Annons

Världsspelare på årets PLM-event: Vad händer när AI möter PLM och den digitala tråden?

PLM Road Map & PDT EMEA heter ett av årets viktigare event kring PLM. Förra året hölls eventet inför rekordpublik i Göteborg, i år blir Paris värdstad för denna 2-dagars konferens, den 15 och 16 november, i arrangemang av respekterade analytikern CIMdata och svenska standards-baserade PLM-utvecklaren Eurostep. Årets tema är också i högsta grad aktuellt, DEN DIGITALA TRÅDEN. Hur kan lösningar se ut? Vilka är viktiga globala bolags erfarenheter av att etablera digitala trådar, ofta i mycket heterogena, distribuerade IT-miljöer? Hur ser utmaningarna ut när man har siktet inställt på att knyta ihop livscykel-data med en rad intressenter och partners i utvecklings- och produktframtagnings-arbetet? Vilken roll kan AI spela?
Utifrån ser onekligen utmaningarna kvalificerat svåra ut. Frågorna är många, medan erfarenheterna ännu är begränsade, även om arbetet kommit igång på flera ställen. Men vad går egentligen det hela ut på? Arrangerande CIMdatas chef, Peter Bilello, har studerat saken:
- I huvudsak är den digitala tråden ett diagram, eller en karta, över beslut som ser ut som ett slags spindelnät, säger han. För vissa är ett sådant nät egentligen en mer realistisk representation av hur data och processer är sammankopplade i företag under deras produkters livscykler, mer än någon annan typ av representation. Dessa ”webbar” behöver i konceptet koppla samman hundratals, tusentals och kanske miljontals informationsnoder och datalager, och det är där värdet tros finnas. Men är det så?
I sin presentation försöker denne rutinerade PLM-expert förstå frågan och placera den digitala tråden i det större sammanhanget av vad han kallar för, ”CIMdatas Critical Dozen”. Detta är en uppställning som definierar 12 kritiska trender och möjliggörande av framgångsrik digital transformation.
Detta följs sedan upp under eventet i Paris med en rad prominenta talar på temat, “The Digital Thread in a Heterogeneous, Extended Enterprise Reality.” Bland talarna finner vi representanter för flera världsledande industriella spelare, som BAE Systems, Boeing, Pratt & Whitney, Grundfos, Turkish Aerospace och Airbus.
- Alla tar de upp varierade aspekter kring konferenstemat. Riktigt spännande är bitarna om vad som kan hända när AI möter PLM och den digitala, som tas upp av talarna från BAE Systems, Turkish Aerospace, Grundfos och sist men inte minst en paneldiskussion på detta ämne, säger medarrangören Eurosteps marknadsdirektör, Håkan Kårdén.
Ett ur nordiska ögon synnerligen intressant anförande är Saab Aeronautics technical fellow, Erik Herzog, som PLM&ERP News läsare tidigare mött i artiklar kring Heliple-2-projektet. Syftet med detta är att undersöka genomförbarheten av de modulära federerade PLM-implementeringarna i enlighet med Saab Aeronautics Genesis-arkitekturmönster. Vad kan OSLC-standarden göra i sammanhanget, är den övergripande frågan.

PLM&ERP News har tittat lite närmare på årets agenda – här är en lite närmare titt på några av events mest intressanta presentatörer:

