Annons

Lyckad ALigHT-förstudie ger åtta miljoner till fullskaleprojekt kring HEA-legeringskoncept

Inte så lite när det gäller innovation och produktutveckling handlar om nya material. Sverige har i detta på flera områden, inte minst på stål- och metallsidan, en utvecklingskultur av god klass. Detta måste emellertid underhållas och det finns en rad intressanta projekt som tar sikte på just detta inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet, ”Metalliska material”, drivet av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Ett särskilt fokusområde här är en typ av legeringar som förkortas HEA, High-Entropy-Alloy. Övergripande är detta ämnen som är uppbyggda av lika, eller nästan lika, stora mängder av fem eller flera metaller. Poängen med dessa legeringar är att de har potentiellt önskvärda egenskaper, som god elasticitet och låg duktilitet (plastisk deformation utan att sprickbildning uppstår).
Här finns nu inom Metalliska material bl a ett förstudieprojekt, ALigHT, som gått bra och givit lovande resultat; så pass bra att man nu går vidare till ett fullskaleprojekt - ALigHT II – vilket i dagarna fått beviljat ett stöd på 8 miljoner kronor.

Det man i förprojektet lyckades bra med var att framgångsrikt använda HEA-konceptet genom att modifiera den kommersiella superlegeringen IN718. Jämfört med referenslegeringen lyckades man bl a öka den specifika hållfastheten från rumstemperatur upp till 750°C, med ökningarna 21 procent vid 25°C, 36 procent vid 650°C och 14 procent vid 750°C. Men det var inte bara styrkan som ökade, intressant nog förbättrades duktiliteten också.

Ehsan Ghassemali, tillförordnad universitetslektor vid Jönköping University, och koordinator för ALigHT II.

– Genom förstudieprojektet  utvecklade vi ett mycket fruktbart förhållande med våra projektpartners, vilket i slutändan ledde till enastående resultat. Sandvik Materials Technology, GKN Aerospace, Swerea KIMAB och Chalmers tekniska högskola blir våra stora partners i det kommande ALigHT II-projektet och vi ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete med projektpartnerna, inte bara genom ALigHT II utan även på längre sikt, säger Ehsan Ghassemali, tillförordnad universitetslektor vid Jönköping University, och koordinator för ALigHT II.

Djupare förståelse behövs. Även om resultaten från förstudien är lovande, så behövs en djupare förståelse för HEA-konceptet för kunna avgöra om projektet verkligen utnyttjat potentialen fullt ut och det är den förståelsen som är målet med fullskaleprojektet ALigHT II.
I förstudien studerades endast gjutet material, men i fullskaleprojektet ALigHT II kommer detta att utvidgas till att även innefatta plastiskt bearbetade materialformer och det kommer att göras studier av varmbearbetbarhet och värmebehandling med hjälp av Gleebleprovning upp till cirka 1 200°C. Flera olika industrirelevanta tester kommer att göras.
Inom projektet kommer en förenklad demonstratorkomponent att tillverkas för att visa de industriella möjligheterna och potentialen med den här typen av nya legeringar.
ALigHT II har som sagts ovan en total budget på 8 miljoner kronor, varav 3,6 miljoner kommer från Vinnova.

Ny utlysning på 80 miljoner. Totalt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 80 miljoner kronor i projekt i utlysningen ”Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Fullskaleprojekt”. Det är åtta projekt som nu har beviljats stöd från Vinnova. Projekten är uppföljande fullskaleprojekt till de genom­för­barhetsstudier som beviljades ekonomiskt stöd i den tidigare utlysningen ”Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Genomförbarhetsstudier”.
Syftet med utlysningen har varit att stimulera, utveckla och prioritera ”bärande idéer”, bereda plats för mer utmanande hypoteser och ansatser och samtidigt erbjuda en möjlig­het för innovationsområdets företag att i en sammanhållen process efterfråga, styra och förhålla sig till ett antal idéer under utveckling.

Fullskaleprojekten som har beviljats i denna utlysning kommer att vidareförädla bärande idéer som har utvärderats i genomförbarhetsstudier och där visat potential att kunna resultera i signifikant förbättrade varor, tjänster, processer, organisationer, affärsmodeller eller externa relationer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title