Annons

Atlas Copco om Industri 4.0 och DATADRIVEN PRODUKTION

Hur ska man effektivast möjligt organisera modern industriell verksamhet? Frågeställningen är idag viktigare än någonsin och det finns flera goda exempel på satsningar från svenska företag där man tagit ett brett grepp om saken. Det har ju talats länge om Industri 4.0, men frågan är hur långt företagen kommit i detta koncept där produktutveckling, tillverkning och automatiserade processer är väl sammankopplade, byggt på digitala installationer i en sammanhållen, datadriven produktion.
Atlas Copco är ett av företagen som kommit långt i detta och man har gjort det baserat på en djup genomlysning av problembilder och möjligheter att lösa dessa med en kvalitets- och värdekedja där ett datadrivet produktionsupplägg är poängen.
Atlas Copco har börjat med att titta på bakgrunden till behovet av ny industriella teknologier. Vad är problemet, eller rättare sagt, problemen? Hur är det med tempot i industrins digitalisering? Och hur kan man utnyttja den stora potentialen som ligger i att digitalisera produktionsflödet?

Industri 4.0 väcker allt större uppmärksamhet och hos många aktörer utvecklas nu paketerade lösningar. I detta har Atlas Copco tagit spännande initiativ, som rpå sitt sätt redan börjat revolutionera synen på hur industriell verksamhet ska organiseras. Bolaget har kallat ett upplägg i detta spår för ”Smart Connected Assembly”. Vad går lösningen ut på?
Grundtanken i Atlas Copcos upplägg handlar om att skapa en konstant tillgång till data i realtid.
Detta öppnar, menar man, nya möjligheter och banar också vägen för stora effektivitetsvinster. Intelligenta och digitala nätverkssystem möjliggör i stort sett självstyrande produktionsprocesser. I framtidens industrimiljöer kommer människor, maskiner och utrustning att kommunicera och samarbeta med varandra direkt.

Under en roadshow med en specialbuss på tur runt om i Sverige presenterade Atlas Copco fjol sitt ”Smart Connencted Assembly”-initiativ.

– Smart Connected Assembly handlar om att skapa unika kund- och produktionsvärden genom att erbjuda möjligheter för kunderna att integrera alla monteringsrelaterade processer. Utvecklingen av datadrivna analyser och metoder för tillverkning och montering sker i ett mycket högt tempo, sa Nicklas Tibblin, VP och marknadschef Marketing, MVI på Atlas Copco, i en tidigare PLM&ERP News-artikel. 

Otillräckligt IT-stöd. Högt tempo, alltså, men vad är problemet? I sin analys konstaterar Atlas Copco att det för många tillverkningsföretag är svårt att ha full kontroll på tillverkningsstatus och kvaliteten på det som produceras.
”Anledningen är ofta brister på systemnivå, otillräckligt IT-stöd och avsaknad av den kompetens och erfarenhet som krävs för att länka samman alla tillverkningsfaser och även aktörer som är involverade i en produktionsprocess.
Företagen har kort sagt svårt att utnyttja den stora potential som ligger i digitaliseringen. De negativa effekterna kan många gånger mätas i bristande produktkvalitet, onödigt mycket returer samt en hög kostnadsnivå. När all den information som finns lagrad i olika produktionsutrustningar inte hanteras effektivt är det svårt att få den samlade bild som krävs för en kvalitetsdriven och effektiv tillverkning,” skriver Cecilia Hamrén på Atlas Copco Industrial Technique Sverige.

Att utnyttja tillverkningsdata. Med detta sagt menar hon att det finns starka argument varför svensk tillverkningsindustri i ännu högre grad och i snabbare tempo än nu ska investera i den teknik och kunskap som krävs för att i större utsträckning digitalisera produktionen.
”I många företag finns en stor potential i att effektivare utnyttja den tillverkningsdata som finns lagrad i olika produktionsutrustningar och verktyg. En konsekvens av att ett företag inte länkar samman och utnyttjar tillverkningsdata är de brister som kan uppstå i en produktionsprocess som även involverar underleverantörer och andra externa partners.  Att olika aktörer i en tillverkningskedja inte har möjlighet att kommunicera effektivt med varandra under olika tillverkningsled, på grund av avsaknad av information, kan resultera i att ingen har en tillräckligt bra helhetsbild. Det kan också göra det svårt att skapa en teamkänsla där man stöttar varandra, tar initiativ, driver på och förbättrar produktionen mot uppställda mål,” skriver Cecilia Hamrén.

Hon konkluderar att, ”konsekvensen för produktions- och kvalitetsansvariga i ett företag kan också bli att man inte har full kontroll på tillverkningsstatus i de olika leden i en produktionskedja, och inte heller på slutkvaliteten hos en tillverkad produkt. Traditionella arbetsmetoder och produktionssystem blir på detta sätt en broms som negativt påverkar såväl produktionstakt, slutkvalitet, arbetssituationen samt beslutsfattandet. För ett företag kan det också innebära sämre lönsamhet och att det är svårt att expandera en verksamhet mot uppsatta tillväxtmål.”

