Annons

ERP/Casestory: Addovation – framgång genom kompetens och långsiktiga relationer

Något som slår en när man diskuterar med Mikael Johansson är hur ofta och noggrann han är med att betona värdet av långsiktighet i kundrelationerna. Det är en grundpelare i en sund och framgångsrik relation, säger han.
– Att under längre tid utvecklas tillsammans med våra kunder bygger upp vår kompetens. Vi kan IT och mjukvaror, samtidigt som kunden kan sina specialområden. Här kan vi ge vår input, rationalisera, automatisera, integrera och därmed bidra till att utveckla deras processer och kompetens. Det hela kokar ner till att ge och ta; man skulle kunna likna det hela vid ett lyckligt äktenskap.

IT-stöd och affärssystem för industriell tillverkning är Addovations huvudinriktning.

TILLVÄXT 2020 – TROTS CORONAEFFEKTERNA
Det är en fin bild förstås, och sättet att kombinera långsiktighet och djupt affärsystemkunnande med en lyssnande attityd, framgångsrika genomföranden av projekt och kontinuerlig support har betalat sig bra.
– Addovation växer hela tiden; 2019 omsatte vi 100 miljoner, 2020 räknar vi med en omsättning på 125 miljoner. Till detta ska läggas att antalet medarbetare också växer och vi har i dagsläget 113 anställda. Det intressanta är, och här kommer jag tillbaka till långsiktiga relationer, att vi också kan växa under de tuffa Coronatiderna. Då om någonsin krävs tillit och förtroende och vi ser att det ger nya förfrågningar.
Men på sista raden finns ändå Covid-19-effekter, som långsammare processer i samband med kundernas satsningar.
– Så är det, det gäller för oss som för alla andra som jobbar mot industriverksamheter, konstaterar Johansson. Projekten finns där, men affären tar längre tid att få i hamn och att komma igång.
Han tillägger att visst jobbar man med digitala möten och fortsatt många kundkontakter, men saknar ändå den fysiska kontakten.
– Den är särskilt viktig vid nyförsäljning där sånt som kroppsspråk och sofistikerat minspel har stor betydelse i kommunikationen. När man inte känner en person på lite djupare nivå är detta faktorer som försvårar tolkningen av hur vårt budskap uppfattas.

EN VASS MJUKVARA OCH EN VINNANDE AFFÄRSMODELL
En spännande vinkel på detta med tillväxt är betydelsen av hur IFS lägger upp sin affärsmodell kring IFS Applications-sviten. Vi ska först och främst notera att denna moduluppbyggda plattform nått anmärkningsvärda framgångar de senaste åren, inte minst då sett ur teknisk synvinkel. Det är t ex inte utan goda skäl som lösningen positioneras som ledande av flera viktiga analytiker, som ARC Advisory, Forrester och Gartner, inom vissa specifika segment som:

  • FSM – ”Field Service Management” eller fältservicehantering
  • EAM – ”Enterprise Asset Management”, anläggnings- och underhållshantering
  • ERP – där man t o m på midmarkets-idan av den kanske mest betydelsefulla analytikern av alla, Gartner, positioneras som marknadsledande i deras s k Magiska Kvadrant, parallellt med självaste affärssystemjätten SAP.
    Givetvis påverkar detta bilden av IFS-sviten i kundernas och de potentiella kundernas, men det räcker inte för att nå framgång och stora användarvolymer. Med mer lokalt orienterade återförsäljare på SMB-nivån får man en kanal med mycket starka kontakter och närhet till starka spelare på de lokala marknaderna som behöver kompetent konsulting, implementationshjälp och support. Konsulter som Addovation har och kan lättare utveckla denna typ av kontakter och nära kundrelationer, något som IFS tagit fasta på under de senaste åren.
Addovation Integration Server fungerar som en ”back office-komponent”som underlättar arbetet. Automation Server (AIS) väntar vanligtvis på att något ska hända (som ett inkommande e-postmeddelande) och kommer sedan att vidta en åtgärd baserad på en kraftfull uppsättning funktioner och en flexibel uppsättning affärsregler. AS är utformad för ett modulärt tillvägagångssätt. Detta gör det möjligt för företag att infasa in funktioner i sin egen takt.