Boeing om digitala tvilling- och tråd-standarder

Alltid lika spännande är presentationer från flygjätten Boeing. Denna gång berättar dr Robert Rencher (bilden t v), senior systemingenjör och associerad technical fellow på Boeing om hur digitala tvilling- och trådsstandards utvecklades från befintliga standarder, som i sin tur utvecklats för att hantera produktdefinition och datahanterings-behov reda innan begreppen digital tvilling och digital tråd introducerades. Denna presentation tar upp tillgängligheten och användningen av digitala dubbel- och digitala trådstandarder inom flygindustrin. Resultaten indikerar en begränsad tillgänglighet av mogna digitala dubbel-/trådsstandarder, vilket kräver större uppmärksamhet från standardiseringsorganisationer som stödjer Aerospace & Defense-industrin (A&D). Detta inkluderar erkännande och vilja att ta itu med kontinuiteten hos den digitala tvillingen över produktens livscykel. Den här presentationen delar A&D PLM Action Group (AD PAG) Digital Twin/Thread-projektgruppens senaste resultat angående digitala tvilling- och digitala trådstandarder inom flygindustrin. AD PAG Digital Twin/Digital Thread Definition Framework kommer att refereras under presentationen för att förstå digitala tvilling- och digitaltrådsstandarder och deras förhållande till befintliga industristandarder.

Den digitala tråden för Airbus A320

Rubriken över Airbus Harmut Hintzes (t h) presentation är: ”Modellbaserade OEM/leverantörs samverkansbehov inom flygindustrin driver verktygskedjan krav och val av verktygsleverantör”. Hintze är teamledare för “Quality Cabin Program Operations” inom den europeiska flygtillverkaren. Flygindustrin representerar en av de mest utmanande branscherna när det gäller komplex produktutveckling i kombination med mycket hög produktmognad och tillförlitlighetskrav, hävdar Hintze. Dagens tillvägagångssätt för att lösa multisystem- och multidomän-komplexiteten är så kallad Model-Based Systems Engineering (MBSE), som används i kombination med en väl specificerad produktutvecklings- och livscykelhanterings-process. För att säkerställa ett effektivt sätt för systemutveckling finns det ett stort behov av OEM/Supplier-samarbete längs den övergripande processen samt ett optimerat och konsekvent digitalt informationsutbyte mellan alla inblandade parter, med start i det konceptuella designstadiet. Denna presentation kommer att dela de senaste resultaten av AD PAG MBSE Data Interoperability-arbetsgruppen och presentera de modellbaserade OEM/Supplier-samarbeteskraven och standarderna som behöver stödjas av PLM/MBSE-lösningsleverantörerna i framtiden.

Notabelt är att Hintzes kollega på Airbus, Fred Feru, senior PLM-expert, talar om den förbättrade digitala tråden för Airbus A320-modell. Den nya A320 PLM-lösningen är baserad på väletablerad modern teknik som redan implementerats för A350-flygplansprogrammet. Det förbättrar den digitala tråden mellan de olika historiska länderna för teknik, tillverkning, kundservice och det utökade företaget av leverantörer. Denna presentation förklarar projektets sammanhang, dess begränsningar och utmaningar, och hur den nya PLM-lösningen har byggts för att öppna nya digitala möjligheter.


Pratt & Whitney och BAE Systems
Robert Gutwein, assisterande direktör för ”PLM Collaboration and Data Exchange” på flygmotortillverkaren Pratt & Whitney tar upp samarbete mellan OEMs och deras produktdesign- och tillverkningspartner och leverantörer. ”En nyckeln till alla större flyg- och försvarsprogram,” säger han. Denna presentation erbjuder ett nytt ”önskat tillstånd” för OEM-leverantörssamarbete genom tillämpning av och efterlevnad av en uppsättning riktlinjer definierade av projektgruppen. En beskrivning och en kort demonstration av CMS-applikationen kommer att delas, som avslutas med resultaten av faktiska OEM-leverantörsutvärderings-försök.

Darren Nice, chef för Digital Asset Management på BAE Systems Digital Intelligence tar sin utgångspunkt i bakgrunden av att framgångsrikt implementera komplexa internationella initiativ för digital tråd, från utbildningsinrättningar till hangarfartyg. I sitt anförande visar han hur man framgångsrikt låser upp finansieringen och inköpet från företag som nu inser fördelarna med den digitala tråden. De viktigaste byggstenarna för en framgångsrik implementering kommer att lyftas fram i den här presentationen genom att väcka det hela till liv, med hjälp av aktuella exempel på kundfördelar och värde som levereras i Storbritannien och internationellt med digitala tvillingar.

