Annons

Leverantörssamverkan: Damen Naval satsar på svenska Eurosteps ShareAspace där Dassaults 3DEXPERIENCE inte räcker till

Med dagens annonserade beställning i hamn ska konstateras att Eurostep etablerat flera viktiga ”brohuvuden” inom sjöfarts- och marinaförsvars-områdena. PLM&ERP News har tidigare rapporterat om större affärer med brittiska BAE Systems, den kanadensiska flottan, svenska Kockums och alltså nu även Damen Shipyards Naval. Vid sidan av detta har Eurostep både små, medelstora och stora kunder i flera olika branscher, som automotive, flyg och försvar, energi, högteknologi, AEC och anläggningar.

ALLT KOMPLEXARE FARTYGSLÖSNINGAR STÄLLER NYA KRAV
Som bakgrund till dagens affär kan noteras att sjöfartsindustrin blivit alltmer konkurrenskraftig med ett växande behov av att bedriva affärer på ett smidigt sätt, som svarar på affärsmöjligheter på den globala marknaden. Ledande skeppsbyggare som Damen Naval är avancerade på flera sätt. Inte minst när det gäller systemintegration och plattformar som uppfyller höga krav på prestanda, hållbarhet och industriellt samarbete. Varvsindustrin behöver i detta bl a möta marknadens krav på kundanpassade fartyg och nya affärsmodeller för att hålla sig konkurrenskraftiga. Resultatet är att komplexiteten ökar allt eftersom varvsindustrin försöker att motsvara de rådande branschtrenderna.
– Här blir samarbete med externa partners och leverantörer allt viktigare, säger Harm Dekker, chef inköp på Damen Naval, och fortsätter:
– Mjukvaruleverantörerna till Damen är alla specialiserade på sina discipliner, och vi uppskattar engagemanget från Eurostep och deras fokus på samarbetslösningar. Valet av ShareAspace är ett viktigt steg för att utveckla vår kapacitet att göra oss ännu mer konkurrenskraftiga och är ytterligare ett exempel på framgångsrikt svensk-holländskt samarbete, summerar han.

Från Eurosteps sida säger Simon Pettersson, chef för försvarsindustrin på Eurostep att valet av ShareAspace kommer att göra det möjligt för Damen Naval att förbättra och främja samarbetet med leverantörer och partners, och introducerar toppmoderna datadelnings-funktioner, samtidigt som plattformen hanterar och säkrar tillgång till immateriella rättigheter och informationsbegränsning där detta är påkallat.
– Vi är oerhört stolta över att ha Damen Naval som kund, säger Pettersson. Under arbetet fram till detta tillkännagivande har vi imponerats av visionen och engagemanget som Damen Naval visat, viljan att stärka sin samarbetsförmåga och driva på processen att gå utöver hur leverantörsintegration traditionellt görs i den marina industrin.

FoU-arbete på Damen. Detta område är nyckeln till att man ska nå framgång i skeppsbyggarens mål om ökad hållbarhet, digitalisering och operativ excellens. För att nå detta i en marin värld med växande komplexitet kan Damen inte möta framtiden ensam. För att nå målen och stödja kunderna i att nå sina, måste t ex Damen Naval-divisionen samarbeta med leverantörer av mycket höga standarder, det är där Eurosteps ShareAspace-plattform spelar in.

DAMEN HAR 35 VARV OCH CA 12 000 ANSTÄLLDA
Till saken hör att Damen Naval inte är någon småpotatis i branschen. Det är den dedikerade stora marina varvsindustrin i Damen Shipyards Group, som i övrigt samlar det mesta av gruppens alla marina aktiviteter, både i Nederländerna och utomlands. Bolaget är vidare den enda marina OEMen (Original Equipment Manufacturer) i Nederländerna, men har i koncernen globalt 35 varv och 12 000 anställda i knappa 20-talet länder världen över.

Sedan Damen Shipyard Group blev ny kund hos Dassault Systèmes 2016 har företaget steg för steg, ”utökat användningen av 3DEXPERIENCE -plattformen för design och teknik, informationshantering och samarbete som en del av sitt fokus på designoptimering och mer hållbar produktionsmetoder och arbetsmetoder ”, enligt ett pressmeddelande från DS.

