Annons

Är det lönsamt att minska CO2-utsläpp genom finansiering av energioptimering?

ATT NÅ EN NETTO-NOLL NIVÅ är en NYCKEL för FASTIGHETS-SEKTORNS KLIMATMÅL. Kommersiella och offentliga fastigheter är mer energiintensiva per kvadratmeter än bostäder, vilket gör initiativ för energieffektivisering en prioritet för att nå utsläppsmålen. Ändå leder de utmanande ekonomiska tiderna till att investeringar i nödvändig teknik saktar in. Frågan är om det detta till trots kan vara lönsamt att satsa på energioptimering genom finansiering.
- Ja, menar Siemens Finacial Services, som underbygger sitt svar med ny forskning som uppskattar volymen koldioxidutsläpp som kan minskas i USA, Europa, Kina och Indien till 2030 genom en större utbyggnad av system för energieffektivitet som en tjänst (EEaaS, ”Energy Effecitity-as-a-Service”). Dessa flexibla finansieringslösningar för EEaaS kan säkerställa driftskostnadsminskningar utan att sätta press på kapitalresurser och säkerställa att förväntade besparingar realiseras.
I ”Bygg bort problem för en hållbar framtid” – en ny insiktsstudie från Siemens Financial Services (SFS) som diskuterar kring detta – bedömer volymen av koldioxidutsläpp som fastighetsägare kommer att kunna spara med system för energieffektivitet som en tjänst.
Insiktsstudien uppskattar utsläppen för de fyra regioner med högst utsläpp i världen – USA (71,35 MtCO2e), Kina (71,45), Europa (52,86) och Indien (14,91). Med tanke på att dessa fyra regioner står för majoriteten av de globala CO2-utsläppen, motsvarar detta mer än 8 procent av de årliga globala målen för minskade CO2-utsläpp, enligt FNs klimatpanels (IPCC) definition.
Att renovera befintliga fastighetsbestånd till en netto-noll nivå är en nyckel för att uppnå sektorns klimatmål. Dock är stigande inflation, ökade räntekostnader, ökade bränslekostnader och störningar i försörjningskedjan faktorer som har en negativ påverkan på moderniseringshastigheten. Med hjälp av exempel runt om i världen, bevisar rapporten den avgörande roll som flexibla finansieringslösningar har för att upprätthålla investeringstempot.

Studien uppskattar koldioxidutsläppen för de fyra regioner som står för den högsta andelen globala utsläpp: USA (71,35 MtCO2e), Kina (71,45), Europa (52,86) och Indien (14,91). Dessa regioner representerar en betydande andel av de globala CO2-utsläppen, vilket motsvarar över 8 % av de årliga globala minskningsmålen för CO2 enligt FN:s klimatpanel (IPCC).

Rapporten konstaterar att omfattande energioptimering av kommersiella byggnader – inklusive kontor, sjukhus, fabriker, lager och utbildningslokaler – kan minska energianvändningen med upp till 40 procent, men att det inte är i närheten av det som krävs för att uppfylla klimatmålen. Detta beror sannolikt på de avsevärda investeringar som krävs för att modernisera med ny teknik.
Det är där lösningar som kallas energieffektivitet som en tjänst hjälper privata och offentliga organisationer att bygga om det befintliga fastighetsbeståndet på ett prisvärt och kassaflödes-vänligt sätt. Dessa innovativa finansieringssystem kan säkerställa minskade driftkostnader utan att sätta press på kapitalet och säkerställa att förväntade besparingar realiseras.
På teknikutrustnings-nivå finns finansieringslösningar som hjälper leverantörer och distributörer att skapa mervärde genom förbättrat kassaflöde för sina kunder. För större installationer eller system kan smarta finansieringslösningar anpassas och skräddarsys för att matcha kostnaderna till den nytta som den energioptimerande tekniken medför.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title