Annons

Därför har Addnode-koncernen, med TECHNIA och SYMETRI, blivit en marknadsvinnare

När Johan Andersson tillträdde som CEO för PLM- och IT-koncernen Addnode 2017 låg aktiekursen på strax under 20 kronor, 19:75 för att vara exakt.
Idag ligger den på 120:60, vilket är en tillväxt på ca 510 procent, på sex år. Ökningen av aktievärdet speglas i en omsättningstillväxt från drygt 2,5 miljarder 2017 till 2022 års nyligen redovisade 6,2 miljarder kronor. Under samma period har vinsten (EBITA) gått från 212 till 728 miljoner. Den styrelse, aktieägare eller medarbetare som inte skarpt gillar denna utveckling finns inte.
Detta är nu inte intressant bara som en stark finansiell utvecklingskurva, utan kanske framför allt som en värdemätare på hur betydelsefullt industriellt IT-stöd, som framför allt PLM, blivit. Bolaget var tidigt ute med att plocka upp detta, inte minst beroende på PLM-konsulten Technia, idag pelare i Addnodes PLM-division, och Symetri (tidigare Cad-Q), som båda två i varierad omfattning redan från start varit inriktat mot detta område. Addnode har både under tidigare CEO, Staffan Hanstorps och Johan Anderssons ledning tydligt fokuserat på detta för rationell industriell produktframtagning så avgörande inslag. Skarp komptens och mjukvaruarsenal på PLM- och BIM-sidorna, med alla sina sub-områden, som CAD, Simulering & Analys, CAM, PDM, IIoT och på byggsidan med CAD och BIM och annat, har kort sagt gjort Addnode till en marknadsvinnare. En position som definitivt understrukits av et synnerligen starkt 2022.
När bolaget nu släppt sin årsberättelse för detta år är det sålunda en mycket stark uppställning Johan Andersson kan lägga upp på bordet, där alla tre benen i verksamheten, PLM (TECHNIA som primärt dotterbolag), Design Management (Symetri) och Process Management (ett 15-tal olika döttrar) går bra. I de två första fallen backat av både organisk och köpt tillväxt. Andersson pekar i detta på i första hand Symetris köp av amerikanska Microdesk, med en årsomsättning på ca en miljard kronor, och TECHNIAs nyförvärv under 2022 av ett amerikansk, ett tyskt och ett brittiskt PLM-bolag.
- Vi fortsätter att leverera på en hög nivå för både kunder och aktieägare. Under 2022 var också efterfrågan på våra huvudmarknader god. Men vi är uppmärksamma på hur en osäker affärsmiljö och kostnadsinflation kan påverka oss. Vår långsiktiga bedömning är fortfarande att de segment där Addnode Group verkar har en stark underliggande potential, säger han till PLM&ERP News.

Först några ord om koncernens ”laguppställning” byggd kring tre bärande pelare, PLM, Design Management och Process Management.

  • TECHNIA är det dominerande dotterbolaget inom PLM-benet. Denna framgångsrika konsult har dels byggt upp en position som en av världens ledande Dassault Systemes-relaterade lösningspartners, och har dels utvecklat en rad egna mjukvaruverktyg. Står för runt 25 procent av koncernintäkterna
  • Inom Design Management är det Symetri som är den tyngsta enheten. I och för sig finns mycket i detta dotterbolags utbud som är direkt PLM-relaterat, medan andra tunga bitar framför allt handlar om bygg, anläggning och infrastruktur därmed hårt anknutet till BIM (Building Information Model). Står för 56 procent av Addnodes intäkter
  • Process Management-divisionen består av ett 15-tal bolag, som Adtollo, Decerno, Ida Infront,  Mittbygge, Sokigo och andra med olika IT-specialiteter. Står för 19 procent av intäkterna.

Tveklöst en stark uppställning, som i stora drag bygger på djupa partnerskap med några av respektive marknads absolut mest kraftfulla mjukvaruutveckla, vid sidan av bolagens egenutvecklade mjukvaror och starka konsultkompetens.

Symetri har design i BIM-lösningen Autodesk Revit, som en av sina spcialiteter.

Autodesk- och Dassault-partnerskapehn fundament för Symetri och TECHNIA
I Symetris fall är det Autodesk-partnerskapet som är fundamentet. Autodesk är världens största när det gäller CAD – inte minst relaterat till utvecklingen av AutoCAD, på mekaniksidan Inventor och PDM-systemet Vault.  Men Autodesk har vid sidan av detta byggt upp flera plattformar som breddar systemens användningsområdet till framför allt bygg-. Och anläggniungssidorna med lösningar som AEC Colletion, Construction Cloud och Autodesk Revit, som är världsledande på BIM.

