Annons

Analytikern RADAR: Nya nyckeltal för IT-finansiering ökar antalet intressenter

Bakomliggande faktorer till de nya nyckeltalen är bland annat den breddning av IT-ekosystemet som nu sker med ökad konvergens mellan traditionell IT och industriell IT (OT) samt en kraftigt ökade andel IT som direktfinansieras av R&D-projekt inom affärs-, tjänste- och produktutveckling. Utvecklingen som Radar tidigare beskrivit i rapportserien ”Den perfekta stormen” har nu nått förändring runt mätbarhet och nyckeltal för IT inom olika branscher.
Den allmänrådande synen på finansiering av IT har inkluderat traditionell IT-drift och infrastruktur samt den operativa, branschspecifika och verksamhetsfinansierade, IT-tekniken. Radar tar nu, som ett resultat av tidigare analyser, steget att vidga vyn för att peka på och tydliggöra de sektorer och intresseområden som får en allt viktigare roll i det nya IT-ekosystemet.
Konkret adderas nu konvergerande områden runt branschspecifik teknik till verksamhetsfinansierad IT. Detta innebär att de delar av R&D-området som nyttjar IT, ny teknik och plattformsbaserade lösningar redovisas separat vilket ökar antalet intressenter ytterligare.

810 BILJONER SATSAS INOM EU PÅ GRÖN OMSTÄLLNING OCH DIGITALISERING
”Dagens utveckling går allt snabbare framförallt genom ny teknik och en acceleration av digitalisering. När världens ekonomier lånar kapital och i stor omfattning satsar på tekniskt och digitalt innehåll i de program som ska återbygga ekonomiskt välstånd efter pandemin så kommer förändringen att accelerera ytterligare. För såväl IT-leverantörer som IT-beslutsfattare och genomförare kommer det vara viktigt att förstå, tolka och hänga med i ett förändrat ekosystem,” skriver man i en rapportsammanfattning.
Enligt Radar kommer storleken på satsningarna som ska återstarta världens ekonomier att bygga på upplåning i en omfattning som man måste gå tillbaka till andra världskriget för att finna.
Inom EU ska över 50 procent av närmare 810 billioner Euro satsas på grön omställning och digitalisering. Det kommer öka investeringar och driftskostnader runt ny och digital teknik och påskynda konvergens mellan traditionell IT (IT) och Operationell Teknik (OT) men också mellan IT och Forskning & Utvecklings (R&D) baserade investeringar då dessa använder samma tekniker och/eller datacenterdrivna lösningar i allt högre omfattning.

ALLT SNABBARE KONVERGENS MELLAN IT OCH OT
Konvergensen mellan IT och OT sker allt snabbare, noterar man vidare. Framförallt sker detta genom att industriellt riktad IoT (IIoT) utnyttjas för att driva digital utveckling i olika branscher; något som speglas väl i flera reportage från PLM&ERP News. Med den nya teknikens snabba genomslag också inom samhällsutveckling och infrastrukturutveckling så ökar IT innehållet i det som tidigare var renodlade R&D-relaterade aktiviteter.
Finansieringen av det nya IT-ekosystemet kommer därmed huvudsakligen från tre intressentområden.
• IT-budget
• Verksamhetsfinansierad IT
• R&D-budget
Till verksamhetsfinansierad IT ska nu konvergerande områden runt branschspecifik teknik adderas vilket ökar antalet intressenter ytterligare. De delar av R&D-området som nyttjar IT, ny teknik och plattformsbaserade lösningar ska också adderas, vilket skapar ytterligare nya intressenter till inflytandemodellen runt IT i det nya ekosystemet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title