Annons

PLM, FARTYGSDESIGN & UNDERHÅLL/Eurosteps plattform får analytikerberöm:  ”Vasst stöd på resan mot Maritime 4.0”

Skeppsbyggeri och fartygsdesign är ett område som ständigt utvecklas i perspektivet av holistiska lösningar baserat på PLM-plattformar. Behoven av kapabla sådana är stora. Produktkomplexitet i kombination med omfattande utmaningar när det gäller konstruktionsomfattning, storlek och behoiv av att korta ner långa utvecklingstider har fört med sig alltmer komplicerade design– och produktframtagningsloopar. Fartyg och andra maritima strukturer innehåller t ex mängder av mekaniska, elektriska/elektronik- och mjukvarubaserade system. Säkerhets- och arkitektoniska frågor är andra aspekter, inkluderat utrymmeslayout, routade system som HVAC, mänskliga stödsystem, hantering av omfattande leverantörskedjor, etc. Lägg till detta planering för byggaktiviteter av mycket storskaliga strukturer i ofta i trånga lokaler, och över tid effektiva underhållsinsatser. Givet detta är digitala verktyg för design-, tillverknings- och underhållsplanering synnerligen stora.
Skeppsbyggare, varv och marina företag jobbar sålunda i mycket komplexa affärsmiljöer där flera organisationer verkar som intressenter i fartygs- och relaterad komponentdesign, byggnadsdesign, fartygsoperatörer och underhållsenheter. Listan kan göras längre, men landar i att de maritima livscyklerna är komplexa, långa och kräver brett kompetenta lösningar för effektiv livcykelhantering.
Intressant nog har vi en svensk utvecklare som spelar viktiga roller i detta, Eurostep, inklusive deras standardsbaserade PLM-plattform, ShareAspace. Respekterade PLM-analytikern CIMdata har tittat närmare på saken och konstaterar i en färsk kommentar att, ”Eurostep har utvecklat lösningar som hjälper maritima företag att stödja den maritima livscykeln från konceptuell design, konstruktion och under hela det operativa underhållet av fartyg och maritima produkter (t ex oljeriggar, etc.) – genom att samla in och länka informationen som skapar och stödjer den digitala tråden.”
Sammanfattningsvis menar CIMdata att , ”Eurostep har utvecklat specifik kapacitet för att stödja aktiviteter som krävs för att möjliggöra globala maritima livscykler och Maritime 4.0.” I dagens artikel har vi tittat närmare på några av analytikerns iakttagelser.

Det finns flera viktiga aspekter av maritimt livscykelstöd; att utveckla och spåra de aktuella konfigurationerna av enskilda fartyg, klasser av fartyg och deras system och delsystem under hela deras liv, oavsett var de befinner sig vid något tillfälle globalt. Ändringar av fartyg och andra marina fartyg görs när som helst, var som helst, så det är mycket svårt att spåra deras underhållslivscykler. Under hela livscykeln är stöd för leverantörssamarbete avgörande och måste säkras.

”ShareAspace från Eurostep tillhandahåller en lösning på ovanstående utmaningar. Det hjälper företag att gå bort från dokument och mot digitala processer för att stödja Maritime 4.0. Således är ShareAspace en möjliggörare för alla organisationer som omvandlar sin verksamhet till digital,” noterar CIMdata.

Den integrerade implementeringen av digitala processer och teknologier i den maritima industrin kallas Maritime 4.0. BILD: Phoenix Contact

Många komplexa frågeställningar att lösa
Man påpekar vidare att den maritima industrin kännetecknas av ett antal komplexa frågor som informerar alla aspekter av att utforma, designa, bygga, leverera, underhålla, uppgradera och finansiera maritima projekt som fartyg, offshore-fartyg, undervattensinstallationer och andra. Några av dessa som särskilt påverkar hur skeppsbyggare fungerar och går över till en mer digitaliserad verksamhet inkluderar följande:

