Annons

DOKUMENT: IBM, Maersk och betydelsen av Blockchainteknik

Blockchain, eller på svenska blockkedja, är en teknik i växande. Innehållsligt handlar det hela om en distribuerad databas, där varje nod automatiskt verifierar ändringar och tillägg som görs i någon av de ingående noderna. Blockkedjeteknik är idealisk för att hantera ett stort nätverk med olika partner och man brukar i sammanhanget peka på logistik som ett område där nyttan kan bli mycket god; något som dagens besked om att IBM och danska containerlogistikjätten Maersk bildar ett gemensamt bolag för att utveckla blockchainlösningar.
- Det nya företaget är en viktig milstolpe i vår strategi att leda digitaliseringen av den globala handeln, säger Vincent Clerc, COO på Maersk och tillträdande styrelseordförande i det nya bolaget. Det finns en enorm potential i att erbjuda en neutral, öppen digital plattform för säkra och enkla sätt att utbyta information. Alla aktörer i hela försörjningskedjan kommer att gynnas. Genom att kombinera vår djupa kunskap om handel med IBMs ledande position inom blockchain och företags-IT är vi övertygade om att det nya företaget kommer att kunna göra avgörande skillnad och bidra till att forma framtidens globala handel.

Det är inte bara jämmer och elände när det gäller konsultjätten IBM. De ca 30 000 personerna globalt som man, enligt ett nyligen avslöjat besked, räknar med att behöva göra sig av med är förstås en tragedi. Samtidigt är det en reflex av den globala teknikutvecklingen, som är inne i en historiskt sett ovanligt intensiv transformationsprocess. Denna leder till att många bolag tvingas stöpa om i sina personalbesättningar för att få rätt kompetensmix.
Ny teknologi gör vissa gamla kunskaper obsoleta, det har vi sett flera exempel på under de senaste åren. Inte minst i PLM-världen. Plattformsutvecklaren PTCs omläggning mot att fokusera på IoT och AR i kombination är bara ett av flera exempel på denna trend.
För IBM gäller det alltså att fånga in nya kompetenser och gårdagens besked om en satsning på blockchainteknologi speglar väl bolagets dilemma.
Att man satsar på denna nya teknologi är ingen överraskning. Den kommersiella potentialen beräknas vara stor och tillväxten globalt ser mycket lovande ut.

Snabb tillväxt i Sverige. Men det är inte bara globalt som den här teknologin växer kraftfullt just nu. Även i Sverige går det undan. Under de kommande åren förväntas tillväxten ligga runt 65 procent årligen. Enligt analytikern Radar närmar sig omsättningen på området en miljard kronor.

De direkta investeringarna i de etablerade aktörernas blockkedjeplattformar kanske inte ser så imponerande ut. ”Runt 150 miljoner”, säger Radarchefen, Hans Werner, men han tillägger att, ”sedan tillkommer konsulttjänster värda ca 650 miljoner för att bygga tillämpningar, vilket gör att de totala kostnaderna för detta ligger på ca 800 miljoner i Sverige.”

– Det finns en enorm potential i att erbjuda en neutral, öppen digital plattform för säkra och enkla sätt att utbyta information, säger Vincent Clerc, som blir chef för det nya mellan Maersk och IBM gemensamt ägda bolaget.

Hur fungerar blockchaintekniken? Som konstaterades inledningsvis finns det alltså stora vinster att göra på att etablera blockchainteknologin. Ett distribuerat system som bygger på denna kan ge en gemensam vy av alla transaktioner som sker inom ett nätverk och gör det möjligt för alla berörda parter att få tillgång till tillförlitlig data i realtid. Genom att tillämpa blockkedjeteknik i dessa processer introduceras en ny form av kontroll och överblick av informationsflödet, vilket ger flera handelspartner möjlighet att samarbeta och få en gemensam syn på en transaktion utan att kompromissa med varken detaljer, sekretess eller integritet.