Öka kvalitén i hela produktionskedjan. Det finns många exempel från svensk tillverkningsindustri som visar att brister i tillverkningsprocessen har en direkt påverkan på företagets resultat. Cecilia Hamrén:
”Samtidigt är det viktigt att understryka att utvecklingen inom området digitalisering och smarta fabriker gått mycket snabbt. För många företag som inte har egna personella resurser att avsätta för att bevaka området, och som kan ta ansvar för att införa teknik som möjliggör en digitalisering med datadriven produktion, innebär det en risk för att man hamnar på efterkälken konkurrensmässigt. Det finns också andra negativa konsekvenser.

För att framgångsrikt kunna hantera kvalitetsproblem måste orsaken till felet i systemet identifieras snabbt och noggrant.

Brister i samordning och spårbarhet. När värdefulla tillverkningsdata inte utnyttjas i en digitaliserad process finns alltid risker att det uppstår brister i samordning och spårbarhet, samt att det uppstår onödiga produktionsstopp som påverkar resultatet negativt. Detta är en effekt av svårigheten att arbeta proaktivt och förutse händelser som att en produktionsutrustning kräver underhåll och regelbunden service.
Med en datadriven produktion där man på övergripande nivå har en samlad bild av status för all utrustning i en tillverkningskedja kan rätt åtgärder sättas in vid rätt tillfälle. Möjligheten att kunna förutse och förhindra produktions- och kvalitetsproblem redan innan de uppstår har ett mycket stort värde. Några av fördelarna är högre up-time och bättre lönsamhet. En mer automatiserad och datadriven produktion ger också bättre kontroll på hela produktionsprocessen från leverantörer till färdig produkt. På så sätt skapas förutsättningar för att säkerställa produktkvalitén på ett sätt som inte är möjligt med traditionella tillverkningsmetoder.

Mindre stillestånd och onödiga produktionsstörningar. I en digitaliserad tillverkningsmiljö blir produktionssystemet i sig ett verktyg som ser till att ingen produkt lämnar en tillverkningsenhet utan att uppfylla fastställda säkerhetskrav. Kostnaderna för testning, verifiering och omarbetning under och efter produktionen kan reduceras vilket har stor ekonomisk betydelse. Effekterna blir en mer kvalitetssäkrad produktion som dessutom är flexiblare. Omställningstider kan kortas och ett företag får nya möjligheter att öka produktionskapaciteten tack vare mindre stilleståndstid och eliminering av onödiga produktionsstörningar.

Kortare utvecklingscykler, högre leveranssäkerhet och faktabaserad planering.  En investering i digitalisering innebär att ett tillverkningsföretag kan bygga upp en helt ny värdekedja som sträcker sig från det att en produkt utvecklas till leverantörs- och inköpsrutiner, produktions- och underhållsplanering, kundrelationer och satsningar på nya tilläggstjänster. Detta blir effekten av att data som genereras ute i produktionen, i såväl stora produktionsutrustningar som handverktyg, kan sparas i databaser. Dessa data kan sedan användas för att dokumentera och analysera utrustningens prestanda, produkternas kvalitet och för att få full inblick i och utveckla tillverkningsprocessen. Ökad insikt i och förståelse för värdekedjan genom tillgängliggörande av data kan också stödja utvecklingen av nya tjänster och affärsmodeller.

Med hjälp av digitalisering kan företag snabbt bearbeta stora mängder information om bl a sina produkters användning och om kundernas beteende. En sådan bearbetning är inte möjlig i en tillverkningsmiljö utan en sammanhållen databaserad produktion. För produktions- och kvalitetsansvariga, men också företagsledningar, inom tillverkningsindustrin blir det också allt viktigare att kunna ta del av drifts- och användardata på ett lättillgängligt sätt. Dels för att kunna optimera produktionen men även för att kunna utveckla bättre produkter och säkra produktkvalitén.
Analyser baserat på driftsdata hur produkterna beter sig i olika miljöer är därför viktig information för en utvecklingsinriktad, expansiv och konkurrenskraftig tillverkningsindustri.

Kvalitetsoptimering i praktiken.  Vilka är då de faktiska fördelarna för ett företag som satsat på datadriven produktion, börjat samla in tillverkningsdata, lagra datan centralt i en databas kopplat till ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att analysera all data? Att ett företag som börjat logga och lagra data om hur deras produkter används kan höja produkternas kvalitetsnivå ytterligare har vi konstaterat.
Denna input används inte bara i den dagliga tillverkningen utan den kan också användas om något inträffar då produkten är i drift ute hos en kund. En levererad produkt med skruvförband kan fungera som exempel.

Om ett förband plötsligt lossnar då produkten är i drift kan orsaken till felet snabbt identifieras i systemet och man kan även säkerställa hur stor spridning felet kan ha hos produkter levererade till andra kunder. Istället för att återkalla tusentals produkter kan man med hjälp av analys av insamlade data detaljstudera vad som hänt vid åtdragningen av de aktuella förbanden. Endast de produkter som berörs behöver därmed återkallas. Åtgärder kan också snabbt sättas in för att eliminera orsaken till ett bristfälligt skruvförband. För ett företag innebär det stora tidsbesparingar och en minimering av det produktionsbortfall som kan bli resultatet då det råder osäkerhet om vad som orsakat ett kvalitetsproblem. Det innebär en kvalitetsoptimering i praktiken som också får stor betydelse för ett företags kvalitetsimage och möjligheter att arbeta förutseende och stärka kundrelationerna.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title