  • Det finns en stor variation i vilka typer av maritima projekt som genomförs där vart och ett kräver specialistkompetens och tillämpad teknik. Variationen sträcker sig över yt- och undervattensfartyg, bemannade och obemannade, små arbetsbåtar till stora oceanfartyg, flytande och fasta riggar, militära och civila.
  • Fartyg är ofta utformade för att byggas som en klass-struktur där alla fartyg i en klass är lika men nästan aldrig är identiska. Detta skapar en konfigurationshanterings-situation som de flesta varvsbyggare är dåligt förberedda på. För fartyg som kan ha miljontals delar blir det en svår uppgift att upprätthålla konfigurationen för varje fartyg och kräver omfattande konfigurationshanteringsmöjligheter. Dessutom genomgår fartyg i drift kontinuerliga förändringar.  
  • Design/bygg/konstruktion/underhållskomplexitet – koordinering av material, system- och delsystemförvärv, samordnad ledning och samarbete mellan leverantörer inom många discipliner, omfattande projektledning inklusive upphandling, arbetarledning, konstruktions- och monteringsprocesser, överlämning och underhåll. Detta resulterar i en komplex miljö för att definiera, förvärva, samarbeta om och hantera de digitala modellerna och data som krävs för att designa, konstruera, testa, driftsätta och underhålla maritima fartyg och utrustning.
  • Försörjningskedjans komplexitet – många leverantörer inom olika discipliner använder heterogena teknologilösningar (som multi-CAD), spridda internationellt, med kommunikationsproblem och svåra leveransscheman.
  • Regelverk för varvsbyggare är komplexa och kontinuerligt under evolutionär utveckling. Det finns en mängd internationella och nationella regler och standarder som måste följas. Dessa inkluderar säkerhets-, miljö-, material-, arbets- och andra bestämmelser.
  • Fartyg verkar globalt i tuffa miljöer och behöver stödjas globalt. Därför måste information om varje fartygs konfiguration (dess digitala tvilling) fångas och underhållas. Detta är en utmanande uppgift att utföra manuellt.
  • IP-skydd och datasäkerhet är särskilt kritiska vid militär skeppsbyggnad men är också viktiga för att upprätthålla integriteten hos information som tillhandahålls av ägare/operatörer och leverantörer av olika utrustningar som används ombord på fartyg och fartyg.

Vad kan ShareAspace göra?
Frågan är då – hur kan Eurosteps ShareAspace göra tjänst i de här sammanhangen?
CIMdata konstaterar att Eurostep ShareAspace tillhandahåller lösningar på många aspekter som diskuterats ovan, som att stödja den samverkande digitala tvillingen, den digitala tråd en och digitala fartyg eller maritima system som utgör ryggraden i en Maritime 4.0-strategilösning.
”ShareAspace, Eurosteps flaggskeppsprodukt, stöder de många processer och applikationsdomäner som krävs för att möjliggöra en Maritime 4.0-strategi som integrerar de aktiviteter som krävs av ägare/operatörer, främsta maritima systembyggare och leverantörer. Den fungerar som ett samarbetsnav för aktiviteter och data som måste samordnas mellan de olika deltagarna i varvssamhället,” skriver analytikern i sin kommentar.

ShareAspace kan användas för att integrera olika CAD-lösningar.

Klart är att skeppsbyggare kan använda ShareAspace för att integrera olika CAD-lösningar och andra tillämpningar för produktutveckling (t ex simulering och analys) för att skapa en enda källa med delbar information om design av fartyg och maritima system.
”Detta inkluderar att skapa och dela konfigurationer i form av komplexa stycklistor (BOM) som inkluderar artiklar från flera discipliner (t.ex. mekanisk, elektrisk, elektronik, mjukvara och andra) som stöder enskilda fartyg och fartygsklasser, inklusive baslinjer för underklasser och andra varianter.”

En lika viktig som intressant aspekt på datauppsättningarna i ShareAspace är att de kan hanteras i variationer under klassernas livstid och i individuella konfigurationer.
”Detta är kritiskt eftersom förändringar som övervägs kan vara tillämpliga på en hel klass av fartyg eller maritima system, en sub-klass eller ett enskilt system. Att kunna söka efter variationer i artiklar, såväl som användningen av samma objekt över flera fartyg eller en klass, är avgörande för att underlätta korrekt och fullständig förståelse av effekterna av förändringar som övervägs. Detta är en mycket svår, för att inte säga omöjlig uppgift, i en manuell miljö eller en där relationerna mellan en klass och variationerna hos klassmedlemmarna (enskilda fartyg) inte är strukturerade och hanterade,” noterar CIMdata.

Stöd i olika ”livsskeden”
En annan kritiskt kapacitet i Eurostep-systemet är det stöd som kan ges i fartygens olika ”livsskeden”. Man kan här stödja analys av data i samband med, först, ”as-built-systemet”, sedan i kontexten av ”as-maintained-” och ”as-serviced-systemet” – det vill säga att man generellt kan få grepp om vad som har förändrats, hur och varför. ShareAspace stöder en omfattande integration, ”som gör det möjligt för skeppsbyggare och operatörer att hantera den komplexa och rikliga information som utgör den historiska och beräknade konfigurationen av fartyg och maritima system i drift.”

