Annons

SEEL – 1,3 miljarders satsning på elektromobil testbädd ska göra Sverige ledande inom elfordon och batteriteknik

I testbäddens tre anläggningar kommer industri, institut och akademi att prova de flesta typer av teknik och säkerhetsaspekter som elektrifierade transporter kräver – även nya innovativa koncept i tidiga utvecklingsskeden. SEEL kommer rent organisatoriskt att vara ägd och driven av Chalmers och RISE i ett gemensamt bolag.
Testobjekten utgörs av en mängd olika slags komponenter för elektriska drivlinor och energilagring avsedd för fordon, fartyg och andra farkoster, samt system för att hantera framdrivning och energistyrning. Fysiskt handlar det om exempelvis växellådor, axelsystem, nav, elmotorer, kraftelektronik, batterier och bränsleceller.
Även den marina sektorn och flyget kan dra stor nytta av testbädden för provning och som mötesplats och plattform för bred kunskapsutveckling inom elektromobilitet.
– SEEL kommer stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige fortsätter att ligga i framkant när det gäller innovation inom transportsektorn. SEEL har mycket goda förutsättningar att bli en världsledande testbädd för elektromobilitet och kommer att ta en viktig roll för fordonsindustrins omställningsarbete, säger Pia Sandvik, VD RISE.

Den största SEEL-anläggningen byggs i Säve i Göteborgsområdet.

13 000 kvadratmeter i SÄVE
Den största av SEELs tre anläggningar byggs i Säve, Göteborg, med en planerad yta på 13 000 kvadratmeter. Anläggningen kommer att kunna möta behov hos utvecklare av tunga och lätta fordon, lastbilar och bussar, anläggningsmaskiner, flyg och fartyg. Man kommer att kunna utföra tester på alla typer av batterisystem, inklusive komponenter från underleverantörer. På Säve erbjuds ett brett utbud av testning inom elektromobilitet.
När det gäller planerna för Borås kommer säkerhetstester att vara i fokus vid anläggningen i Borås, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker. Detta emedan man i Nykvarn kommer att inrikta arbetet mot forskning och provning inom batteriteknik, och dynamisk provning av komponenter för tyngre fordon och farkoster.

Detta blir ett viktigt redskap för svensk fordonsindustri att leda den globala utvecklingen mot ökad hållbarhet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

SIKTET INSTÄLLT PÅ ATT VARA I FULL DRIFT 2023
– Sverige har en lång tradition av fordonstillverkning och samtidigt är vi ett av världens mest innovativa länder. Genom SEEL tar vi vara på dessa styrkor för att elektrifiera transportsektorn, minska utsläppen och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa jobb i Sverige. Detta blir ett viktigt redskap för svensk fordonsindustri att leda den globala utvecklingen mot ökad hållbarhet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.
Fordonsindustrin i Sverige har ambitiösa mål för sin teknikomställning, och företagens aktiva engagemang främjar den strategiska relevansen i de tekniska testmöjligheter som nu etableras. Samtidigt kommer testbädden fungera som en öppen plattform där också forskare, andra stora industriföretag, små och medelstora företag samt yrkesverksamma och studenter är välkomna att utveckla sina kunskaper.
Swedish Electric Transport Laboratory kommer att vara i drift andra kvartalet 2023. För närvarande pågår upphandling av entreprenader och utrustning.

ENTUSIASM BLAND DE INDUSTRIELLA DELTAGARANA
Bland de industriella deltagarna i projektet, Volvokoncernen, Volvo Cars, Scania och CEVT, som är Geelygruppens designerade produktutvecklingsbolag för fordonsplattformar, är entusiasmen för det nya projekltet påtaglig.
– Volvokoncernen är mitt i den stora teknikomställning som ska göra oss till ett utsläppsfritt bolag senast 2050. Elektrifiering av våra produktsegment kommer utgöra en stor del i vårt erbjudande av fossilfria transporter. SEEL, en test- och demoanläggning för elektromobilitet i världsklass, blir en viktig pusselbit för att Volvo men även hela den svenska fordonsindustrin ska lyckas med teknikomställningen. Genom ett nära samarbete mellan industrin, institut och akademin kan vi snabba upp kunskapsutvecklingen inom elektromobilitet och säkerställa att vi fortsätter leverera innovativa och konkurrenskraftiga transportlösningar, säger Lars Stenqvist, teknisk direktör Volvokoncernen.

– Förstärker möjligheterna till utvecklingsarbete i världsklass, säger Scanias FoU-chef, Claes Erixcson om SEEL-satsningen.

På Scania konstaterar Claes Erixon, chef for Forskning och Utveckling, att projektet även är positivt för innovationsklustret i Mälardalen.
– Scanias mål är att leda skiftet mot ett hållbart transportsystem där elektrifierade tunga fordon har en avgörande roll. Vi ser etableringen av SEEL i Nykvarn som ytterligare ett steg in i framtiden där även vår kommande batterimonteringsfabrik och vårt nya batterilaboratorium är mycket viktiga, säger han.

Från CEVTs sida hävdar VD, Mats Fägerhag:
– Elektromobilitet är en essentiell del av utvecklingsarbetet mot morgondagens mobilitet. SEEL skapar förstärkta möjligheter till utveckling i världsklass och potentialen att attrahera spetskompetens. Gemensamt kan vi nu accelerera utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle.

VOLVO CARS: ”Verifierar nya teknologier”
På Volvo Cars är man övertygad om att det man beskriver som bolagets ledande roll inom elektrifieringen understöds av den nya 1,3 miljarderssatsningen.
– Elektrifiering är framtiden för fordonsindustrin och vi är en ledare i branschen i den här omställningen. SEEL stärker våra högt ställda elektrifieringsambitioner eftersom den avancerade anläggningen, med hög kapacitet för testning och forskning, skapar möjligheter för ökad kunskap och för att kunna verifiera nya teknologier för våra framtida eldrivna fordon, hävdar Mats Moberg, FoU-chef Volvo Cars.
– Det är glädjande att se framstegen i uppbyggnaden av SEEL och vi ser fram emot en tät samverkan med alla inblandade parter, tillägger han.

Som anläggningen i Nykvarn planeras att se ut.

Slutligen ska också noteras att testbädden är del av en europeisk satsning på värdekedja för batterier. Det statliga stödet från Energimyndigheten på 575 miljoner kronor till elektromobilitetslabbet SEEL sker inom ramen för ett IPCEI, det vill säga ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse, för att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier.
I det tioåriga projektet ingår 17 deltagare från sju medlemsstater. Det omfattar stora europeiska satsningar inom råvaror och avancerade material för batterier, battericeller och moduler, hela batterisystem samt användning, återvinning och förädling av återvunna material. Satsningen sker inom ramen för European Battery Alliance.

FAKTA/Om Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL
Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och RISE i ett gemensamt bolag. Syftet är att stärka effektiv kunskapsutveckling och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter, i Sverige och Europa. Aktörer inom fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn samt övriga företag som utvecklar teknik inom relevanta områden får en gemensam plattform att mötas på, och kan tillsammans dra nytta av den kunskapsutveckling och det teknikskifte som nu sker. Forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut får samtidigt tillgång till en avancerad forskningsinfrastruktur inom elektromobilitet. Testbädden kommer att vara i drift 2023.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title