HAR SIKTET INSTÄLLT PÅ 3DEXPERIENCE-MILJÖN
– MEN HUR LÅNGT HAR MAN KOMMIT?

När det gäller produktutvecklingsarbetet så jobbar man, som inledningsvis konstaterades, sedan en tid inom gruppen i Dassaults 3DEXPERIENCE-miljö, med digitala 3D-modeller och med ett produktlivscykelhanterings-upplägg baserat på branschlösningarna “Designed for Sea”, “Winning Bid for Sea”, “Optimized Production for Sea” och “On Time to Sea”, som integrerar försäljning, marknadsföring, design, konstruktion, tillverkning och service.

Det har dock i sedvanlig ordning när det gäller komplexa PLM-projekt som detta, inte varit någon enkel resa. Saker och ting tar tid att implementera i avancerade projekt. I detta fall bokades 3DX-lösningarna 2016 (offentliggjordes 2017), men tycks inte ha kommit igång i mer omfattande grad förrän 2020 och då i specifika projekt.
Så skriver DS i en pressrelease att från september 2020, ”kommer Damen Shipyard Group’s Damen Yachting att tillämpa 3DEXPERIENCE-plattformen på vissa konstruktioner inom sitt Amels Limited Editions-sortiment av superyachter för grundläggande konstruktion, detaljerad konstruktion och tillverkningspreparat.”
När PLM&ERP News idag ställer frågan hur långt man kommit blir DS svar: ”En ytterligare uppdatering av projektet är – Damen Yachting distribuerar 3DEXPERIENCE ytterligare på 80-meters Amels A80 superyacht, och planerar att använda den även för Amels A60 och A50 superyacht-serien.”
Före detta datum (december 2020) har 3DX-lösningen, enligt ovan nämnda pressrelease, sedan Damen Shipyard Group blev en ny kund hos Dassault Systèmes 2016, steg för steg, ”utökats i användningen för design och teknik, informationshantering och samarbete, som en del av sitt fokus på designoptimering samt mer hållbara produktionsmetoder och arbetssätt.”
Idag hävdar DS att ”Naval-divisionen inom Damen Shipyard Group har implementerat 3DEXPERIENCE-plattformen, medan gruppen undersöker framtida utvidgningar till andra affärsenheter som en del av sin affärstransformation.”

FÖRSIKTIGA FORMULERINGAR
Generellt är formuleringarna i DS pressmeddelanden och uttalanden till PLM&ERP News försiktigt formulerade. Detta väcker frågor och skapar viss oklarhet, vilket kan bero på flera saker: en anledning kan vara att de inte har kommit så långt i genomförandet som planerat, en annan kan vara att DS inte vill – eller ens tillåts – att säga mer än de gör av affärsrelations-skäl.
En tolkning av detta kan vara att den stora skeppsbyggar-divisionen inom gruppen, d v s Damen Naval, fortfarande använder 3DEXPERIENCE-lösningarna i marginell omfattning.
Å andra sidan har Damen Yachting implementerat och från september 2020 – cirka fyra år efter att affären gjordes – använt plattformen från Dassault för ett fartyg och medan man, enligt uttalandet ovan också rullar ut 3DEXPERIENCE att användas till designen av 80-meters Amels A80 superyacht-modellen och att man planerar att använda den för Amels A60 och A50 superyacht-serier. Annars, speciellt när det gäller Naval-divisionen, är bilden oklar om vilka andra delar av gruppen som använder 3DEXPERIENCE-plattformen.

Sammantaget är det mot bakgrund av denna utveckling som dagens tillkännagivande från Eurostep ska ses. Rimliga slutsatser är att samarbete mellan företag, divisioner och leverantörer handlar om betydligt fler saker än samverkan kring CAD-data. Dessutom ser det ut som att DS och dess implementatör har haft vissa problem med att få igång plattformen i det större gruppsammanhanget.

Detta i sin tur har lämnat ett, eller några, fönster öppna och Eurostep har passat på att klättra in genom ett av dem.
Får Naval leverantörs-samverkan att fungera med Eurosteps ShareAspace kommer denna lösning kunna spela en viktig roll.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title