IFS VÄXER BETYDLIGT SNABBARE ÄN KONKURRENTERNA
IFS har först med förre CEOn, Alastair Sorbie, och i snabbt ökande omfattning under nye CEOn, Darren Roos, skapat just en sådan stark återförsäljar- och partnermodell.
Det finns i detta en koppling till den kraftfulla tillväxt som IFS uppvisat. Vi talar här om en tillväxt vida slår konkurrenternas, särskilt under de senaste två åren då Darren Roos och hans medarbetare kunnat skörda frukterna av en framsynt kombinerad teknik- och affärsmodell. Bolaget har kunnat visa upp tillväxtsiffror som ligger mellan en faktor 2 eller 3 gånger vad konkurrenterna presterat. Därmed vinner man marknadsandelar och IFS Applications passerade för ett par år sedan milstenen med mer än en miljon användare, vilket idag torde motsvara en användar-bas på närmare 1,3 miljoner licensierade användare.
Men som sagt, IFS partner-nät har spelat och spelar en avgörande roll i denna imponerande tillväxt. I allt från gigantiska globala ERP-konsulter som Tech Mahindra och Accenture till de lite mindre spelarna som Addovation.

Addovations Mikael Johansson.

– Vi har fått en allt bättre och tydligare rollfördelning visavi IFS under Darren Roos, hävdar Mikael Johansson. Sånt förenklar. Vi kan och fokuserar på tillverkningsindustrin, men samarbetar med IFS ifråga om försäljning via ”leads” eller förfrågningar från deras sida om hjälp via ”co-sales”. I detta jobbar vi generellt med implementeringar, förvaltning av systemen och support vartefter resan går framåt. ERP är – trots att program som IFS Applications idag är fantastiskt lätta att jobba med, kan allt mer, är lätta att implementera och anpassa – en fråga om lite längre resor när de ska implementeras i en större organisation. Ju fler som ska med i systemet, desto mer påverkas projekttiden för installationen, vilket återigen leder tillbaka till värdet av långa relationer. Alla ska med och medarbetare smälter nyheter i olika takt.

DÄRFÖR ÄR EN KOMPETENT PARTNER
AVGÖRANDE FÖR FRAMGÅNG
Kompetenta IT-partners behövs alltså, hävdar Johansson. Vi resonerar vidare kring detta och kommer fram till att man skulle kunna beskriva partnerbehovet som en effekt av att systemen – och det gäller alla system på marknaden i varierande omfattning – i sig består av ett slags strukturella basfunktionaliteter. Låt säga att de i runda tal täcker 75 procent av vad man tänker sig att de ska ”göra” för ett produktutvecklings-, sälj- eller förvaltningsteam. Vi talar om sånt som att tillhandahålla moduler för projekthantering, arbetsflöden, orderhantering, stycklistor (BOMar), ekonomi etc. Lösningar för detta finns i princip i alla de stora systemen även om den funktionella omfattningen kan variera något. Men vilken är poängen sett ur partnersynvinkeln?
– Det är i den resterande 25-procentiga delen som lösningarnas framgång avgörs. Det som får system att fungera bra, eller mindre bra, det som handlar om organisation, implementation, anpassning av system till specifik verksamhet, utveckling av ”best practice”, add-ons, kopplingar till försörjningskedjorna och utbildning. Först när dessa bitar sitter på plats får man den vassa udd som ett bra systemstöd kan ge i produktframtagning, distribution, försäljning och annat, säger Addovations affärsutvecklingschef.
Han pekar också på betydelsen av att man som lokal aktör ligger närmare sina kunder, vet hur de jobbar, känner till produkterna och vad som IT-mässigt behövs för att hantera både delar och helhet. Men detta innebär nu inte att man begränsas till lokal verksamhet, utan här finns också kapaciteten att följa med kunderna ut i världen om så krävs. Här blir förstås också IFS globala närvaro ett stöd och ett ess i rockärmen.

