Annons

NY SAP-RAPPORT: Allt fler företag har en mogen strategi för ökad hållbarhet

Klart är också , visar den nya SAP-studien, att kundernas efterfrågan är drivande för motivationen ifråga om strävan mot hållbarhet.
Visst, intäkts- och vinsttillväxt är fortfarande tillsammans med företagets vision de främsta drivkrafterna för företag som agerar hållbart. Men samtidigt visar rapporten att kundernas efterfrågan ökat sjufaldigt i betydelse sedan den tidigare rapporten från 2021. Det var den största förändringen av någon motivator och visar på en rejäl ökning av det inflytande som kunderna har på ett företags hållbarhetsstrategi.

Nya hinder har uppstått
Bortsett från den osäkerhet som covid-19-pandemin inneburit har också andra hinder tillkommit. Företagens brist på finansiering, osammanhängande strategier och svårigheter att försäkra sig om att hållbarhetsinvesteringar ger avkastning uppges vara de främsta hindren att agera för ökad hållbarhet.
Att mäta miljöpåverkan, integrera hållbarhet i processer och anpassa åtgärderna till strategin är hinder som har minskat i betydelse. Det pekar på en mognad av affärsprocesser och en bättre förståelse för hållbarhet.

Fler investeringar för att bekämpa klimatförändringar
De flesta företag uppger att de vill öka sina investeringar för att ta itu med problem som orsakas av klimatförändringar under de kommande tre åren. Årets undersökning visar också att fem gånger fler företag planerar att börja investera i hållbarhet jämfört med förra året, medan antalet företag som planerar att dra ned på sina investeringar minskar med 55 procent.
Aktieägare stöder i allmänhet företag som investerar i hållbarhet. De flesta tillfrågade i rapporten tror att deras finansiella intressenter i hög grad är toleranta mot företagets hållbarhetsmål, även till priset av en uppskjuten eller minskad lönsamhet.

Underliggande strategier
Företag inser att ett mer hållbart arbetssätt inte bara är en trevlig gest utan ett sätt att skapa lönsamhet och konkurrenskraft på marknaden. Hela 86,7 procent av de tillfrågade uppger att de använder data som strategiskt och operativt beslutsunderlag.
Delvis kan det vara en följd av förbättrad av kvalitet på tillgängliga data med mätvärden som mognat och förlitar sig mindre på antaganden och uppskattningar. Många företag har också utvecklat interna mätsystem. Trots det säger många att de behöver mer frekventa och tillförlitliga data med bättre transparens när det gäller de beräkningar och antaganden som används.

Ljus framtidsprognos – men det finns utmaningar
I tidigare SAP Insights-rapporter har det framgått att integrationen av hållbarhet i verksamheten nästan enbart drevs på chefsnivå. Men den senaste rapporten pekar på att allt fler medarbetare är med och driver frågan vilket visar att företag integrerar hållbarhet mer brett inom sina verksamheter.
– Hållbarhetstänkandet måste vara något som alla inom verksamheten deltar i. Och det är inte möjligt om inte högsta ledningen gör hållbarhet till en framgångsfaktor. Först då kan medarbetarna införliva hållbarhet i hur de tänker och vad de gör, säger Antti Soini.

Även om det fortfarande finns utmaningar kring strategi, finansiering och datatransparens, leder forskningsrapporten till slutsatsen att företag håller på att mogna när det gäller att integrera hållbarhet i sina affärsprocesser. Av undersökningssvaren framgår att det är en följd av delat ansvar, ökad vilja att gå kunderna till mötes och bra stöd från investerarna. Företagen ser också en bättre datakvalitet och stimuleras av högre affärsresultat.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title