Annons

Siemens PLM-chef för Norden, Mats Friberg, om industriutsikter 2023: Leveranskedjor, hållbarhet & arbetskraft fortsatta utmaningar

Hur ser utsikterna för PLM ut under 2023 sett ur ett PLM-perspektiv? PLM&ERP News har ställt frågan till de viktiga kombattanterna på arenan för utveckling av breda plattformar. Tidigare har vi publicerat PTCs Filips Ståls, Nordenchef, syn på saken – idag är turen kommen till Siemens Digital Industries Softwares nordenbas, Mats Friberg, VP och managing director för bolaget.
Han pekar bland annat på tre stora trender som utmanat branschen allvarligt under 2022: störningar i leveranskedjan, hållbarhet och personalomsättning.
”Dessa kommer utan tvekan att bestå under 2023, även om nya oväntade utmaningar sannolikt kommer att dyka upp,” menar Siemens’ PLM-chef. Han fortsätter:
”Alla dessa kända och framtida utmaningar erbjuder en möjlighet till innovation och omvandling för företag som drar nytta av den digitala teknikens framsteg. Antagandet av en digitaliseringsstrategi ger en naturlig grund på vilken företagen kan anamma några av de mest spännande teknikerna som finns: additiv tillverkning, artificiell intelligens och maskininlärning (AI/ML), moln- och tjänstebaserad mjukvara, industriellt metaversum, IT/OT-fusion, modellbaserad systemteknik (MBSE) och de digitala trådarna som ligger till grund för var och en av dessa avancerade tekniker.”

 Insatser för att minska utsläppen, begränsa resursanvändningen och öka energieffektiviteten kommer att fortsätta att vara ett viktigt fokus för företagen år 2023. Dessa insatser måste ta ett helhetsgrepp för att förbättra hållbarheten för hela företaget.

Additiv tillverkning kan minska materialåtgången
Additiv tillverkning är ett viktigt verktyg för organisationer runt om i världen som strävar efter hållbarhetslösningar. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan additiv tillverkning hjälpa företag att minska det materialavfall som traditionella tillverkningsprocesser skapar. Gjutning och maskinbearbetning är båda vanliga processer som producerar avfall som en självklarhet. Om man övergår till additiva processer kan man kraftigt minska materialkostnaderna för delar som tidigare göts eller bearbetades genom att eliminera behovet av formar och det avfallsmaterial som produceras i den subtraktiva bearbetningsprocessen. Additiv tillverkning är också spännande på grund av den relativa avsaknaden av konstruktionsbegränsningar jämfört med andra tillverkningsprocesser. Som ett resultat av detta kan konstruktörer skapa komponenter som är effektivare på flera sätt, bland annat när det gäller materialanvändning, värmeprestanda och förhållandet mellan styrka och vikt, vilket hjälper företag att tillverka produkter med mindre energi och mindre resurser.

Artificiell Intelligens och Machine Learning
Företag ser redan fördelar med AI/ML, men integreringen av AI/ML i digitala tvillingmodeller för leveranskedjan kommer att öka värdet ytterligare. När AI/ML tillämpas på hantering av försörjningskedjan kan AI/ML hjälpa till att snabbt sortera och organisera de enorma mängder data som en modern global försörjningskedja producerar, vilket gör det lättare att fokusera på de viktigaste trenderna och mönstren i den insamlade datan, och ju mer ett AI/ML-system används, desto bättre blir det på att känna igen mönster och till och med förutsäga framtida försörjningsproblem innan de inträffar.

En utbredd brist på halvledare och andra viktiga elektriska och elektroniska komponenter skapade störningar i försörjningskedjan i många branscher under 2022.

Hållbarhetsinitiativ kan också dra stor nytta av AI och ML. En AI/ML-motor kan till exempel hjälpa till att automatisera sammanställningen av all information som ett företag behöver för att bygga upp den kollektiva intelligens som nämns ovan utan att överbelasta de anställda med tråkig informationssökning. Denna kollektiva intelligens kommer sedan att hjälpa ett företag att göra objektiva bedömningar av sin hållbarhetsprestanda och skapa lösningar för att ta itu med områden där de kan vara otillräckliga.

AI/ML kan också spela en roll när det gäller att hantera utmaningar för arbetskraften. I dag innehåller teknisk programvara AI för att lära sig användarens kommandomönster. När AI-systemet lär sig kan det sedan föreslå nästa kommandon baserat på de steg som användaren har tagit och åtgärder som han eller hon sannolikt kommer att vilja använda nästa gång. Vissa företag har utnyttjat den här tekniken för att fånga upp sina nuvarande anställdas mönster för att hjälpa till att utbilda nyanställda. Denna strategi kan hjälpa nya anställda att lära sig och bidra i mycket snabbare takt.

