Annons

RADAR: ”Historiskt låg tillväxt i svenska IT-budgetar 2019”

IT-utvecklingen bär tydliga tecken av en vikande konjunktur, inslag av strukturella problem och ökad osäkerhet. Det visar Sveriges största årliga IT-rapport, IT-Radar 2019, från analys- och rådgivningsföretaget Radar Ecosystem Specialists.
Industrialiseringen av IT där nya affärs- och leveransmodeller ersätter de traditionella har en betydande påverkan på leverantörsledet. En historiskt låg tillväxt i de reguljära IT-budgetarna stöttas under året av en fortsatt ökning av verksamheternas direkta IT-investeringar, utanför reguljär IT-budget. IT-marknaden växer genom detta med totalt 2,5 procent under 2019.

Tillväxten i svenska IT-budgetar stannar på en historiskt låg nivå om 1,2 procent. I konkurrensutsatta branscher med hög förändringstakt som tillverkande industri, handel och bank och finans är ökningen högre än inom mindre konkurrensutsatta. IT finansierad direkt av den affärsdrivande verksamheten ökar samtidigt med hela 4,6 procent under 2019. Detta innebär att cirka 20 procent av all IT kommer att finansieras direkt, utanför reguljär IT-budget.

Litet plus på IT-marknaden under 2019. IT-marknaden ökar med 2,5 procent under 2019 till ett värde om 165 miljarder SEK. Störst tillväxt sker inom IT-tjänster där ökningen blir 4,0 procent. Kunddrivna prioriteringar omfattar ökat värdeskapande genom automatisering, digitalisering samt IT-driven innovation. Mot detta står ett ökat behov av informationssäkerhet och cybersäkerhet.

AI-teknik på gång. IT-Radar 2019 ger även en sammanställning av lokala och globala trender med stor påverkan. Till de lokala trenderna hör AI samt igenkänningstekniker som stora möjliggörare för stärkt svensk konkurrenskraft och informations- och cybersäkerhet som de stora lokala hoten. Bland de globala teknikbolagen döms Facebook ut med en kraftigt försvagad framtida intäktsmöjlighet samtidigt som teknik och politik blandas när världens nio ledande teknikbolag, 6 från USA och 3 från Kina, slåss om världsdominans inom cloud, AI och autonoma fordon.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title