Annons

Viktigaste robottrenderna 2023: Möt ABB Robotics bas, Marc Segura, och hans syn på vägen framåt

Hur ser de viktiga trenderna inom robotics under 2023? Vilka effekter får t ex bristen på arbetskraft visavi robotanvändningen? Hur kommer AI in i sammanhanget?
PLM&ERP News har tittat på saken utifrån ABBs och Robotics-divisionens chef, Marc Segura. Bakgrunden är att försäljningssiffrorna pekar mot att försäljningen av robotar når rekordnivåer 2023.
- Effekterna av den globala arbetskraftsbristen märks alltmer på många företag som försöker hålla jämn takt med kundernas efterfrågan, säger Marc Segura, och tillägger:
- Detta har, tillsammans med en global osäkerhet, lett till störningar i försörjningskedjan och ökade energikostnader på grund av världshändelser 2022, och innebär att företag ser robotautomation som ett sätt att öka flexibiliteten, bygga upp motståndskraften och göra verksamheten mer hållbar.
Allt fler företag tar alltså till automation för att stärka produktiviteten, effektiviteten och motståndskraften. Läs mer om Seguras syn på trenderna och hur hans rekommendationer för att möta dem ser ut.

Trend 1 – Efterfrågan på robotar kommer att öka som ett svar på
den globala arbetskraftsbristen, där robotar får nya uppgifter
när allt fler företag flyttar hem sin verksamhet
Påverkan från arbetskraftsbristen är redan brett kännbar inom alla branscher och kommer att fortsätta under 2023 då effekten av en allt äldre befolkning och motviljan mot att ta lågbetalda och otillfredsställande anställningar ökar. Per 2030 förutspås att över 85 miljoner befattningar kommer att vara vakanta, något som kommer att dämpa den ekonomiska tillväxten och innebär att företagen blir tvungna att hitta nya sätt att täppa till arbetskraftsklyftan. 
Efterfrågan på robotar kommer att vara särskilt stark i länder där företag strävar efter att flytta hem eller regionalisera verksamheten för att förbättra motståndskraften hos försörjningskedjan med tanke på globala händelser. I en undersökning av 1 610 amerikanska och europeiska företag som utfördes av ABB Robotics 2022 sade 74 procent av de europeiska och 70 procent av de amerikanska företagen att de planerar att flytta hem eller regionalisera verksamheten. 75 procent av dessa respondenter i Europa respektive 62 procent i USA sade att de kommer att investera i robotikautomation de kommande tre åren. 
– Uppmärksamheten har legat på hur automatiseringen kommer att påverka jobben, men robotarna kommer i allt högre grad utföra de tråkiga, smutsiga och farliga arbetsuppgifterna som inte längre är tilltalande och kommer att bidra till att lösa problemet med den globala bristen på arbetskraft och yrkeskompetens, säger Marc Segura.
– Den utvidgade kapaciteten hos robotar, inklusive utvecklingen med kollaborativa alternativ som klarar större nyttolaster – som ABB:s cobotar GoFa och SWIFTI som kan driftsättas säkert bredvid människor – erbjuder nya möjligheter för företag som både ska lösa kompetensklyftor och bättre utnyttja den befintliga arbetskraften. 

– Vi kommer också att se robotar utföra arbetsuppgifter inom nya sektorer som livsmedelstjänster och hälso- och sjukvård, i synnerhet på laboratorier och apotek. ABB:s robotar används redan i restaurangkedjan Haidilao, där beredningsprocessen för livsmedel har automatiserats, och ABB:s robotar på University of Texas Medical Branch (UTMB) i USA har revolutionerat antikroppsforskningen genom att processen har testprocessen automatiserats, vilket ökat antalet tester per dag från 15 till 1 000. Vi kommer att se att robotar får fler roller i liknande miljöer 2023 i och med att arbetskraftsbristen fortsätter att påverka företagen, tillägger Marc Segura. 

Trend 2 – AI och autonom teknologi gör robotarna enklare att
använda, integrera och få tillgång till, vilket gör att de
kan få fler arbetsuppgifter i nya branscher 
Autonoma tekniker gör robotarna allt enklare att programmera, köra och underhålla och fler företag gör sina första investeringar i robotar eller hittar nya användningsområden för dem. Den senaste autonoma navigeringstekniken som ABB:s sortiment av autonoma mobila robotar (AMR) ökar redan produktiviteten och driften blir både flexiblare och snabbare. Lösningar som dessa gör det möjligt för tillverkare att gå från traditionella produktionslinjer till integrerade skalbara, modulära produktionsceller samtidigt som leveransen av komponenter optimeras mellan anläggningarna. 