Till saken hör som sagt också att bolagets medarbetare kan sina mjukvaror och då inte bara IFS lösningar; man har också utvecklat egna produkter. Det skadar förstås inte heller – apropå långa relationer – att många i organisationen har lång erfarenhet från IFS som plattform. Mikael Johansson själv bär syn för sägen, han jobbade t ex 23 år inom huvudbolaget och slutade inom IFS som SMB-ansvarig, för att 2016 bli värvad till EVRY. I mars i år kommer nästa steg i karriären i o m att Addovation rekryterade honom.

STORT INTRESSE FÖR IoT OCH INDUSTRI 4.0
Du har varit på viktiga poster, men i olika företag med relationer till IFS. Därmed har du en bred bakgrund till vad som driver utvecklingen. Vilka bitar är i fokus på kundsidan just nu?
– Det är flera saker, men självklart är vår IFS-expertis en viktig faktor. Men jag vill tillägga att vi också utvecklar egna lösningar och vi har även en dedicerad R&D-avdelning. Men det finns annat som driver, t ex att SaaS-lösningar (Software-as-a-Service), molnet lockar allt fler och integration är en fortsatt viktig del.

KUNDCASE/ROL: Genom en helt ny integrationsplattform knyts processer i affärssystemet ihop med produktions- och lagerprocesser. Resultatet blir en i princip helt automatiserad fabrik som ger konkurrensfördelar jämfört med att flytta produktion till låglöneländer. För några år sedan insåg ROL att om de ville behålla produktionen där den fanns, måste de nå en helt ny nivå av automatisering och digitalisering. ”Vi tittade oss runt omkring och förstod att dit vi ville nå hade ingen tidigare nått, så vi fick börja från noll och bygga vårt eget system,” berättar Anders Bråhn, projektledare på ROL. De tog hjälp av IFS, vars affärssystem IFS Applications de använt under många år, och deras partner Addovation. ”Tillsammans med dem utvecklade vi helt nya integrationsgränssnitt som vi implementerat i vår fabrik i Litauen, där vi i en robotiserad tillverkningsprocess tillverkar elektriska höj- och sänkbara bord”. På bilden ses Stefan- Bergendahl och Anders Bråhn.

Hur är det med nya teknologier som IoT och koncept som Industri 4.0?
– På IoT-sidan är det än så länge avvaktande. Man ser möjligheterna och tittar i nuläget på och funderar kring upplägg av piloter. Totalt sett saknas det än så länge bra ”business-case”. Vi talar dock om en teknologi som relativt nyligen hajpat och det tar alltid lite tid innan teorierna kläs i skrud och omsätts till konkreta applikationer. Men det kommer och intresset är stort.
– När det gäller Industri 4.0-konceptet har vi ett riktigt spännande exempel på konkret handling inom ramen för digitalisering. Det handlar om vår kund ROL (kontorsmöbler och utrustningar), som dels automatiserat produktionen i Industri 4.0-anda. Först i Lettlandsanläggningen och nu är man på gång med samma resa i anläggningen i Jönköping.

Men det finns förstås flera kundcase och deras respons visavi Addovation är mycket positiv. Llentab är ett sådant exempel.
– Llentab är beroende av hög effektivitet i våra egna processer och det ställer höga krav på våra leverantörer att leverera det samma till oss. Addovation har varit lyhörda till våra önskemål och kompetenta i sin profession, vilket bådar gott inför framtiden, säger Roger Ekeroos, CIO på Llentab

EN BRO IN I FRAMTIDEN
På sista raden ska vi konstatera att framgångsrik digitalisering och transformation kräver effektiva broar, ett vasst affärssystemstöd och en långsiktig partner.
Tveklöst är detta en roll som passar Addovation som hand i handske och som kommer att vara fundamentet i bolagets strävan att vara en ledande IFS-partner. Omsättningsmässigt ligger siktet idag på att dubblera intäkterna till en kvarts miljard norska kronor 2023. Ett tufft mål förstås, men inte alls omöjligt om Coronaeffekterna klingar av och konjunkturen får lite högre fart igen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title