Annons

Ny PLM-ranking: PTC i teknisk topp, men Dassault har bäst kundgenomslag

Vilken PLM-lösning är bäst? Frågan ställs med jämna mellanrum och alldeles nyligen har Quadrant Knowledge Solutions (QKS) släppt sin utvärdering av läget, betitlad, ”Market Outlook: Product Lifecycle Management (PLM), 2018-2023, Worldwide”.
Svaret på den inledande frågan är enligt denna ranking att PTC (Windchill heter plattformen) är den teknologiskt ledande lösningen, följd av Dassault Systemes (3DEXPERIENCE) och Siemens PLM (Teamcenter), med SAP som något sladdande som fyra i den grupp av företag som av QKS rankats i ”Teknikledar-rutan”. Som framgår av diagrammet nedan finns också en axel för ”Kundgenomslag” och sett ur detta perspektiv förändras ordningen bland de ledande spelarna något: Dassault toppar, med PTC och Siemens därefter.
Intressant är att svenska IFS finns med i ”utmanar-rutan” i denna ändå något magra uppställning med avseende på antalet företag och lösningar som ”testats”. De andra utmanarna är Autodesk och Oracle.
Två saker slår en direkt när man tittar igenom denna QKS’ s k SPARK Matrix för PLM 2018:
* För PTC är QKS’ ranking ytterligare en i raden under de senaste åren där bolagets PLM-plattform toppar. Den brittiska analytikern ABI Research hade PTC i topp i perspektivet av smarta tillverkningsplattformar 2018. I analytikern Gartners första Magiska Kvadrant som täcker IIoT (Industrial IoT) rankades PTCs plattform, ThingWorx, högst. Och i analytikern Forresters ”Waves” (2017) toppade PTC ledarkategorin före Dassault och Aras med avseende på PLM-plattformar för diskret tillverkning.
* Det andra är att QKS nöjt sig med att ranka bara 7 företag och deras plattformar. PLM-världen är idag betydligt större än detta. Det är oklart varför t ex inte Aras PLM, Arena eller Centric finns med. Liksom det visavi QKS’ PLM-definition är orimligt att ha med SAP, Oracle och IFS i rankingen. Undersökningen är intressant, men har svagheter. PLM&ERP News’ Verdi Ogewell har tittat närmare på saken.

Alldeles oavsett vilken betydelse man tillmäter denna ranking av QKS så står det klart att PTC under de senaste åren varit mycket proaktiva och man har under CEO, Jim Heppelmann, tagit en rad stora teknologiska steg. Det man i första hand tänker på är storsatsningen kring IoT och IIoT (Industrial IoT), AR/VR (Augmenter och Virtual Reality) och digitala tvillingar. Men också – vilket måhända är ännu viktigare – det integrationsarbete man genomfört där poängen är målsättningarna att sluta PLM-loopen. Här har man hunnit jämförelsevis långt. Framför allt när det gäller att koppla ihop PLM-sviten Windchills kapabiliteter med ThingWorx-plattformen (IoT) för att på så vis kunna återföra data från produkter i kundernas händer till PLM-systemet Windchill för att där kunna utnyttja dessa ”fältdata” som underlag för nya innovationer.

Så här ser rankingen ut i sin grafiska form.

”PTC den tydliga teknologiledaren”. Detta är också något som ”rankingjuryn” bakom Quadrant SPARX Matrixen tagit intryck av. Vishal Sharma, som är researchansvarig på Quadrant Knowledge Solutions, menar att PTC I detta demonstrerat excellenta tekniska kapabiliteter som inte bara differentierar bolagets lösningar i konkurrensen, utan också givit genomslag hos PTCs kunder.
– PTC fick starka betyg för sin sofistikerade teknikplattform, en konkurrenskraftig differentieringsstrategi, applikationsdiversitet, enkel implementering och användning och dess övergripande kundpåverkan, säger Sharma, och tillägger: ”På grundval av dessa starka övergripande värderingar har PTC framstått som den tydliga teknologiledaren på den globala PLM-marknaden.”
Jim Heppelman och PTCs divisionschef för PLM-segmentet, Kevin Wrenn, kunde knappast fått ett bättre sammanfattande betyg.

