Annons

Swerea och RISE kraftsamlar inom INDUSTRIFORSKNING

Ägarna till forskningskoncernen Swerea har tecknat en avsiktsförklaring i syfte att ytterligare förstärka svensk institutssektor. Detta ska ske genom att två tredjedelar av Swereakoncernen går samman med RISE och en tredjedel bildar det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM. Målet är att förändringen ska vara genomförd den 30 juni 2018.
Förändringen syftar dels till att stärka svensk institutssektors förmåga inom bland annat digitalisering, smart industri, produktionsteknik, återvinning och materialutveckling, dels till att fokusera metallforskningen för fossilfri produktion.

Bakom beslutet ligger en samsyn bland ägarna om att Swereas kunder och partners gynnas av att flera av instituten inom Swerea går samman med RISE, men att delar av verksamheterna är av så kritisk betydelse för att svensk stål- och gruvindustri ska nå målet om fossilfri produktion till 2045 att de bör samlas i det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM.

Fokus på fossilfri produktion. Det som idag heter Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB kommer att uppgå i det nya institutet för stål- och gruvforskning. Resterande delar av Swereas verksamhet kommer att uppgå i RISE.

– Förändringen kan innebära ett extra fokus på fossilfri produktion inom metallindustrin. Jag hoppas att det påskyndar forskning och utveckling inom till exempel projektet ”stål utan kol”, HYBRIT. På så vis kan vi minska utsläppen och snabbare nå våra klimatmål, säger klimatminister Isabella Lövin.

– Världens årliga utsläpp av koldioxid från stålproduktion är 3,3 miljarder ton, eller 55 gånger Sveriges årliga utsläpp. Om HYBRIT blir en framgång och tekniken med fossilfri stålproduktion kan spridas skulle klimatnyttan vara enorm. Detta skulle stärka svensk industri konkurrenskraft och säkra jobb i Sverige, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Samlad kompetens. – Både Swereas och RISE kunder och partners får nu tillgång till en samlad kompetens inom ett institut med en ännu större potential att leverera tvärfunktionella synergier. Jag ser också fram emot ett nära samarbete mellan RISE och det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM, säger RISE VD Pia Sandvik.

– Vi är oerhört motiverade av att nå vårt mål om fossilfrihet. Det nya forskningsinstitutet är en kraftsamling för att nå dit, säger Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Järn- och Metallforskning samt MEFOR AB.

– Inom Swereakoncernen finns kompetenta medarbetare och avancerade test- och demonstrationsanläggningar. För svensk industri betyder dagens beslut större möjligheter för tvärvetenskaplig innovation, inte minst kopplat till smarta fabriker och Industri 4.0 säger Anna Davidsson, ansvarig för produktionsforskning på Volvo Cars och ordförande för Swerea IVFs Intressentförening.

Viktig strukturåtgärd. – För den svenska gjuteriindustrin är detta en riktig strukturåtgärd. Stora delar av den tillämpade svensk fordonsforskning kommer att bli samlad inom RISE. Detta gäller även test och demoanläggningar. Att Swerea Swecast blir en integrerad del av RISE kommer att skapa mera möjligheter för gjuteriindustrin, säger Lars Johansson, ordförande Svenska Gjuteriföreningen.

– Förändringen innebär en renodling av verksamheten vilket vi är övertygade om ger grunden för ökad fokusering och därmed ökad effektivitet. Exempelvis sammanförs den korrosionstekniska forskning som idag bedrivs inom såväl RISE som Swerea, säger Hans Klang ordförande i Intressentföreningen för Korrosionsforskning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title