Annons

Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten och får flera uppgifter

Datainspektionen kommer byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten och ges i uppdrag att agera stödjande och rådgivande för att tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet kan fortsätta utvecklas och användas samtidigt som den personliga integriteten värnas. 30 miljoner extra får man från regeringen för att, som det heter, ”stärka arbetet med den personliga integriteten”. – Med dessa förändringar skapar vi förutsättningar för att utveckla och använda nya tjänster samtidigt som den personliga integriteten värnas, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Den allt snabbare digitaliseringen av samhället ställer höga krav på att enskildas rättigheter och personliga integritet kan värnas. Samtidigt måste data kunna användas på ett sätt som återspeglar det moderna samhällets behov. Det måste finnas förutsättningar för att utveckla och använda tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet och näringslivets konkurrenskraft. ”Sverige behöver kunna hantera och möjliggöra den utveckling som sker av avancerad informationsteknik, som exempelvis artificiell intelligens (AI) och algoritmer som behandlar stora datamängder”, menar Peter Eriksson.

Helhetsgrepp om integritetsfrågan. För att förstärka skyddet för enskildas personliga integritet och möjliggöra för tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet tas nu ett helhetsgrepp om integritetsfrågan och lägger flera förslag.

  • Datainspektionens blir en central tillsynsmyndighet på området och byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten.
  • Myndighetens uppdrag kommer att ändras så att dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare. Det innebär bl.a. att Sverige får bättre förutsättningar att införa avancerade tjänster baserade på datahantering, vilket gagnar våra invånare och vårt näringslivs utveckling.

    Får 30 miljoner extra. Myndigheten tillförs 30 miljoner kronor extra från och med 2018 för att stärka myndighetens arbete, bland annat med de nya uppgifter som EU:s dataskyddsförordning medför. De ökade resurserna kommer också att bidra till att myndigheten ännu bättre kan stödja och ge råd till myndigheter, företag och allmänheten när det gäller personuppgifts¬behandling och EU-regelverket. Stöd och rådgivning i dessa avseenden är viktiga för att digitala tjänster ska kunna utvecklas.

  • Myndigheten får också i uppdrag att löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd och rapportera till regeringen om den mest aktuella och betydelsefulla utvecklingen som påverkar den personliga integriteten. Myndigheten ska vid behov kunna uppmärksamma regeringen på sätt att förbättra regelverket.
    • EU:s dataskyddsreform som börjar gälla under 2018 är den största integritetsstärkande reformen på länge. Myndigheten får både fler uppgifter och fler befogenheter, t.ex. ta emot och hantera rapporter om personuppgiftsincidenter och möjligheten att utfärda sanktionsavgifter.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title