Annons

IT-cheferna: Större investeringar krävs för att hantera den snabba datatillväxten, enligt ny rapport

Undersökningen visar alltså att 47 procent  av IT-cheferna globalt anser att deras företagsinvesteringar i datasystem och infrastruktur är ett stort hinder eller problem. Stora företag över hela världen investerar inte tillräckligt i de verktyg och den infrastruktur som krävs för att hantera ökande datamängder. Och i takt med att datamängden växer exponentiellt och att vad som brukar kallas ”the Data Gravity Effect” intensifieras, kommer detta problem bara att växa. 
– Eftersom datamängden växer exponentiellt i världen kommer ”the Data Gravity effect” oundvikligen att förstärkas, särskilt om informationen inte bearbetas effektivt. Detta fenomen innebär att stora datamängder ständigt drar till sig mer data, vilket gör det omöjligt att flytta, manipulera eller utvinna värde ur dem. Detta skapar hinder för företag och kan göra deras data värdelös om inga åtgärder vidtas, förklarar Dave McCrory, VP och global chef för Insights and Analytics på Digital Realty. 

Insikter från data
Tittar vi närmare på rapporten så visar den vidare att 53 procent av de tillfrågade IT-cheferna anger bristen på tillräckliga investeringar i datasystem och infrastruktur som ett av de största hindren för deras organisationer när de ska ta fram värdefulla insikter från data.
På samma sätt angav hälften (50 %) brist på tillräckliga investeringar i relevanta analysverktyg. Bristande investeringar uppgavs också som det största hindret för svenska bolag med en omsättning på 100-250 miljoner dollar. Företagen med en omsättning om 100-150 miljoner dollar uppgav att det var investeringar i datasystem och infrastruktur som var bristfälliga, medan ledarna för bolag med en omsättning på 150-250 miljoner saknade investeringar i relevanta analysverktyg. Dataskyddsbestämmelser angavs som det främsta hindret för att dra insikter ur data för svenska bolag med en omsättning från 250 miljoner till över 1 miljard.

Ett hinder för företagens tillväxt
Bristande investeringar i verktyg för dataanalys kan förstås vara ett hinder för tillväxt för många företag, eftersom användbara insikter från data är starkt beroende av att informationen är effektivt aggregerad och kontrollerad. Nästan tre fjärdedelar (72 %) av IT-cheferna globalt har bekräftat att de anser att det är avgörande för deras företag att förbättra infrastrukturen under de kommande två åren för att möjliggöra mer värdefulla datadrivna insikter. Detta gällde särskilt respondenterna i Nordamerika där 80 procent anser att det är viktigt att förbättra datainfrastrukturen, jämfört med 69 procent av respondenterna i Asien som tycker detsamma.

Större företag ligger ändå före
Undersökningen visar att IT-cheferna förväntar sig att investeringarna i dataverktyg, infrastruktur och processer endast kommer att öka något under de närmaste åren, och att det är mest troligt att pengarna kommer att användas till data som förbättrar kundupplevelsen. 

 Det är viktigt att företagen förstår vilka fördelar som data kan ge och att de prioriterar datadrivna strategier om de vill förbli konkurrenskraftiga i en värld som blir alltmer datacentrerad. Digital Realtys undersökning visade att tre fjärdedelar (75 %) av företagen på över 1 miljard dollar har en formell datastrategi i planerings-, antagande- eller genomförandefasen. Detta kan jämföras med 63 procent av de globala företagen i allmänhet, vilket tyder på att större företag ligger något före i utvecklingen i ett dataperspektiv, något som sannolikt kommer att ge dem en fördel gentemot mindre konkurrenter när datamängden växer och datatyngden blir en större utmaning.

Om the Global Data Insights report
Undersökningen Global Data Insights Survey bestod av 13 frågor om datastrategi, hinder och planering. Digital Realty anlitade en tredje part för att genomföra undersökningar på fältet från maj till juni 2021.

Undersökningen samlade in svar från 7 295 chefer på C-nivå & affärs- och teknikledare, som representerar stora multinationella företag i 23 länder och nio branscher, med intäkter från 100 miljoner dollar till mer än 1 miljard dollar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title