Annons

Volvo Cars och Northvolt i forkningsprojekt kring tillverkning av nya batterier från återvunnet material

”För att elektriskt drivna bilar ska fungera som en verkligt hållbar ersättning till förbrännings-motordrivna fordon, behöver den energi- och materialkrävande batteriproduktionen förbättras,” skriver man på Metalliska Materials webbsajt. Vidare noteras att batterierna behöver tillverkas med fossilfri el för att minimera utsläppen av växthusgaser. Dessutom kan den snabbt växande elbilsmarknaden leda till brist på råvaror, vilket ökar behovet av effektiv återvinning.
Konventionella återvinningsmetoder fokuserar på ett fåtal värdefulla material, och har hittills inte kunnat återvinna material av tillräckligt hög renhet för att göra nya batterier. Alternativa, nya metoder har bedömts för dyra eller olämpliga för storskalig produktion. Batteriåtervinning är därför en allt viktigare uppgift, som också kommer krävas i högre grad av ny EU-lagstiftning.

VILKA RESULTAT FÖRVÄNTAS?
Renheten hos de återvunna metallsalterna kommer att mätas genom att karaktärisera katoder tillverkade av material från en optimerad återvinningsprocess. Mer specifikt kommer projektet att studera påverkan av icke-metalliska föroreningar på batteriets prestanda, vilket inte har publicerats tidigare. Ytterligare steg i återvinningsprocessen kan komma att föreslås för att hantera dessa föroreningar. Batteriåldring är redan en viktig egenskap för ett batteris livslängd i en bil. Projektet vill därför undersöka om det är några nya åldringsfenomen som uppkommer hos celler tillverkade från återvunnet material, jämfört med när jungfruligt material har använts.

PLANERAT UPPLÄGG OCH UTFÖRANDE
Projektet är uppdelat i fem arbetspaket:
AP1: Utvinning av metallsalter från återvunna batterier
AP2: Analys av återvunna metallsalter samt förslag på ytterligare reningssteg för att hantera föroreningar
AP3: Tillverkning av nya battericeller från återvunna metallsalter
AP4: Cyklingstester i batterilab. för att utvärdera prestanda och åldring för de tillverkade cellerna från arbetspaket 3, samt jämförelser av dessa mot celler tillverkade från nya råvaror
AP5: Karaktärisering (elektrokemisk och materialanalys) av tillverkade celler från arbetspaket 3, både före och efter cyklingstester.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title