Annons

”Styrkan med Oracles moln-PLM är de kraftfulla kopplingarna till ERP- och SCM-områdena”

Oracles PLM-approach och tillvägagångssätt kan definieras som en del av bolagets bredare vision kring SCM-värdekedjan, vilket egentligen passar bra i en värld där framtiden pekar mot smarta, molnkopplade upplägg, tänkta som en del av Industry 4.0-konceptet.
– Branschen har pratat om hur PLM hanterar produktdata i åratal, men verkligheten är att de traditionella, äldre PLM-systemen bara skapat en konsoliderad hantering av produktutvecklingen i system som endast använts av ingenjörsteam. Detta emedan data fortfarande varit fragmenterade och hanterade i flera parallella silosapplikationer, t ex under avdelningar som produktutveckling, tillverkning, underhåll, kvalitetshantering, IoT, etc, säger Oracles direktör för produktmarknadsföring, Kirk Carlsen, och tillägger: ”Men kraven på speed i innovationsarbetet accelererar och kunderna kräver mer tillfredsställande upplevelser och personliga produkter. Här tror fortfarande många företag felaktigt att de kan upprätta ytterligare manuella kontroller och bygga tunga anpassningar utöver sin nuvarande PLM-programvaror för att hänga med.”
Detta har inte varit bra lösningar, hävdar Carlsen:
– Försök att göra detta har ofta lett till ökade IT-kostnader och komplexitet, utan påtagliga affärsförbättringar. Det verkliga problemet är att dessa, ofta äldre PLM-lösningar inte var utformade för att leverera den hastighet som krävs för att uppnå digital transformation. Att köra snabbare innovation och göra det kontinuerligt innebär att du har en nära koppling mellan tvärfunktionella teknik-, utvecklings- och kvalitetsteam med IT och resten av verksamheten. Detta kräver ett nytt sätt att samarbeta och dataintegrera.
Denna cPDm-kapabilitet (collaborative Product Definition management) kan Oracle erbjuda, säger Kirk Carlsen, och CIMdatas analys av saken pekar i vissa stycken på att så absolut är fallet; även om man inte i sin analys accentuerat vad de andra systemen ”kan” ifråga om hantering av de komplexa processer som idag präglar produktutvecklingsarbetet.

ERKÄND SCM-LEDARE
Till saken hör också att Oracle är erkänt som ledande inom lösningar för ERP och Supply Chain Management av flera andra analytikerföretag än CIMdata; bedömare som noggrant följer dessa applikationssegment.
På sista raden kan Oracles kunder också dra nytta av ny teknik och kapacitet när de behöver detta. Deras affärsplattform innehåller kort sagt lösningar som många företag ser som viktiga bidragsgivare till den digitala tråden och som kan stödja nästan alla funktioner som visas i bilden nedan t h.

Allmänt är CIMdata imponerade av bredden i Oracles affärsplattform – observera att man alltså hellre karaktäriserar lösningarna från den amerikanska IT-jätten som affärs- snarare än en PLM-plattform. Så här skriver man:
”Oracles molnbaserade affärsplattform innehåller en omfattande uppsättning lösningar som många företag inom diskret tillverkning har identifierat som nödvändiga för att stödja deras innovationsinitiativ. Med Oracles plattform kan kunderna utnyttja en enda datamodellarkitektur som standardiserar och strukturerar en kontinuerlig, end-to-end innovationsprocess, som erbjuder realtids- och uppkopplade data för distribuerade organisationer med anläggningar och avdelningar med bred geografisk spridning. Detta tillvägagångssätt hjälper dessa företag att fatta datadrivna beslut snabbare, proaktivt identifiera och mildra risker och svara på marknadsförändringar med mer relevanta innovationer.

FRÅN BOM OCH ANALYS TILL ERP OCH SCM
I takt med att innovation blir ännu mer avgörande för alla aspekter av ett företags verksamhet, fokuserar Oracles roll- och branschbaserade kapacitet på att göra det möjligt för sina kunder att kontinuerligt förnya sig i sina utökade värdekedjor.
Deras affärsplattform innehåller också lösningar som många företag ser som viktiga bidragsgivare till den digitala tråden och kan stödja i stort sett alla viktiga funktioner.
”Oracle Cloud PLM är en lösning som, när den kombineras med data från IoT, inbyggd analys, och AI/ML, kan hjälpa till att fånga och effektivt hantera den så kallade BOMen (Bill Of Materials), som är avgörande för lönsamma produkt-som-en-tjänst-strategier,” summerar CIMdata, som i övrigt sammanställt följande nyckelstyrkor i bolagets utbud – det handlar om:
• Ny avancerad teknik och produkter med inbäddad programvara, som har skapat nya typer av disruptiva möjligheter. Men detta kräver också att företagen tänker om hur de ska utforma och leverera sina erbjudanden. Kunderna kräver i allt högre grad kompletta lösningar av smarta, uppkopplade produkter och allt, ”som en tjänst”.
• Företag som vill utnyttja dessa trender, inklusive sociala medier, mobil teknik, avancerad analys, molndatorer, Internet of Things (IoT) och Industry 4.0, kommer att kräva en enhetlig plattform för att stödja sina produktlivscykler som sträcker sig från idé till produktlivets slut. I detta kommer man att utnyttja information från vilken källa som helst, i varje skede i livscykeln, för att driva kontinuerlig produkt- och tjänsteinnovation.