Så här beskrivs det på Wikipedia: ”Tekniskt fungerar det som så att data lagras permanent i så kallade block i nätverket. I varje nod finns en kedja av dessa block, som vart och ett innehåller de senast utförda transaktionerna samt det föregående blockets hash. En transaktion blir inte giltig förrän blocket den tillhör har blivit tillagt i kedjan och dessutom kontrollerats av andra noder. Vad som då kontrolleras är att både den gamle och den nye ägaren har signerat varje ägarbyte med sina lösenord. Dessutom kontrolleras att den gamle ägaren inte är korrupt och har försökt överföra samma värdeenhet till flera olika ägare samtidigt. Genom automatiska majoritetsbeslut hindrar blockchaintekniken korrupta noder från att konspirera genom att godkänna varandras felaktiga transaktioner.”

Maersk och IBM ska skapa en ny digital plattform. Den här modellen för att få bättre kontroll över exempelvis en logistikkedja är alltså mycket attraktiv för danska containerbefraktaren Maersk. Tillsammans med IBM kommer koncernbolaget A.P. Møller-Mærsk att bilda ett gemensamt företag för att erbjuda lösningar för snabbare, effektivare och säkrare global handel, baserade på blockkedjeteknik.

Målet med det gemensamma bolaget är att utveckla en ny digitaliserad plattform för global handel, som byggs på öppen standard och är utformad för att användas av alla typer av aktörer i det globala transportekosystemet. Detta kommer att adressera flera av behoven som ökad transparens och större enkelhet i godstransporter över gränser och mellan olika handelszoner.

Kostnaderna och storleken på världens handelssystem fortsätter att växa och bli allt mer komplext. Varje år skickas varor till ett värde av hundratals miljarder dollar över världen och 80 procent av de varor vi använder varje dag har transporterats med sjöfrakt. Dessutom uppgår handläggning och administration av nödvändiga dokument uppskattningsvis till en femtedel av de faktiska kostnaderna för själva transporten. Enligt The World Economic Forum kan internationell handel öka med nästan 15 procent om hindren i den internationella försörjningskedjan minskades. Det skulle i sin tur kunna leda till fler jobb och främja ekonomisk tillväxt.

IoT, AI och BI-lösningar ger bättre kontroll över informationsflödet. Blockkedjeteknik är idealisk för att hantera ett stort nätverk av olika partner. Ett distribuerat system som bygger på blockchain ger flera handelspartner möjlighet att samarbeta och få en gemensam syn på en transaktion utan att kompromissa med varken detaljer, sekretess eller integritet.

Maersk och IBM kommer sålunda att tillämpa blockkedjor i den nya plattformen samt utnyttja annan molnbaserad teknik som artificiell intelligens, dataanalys och IoT, som levereras av IBM, för att hjälpa företag att transportera och spåra gods digitalt över internationella gränser.

Maersk och IBM kommer sålunda att tillämpa blockkedjor i den nya plattformen samt utnyttja annan molnbaserad teknik som artificiell intelligens, dataanalys och IoT (som levereras av IBM), för att hjälpa företag att transportera och spåra gods digitalt över internationella gränser. Tillverkare, transportföretag, speditörer, hamn- och terminaloperatörer samt tullmyndigheter kommer alla att kunna dra nytta av den nya tekniken – och i slutänden gynnas också konsumenterna.

IBMs existerande plattform. IBM har givetvis redan sedan tidigare en blockchainplattform. ”Denna gör det möjligt för hundratals kunder och tusentals utvecklare att skapa och utveckla nätverk inom en rad komplexa användningsområden, inklusive gränsöverskridande betalningar, försörjningskedjor och digital identifiering”, skriver bolaget i sitt pressmaterial.

Klart är också att den globala konsultjätten ligger bakom flera stora framsteg inom blockkedjeområdet och de har visat att tekniken kan skapa nya affärsmodeller och spela en viktig roll i hur världen fungerar.
– Inte minst då genom att bygga smartare företag, säger Bridget van Kralingen, senior vice president, IBM Global Industries, Solutions och Blockchain. Vårt samarbete med Maersk innebär att vi nu kan påskynda användningen av denna spännande teknik tillsammans med de miljontals organisationer som spelar viktiga roller i ett av världens mest komplexa och viktiga nät, den globala försörjningskedjan. Vi tror att blockkedjor kommer att bli en viktig del i denna marknad och en möjlighet för företag att hitta nya affärsmöjligheter.

