Annons

PTCs hållbarhetschef om varför PLM-verktygen kan spela en nyckelroll för att möta EUs nya CSRD-lagstiftning

"DEN SOM ÄR TIDIGT UTE VINNER KONKURRENSKRAFT." I det snabbt föränderliga landskapet inom diskret tillverkning är hållbarhet inte bara ett val; det är nyckeln till att låsa upp en framtid med varaktig framgång. För över 50 000 globala företag kommer spåret mot och förbättringen av hållbarhetsmål snart att bli ett krav.
”Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), är EU-kommissionens nya lagstiftning som syftar till att driva på mer hållbara affärsmetoder hos företag som verkar i och exporterar till EU. CSRD ersätter EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering (NFRD) med mer robusta krav, som påverkar fler företag och lägger till mål för utsläpp av koldioxid och cirkularitet till befintliga krav på farligt material,” skriver PLM-utvecklarens, PTC, hållbarhetschef, Dave Duncan, i dagens gästkrönika.
CSRD följer principen om dubbel materialitet, vilket innebär att ett företag ska redovisa hur dess verksamhet påverkas ekonomiskt av hållbarhetsfrågor, samt hur företagets verksamhet påverkar miljö, klimat och samhälle.
Hur når man dit? Duncan menar att digital teknik som driver produktens livscykel, oavsett om det är CAD, PLM, ALM, IoT eller FSM, spelar en avgörande roll i detta. Reglerna är inte förhandlingsbara för företag som vill skapa mer hållbara produkter, hävdar han och tillägger:
”Dessa lösningar möjliggör nyckelpraxis som dematerialisering, simulerad prototypframställning, fjärrservice och trådlösa mjukvaruuppdateringar som minskar en produkts koldioxidavtryck, samtidigt som de skapar mervärde för kunden.”
Alla företag som har för avsikt att nå 150 miljoner euro i årliga intäkter inom EU måste uppfylla CSRD-kraven.

För många företag är det nytt att rapportera om hur deras verksamhet påverkar miljön. De som redan har börjat rapportera om ESG (Environmental, Social and Governance performance) med hjälp av ramverk som Global Reporting Initiative (GRI), International Sustainability Standards Board (ISSB), Climate Disclosure Project (CDP) och Science Based Target Initiative (SBTi) kommer att upptäcka att de har ett försprång, eftersom CSRD överensstämmer med många av dessa internationella ramverk.

Att upprätta heltäckande rapportering, anamma principer för cirkulär ekonomi och utnyttja förnybara resurser kan tyckas vara en utmanande uppgift, men de som är tidigt ute kommer att dra stor nytta av detta. Hållbarhet är mer än ett ”må-bra-mål” en kraftfull drivkraft för minskade kostnader, ökade marknadsandelar och ökad smidighet och motståndskraft.

Justerad minskning av kostnads- och fotavtryck
Hållbarhet är som mest hållbart när det ligger i linje med finansiella mål. Effektivitetsförbättringar ligger i hjärtat av hållbara metoder eftersom de innebär effektivisering av processer och optimering av resursutnyttjandet. Företag som börjar sträva efter mer hållbara sätt att producera produkter nu, kommer att upptäcka möjligheter till kostnadsbesparingar som gör dem redo för framgång under de kommande åren. Tänk på design, där 80 % av en produkts fotavtryck bestäms i konstruktionsfasen. Genom att tillämpa generativ design kan tillverkare minska materialanvändningen med 10-15 % – vilket möjliggör en väsentlig minskning av inbyggt kol och en minskning av materialutgifterna.

På fabriksgolvet gör energihantering och analysverktyg för flaskhalsar det möjligt för företag att identifiera sätt att minska energiförbrukningen, avfall, skrot och omarbetning; allt samtidigt som produktionsnivåerna bibehålls. CIMC, en ledande leverantör av logistik- och energiutrustning, utnyttjade programvara för energihantering för att få operativ synlighet och minskade energiförbrukningen med 13 %.

På fältet kan företag drastiskt minska lager av reservdelar genom att tillämpa optimering av servicedelar med flera nivåer och placera lager i ett nätverk för att uppfylla servicenivåavtal (SLA). Metso, en tillverkare av gruvutrustning och förkämpe för hållbara metoder, minskade sitt lager med 40 miljoner euro, samtidigt som servicenivån förbättrades med 3 %. Föreställ dig bara hur mycket kol som är associerat med delar värda 40 miljoner euro.

Digital transformation är en nödvändig språngbräda på vägen mot kortsiktiga och netto-noll-mål.

Att vinna konkurrensfördelar med SaaS
Att anamma hållbarhet kräver ofta upptag av ny teknik, och digital transformation är en nödvändig språngbräda på vägen mot kortsiktiga och netto-noll-mål. De som först digitaliserar och innoverar kommer att placera sig i framkant inom sin bransch, vilket ger dem en konkurrensfördel och uppskattning från miljömedvetna kunder.

Övergången till SaaS (Software-as-a-Service) är en trend som ger tillverkare en konkurrensfördel och lägre koldioxidavtryck. En studie från 451 Research fann att förflyttningen från on-premise (lokala installationer) till molnhosting minskar fotavtrycken med 80 % i genomsnitt. Utöver dessa utsläppsminskningar tillåter molnlösningar tillverkare att lägga mindre tid på att underhålla mjukvara och mer tid att arbeta på sina unika affärsfördelar.

