Annons

”Medarbetarna största säkerhetsrisken på företagen”

IT-attackerna i Sverige har ökat radikalt sedan 2014. Samtidigt visar en undersökning från Citrix, som genomförts av Solvero, att fyra av fem IT-chefer i Sverige ser sina anställda som den största säkerhetsrisken på företaget. Trots investeringar i kraftfulla IT-säkerhetssystem är det medarbetarna som gör de omedvetna misstagen som leder till att företagen utsätts för attacker.

Undersökningen, som inkluderar intervjuer från totalt 100 IT-chefer på svenska storföretag och organisationer, visar att hela 84 procent av IT-cheferna ser den mänskliga faktorn som den största IT-säkerhetsrisken under 2018.
– De flesta säkerhetsbrister beror på oavsiktliga mänskliga misstag. Medarbetarna kan jobba med konfidentiell information på osäkra enheter eller använda externa lösningar och verktyg som inte är säkerhetsklassade av IT-avdelningen. Det kan exempelvis handla om att företaget saknar enkla verktyg för att dela dokument externt som ofta resulterar i att användaren själv skickar känslig affärsinformation från sin företagsmejl till sitt privata mejlkonto, säger Citrix tekniska chef Peter Söderholm.

Riktade attacker största utmaningen. Vidare visar undersökningen att 62 procent av IT-cheferna ser riktade attacker som den största utmaningen medan var femte (22 procent) tror att användning av nya program och system kommer att påverka säkerheten på företaget.
– Vi digitaliserar allt fler affärskritiska processer samtidigt som cyberhoten ökar och blir mer sofistikerade. Företagen investerar därför väldigt mycket i avancerade säkerhetssystem men glömmer bort den mänskliga faktorn. Det handlar om att göra sina anställda medvetna om de risker som uppstår när IT-säkerhetspolicyn inte följs. Ett fungerande samspel mellan människor, processer och teknik är nyckel till en säker IT-miljö, säger Peter Söderholm.

Tips på hur företag kan minimera riskerna och skapa en säkerhetskultur på företaget:

 • Få ledningsgruppen involverad i att ta fram dokumenterade processer för IT-säkerhetsrutinerna på företaget.
 • Informera löpande, genom till exempel nyhetsbrev, alla medarbetare om företagets IT-säkerhet, hur de ska agera ansvarsfullt när de använder olika programvaror, sociala medier och lagrings- och molntjänstlösningar. Det är även viktigt att informera om det senaste inom området.
 • Använd enkla, beprövade och säkra IT-lösningar, både för datorer och mobila enheter, för att underlätta att IT-policyn följs.
 • Ta fram en obligatorisk IT-utbildning för alla anställda inklusive vikarier och tillfälligt anställda kring riskbeteenden, bra lösenordspolicys, filhantering och hur de senaste IT-hoten ser ut och fungerar. Ha löpande workshops med alla medarbetare.
 • Hårdgranska eventuella säkerhetskonsulter som tas in i företaget innan de får tillgång till olika system.
 • Begränsa och kontrollera leverantörernas åtkomst.
 • Ta bort tidigare anställda eller leverantörers behörigheter till system direkt när de slutar.

Källa: Citrix

Statistik från undersökningen:

 • 84 % av svenska IT-chefer ser den mänskliga faktorn som den största IT-säkerhetsrisken under 2018.
 • 62 % ser riktade attacker som den största IT-säkerhetsrisken.
 • 22 % ser användning av nya program och system som det främsta hotet.
 • 54 % anser att en mer flexibel organisation med tillfälliga medarbetare och samarbetspartners kommer att göra det svårare att säkerställa att säkerhetsrutinerna efterlevs i företaget.

 Totalt har 100 telefonintervjuer genomförts med svenska storföretag och organisationer under oktober och november 2017.  

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title