Samarbetet inleddes 2016. IBM och Maersk inledde i juni 2016 samarbetet med att bygga nya blockkedje- och molnbaserade lösningar. Sedan dess har en rad olika verksamheter och företag varit inblandade i tester av plattformen, däribland DuPont, Dow Chemical, Tetra Pak, Port Houston, Rotterdam Port Community System Portbase, Tullverket i Nederländerna samt U.S. Customs and Border Protection.

Det nya bolaget möjliggör för IBM och Maersk att kommersialisera och utöka lösningen till en större mängd globala företaget. Många av dem har redan uttryckt intresse för tjänsterna och vill utforska hur de kan använda plattformen. Några av dem är General Motors och Procter & Gamble, som vill effektivisera sina komplexa försörjningskedjor. Speditions- och logistikföretag, som Agility Logistics, vill använda plattformen för att förbättra tullhantering.

Ytterligare tullmyndigheter, däribland tullen i Singapore och Peru, kommer att utvärdera hur de kan använda plattformen för att förbättra godsflödet och öka säkerheten. De globala terminaloperatörerna APM Terminals och PSA International kommer att använda plattformen för att förbättra samarbetet och planeringen i och mellan olika hamnar. Tillsammans med det växande nätverket av globala transporthubbar och stöd från Guangdong Inspection and Quarantine Bureau, som kommer att ansluta sitt globala kvalitetsspårningssystem för import och export av gods, kommer plattformen också att ge användare tillgång till viktiga handelskorridorer in och ut ur Kina.

IBM och Maersk inledde i juni 2016 samarbetet med att bygga nya blockkedje- och molnbaserade lösningar. Sedan dess har en rad olika verksamheter varit inblandade i tester av plattformen, däribland DuPont, Dow Chemical, Tetra Pak, Port Houston, Rotterdam Port Community System Portbase, Tullverket i Nederländerna samt U.S. Customs and Border Protection.

Siktar på att etablera ett branschforum. Maersk och IBM kommer också att etablera ett branschforum med experter inom området för att vidareutveckla plattformen och tjänsterna, samt ge vägledning och återkoppling kring en rad branschfaktorer och öppna standarder.

Maersk och IBM har utsett Michael J. White, tidigare VD för Maersk Line i Nordamerika, till VD för det nya bolaget. Han kommenterar:

– Idag går onödiga resurser förlorade på grund av ineffektiva och felaktiga manuella processer. Våra pilotprojekt har visat att det finns stor efterfrågan på effektivitetsvinster och nya möjligheter till följd av att informationsflöden standardiseras med digitala lösningar. Vår ambition är att tillämpa våra kunskaper och skapa en helt öppen plattform där alla aktörer i den globala försörjningskedjan kan dra nytta av att delta. Vi ser fram emot att ytterligare utvidga vårt ekosystem av partner när vi vidareutvecklar den globala lösningen.

Det nya företaget planerar initialt att kommersialisera två kärnfunktioner som syftar till att digitalisera den globala försörjningskedjan från början till slut. De två funktionerna är:

  • Shipping Information Pipeline kommer att ge synlighet i hela försörjningskedjan, så att alla inblandade aktörer kan utbyta information om leveransen i realtid på ett säkert och smidigt sätt.
  • Paperless Trade kommer att digitalisera och automatisera arkivering genom att möjliggöra för slutanvändarna att skicka in, validera och godkänna dokument över organisationsgränserna på ett säkert sätt, vilket kommer att bidra till att minska tiden och kostnaderna för klarering och fraktrörelse. Med hjälp av blockkedjetekniken formas smarta avtal som säkerställer att alla godkännanden är på plats, så att fel undviks och godkännanden kan göras snabbare.

Kan vara igång inom sex månader. Efter att nödvändiga regulatoriska godkännanden erhållits, är planen att göra de första lösningarna tillgängliga om sex månader.

Planen är att det nya bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i New York.

Plattformen är byggd på IBMs blockchain-teknik, som tillhandahålls via IBMs molnlösning och drivs av Hyperledger Fabric 1.0, ett blockchain-ramverk och ett av de Hyperledger-projekt som stöttas av Linux Foundation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title