Tittar vi sedan mot det mer renodlade PLM-området är det TECHNIA som bär denna pelare. Bolaget har från start fokuserat på PLM-utvecklarens, Dassault Systemes, plattformar, som 3DEXPERIENCE, och på mainstream-området, SOLIDWORKS, den senare lösningen idag världens mest använda professionella midmarket-verktyg med ca 650 000 pro-användare, enligt analytikern Grifiin Securities. Här är man t o m större än Autodesks olika mjukvaror och molnplattformar som Fusion 360. TECHNIA har

De här bolagen står för den överväldigande merparten av Addnodes kommersiella intäkter, med Process Management-bolagen som adderande bitar.

Koenigsegg är en av TECHNIAs kunder. Bolaget har framgångsrikt etablerat Dassaults 3DEXPERIENCE på V6-plattformen med TECHNIAs hjälp.

”Vi har vuxit med 15 procent om året de senaste fem åren”
Historiskt sett – om du skulle välja någon synnerligen viktig höjdpunkt som betytt mest för färden framåt – vilka skulle det bli, frågar vi Addnode-chefen, Johan Andersson.
– Addnode har kunnat fördubbla omsättningen vart femte år, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxt på 15 procent. Detta har uppnåtts med fokus på våra kunders behov, organisk tillväxt och stöd av 70 förvärv. 2010 bestämde vi oss för att investera i den offentliga sektorn, 2015 tog vi ett stort steg när vi förvärvade Transcat i Tyskland (också en Dassault-anknuten konsult), 2020 förvärvade vi Excitech i Storbritannien och nu under 2022 innebar förvärvet av Microdesk att Symetri etablerade sig i USA.

Om du tittar på det gångna året vilka är de viktigaste höjdpunkterna och vilka  utmaningarna ser du?
– Året innebar organisk tillväxt, förvärv och förbättrat resultat för hela gruppen. Med en tillväxt på 53 procent och vinst per aktie som ökar med 72 procent slog vi därmed rekord. En annan höjdpunkt är Symetris starka organiska tillväxt i Europa, som kompletterades med förvärvet av Microdesk, med en årlig försäljning på cirka en miljard kronor, betyder att Symetri etablerat sig också i USA. En tredje höjdpunkt är TECHNIAS organiska tillväxt, som har kompletterats med tre förvärv i Tyskland, Storbritannien och USA. Dessutom: vårt erbjudande till den offentliga sektorn utökades till Norge i och med förvärvet av Decisive.
– Utmaningar? Under 2022 var efterfrågan på våra huvudmarknader god. Men vi är uppmärksamma på hur en osäker affärsmiljö och kostnadsinflation kan påverka oss. Vår långsiktiga bedömning är fortfarande att de segment där Addnode Group verkar har en stark underliggande potential.

Symetri-chefen och numera medelm av Addnodes koncernledning, Jens Kollserud.

Jens Kollserud kliver in i koncernledningen
I Addnodes nu publicerade årsberättelse för 2022 pekar Johan Andersson bl a ut också följande höjdpunkter under året som gått:
• Jens Kollserud, Symetris CEO, utsågs till medlem av koncernledningen i januari 2022.

• Förvärv av brittiska Claytex Services, partner till Dassault Systèmes. Årlig omsättning

cirka 25 miljoner. Nu en del av TECHNIA i PLM-divisionen.

• Köpet av tyska DESYS, också det en partner till Dassault Systèmes. Årlig omsättning cirka 170 miljoner kronor. Nu en del av TECHNIA i PLM-divisionen.

• Förvärv av Microdesk i USA, partner till Autodesk. Årlig omsättning cirka em miljard kronor. Nu en del av Symetri i Design Management-divisionen.

• Förvärv av norska Decisive. Årlig omsättning cirka 57 miljoner kronor. Nu en del av Process Management-divisionen.

• Ytterligare ett köp under året är förvärvet av JBL Technologies Dassault Systemès-verksamhet i USA. Årlig omsättning cirka 15 miljoner. JBLs verksamhet är nu en del av TECHNIA i PLM-divisionen.

• Addnode Groups aktie flyttades upp till segmentet Large Cap i januar 2023, i och för sig efter boksluts-året, men åtgärden får förstås  ses som en spegling av händelserna under 2022.

PLM&ERP News/Verkstadsforum skrev i artikel under åren kring 2010 att Addnode när som helst skulle bli ett miljardbolag mätt i omsättning och kronor. Idag är frågan när man blir ett miljardbolag mätt i dollar?

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title