation, leading to an overall “bronze medal.” DS scored highly across the board; but did not become the sole leader in any criterion. The highest scores were for distribution offers, customized solutions and external software integrations.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Daimler and Volvo in a Joint Venture Around a Software Defined Vehicle Platform

HEAD QUARTER IN GOTHENBURG, Sweden. The world's two leading heavy truck manufacturers, Daimler Truck and Volvo Group announced a couple of days ago that they intend to form a joint venture to develop a software-defined vehicle platform (SDV, Software-Defined Vehicles). This is to strengthen the digital transformation within the transport industry. An SDV is a vehicle where core functions are handled by a software layer that sits between the driver's or fleet manager's vehicular interface and which handles vehicle functions via mainly sensors. This allows the manufacturer to improve both usability and features dynamically via updates, including wireless ones.
What is now aimed at is to create a leading developer of a software-defined platform for heavy vehicles, including software and hardware, which forms the basis for differentiating digital vehicle functions.
This is a very interesting bet, not least because software-defined vehicles are the next major line of development in the automotive industry. But also, because it is the second example within the frame of a couple of years where Volvo and Daimler join forces in an important development area. Previously, since 2020, Volvo and Daimler Truck have a joint venture underway around fuel cell solutions to power the vehicles. Then Volvo Group bought 50 percent of Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co for a joint development of energy solutions for heavy trucks whose electricity for the batteries is generated from clean sources, such as fuel cells powered by hydrogen gas, and where the emissions mainly consist of clean water.
With the now announced SDV investment, the companies move forward together and share the considerable development costs. Undeniably a smart move, which nowadays is also not uncommon in automotive. Nissan/Reanault is a well-known example of this, where certain components are jointly developed for the companies' vehicles.
Martin Daum, CEO of Daimler Truck, says in a statement that the transformation towards CO2-neutral drive technology is as important as digitalization of the vehicle:
"By developing a joint software-defined vehicle platform with the Volvo Group, we will be able to transform our vehicles into a programmable unit. It will allow us to build differentiating digital vehicle capabilities with significantly greater speed and efficiency for our truck and bus customers around the world. Together with Volvo, we can develop a benchmark operating system for trucks and set an industry standard.”
Volvo’s CEO, Martin Lundstedt, adds: "We are now joining forces to accelerate the customer benefits that a software-defined truck platform will bring. Given the rapid transformation of our industry, it makes sense to work together to accelerate development, increase volumes and share costs.”
The new company is intended to be a 50/50 joint venture with headquarters in Gothenburg, Sweden.
Generally, Daimler’s PLM arsenal is based on Siemens Xcelerator solutions, like NX CAD and Teamcenter PLM, while Volvo Group works in PTC’s Creo CAD and Windchill environment.
Click on the headline to read more on PLM&ERP News.

Daimler och Volvo i ett joint venture för att ta fram en plattform för...

HUVUDKONTORET PLACERAS I GÖTEBORG. Världens två ledande tunga lastbilstillverkare, Daimler Truck och Volvo Group meddelade för ett par dagar sedan att de har för avsikt att bilda ett joint venture för att utveckla en mjukvarudefinierad fordonsplattform (SDV, Software-Defined Vehicles). Detta för att förstärka den digitala transformationen inom transport-branschen. En SDV är ett fordon där kärnfunktioner hanteras av ett mjukvarulager som sitter mellan förarens eller fleet managerns fordons-gränssnitt och som hanterar fordonsfunktioner via huvudsakligen sensorer. Detta gör det möjligt för tillverkaren att förbättra både användbarheten och funktionerna dynamiskt via uppdateringar, inklusive trådlösa sådana.
Vad man nu tar sikte på är att skapa en ledande utvecklare av en mjukvarudefinierad plattform för tunga fordon, inklusive mjuk- och hårdvara, som utgör grunden för att differentiera digitala fordonsfunktioner.
Detta är en mycket intressant satsning, inte minst i skenet av att programvaru-definierade fordon är nästa stora utvecklingslinje inom fordonsindustrin. Men också för att det är andra exemplet inom ramen av ett par år där Volvo och Daimler gör gemensam sak inom ett viktigt utvecklingsområde. Tidigare, sedan 2020, har Volvo och Daimler Truck en gemensam satsning igång kring bränslecellösningar för att driva fordonen. Då köpte Volvokoncernen in sig på 50 procent av Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co för en gemensam utveckling av energilösningar för tunga lastbilar vars elektricitet till batterierna ska genereras av rena källor, som bränsleceller drivna med vätgas, och där emissionerna huvudsakligen består av rent vatten.
Med den nu annonserade SDV-satsningen går bolagen framåt tillsammans och delar på de dryga utvecklingskostnaderna. Onekligen ett smart drag, som numera inte heller är ovanligt in om automotive. Nissan/Reanault är ett välkänt exempel på detta, där man utvecklar vissa komponenter gemensamt för bolagens fordon.
Martin Daum, CEO för Daimler Truck, säger i ett uttalande att transformationen mot CO2-neutral drivteknik är lika viktigt som digitaliseringen i fordonet:
”Genom att utveckla en gemensam mjukvarudefinierad fordonsplattform med Volvo kommer vi att kunna förvandla våra fordon till en programmerbar enhet. Det kommer att tillåta oss att bygga differentierande digitala fordonsfunktioner med betydligt högre hastighet och effektivitet för våra lastbils- och busskunder. Tillsammans med Volvokoncernen kan vi utveckla ett benchmark-operativsystem för lastbilar och sätta en branschstandard.”
Volvo-chefen, Martin Lundstedt, tillägger: "Nu slår vi ihop våra krafter för att påskynda kundfördelarna som en mjukvarudefinierad lastbilsplattform kommer att ge. Med tanke på den snabba omvandlingen av vår bransch är det vettigt att samarbeta för att påskynda utvecklingen, öka volymerna och dela kostnaderna."
Det nya bolaget är tänkt att vara ett 50/50 joint venture med huvudkontor i Göteborg, Sverige.
På PLM-sidan kan allmänt noteras att Daimler huvudsakligen jobbar med Siemens Xcelerator-lösningarna NX CAD och Teamcenter, medan Volvo jobbar i PTC's Creo CAD och Windchill.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title