Annons

”Marginell tillväxt inom IT-området i Sverige 2020”, spår analytikern Radar

IT-analytikern Radar släppte idag sin analys av den svenska IT-utvecklingen 2020, under bolagets stora årliga event, Radar Summit, i Stockholm. Inte direkt överraskande kastar den förväntat svagare allmänna ekonomiska tillväxten i Sverige sina skuggor över analytikerns prognoser för IT-investeringarna och kostnadsutvecklingen 2020.
-Den ekonomiska tillväxten I Sverige avmattas och med det följer även en svagare tillväxt för IT kostnader och investeringar. För 2020 så kommer IT-budgetarna I Sverige att öka med i genomsnitt en halv procent, konstaterar Radarchefen, Hans Werner.
Parallellt med den ekonomiska utvecklingsrapporten släppte Radar också under dagens Summit-event en analys som belyser tre unikt svenska utmaningar med fokus på IT som hotar svensk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Analysen släpps idag i en rapport som fått namnet ”Rapport X – I nationens intresse”. Vilka är dessa utmaningar?

Vad en historiskt låg tillväxt innebär är bl a att man inte kan förvänta sig en kompensation för inflationen. De svenska IT-budgeterna, menar Werner och hans medarbetare, kommer därmed att omsätta 171,8 miljarder kronor under 2020. 
Till detta så kommer den IT som finansieras direkt av verksamheten vilken kommer att växa med I genomsnitt +2,2 procent. Även detta en historiskt låg tillväxt men över såväl ekonomisk tillväxt och inflation. Svensk verksamhetsfinansierad IT kommer därmed att omsätta 43,5 miljarder kronor under år 2020.
Vi står inför en ökad osäkerhet i vår ekonomi samtidigt som vi ser historisk låg tillväxt inom IT området. Det kommer betyda ökat fokus ekonomiska nyckeltal och på lönsamhet i de flesta verksamheter. IT ökar i strategisk betydelse men fokus kommer att ligga på områden som har direkt påverkan på effektivitet och produktivitet såsom automatisering och digitalisering vad gäller investeringar i första hand, säger Hans Werner.

Totalt kommer 215,2 miljarder kronor spenderas på IT under 2020 jämfört med 213,4 miljarder kronor 2019.

IT-utmaningarna som hotar den svenska ekonomiska tillväxten
Så långt den förväntade ekonomiska utvecklingen kring IT i Sverige. Men Radar släppte under dagens Summit-event också en analys som belyser tre unikt svenska utmaningar med fokus på IT som hotar svensk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Analysen släpps idag i en rapport som fått namnet ”Rapport X – I nationens intresse”.

Digitalisering driver global förändring och disruption på både samhälls-, bransch- och verksamhetsnivå̊. Digitaliseringen är politiskt prioriterad inom både EU och i Sverige. Flera olika tekniker är centrala för att kunna driva denna förändring effektivt. I Sverige utmanas vår möjlighet att driva digitaliseringen av strikt lokala förutsättningar. Radar ser tre områden som hotar vår möjlighet i det korta, mellanlånga samt i det långa perspektivet. 
De tre utmaningarna unika för Sverige anser Radar vara:

  • Osäkerhet som leder till outnyttjade skalfördelar
  • Kompetensbrist som leder till oförmåga att utnyttja ny tekniks fulla potential
  • Brister i eldistributionen som begränsar möjligheter och värdeskapande genom IT

Bristfällig koordinering och styrning
OSÄKERHET: Industrialisering av IT-ekosystemet är lika ofrånkomlig som för alla andra branscher och ekosystem. Bristfällig koordinering och styrning har skapat en osäkerhet runt hur molntjänster ska utnyttjas, speciellt i offentlig sektor.
Sverige gör en annan tolkning än vår omvärld som i snabb takt förflyttar det som kan förflyttas till produktions och leveransformer (molntjänster, datacenter, plattformsekonomiska lösningar mm) där man uppnår skalfördelar på bland annat kostnader, säkerhet, innovation och kompetens. Denna unikt svenska osäkerhet kommer innebära uteblivna industrialiseringseffekter och ökade kostnader runt teknik som driver förändring.

Det råder kompetensbrist samtidigt som utveckling och utnyttjande av ny teknik växer exponentiellt.

Vi måste bli bättre än omvärlden
KOMPETENSBRIST: Det finns över 300 000 IT-experter verksamma hos leverantörer samt ute i verksamheter i Sverige idag. Det råder kompetensbrist samtidigt som utveckling och utnyttjande av ny teknik växer exponentiellt.
Om vi inte klarar att industrialisera produktion och leverans av IT i samma eller bättre takt än vår omvärld så riskerar kompetensbristen accelerera och därmed begränsa svenska möjligheter att utnyttja ny teknik för stärkt produktivitet och konkurrenskraft.

Ökat konsumtionsbehov
BRISTANDE FÖRMÅGA ATT DISTRIBUERA EL: Redan idag så har företag tvingats skrinlägga expansionsplaner för att elförsörjning inte kunnat garanteras i Sverige. Av de cirka 141 TWh som förbrukas årligen i Sverige så står IT ekosystemet för cirka 5-6 TWh. Om svenska verksamheter ska dra nytta av ny tekniks möjligheter så kommer påverkan öka med cirka 95 procent redan till år 2025 enligt Radars analyser. Det innebär ett ökat konsumtionsbehov på ytterligare 5-6 TWh ur en infrastruktur som kommer belastas med mellan 12-13 TWh på grund av konvertering till mer elektriskt drivna transporter och som idag inte är tillräckligt robust för att kunna garantera ökade uttag från 141 TWh nivån i hela Sverige.
Det är IT ekosystemets skyldighet att se till att förflytta och industrialisera IT dit miljö och el konsekvens är som minst men det saknas politisk styrning som skapar de rätta incitamenten som på sikt riskerar att göra IT och teknik till en ändlig och inte oändlig möjlighet för Sverige.

Digitalisering och nyttjande av ny teknik är avgörande för Sveriges förmåga att upprätthålla vår konkurrenskraft och vårt välfärdssamhälle. Det är hög tid att vända dessa utmaningar till möjligheter.​

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title