Digital teknik som driver produktens livscykel, oavsett om det är CAD, PLM, ALM, IoT eller FSM, är inte förhandlingsbara för företag som vill skapa mer hållbara produkter. Dessa lösningar möjliggör nyckelpraxis som dematerialisering, simulerad prototypframställning, fjärrservice och trådlösa mjukvaruuppdateringar som minskar en produkts koldioxidavtryck, samtidigt som de skapar mervärde för kunden.

I designstadierna minskar dematerialisering genom generativ design en produkts kolinnehåll, vilket skapar en krusningseffekt nedströms. Till exempel, när en kund kliver in i en bil med en lättviktad motordesign drar de fördel av bättre bränsleeffektivitet under bilens livstid. När en design är klar kan ingenjörer köra 3D-simuleringar i sitt CAD-system för att förstå designens prestanda och upprepa förbättringar. Att köra dessa simuleringscykler i förväg hjälper tillverkare att minska antalet fysiska prototyper, vilket leder till lägre kostnader, snabbare utveckling och ett mindre fotavtryck.

Leverans av snabbare och billigare tjänster
När produkterna når kunderna krävs regelbundet underhåll för att hålla de flesta av dem i ”toppform”. Tjänsteleverantörer, som använder en strategi för distanstjänster, kommer att kunna leverera snabbare och billigare tjänster med mindre fotavtryck. Genom att tillhandahålla digitala verktyg för att övervaka, diagnostisera, felsöka och lösa kundproblem på distans till medarbetare i frontlinjen, kan tjänsteleverantörer minska antalet lastbilstransporter och rese-relaterade utsläpp, samtidigt som de säkerställer effektiv drifttid för kunderna.

När nyhetens behag med en viss produkt försvinner, ger luftburna programvaruuppdateringar, ”over-the-air”, i motsats till hårdvaruuppgraderingar omedelbara resultat för kunderna, samtidigt som de eliminerar fotavtrycket som kommer med ett återkallande av fysiska produkter. Lika viktigt är att dessa uppdateringar över luften tillåter tillverkare att upprätthålla en stark kommunikationslänk med sina kunder. När cirkularitet blir avgörande, kommer en tillverkares förmåga att upprätthålla en nära relation med kunder under en produkts livscykel att skapa – eller bryta – deras framgång. Luftburna, ”over-the-air-uppdateringar” har visat sig vara effektiva sätt att etablera denna pågående, fördelaktiga relation med kunder, som öppnar dörren för cirkularitets-progression.

Uppdateringar över luften – ”over-the-air” – tillåter tillverkare att upprätthålla en stark kommunikationslänk med sina kunder. Volkswagen är en av fordonstillverkarna som kommit långt i detta. Bolaget har nyligen tagit ett beslut om att satsa på PTCs ALM-lösning Codebeamer. ALM står för ”Application Lifecycle Management”.

Öka smidighet och motståndskraft
Även om CSRD-lagstiftningen har sitt ursprung i EU, är det viktigt att förstå att alla företag som har för avsikt att nå 150 miljoner euro i årliga intäkter i EU måste uppfylla kraven. CSRD är i praktiken en global reglering med rullande deadlines beroende på företagens storlek och placering. En viktig faktor att komma ihåg här är att leveranskedjan representerar den högsta, eller näst högsta utsläppskällan för de flesta tillverkare. Detta innebär att för att säkerställa överensstämmelse med CSRD kommer tillverkare att föredra leverantörer som åtar sig samma nivåer av insyn och minskning av fotavtryck som de själva gör.

Så, trycket är igång. De som proaktivt integrerar hållbarhetsåtgärder nu, kommer att vara bättre förberedda att följa regelverk och bättre på att ta hem nya kontrakt. Vissa av dessa hållbarhetsåtgärder kan involvera diversifiering av leverantörer och inköp av material lokalt, vilket minskar beroendet av en enda källa. Detta ökar motståndskraften genom att minska riskerna i samband med avbrott i leveranskedjan eller geopolitiska händelser.
Slutligen, elektrifiering överallt där fossila bränslen används och förbättrad el-effektivitet innebär ökad smidighet och flexibilitet och mer förutsägbara driftskostnader för verksamheten.

Det nya hållbarhetsdirektivet innebär ett paradigmskifte. Nu lyfts hållbarhetsrapporteringen till samma nivå som den finansiella rapporteringen. Att organisationer börjar i tid – bara den dubbla väsentlighetsanalysen kommer att kräva ett gediget arbete med och av leverantörskedjan – kommer att kunna ge konkurrensfördelar, menar POTCs Dave Duncan i dagens artikel. Och PLM-verktygen kommer att spela viktiga roller i arbetet. Hela företaget behöver vara involverat i att se över och utveckla strategi, policys och processer, och inte minst för att samla den faktiska datan. 

Tiden är inne att agera nu
Företag som driver hållbarhetsåtaganden idag gör det frivilligt. När CSRD träder i kraft kommer hållbarhetsåtaganden inte bara att krävas enligt lag, utan kommer också att vara aggressiva, vilket gör det avgörande att tillverkarna får en tidig start inom CSRD. Det betyder att det är dags att förbättra din verksamhets digitala mognad, från produktdesign till tillverkning till service, så att snabba minskningar blir möjliga.

De tillverkare som förbinder sig till nollutsläpp, noll avfall och rättvisa metoder kommer att driva på en ny era av effektivitet, lönsamhet och miljövård. De som håller sig kvar i föråldrade, resurskrävande metoder riskerar att bli icke-konkurrenskraftiga leverantörer till sina fotavtrycksmedvetna kunder – och kan förlora upp till 20 % i ekonomisk vinst till 2030. Vilken väg väljer du?

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title