Hans kollega, David Henstocks, deltar också med en presentation som bygger på erfarenhet av att ”operationalisera” AI för försvarsindustrin, och ger en översikt över möjligheterna, vikten av AI-operationssteget och hur man kan övervinna några av de viktigaste utmaningarna för att göra operativ AI till verklighet. Dessa utmaningar inkluderar att ha rätt data för att bygga modeller, integrera modeller i system och säkerställa att AI-lösningen är lämplig för ansvarsfull och styrd användning.

Tobias Bauer, chef för “Product Data Standardization och Global Design på LEONI Bordnetz-Systeme diskuterar kring hur företaget uppnår digital kontinuitet i fordonsindustrin. beskriver hur verksamheten har implementerat hållbara produktutvecklingsprocesser med PLM-programvara i ett agilt tillvägagångssätt för att hantera en enorm volym av vanliga PLM-objekt och deras varianter. Dessa produkthanteringsprocesser kan hantera mer än 1 000 ändringar av en enskild produkt årligen. Presentationen kommer också att förklara varför LEONI valde en PLM-mjukvara med integrerad PDM för att kickstarta sin digitala kontinuitetsresa och bygga en digital tråd.


Turkish Aerospace om symbiosen mellan digitala tvillingar och trådar

  • Erdal Tekin, senior ledare för digital transformation på Turkish Aerospace menar i sitt anförande att relationen mellan den digitala tråden och den digitala tvillingen är symbiotisk. Den digitala tråden tillhandahåller nödvändig data och information för att skapa och underhålla en korrekt digital tvilling. Omvänt återkopplar Digital Twin värdefulla insikter och data i den digitala tråden, vilket påverkar beslut och förbättringar över produktens livscykel. Implikationerna av AI i Digital Thread och Digital Twin är enorma. AI-algoritmer kan analysera stora mängder data som genereras av Digital Twin, identifiera mönster, anomalier och optimeringsmöjligheter. Detta möjliggör proaktivt beslutsfattande, prediktivt underhåll och möjligheten att simulera och testa scenarier för att optimera produktens prestanda och effektivitet.
  • Dr. Mikkel Haggren Brynildsen, Chief Data Scientist på Grundfos ställer frågan om man kan använda försäljnings- och marknadsföringsklassificeringen för att märka feldata från pump IoT-system? Svaret är nej, konstaterar han, men undrar som en följd av detta hur man i en värld där allt hänger ihop kopplar försäljnings- och marknadsföringssynen med ML-vyn för prediktivt underhåll av IoT? Denna presentation handlar om erfarenheter, planer och förhoppningar för att använda standardiserade Semantic Web Ontologies för att limma samman den digitala tråden av produktdata i storskalig diskret tillverkning. Genom att basera arbetet på standarder är målet att undvika inlåsning av leverantörer, vilket bara är en fördel med standardiserade företagsontologier.
  • Intressant är slutligen också Eurostepchefens, dr Mattias Johansson, tal och tankar kring att den digitala tråden är betydligt mer än bara en fråga om tillverkningsprocesser. CIMdatas senaste A&D PAG-undersökning visar på betydande affärsfördelar med den digitala tråden relaterad till konfigurationshantering av produkter när de används och underhålls, konstaterar Johansson och tillägger:
    – Digitala trådar är inte ett PLM-projekt med en tydlig start och mål. PLM borde inte ens äga dem. De utvecklas vanligtvis över tid baserat på en vision, affärsstrategi och ett behov av att lösa de mest akuta problemen eller svara på de mest lovande affärsmöjligheterna. En digital tråd, med stor tonvikt på en del av produktens livscykel, kan lätt resultera i suboptimering. Vad händer om det finns ett sätt att börja neutralt med en fördefinierad modell som ska implementeras bitvis?
    Den som tar sig till Paris den 15 till 16 november kommer att få besked. Använd följande länk för anmälan: https://pdteurope.com/registration/
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title