Oracles Kirk Carlsen hävdar att bolaget är den enda Tier 1 PLM-leverantören som gör betydande investeringar för att leverera ett holistiskt och uppkopplat nästa generations system. ”Detta är vad Oracle gör annorlunda,” säger han. ”Det ger ett unikt värdeerbjudande eftersom PLM, SCM, CX och ERP alla finns på en enda plattform med en enda gemensam datamodell, vilket innebär att man kan utnyttja en lösning som spänner över hela verksamheten – från första idéer i PLM till planering, tillverkning, service och kundupplevelse – och därmed skapa en sann digital tråd som löper genom hela produktens livscykel. Det är inte enbart centrerat kring själva produktens möjligheter, utan kring leveranskedjan och kunden.” Denna nya utveckling av PLM som hanterar den digitala tråden kallas ofta PLM 4.0.

KONTINUERLIGA INNOVATIONER
• Traditionella, lokala designfokuserade system har inte varit utformade för att hantera lansering och upp- eller nedskalning av globala produkter och tjänster. Med fokus i första hand på designfasen förblir viktig information om leveranskedjan låst eller spridd i ”siled” i system som stöder leveranskedjan och ERP-processer. Detta ökar risken för leveranskedjan och kan ge långsammare processer för att kunna ta hand om marknadens svar och/eller sämre produktkvalitet. Här har Oracle en tydlig styrka i sin kapacitet att möta detta
• Oracle Cloud PLM, är integrerad med bolagets bredare Supply Chain & Manufacturing (SCM)-applikationer, vilket ger en heltäckande plattform för att standardisera och strukturera en kontinuerliga, end-to-end innovationsprocesser genom att leverera konsekventa realtids- och uppkopplade data till organisationens intressenter; detta för att påskynda datadrivna beslut, proaktivt identifiera och mildra risker, samt svara på marknadsskiften med relevanta innovationer.
• Oracle Cloud PLM levererar kontinuerliga innovationer genom att lansera nya funktioner, funktioner och bästa praxis kvartalsvis. Kunderna kan utnyttja dessa möjligheter när de finner det lämpligt för att hantera sina affärsutmaningar genom att aktivera applikationsfunktioner när de behöver dem.

FRAMTIDEN FÖR AGILE PLM
Så var det detta med Oracles ”gamla” klassiska lösning Agile PLM; hur ser framtiden ut där?
Kirk Carlsen skriver i en bloggpost att Oracle satsar på att ge sina användare av Agile en flexibel väg till molnet.  
– Vi gör det enkelt att utöka befintliga Agile PLM -installationer med ett mervärde från Cloud PLM: Att lägga till innovationshanteringsfunktioner i Cloud PLM till Agile PLM ger idéer, kravhantering och spårbarhet, samt portföljhantering. Att lägga till Cloud Product MDM (Product Hub) till Agile PLM ger en enhetlighet till den befintliga PLM/ERP-lösningen och utgör en digital grund för en migration till nästa generation av PLM. Cloud PLM förenklar i detta metoder för produktmasterdatahantering (PMDM) och överbryggar också klyftan mellan produktutveckling och nedströms processer samtidigt som det lägger till lager av styrning. Dessa lämpliga out-of-the-box-integrationer är tillgängliga.
Han tillägger att Oracle tillsammans med sina partners är väl rustade att stödja kunderna i alla stadier av deras digitala omvandling.
– Vi har migrationsverktygen för att flytta från Agile PLM till Cloud PLM, och vi har integrationerna om du vill samexistera. Våra partners har byggt tillägg på samma plattform och använder vår PaaS för att hantera avancerade användningsfall: Inspirage har byggt en lösning för styrning och efterlevnad, Kalypso har byggt ett tillägg för att hantera receptformuleringar och XPLM har byggt integrationer från Cloud PLM till MS Office och CAD som SolidWorks, Creo, SolidEdge, AutoCAD, Inventor, CATIA eller NX – för att bara nämna några.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title