Annons

Byggbranschen standardiserar för att underlätta infoflöden

Byggbranschen tar nu krafttag för att få till stånd ett enhetligt och standardiserat sätt att kvalitetssäkra informationen i bygghandlingar. Sedan ungefär ett år pågår ett arbete för att skapa en gemensam standard där de stora byggentreprenörerna deltar: NCC, Skanska, Peab, JM och Veidekke. Projektet är ett initiativ från byggbranschen och drivs inom ramen av BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) och sker i samverkan med BIM Alliance samt finansieras av SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond). En grundtanke är att projektörer och andra aktörer ska få samma anvisningar hur informationen ska utbytas.

Ulf Larsson är chef operativt stöd på NCC Building Sweden och är en av de drivande krafterna bakom standardiseringsarbetet inom BEAst.
– Alla projektörer som levererar handlingar till byggherrar eller entreprenörer får olika anvisningar hur man ska leverera, berättar Ulf. Men med en gemensam kravspecifikation och tydliga anvisningar i form av en standard blir det enklare för projektörerna när alla handlingar oavsett byggentreprenör får samma höga kvalitet.

Fem betydelsefulla områden. Man har fem områden i blickpunkten. Det handlar om att standardisera metadatafält som hänvisningar och namnrutan i handlingar. Det handlar också om att effektivisera granskningen genom att införa standardiserade granskningskommentarer med statushantering i olika färger för att enkelt identifiera vad som är gjort och vad som ska göras. Man tar också upp behovet av att säkerställa den tekniska kvaliteten i PDF:er med hjälp av guider. En annan uppgift är att ta fram termer och begrepp och att säkerställa flödet av information mellan dokumentplattformar via API.
Det är alltså ett genomgripande arbete som man hoppas ska bli en del av arbetsvardagen för aktörer in branschen. Ulf poängterar att standarden kommer att användas kostnadsfritt vilket sannolikt bidrar till att fler kommer att implementera den i sin verksamhet.


Standard skapar nytta. När bygghandlingarnas metadata och annan information är utformade efter samma förutsättningar ger det flera positiva effekter. Det vittnar Ulf om när NCC skulle projektera ett nytt sjukhus i Jönköping.
– Vi sparade sex veckor! Bygghandlingarna kom snabbare fram på ett enklare sätt.
En annan fördel är att hänvisningar i handlingarna blir klickbara vilket gör det möjligt att enkelt gå från den ena ritningen till den andra utan att behöva leta fram rätt ritning och ritningsnummer. Det sparar tid som kan ägnas åt att lösa problem istället för att söka rätt handling samt enkelt se vilka handlingar som saknas.
Eftersom ett byggprojekt oftast består av ett stort informationsflöde mellan olika kompetensområden är delaktighet ett nyckelord. Alla deltagare ska ha rätt till informationen efter behörighetsnivå och därför spelar dokumentplattformen en betydelsefull roll.

startsidan är det enkelt att nå alla ritningar inom varje teknikområde och disciplin. FOTO Klas Andersson

Ny molnplattform synkar metadata. Standarden kvalitetssäkrar att innehållet i metadata är korrekt. En utmaning är att metadata också hålls intakt i informationsutbytena under byggprojektets gång. I takt med att handlingarna blir fler ska det inte uppstå en situation där metadata läcker och faller bort på vägen. Därför har Adtollo kopplat ihop Chaos desktop med sin nya digitala molnplattform, Congeria.
– I det arbete som man bedriver inom BEAst standardiseras metadatafält, berättar Tommy Axelsten Stjärngren på Symetri. Dessa fält gör vi till en mall som sedan läggs i Chaos desktop och ifyllda metadata synkroniseras därefter upp till Congeria så att alla i projektet får åtkomst till informationen.

Chaos desktop är en lokal programvara som har ett informationsutbyte med Congeria i molnet. Från den lokala datorn flödar informationen och sprids i Congeria till projektörer, leverantörer och andra aktörer i byggprojektet.
– Congeria tillsammans med Chaos desktop är faktiskt den enda projektplatsen där man kan synkronisera metadata utan att behöva ladda upp fil efter fil eller mapp efter mapp och sedan fylla i metadata. Det skapar ett helt intakt och obrutet flöde utan behov av att hantera metadata i Excelfiler eller annat verktyg.
På projektplattformen kan man arbeta vidare med och justera metadata efter det behov man har. Alla förändringar som sker i Congeria får också genomslag hos samarbetspartnernas Chaos desktop i deras lokala dator. Byggprojektet kommer att löpa smidigare och tar mindre tid när kvalitetssäkrade och standardiserade metadata blir lätta att hantera och strömmar mellan alla deltagare utan förluster.

Reportaget är skrivet av: Love Janson

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title