Moln och mjukvara som en tjänst
I takt med att flexibiliteten att arbeta var som helst blir allt viktigare, kommer den sömlösa upplevelsen och interoperabiliteten hos tjänstebaserad programvaruleverans att vara en välsignelse för företag som vill locka till sig nya talanger, höja kompetensen hos befintliga anställda och försöka förbättra sin produktivitet i allmänhet. SaaS-utförandemetoder säkerställer att den programvara som de anställda använder varje dag är uppdaterad och kompatibel med de verktyg som används av kunder, leverantörer och partner. Detta gör det mycket lättare för de anställda att utföra sina jobb och stöder en högre produktivitet i hela företaget.

Industriellt metauniversum
Med framstegen inom extended reality (XR), som omfattar förstärkt, virtuell och blandad verklighet, skapas grunden för att företag ska kunna ta till sig det industriella metaversummet. Det industriella metaversummet är en global samarbetsvärld där virtuella och fysiska delar smälter samman för att ge en uppslukande upplevelse. Det är ett gränssnitt för interaktion mellan den fysiska och den digitala världen genom att kombinera fysikbaserad simulering och den digitala tvillingen med spelens fotorealistiska 3D-visualiseringar.  Den utnyttjar ett antal befintliga tekniker utöver XR, inklusive AI/ML, blockchain, moln/edge computing och 5G/6G-teknik.

En av de viktigaste bristerna i dagens vanligaste lösningar för hantering av försörjningskedjan är oförmågan att ge företagsledare kontext- eller situationsmedvetenhet på nivån för en hel försörjningskedja. Det industriella metaversummet kan användas för att skapa intuitiva visualiseringar som är lättare att smälta än siffror i ett diagram eller punkter i en tabell. För företagsledare kan detta bidra till en högre nivå av situationsmedvetenhet på global nivå.

AR, VR och det industriella metaversummet kan hjälpa till att utbilda nyanställda genom uppslukande och intuitiva virtuella arbetshjälpmedel och utbildningssessioner.

Förutom att ge nya insikter i försörjningskedjan kan det industriella metaversummet också hjälpa till att utveckla arbetskraften genom att möjliggöra en uppslukande utbildningsmiljö för nya och befintliga anställda. I takt med att det industriella metaversummet utvecklas kommer det att förändra företagens arbetssätt genom att skapa ett virtuellt utrymme för att arbeta med verkliga projekt som är mer samarbetsinriktade, interaktiva och uppslukande.

Fusionstrend där IT/OT går ihop
Konvergensen mellan IT och OT kommer att möjliggöra ökad produktivitet. Den kombinerar driftsteknik med organisationens informationsteknik för att ge större flexibilitet och insyn i verksamheten, vilket gör det möjligt för tillverkarna att fatta mer välgrundade beslut genom processövervakning i realtid på verkstadsgolvet. Cheferna kan enkelt bedöma affärseffekterna av tillverkningsverksamheten. IT/OT Fusion stöder och uppmuntrar också samarbete mellan planering och schemaläggning samt fabriksprestanda, vilket leder till överlägsen effektivitet. Dessutom kan artificiell intelligens och maskininlärning tillämpas på dessa stora datamängder, vilket avslöjar avvikelser och oregelbundna data för att snabbt kunna fatta beslut baserat på denna information och ytterligare förbättra tillverkningen.

MBSE av avgörande betydelse
När företag antar en digitaliseringsstrategi är MBSE, Model-Based Systems Engineering, av avgörande betydelse. Det börjar med en tydlig förståelse och definition av problemet eller omfattningen som produkten ska lösa. Även om det initiala fokuset ligger på att se till att produktkraven kan representeras mot en uppsättning funktionella förmågor och beteendemässiga användningsfall, spelar MBSE en nyckelroll i utvecklingen och mognaden av produktkrav, funktionell modellering och den optimerade produktarkitektur som sker under konceptutvecklingen. Det fungerar tillsammans med andra aktiviteter som multidisciplinär optimering, konceptuell tillverkning och produktstöd, uppdragsmodellering och verifieringsplanering. När företag arbetar för att skala mot en ”definierad” digital tvilling kan MBSE fungera som en sammanbindande tråd från de första koncepten och kraven till att de uppfylls i produktdesign och produktion.

Digitalisering omvandlar utmaningar till konkurrensfördelar
Genom digitalisering och tillämpning av avancerad teknik kan företag omvandla utmaningarna 2023 till möjligheter. Företag som anammar avancerad digital teknik kommer att kunna främja samarbete, samla in och utnyttja data och utforska innovativa lösningar samtidigt som de sparar tid och pengar. Med de fördelar som underlättas av dessa kraftfulla verktyg kommer företag i alla branscher att vara redo att ta vara på morgondagens möjligheter. 

Av Mats Friberg, Vice President & Managing Director, Nordic Operation, Siemens Digital Industries Software

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title