3D-printing

3D-printing växer kraftigt visar ny rapport – och nu börjar AI komma in på...

"AI kommer främst att användas för TOPOLOGI-OPTIMERING, MULTIFYSISKA PROCESS-SIMULERINGAR och AI-GENERERAD CAD inom 3DP." 3D-printmarknaden växer snabbare än förväntat och beräknas uppgå till drygt 57 miljarder dollar i slutet av 2028. Populäraste 3D print-tekniken i Norden är FDM (Fused Deposition Modelling) med 67 % och minst använd är SLA (Stereolitografi) med 7%. Det visar den nya upplagan av Protolabs årliga internationella 3DP trendrapport som omfattar 700 globala ingenjörsexperter i kombination med marknadsinformation.
Rapporten visar på stort förtroende för 3D print globalt. Tekniken används fortfarande främst för prototyper, men allt fler börjar använda 3D print även för tillverkning och det börjar dyka upp nya spännande mikro- och makro-format.
Rapporten visar också att:
• Dagens globala 3D printmarknad är värd cirka 28.1 miljarder dollar, motsvarande ca 294 miljarder kronor
• den växer 10.5 % snabbare än beräknat
• marknaden förväntas vara värd 57.1 miljarder dollar i slutet av 2028
• 70% av de tillfrågade företagen 3D printade fler delar under 2023 än under 2022
• 77% bedömde att medicinteknik är området med störst potential för 3D print
– 3D-printning ökar också i Sverige. Dels för att ta fram prototyper som en del i innovationsprocessen, som numera ofta löper parallellt med den vanliga produktionen, på grund av snabba förändringar i teknologi och på marknaden. Vi börjar också se att 3D-print oftare användas för tillverkning av delar i mindre volymer i takt med att produktionen blir mer kundanpassad, säger Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum.
Den nya rapporten visar också att AI, som påverkar alla branscher, ännu inte skakat om 3D-printbranschen i grunden, men smarta printers blir allt smartare bättre upplevelse för användaren. Närmare en tredjedel av de svarande säger att automatisk printjustering är en av de viktigaste implikationerna av AI, följt av icke-plan FDM-printing tack vare bättre programvara. Konstruktionsprogramvara för 3D-print kommer också att kunna dra nytta av AI, som till exempel topologi-optimering, multifysiska process-simuleringar och AI-genererad CAD.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PTC’s New version – CREO 11: Cutting-Edge CAD with Sharper Core Capabilities, MBD and...

It’s no surprise that PTC remains a top performer in the CAD area. After the success of the first commercial parametric solution in the early 90ties, Pro/ENGINEER, CAD is part of the company’s DNA. Today Creo is the inheritor and PTC’s CAD flagship, as late as last year recognized in analyst ABI’s report as a leading top innovator in the CAD area. So, when PTC now releases its new Creo 11 version expectations are high: can they live up to the position at the forefront of CAD evolution?
A lot is happening at once around the new Creo version. Which is a reflection of the fact that CAD today, alongside the classic parametric design functions in the field of mechanics, is a matter of an incredibly much wider range of integrated capabilities than before, around things like electrification, composites, model-based definition (MBD), simulation-driven design, AI, sustainability and manufacturing – just to mention a few areas in Creo’s tool arsenal. The time when CAD was almost seen as an "on premise", locally installed staple commodity is over.
“Absolutely, and on the contrary, incredibly much has happened in recent years, things that also differentiate systems on the CAD side. Not least Creo is a good example of this,” says Brian Thompson, divisional VP and General Manager of PTC’s CAD and engineering calculations businesses, in connection with the company’s release of Creo 11 and a new version of Creo+ SaaS (Software-as-a- Service) CAD solution. He continued:
"Creo 11 and Creo+ deliver enhancements that design engineers will use every day. With the improvements to our AI-powered generative design and integrated Ansys-based simulation, Creo for example allows users to leverage simulation-driven design earlier in the development process to improve time to market, initial product quality and manufacturing cost. We have also continued to invest in Creo's capabilities for model-based definition (MBD), electrical subsystem design, composite designs, and advanced manufacturing.”
But as always these days, sustainability issues are also at the top topic on every broad CAD developer's agenda. And during a recent keynote at VAR partner PDSVISION's Forum in Gothenburg, Sweden, PTC's CAD chief especially pointed out solutions around sustainability as utmost important. A sharp CAD tool like Creo, can contribute to handle the matter effectively, he said.
“For design engineers, sustainable product design goes far beyond understanding the impact material choices have on a product's carbon footprint. Design engineers can leverage powerful resources such as FEM analysis, generative design, and parameter-based optimization capabilities in today's modern CAD environments. It is sustainable design beyond material choice. When the design team spans geographies and requires input from a wide range of experts, a good design environment can add critical efficiencies to the process. Engineering experts from across the organization can improve the product's environmental impact by optimizing energy consumption, emissions and material use using a wide range of integrated simulation tools,” Thompson pointed out.
But what does it look like on a more detailed level in the new Creo 11? PLM&ERP News tuned in on a demo signed Paul Sagar, PTC's VP of Product Management, who noted that it involves a total of around 150 improvements. We have looked at the most important ones in today's article.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

PTCs nya CREO V11: CAD på spetsnivå med vässade kärnkapabiliteter, MBD och integrerad Ansys-simulering