AI inom robotik hjälper till vid arbetsuppgifter som skruvdragning, något som redan utförs av robotar på ABBs megafabrik för robottillverkning i Shanghai.

Utvecklingen inom artificiell intelligens driver på autonoma grepp och positioneringar, vilket kommer att bredda vilka arbetsuppgifter en robot kan utföra. Den ökade användningen av AI inom robotik hjälper till vid arbetsuppgifter som skruvdragning, något som redan utförs av robotar på ABBs megafabrik för robottillverkning i Shanghai, där AI-drivna robotar bygger nya robotmodeller. Samtidigt kommer en fortsatt förenkling av programvara och styrenheter som används till att programmera robotar att ytterligare minska hindren mot att använda robotar genom att behovet av specialister minskas.
– Allt eftersom AI-tekniken utvecklas inom robotik bemöts den oro om komplexitet och kapacitet som tidigare hindrat företag från att investera i robotikautomation, säger Marc Segura, och fortsätter: ”I och med att kapaciteten vidareutvecklas kommer robotarna att bli allt fler också i tillämpningar utanför traditionell tillverkning och distribution som elektronik, hälso- och sjukvård, e-handel, läkemedel och livsmedelstjänster.”

Inom en nära framtid kommer vi att se uppkopplade digitala nätverk som använder sig av öppna plattformar som kommer möjliggöra en snabb och smidig integrering av robotar, styrenheter och programvara från olika leverantörer. ABBs OmniCore-styrenheter utformas så att robotarna blir mer öppna och uppkopplade, vilket gör dem mer lättillgängliga, något som innebär att mindre företag och startup-företag kan ta till sig automationen. 

Trend 3 – Fler specialiserade partnerskap mellan industri och utbildare
kommer att ge nuvarande och framtida arbetskraft kompetens
att klara sig väl i den nya automationseran
I och med att allt fler företag introducerar robotar finns det ett ökat behov av arbetskraft som tar till sig nya färdigheter som behövs i en automatiserad miljö. För att uppnå det krävs en sammankopplad flergenerationsstrategi – från skolor, gymnasier och universitet till små och medelstora företag och stödorganisationer som tillhandahåller utbildning.  
– Framtidens fabriker kommer att behöva arbetare som vet hur man tillämpar automatiserade tekniker för att utföra olika arbetsuppgifter”, säger Marc Segura. ”I takt med att robotar blir allt vanligare i fabriker, lager och andra miljöer kommer det att bli allt fler samarbeten mellan robotleverantörer, tillverkare och utbildare för att säkerställa att folk har rätt kompetens för en automatiserad framtid. Det finns redan över 200 exempel på att ABB ingår i partnerskap med utbildare runt om i världen och där våra robotar, simulering i RobotStudio, programvara för programmering samt AR- och VR-verktyg används för att lära studerande i alla åldrar de färdigheter som behövs för att programmera och använda robotikautomation. 

En framgångsrik robotautomation på att man kombinerar robotarnas och människornas potential för att uppnå bästa möjliga resultat, säger Marc Segura.

Ett år med möjligheter
Dessa tre trender kommer att dominera under 2023 då allt fler företag tar till automation för att stärka produktiviteten, effektiviteten och motståndskraften.
– Störningar och osäkerheter tvingar företag att tänka om vad gäller hur de ska bedriva sin verksamhet. Robotar är skalbara, flexibla och klarar att hantera allt fler arbetsuppgifter och erbjuder ett idealiskt sätt att hantera osäkerheter, vilket gör företagen mer motståndskraftiga. Samtidigt bygger en framgångsrik robotautomation på att man kombinerar robotarnas och människornas potential för att uppnå bästa möjliga resultat. De nya teknikerna gör robotarna allt enklare att använda och driftsätta så vi ser 2023 som möjligheternas år då företag och deras arbetskraft kan nå nya nivåer av produktivitet, effektivitet och flexibilitet, avslutar Marc Segura. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title