Kan monitorera operativa orestanda. I utvärderingen har PTC också blivit belönat för just sitt arbete med att kombinera centrala PLM-kapabiliteter med ThingWorx och IoT-tekniken; något som alltså gör det möjligt för tillverkare att ansluta sin produkts operativa data till IoT-plattformen.
Av detta följer att produktplanerings- och kvalitetsteam kan övervaka en produkts operativa prestanda och arbeta för att förbättra dess värde, kvalitet och användbarhet.
Man kan i sammanhanget också notera att PTC med introduktionen av ThingWorx Navigate-sviten – en grupp roll- och uppgiftsbaserade applikationer – skapat en lösning som gör det möjligt för intressenter i hela organisationen att få tillgång till PLM-information från flera källor. Allt baserat på användarspecifika behov.

PTCs CAD-lösning Creo är ett av verktygen i bolagets PLM-plattform Windchill.

Men det stannar inte där. Windchill får också beröm för sin integration med PTCs AR-lösning Vuforia. Genom att koppla ihop Vuforia och AR med Windchill kan man dlea virtuella modeller och produktkonstruktioner, i full storlek och i sitt fysiska sammanhang – vilket analytikern menar ger intressenter i utvecklingsarbetet goda möjligheter att ytterligare förbättra och påskynda utvecklingsprocessen.

Hur gick rankingen till? Quadrant SPARK Matrix-utvärderingen undersökte sålunda 7 PLM-leverantörers prestanda inom kategorierna ”tekniskt excellens” och ”kundpåverkan”. Tekniska prestanda delades in flera parametrar:
• Hur sofistikerad är tekniken?
• Hur diversifierad är arsenalen av applikationer?
• Hur ser skalbarheten ut?
• Finns en tydlig differentiering relativt till konkurrenterna?
• Hur ser det ut när det gäller branschpåverkan?
• Med avseende på genomslag hos kunderna mättes faktorer som hur man hanterar behov som inte kunnat mötas, produktprestanda, enkelhet vid implementeringen och hur det ser ut när det gäller kundservice


Kevin Wrenn är ansvarig för PLM-segmentet inom PTC.

Ett tämligen brett perspektiv får man säga och PTCs PLM-ansvarige, Kevin Wrenn är nöjd:
– Absolut, vi är stolta över att bli erkända som den ledande innovatören på den globala PLM-marknaden av Quadrant Knowledge Solutions, säger han. Rankingen visar PTCs engagemang för att leda PLM-området, både gällande PLM-funktionalitet och innovativa möjligheter genom virtuell verklighet (AR/VR) och integration av industriell IoT (IIoT).

Svagheter i rankingen. Ett intressant parti i Quadrant Knowledge Solutions undersökning är att man pekar ut vad man anser är det viktiga bitarna som ett PLM-system bör täcka. När man läst igenom denna definition av viktiga egenskaper kan man möjligen få en delförklaring till varför flera viktiga aktörer saknas i sammanställningen från QKS.
Varför bara en ”delförklaring”? Kraven på vad en PLM-lösning ska ”kunna” enligt den här definitionen gör att det egentligen bara är Dassault, Siemens PLM, PTC och möjligen Autodesk är kvalificerade för att leva upp till kraven.
Ta bara en sån sak som att man betraktar integrerade CAD-, CAE- och CAM-lösningar som viktiga bitar i en sammanhållen PLM-lösning. Detta har bara de tre ovannämnda, vilket möjligen kan förklara varför Aras, Arena, Centric m fl inte är med. Men det förklarar inte varför SAP, Oracle och IFS är med. Inget av dessa bolag har exempelvis någon form av skapande CAx-verktyg. Visst, har man visualiserings- och hanteringsverktyg, men inte några djupare lösningar för att skapa, simulera eller produktionsbereda 3D-modeller för tillverkning.

