Annons

Vad händer med investeringarna i molnet i skenet av lågkonjunkturen 2023? Upp 20% förutspår Gartner

Hur kommer utvecklingen kring molnet att påverka företag och organisationer under 2023 i skenet av lågkonjunkturen? Kommer molnsidans expansion att tappa fart för att det helt enkelt inte finns pengar till satsningar?
Nej, det tror i alla fall inte respekterade analytikern Gartner. Istället förutspår man det motsatta: Investeringar i globala molntjänster kommer att växa med över 20 procent till 591,8 miljarder dollar 2023, motsvarande hisnande 6,1 biljoner kronor, trots att inflation och ekonomisk osäkerhet sätter press på företagens kostnader. Lite paradoxalt kan man tycka, men, menar globala gigantkonsulten TCS, (Tata Consultancy Services), molnet har gått från att vara en IT-lösning till att i dagsläget vara en viktig affärsstrategi. Vilket gör att investeringar i relaterad plattformsteknik har prioritet.
Den snabba förändringstakten har gjort många företagsledare oroade över sina teknikinvesteringar, men enligt TCS finns det flera bra strategier att möta denna oro; denna nya era kräver kort sagt, ”bättre strategisk planering och en långsiktig vision.”
Samtidigt pekar konsulten ut vad man anser vara de fem viktigaste molntrenderna för globala företag under 2023: Cloud 2.0, suveräna moln, 5G och Edge, branschspecifika moln samt bristen på molnkompetens. Insikterna är en del av TCS senaste rekommendationer om vilka molninnovationer som mest sannolikt kommer att påverka på ledningsnivå och hur företag bäst kan navigera dessa trender effektivt och lönsamt, samtidigt som man undviker eventuella fallgropar.

Här är fem viktiga trender som företag behöver ha koll på för lyckas med molnet:

Cloud 2.0
Molnet kommer att gå in i en ny fas och bli en grundpelare i affärsstrategin.
Många initiala molninvesteringar gjordes i en hast i början av Covid-pandemin för att tillgodose distansarbete eller kortsiktiga kostnadsbesparingar. Nu tvingar den globala ekonomin företag att utvärdera det verkliga värdet av sina molnstrategier genom att mäta den faktiska nyttan. Därför börjar företag nu flytta fokus till att finjustera sina utvärderingsmodeller för att se hur molnet kan användas för att stödja kunder eller diversifiera intäktskällor. Det synsättet positionerar molnet som en grundpelare i modern affärsstrategi i syfte att driva tillväxt, transformation och kontinuerlig innovation.

Suveräna moln
Nya regler för datasekretess kommer att driva allt fler företag till suveräna moln.
Suveräna moln är en säkerhetsposition som alla organisationer kan ta för att skydda värdefulla data och system från obehörig åtkomst på antingen lands- eller lokalnivå. United National Conference on Trade and Development rapporterar att över 70 procent av världens länder har antagit data- och integritetslagar som uppmanar organisationer att lägga till suveräna moln till sina multi-, hybrid- och poly-molnstrategier för regelefterlevnad. Detta kommer att göra smarta systemintegrationer, interoperabilitet och portabilitet mer komplext men absolut nödvändigt framåt.

Molninnovation
5G och Edge kommer att accelerera affärsverksamheten.
Genom att föra beräkningar och lagring närmare datakällor kan företag förbättra sina svarstider och spara bandbredd samtidigt som framstegen inom kvantdatorlösningar kommer att multiplicera applikationer på företagens frontlinjer, inklusive drift i butik, lokalt samt för hållbarhetslösningar. Även om kvantdatorer fortfarande befinner sig i tidig utveckling kommer de allt närmare förverkligande och ett växande antal företag förbereder sig redan idag för att dra nytta av fördelarna som kvanttekniken utlovar. Dramatiska framsteg inom artificiell intelligens, maskininlärning, virtuell verklighet och förstärkt verklighet förväntas också fördjupa molnets roll i modernt företagande såväl som i det vardagliga livet.

Branschspecifika moln
Företag kommer att börja skörda frukterna från sina branschspecifika molninvesteringar.
Molnet kan skräddarsys unikt för specifika sektorer för att inte bara leverera mer effektiv IT-drift utan också affärsvärde. Från snabbt föränderliga leveranskedjor till energieffektiva hållbarhetsinitiativ, smarta företag som investerar i branschspecifika molnlösningar för att hantera vanligen förekommande problem kan förvänta sig en betydande ökning av sina mötta KPI:er. Konsumentinriktade sektorer, som detaljhandel och besöksnäring, kommer också att se tillväxt inom branschspecifika moln. Detta eftersom de är bäst positionerade för att omedelbart använda Edge-teknik. Vi förväntar oss att branschspecifika moln kommer att blomstra från och med i år.

Kompetensglidning
Kompetensgapet kommer att öka i takt med att molntekniken utvecklas och kräver nya digitala färdigheter. Molnet skapar nya möjligheter för företag och anställda, men utmaningen är att utbilda personal till att bli multimolnarkitekter. Detta kommer att kräva en gemensam global ansträngning från företag, myndigheter, akademi och branschorgan för att förse anställda med den utbildning och de verktyg de behöver för att ha möjlighet att växa i den nya eran av molninnovation. Vi förväntar oss en kapplöpning om toppkompetenser som kontrasterar mot det bredare trycket på arbetskraften på grund av den ekonomiska nedgången. Företag måste fördubbla sin utbildning, omskolning och arbeta för att behålla sin personal om de ska förverkliga sin vision om ett molndrivet företag så snabbt som möjligt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title