In-service asset management är en annan viktig fråga inom den maritima industrin. Fartyg är sällan stillastående. De brukar repareras när de är i drift eller på avlägsna platser som kan vara var som helst i världen. Det stora problemet för ägare/operatörer och underhållsorganisationer är att fånga upp och hålla fartygets driftkonfiguration uppdaterad. Här gör ShareAspace det möjligt att realisera ett underhållet registersystem som ger en säker och organiserad plats för att lagra konfigurations-information när den ändras. Fördelar med detta kan vara att man slipper de fysiska granskningar och skanningar som ofta måste göras när ett fartyg anländer till en underhållsanläggning. ”Detta kan spara veckor, till och med månader, av arbete innan själva underhållet kan påbörjas,” konstaterar CIMdata i sina kommentarer.

Interoperabilitet en nyckelfaktor
För att underlätta Maritime 4.0 är digitalisering nödvändig. Genom en sådan plattform kan branschaktörer positionera sig för att lösa de problem som tagits upp ovan och förse sina kunder med överlägsna maritima lösningar.

”En nyckelfaktor i en digitaliserad produktutvecklingsplattform är att kunna stödja data från och integreras med den mångfald av lösningar som används för att designa produkter inom den maritima industrin idag. Interoperabilitet är inte ett valfritt koncept. Det är en central förmåga för en hållbar lösning som kan spänna över hela den maritima livscykeln från idé till liv,” skriver analytikern och tillägger att ShareAspace tillhandahåller metoder (via ett REST API och meddelandesystem) för att skapa integrationer och interoperabilitet med skeppsbyggnadsverktyg från andra lösningsleverantörer samt med företagsapplikationer som produktdatahantering (PDM), företagsresursplanering (ERP), designprogramvara (MCAD) , ECAD, anläggningsdesign), mjukvaruutveckling, tillverkningsplanering och datorstödd tillverkning (CAM), driftstöd och andra. Lika viktigt är att ShareAspaces samarbetsmiljö stödjer integrationer över affärsprocesser, både inom en organisation och med dess leverantörer.

BAE Systems använder ShareAspace som dataaggregator, samarbetsnav och processkontrollverktyg.

BAE Systems syn på ShareAspace: ”Ger Engineering Through Life Suppoprt”
BAE Systems är en stor, internationell leverantör till olika militära och civila kunder. Ett av företagets primära mål är att hjälpa sina kunder att navigera i svårigheterna i digital tillgångsförvaltning över deras produkters livscykler. BAE gör det möjligt för organisationer att leverera Engineering through life support (ETLS) genom att leverera värde över den digitala tråden. Syftet är att samla in och hantera data för att stödja tillgångar (t ex fartyg, flygplan, markfordon) från idé till avveckling. Detta exponerar BAE Systems för alla problem som en huvudentreprenör möter när de arbetar i en komplex försörjningskedja av olika leverantörer, ägare/operatörer, underhållare och logistik. För att övervinna dessa problem använder BAE Systems ShareAspace som dataaggregator, samarbetsnav och processkontrollverktyg.
Luigi Sidoli, chef för kampanjer och program på BAE Systems Digital Intelligence, kommenterade detta i CIMdata-kommentaren. Han sa att en primär anledning till att bolaget valde ShareAspace var dess ”förmåga att aggregera konfigurationer och tillhandahålla nödvändig ETLS för komplexa tillgångar.”
Företaget har utgående från detta skapat en struktur för nedbrytning av tillgångar i ShareAspace, som gör det möjligt för organisationer att fånga och analysera de åtgärder som krävs för att upprätthålla en tillgångs operativa beredskap och uppgraderingsschema. Stödja logistiken för försörjningskedjor och underhållsanläggningar som BAE Systems betraktar som en nyckeldel av förvaltningen av tillgångar under livscykeln.

Sidoli upprepade också tre kritiska aspekter av kapitalförvaltning: förbättra tillgången på tillgångar, förbättra effektiviteten och minska ägandekostnaderna. BAE Systems använder ShareAspaces inneboende användning av ASD- och STEP-standarderna för att möta sina kunders krav i en integrerad, samarbetsmiljö.

”Fördelar för marina användare”
På sista raderna landar CIMdatas analys av Eurosteps ShareAspace – kontra branschutmaningarna inom fartygsdesign, byggande och underhåll – i att man, ”erbjuder maritima operatörer och andra tillgång till design, konstruktion och driftunderhållsplanering och utförandedata, arbetsprocesser och verktyg för att stödja komplexa maritima industrikrav inklusive konfiguration av fartygsklasser och enskilda fartyg och leverantörssamarbete genom livet.”
Man menar vidare att Eurosteps ShareAspace-strategi ger fördelar för maritima industrikunder över olika domäner. ShareAspaces integrerade data- och hjälper summeringsvis skeppsbyggare och andra organisationer att uppnå en digitaliserad miljö som främjar Marine 4.0.
”CIMdata rekommenderar att företag som skaffar eller uppdaterar lösningar för maritima livscykelhantering inkluderar ShareAspace i sin utvärdering.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title