Teamcenter täcker hela produktframtagningsprocessen. Tillverkningsföretag kämpar ofta för att identifiera tekniska förändringsorder i tillverkningsprocesser. Detta är något som kan hanteras i Siemens Manufacturing Process Planner (MPP). I denna TC-modul kan man   hantera tillverkningsdata, process-, resurs- och anläggningsinformation i en integrerad produkt- och produktionslivscykelmiljö. Detta ger en sömlös anpassning mellan eBOMen (engineering Bill of Materials, som tas fram i PLM-systemet), tillverknings-BOMen (mBOM, manufacturing BOM) och BOPen i hanteringen av tillverkningsprocessen (BOP, Bill of Process). Hur har egentligen denna kapabilitet värderats i QKS undersökning?

Vi tittar på definitionerna:
* Multi-CAD: Med detta avser man multipla applikationer för konstruktion, analys och simulering av både produkter och produktionsmiljön. Inkluderat i begreppet är verktyg för CAD, mekanik-CAD, el-CAD, CAE/S&A (Simulering & Analys), CAM, EDA (Electronic Design Automation, typ PCB-design), m m.
* PDM, Product Data Management: En PDM-plattform inkluderar ett centraliserat och säkert datalagringssystem som fungerar som den enda sanna källan för data (”single source of truth”, som man brukar säga). Härmed avses all uppdaterad produktinformation som kan/ska vara tillgänglig för alla intressenter i utvecklingsarbetet. Produktinformationen kan inkludera sånt som multi-CAD-data, modeller, kravspecar, processinformation, dokumentation och liknande. En avancerad PDM-plattform inkluderar kontrollerbar rollbaserad access för att möjliggöra olika deltagare i utvecklingsarbetet att ha tillgång till enbart relevant information för att kunna granska, modifiera, kommentera och dela specifika features och produktinformation.
En integrerad PDM-plattform tillhandahåller också funktioner som gör att man kan samverka (”kollaborera”) för att kunna innovera och fånga kunskap över organisatoriskt skilda domäner.
* Digital tillverkning,”Digital Manufacturing”: Lösningar här ska inkludera integrerade applikationssviter som stöder överföringen av produktkonstruktioner till tillverkningsprocesser. De ska möjliggöra för organisationer att utföra avancerad modellering, simulering och analys av tillverkningsprocesser och fabriksmiljöer, inkluderat fabrikspayout, utrustning, resurser, monteringslinjer, materialflöden och liknande. De ska hjälpa tillverkningsingenjörerna att validera processdesignen och optimera operativa prestanda.

Gränssnitt från Dassault Systemes PLM-plattform 3DEXPERIENCE. Enligt PLM&ERP News’ Verdi Ogewell är det enligt de definitionskriterier som satts upp för PLM av QKS bara Dassault, Siemens PLM och PTC som i någon större omfattning klarar dem.

Krav som bara de tre stora kan leva upp till. Som framgår av detta är det ytterligt få lösningar som kan leva upp till alla dessa parametrar. Jag vågar påstå att det egentligen bara är Dassault, Siemens och PTC som i större omfattning klarar detta.
Sen kan man alltid diskutera hur olika delparametrar ska värderas. Vad är en CAD-lösning som Dassaults CATIA värd kontra PTCs Creo? Hur ska man se på Siemens’ Teamcenters kapabiliteter att hantera det totala flödet genom hela produktframtagningsprocessen, där man t o m har alla verktyg som behövs för att simulera och driva hela tillverkningsprocessen, elektronikhårdvara inkluderad? Är PTCs förmågor kring simulering och analys tillräckligt utvecklade, avancerade och integrerade jämfört med framför allt Siemens’ och också Dassaults? Vad är PTCs förmågor gällande IoT och AR värda jämfört med de andra?
Undersökningen från Quadrant Knowledge Solutions väcker en hel del frågor som saknar bra svar; i alla fall i skenet av det material som tillgängliggjorts via pressmaterialet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title