Annons

Räcker regeringens 300 miljarder? Börsen kraftigt ner efter det nya ”Coronapaketet”!

Sammantaget menade de fyra regeringsrepresentanterna som tog plats på podiet i Rosenbad – Per Bolund (MP), Mats Persson (L), Magdalena Andersson (S) och Emil Källström (C) – att detta paket betingar ett värde på 300 miljarder.

Dramatiska SAS-besked på söndagen
Paketet kom också efter en mycket dramatisk söndag där flygbolaget SAS VD, Rickard Gustavsson, gick ut med uppgifterna om att bolaget kommer att behöva minska antalet anställda med 90 procent som läget ser ut idag. Detta skulle innebära att närmare 10 000 medarbetare potentiellt skulle kunna stå utan jobb den närmaste tiden. I Norge och Danmark, konstaterade SAS-chefen, har man system för korttidsperminttering som innebär att att det akuta läget kan lösas betydligt mer smidigt än jämfört med Sverige, där han såg framför sig en situation där bolaget skulle tvingas till större varsel.
Under morgonens presskonferens och stödpaketspresentation diskuterade varken finansministern eller de andra partirepresentanterna SAS-beskeden, även om Magdalena Andersson i en kommentar efteråt sa att det paket man nu presenterat givetvis också skulle hjälpa SAS till ett bättre läge.
Gissningsvis förekommer dock andra diskussioner kring SAS – som i rollen av infrastrukturbärare i första ledet gällande transportlösningar in i och ut ur landet, samt förstås också inrikestransporter – dels får ta den första smällen av regeringens beslut att avråda från resor till andra länder och dels också spelar en nyckelroll i vår infrastrukturella uppbyggnad, som om den skulle lida svårare skador av Coronavirusets härjningar, skulle ta mycket lång tid att återställa.

Kraftig nedgång på börsen
Men bortsett från detta – där man kan förmoda att en speciallösning diskuteras just nu – så har regeringen i alla fall lagt fram sitt 300 miljarderspaket, som i ett första skede i alla fall inte imponerade på börsen. Den gick kraftigt ner med, i skrivandes stund, närmare 8 procents för att någon timme senare återhämta sig ett par procent.
Problemet för en rad företag och organisationer inom t ex konsulting, hotellverksamhet, resande, kultur och idrott är i dagsläget att pengaströmmen in akut har upphört. Precis som det har gjort för SAS. Om ingen, eller ett extremt litet fåtal är ute och flyger, kommer det inte in några pengar att tala om. Hotellbokningar försvinner och samma sak för konferenslokaler som ekar tomma när folksamlingar på mer än 500 personer inte bör/får förekomma. Samma sak gäller för t ex konsulter, som inte av skilda skäl – men alla relaterat till Covid-19-effekter – kan besöka sina uppdragsgivare. Överenskommelser måste brytas kanske på grund av att ingen finns på kundföretagets arbetsplats, etc.
Det kan här relativt snabbt komma att bli oerhört svårt att betala t ex löner, trots att man kan få en respit när det gäller skatter som moms, löneskatt eller sociala avgifter. Frågan är dock om det räcker.

Vad inne håller paketet?
En reform är möjligheten till korttidspermittering. Anställda kan gå ned i arbetstid med ca 90 procent i bibehållen lön. Staten skjuter till de extra pengarna. Detta regleringsförslag kommer redan under dagen att snabbbehandlas av lagrådet. Tidslinjen är att de nya permitteringsreglerna ska gälla redan från idag, måndag, och möjligheten kommer att finnas kvar under två månader i ett första skede.
Förutom detta kommer även svenska företag att kunna skjuta på skatteinbetalningar. Här gäller reglerna retroaktivt från 1 januari 2020. Detta betyder att företag till och med kan få tillbaka redan inbetalad skatt. Det hela gäller då moms, löneskatt och sociala avgifter.

Korttidspermittering införs idag
Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.
Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars.
Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Likviditetsförstärkning via skattekontot
Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.
Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.
De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.
Förslagen om anstånd och korttid går nu till Lagrådet för snabb behandling.

Samlade ekonomiska åtgärder i Sverige hittills
• Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
• För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
• Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
• Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
• Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
• Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
• Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.
• Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title