Annons

Toppbetyg till Högskolan Västs forskarutbildning inom produktionsteknik

För ett utbildningar på universitetsnivå inom forskning är det A och O att hålla en ”certifierat” hög kvalitativ nivå för att locka till sig de stora talangerna. Därför var det en påtagligt nöjd rektor för Högskolan Väst, Martin Hellström, som kunde rapportera att man fått betyget ”Hög Kvalitet” av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) för sin forskarutbildning inom produktionsteknik. Med detta omdöme innebär det att Högskolan Västs alla tre forskarutbildningar håller ”Hög Kvalitet”, enligt UKÄs utbildningsutvärderingar.
– Beskedet gör mig glad och stolt, säger Hellström. Det visar att vi bedriver utbildningar med hög kvalitet, såväl från grundnivå till doktorshatt, och det är ett kvitto på att vårt kvalitetsarbete ger resultat.

Uppfyller samtliga kvalitetskrav
Det var igår presenterade Universitetskanslersämbetet sitt samlade omdöme av Högskolan Västs forskarutbildning inom produktionsteknik, skriver Christina Axelson i en pressartikel. Betyget, ”Hög Kvalitet”, innebär att utbildningen uppfyller samtliga kvalitetskrav som ställs på högre utbildning på forskarnivå. Vid tidigare utvärderingar har samma goda betyg tilldelats högskolans två övriga forskarutbildningar; inom informatik och pedagogik – båda med inriktning arbetsintegrerat lärande (AIL).
I UKÄ:s samlade omdöme av forskarutbildningen inom produktionsteknik lyfts några starka sidor fram:
• Att det finns en hög grad av interaktivitet och samverkan mellan doktorander och seniora forskare, och mellan akademin och det omgivande samhället, inklusive industrin och internationella forskningsmiljöer.
• Att den formella strukturen för forskarutbildningen säkerställer att målen för kunskap, förståelse, färdighet och förmåga uppfylls med mera.
• Att doktoranderna förbereds väl för framtida arbetsliv.

”Enda 100-procentiga lärosätet i Sverige”
– Vi vet att vår produktionstekniska forskning håller hög klass och det känns skönt att få bekräftelse på att även forskarutbildningen håller samma höga nivå, kommenterar Liselott Lycke, kvalitetschef på Högskolan Väst.
– Dessutom är det glädjande att alla våra forskarutbildningar har blivit granskade och godkända. Vi är troligtvis det enda lärosätet i Sverige som får 100 procent av sina forskarutbildningar granskade. Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN) vid Högskolan Väst har gjort ett gediget arbete under många år, säger Liselott Lycke.

UKÄ granskar 200 forskarutbildningar mellan 2017 och 2022
Syftet med UKÄ:s kvalitetsutvärdering är att bedöma i vilken utsträckning forskarutbildningar motsvarar kraven i högskoleförordningen och i högskolelagen. I utvärderingen fokuserar de på hur lärosätet arbetar för att doktoranderna ska nå de examensmål som finns beskrivna i examensordningen. De utvärderar också lärosätets interna arbete med kvalitetssäkring och forskarutbildningens omfattning och kvalitet.
Granskningen har genomförts av en bedömargrupp med ämnessakkunniga, doktorandrepresentanter och arbetslivsföreträdare. Underlag för bedömningarna har varit den självvärdering som utarbetats utifrån UKÄ:s självvärderingsmall med frågor, samt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå och individuella studieplaner för doktoranderna. Intervjuer har också genomförts med representanter för högskolan och doktorander vid utbildningen.
UKÄ granskar drygt 200 forskarutbildningar mellan 2017 och 2022. I Sverige finns totalt mer än 900 forskarutbildningar spridda över 29 lärosäten och de spänner över en mängd forskningsämnen.
Forskarutbildning leder till doktorsexamen och/eller licentiatexamen. För doktorsexamen krävs 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Licentiatexamen motsvarar 120 högskolepoäng, det vill säga två års heltidsstudier.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title