Det är ingen överdrift att påstå att PTCs nya version av Creo 11 ligger i framkant av CAD-utvecklingen. Och det händer mycket på en gång när bolaget nu släpper den den elfte versionen av sitt CAD-flaggskepp Creo. Detta är definitivt en spegling av att CAD idag vid sidan av de klassiska parametriska designfunktionerna på mekanikområdet är fråga om ett otroligt mycket bredare utbud av integrerade kapabiliteter än tidigare kring sånt som elektrifiering, kompositer, modellbaserad definition (MBD), simuleringsdriven design, AI, hållbarhet och tillverkning - för att ta en del ur kapacitets-stacken. Liksom att det är en fråga om vilken teknisk plattform man föredrar för att åtnjuta optimala kompositioner av sina verktygsarsenaler. Tiden när CAD närmast sågs som en ”on premise”, lokalt installerad stapelvara är definitivt över.
- Absolut, tvärtom har det hänt otroligt mycket de senaste åren, sånt som också verkar differentierande mellan systemen på CAD-sidan. Inte minst är Creo ett bra exempel på detta, säger PTCs CAD-ansvarige, Brian Thompson, i samband med att bolaget nu släpper sin 11:e version av mjukvaran och en ny version av varianten Creo+, som SaaS (Software-as-a-Service) CAD-lösning.
- Creo 11 och Creo+ levererar förbättringar som designingenjörer kommer att använda varje dag, säger Thompson. Med förbättringarna av vår AI-drivna generativa design och integrerade Ansys-baserade simulering tillåter Creo användare att utnyttja simuleringsdriven design tidigare i utvecklingsprocessen för att förbättra tid till marknad, initial produktkvalitet och tillverkningskostnad. Vi har kort sagt fortsatt att investera i Creos möjligheter för modellbaserad definition (MBD), design av elektriska delsystem, kompositdesign och avancerad tillverkning.
När PLM&ERP News diskuterade de bakomliggande behov som landat i den nya Creo 11-versionen, pekade PTCs CAD-chef under sin dragning på VAR-partnern PDSVISIONS senaste Forum-event i Göteborg, särskilt på lösningar kring hållbarhet, där han menar att Creo och PTC-miljön för utvecklingen framåt i högt tempo.
- För designingenjörer går hållbar produktdesign långt utöver att förstå vilken inverkan materialval har på en produkts koldioxidavtryck. Designingenjörer kan utnyttja kraftfulla resurser som FEM-analys, generativ design och parameterbaserade optimeringsmöjligheter i dagens moderna CAD-miljöer. Det är hållbar design bortom materialval. När designteamet sträcker sig över geografiska områden och kräver input från ett brett spektrum av experter, kan en bra designmiljö tillföra kritisk effektivitet till processen. Ingenjörsexperter från hela organisationen kan förbättra produktens miljöpåverkan genom att optimera energiförbrukning, utsläpp och materialanvändning med hjälp av ett brett utbud av integrerade simuleringsverktyg, sa han bland annat.
Men hur ser det ut på ett mer detaljerat plan i nya Creo 11? PLM&ERP News fick en demo, signerad Paul Sagar, PTCs VP för Product Management, som noterade att det handlar om totalt 150 förbättringar. Vi har tittat på de viktigaste i dagens artikel.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Efter tio år under PLM Groups paraply: 3D-printingexpertis lanseras under varumärket Addinor

Representerar märken som MARKFORGED, HP, 3DSystems, Postprocess Technologies, DYEMANSION och Peel 3D. Efter att under ett decennium utvecklats under SOLIDWORKS- och Dassault Systemes-återförsäljaren PLM Groups paraply lanseras idag varumärket Addinor, som specialiserat sig inom additiv tillverkning (AM, Additive Manufacturing). Innebörden av lanseringen är att Addinor nu fortsätter sin resa som ett enskilt varumärke. Man bygger därmed vidare på expertis som utvecklats under PLM Group. Som eget varumärke kommer Addinor fortsatt ligga under samma juridiska enheter som PLM Group, ingå i Pronect, som är en del av familjeägda Liljedahl Group.
Allmänt har den globala marknaden för 3D-printing utvecklats i en tämligen jämn tillväxttakt de senaste två åren, i trakterna strax under 10 % årligen. Teknologin har steg för steg vunnit insteg inom en rad inom en rad industriföretag. 2023 var marknaden värd 16,2 miljarder dollar, motsvarande närmare 170 miljarder kronor. För 2024 kalkylerar MarketsAndMarkets med 17,5 miljarder varav den europeiska marknaden står för runt en tredjedel, 6 miljarder dollar. Fram till 2029 beräknas den globala marknaden landa på 37,4 miljarder dolllar, varav den europeiska marknaden står för drygt 11 miljarder. Drivkrafter i tillväxten är enkelheten i att ta fram individuellt anpassade och komplexare produkter, reduktion av materialåtgång, tillverkningskostnader och processtider, samt tillgänglighet på en ökande bredd och variation av användbart tillverkningsmaterial. Framför allt ser man en ökad användning inom flyg- och försvarssektorn, automotive och medicinteknik.
PLM Group skriver i sitt pressmaterial om saken att utvecklingen av additiva lösningar inom nordisk tillverkningsindustri har utvecklats i snabb takt och behövt anpassa sig efter tekniska framsteg, men också efter störningar i leveranskedjorna.
- Med Addinors intåg på marknaden säkerställs kontinuiteten i det arbete som utförts under de senaste tio åren under PLM Groups paraply. Addinor kommer även att stärka sin position som en värdefull resurs för företag som önskar utforska och implementera tekniker för additiv tillverkning, säger Gøran Jenssen, VP Addinor. Han tillägger:
- Som den enda aktören i Norden med en så omfattande expertis, har vi utvecklats till ett pålitligt varumärke som representerar MARKFORGED, HP, 3DSystems, Postprocess Technologies, DYEMANSION och Peel 3D. Detta vittnar om vår djupa förståelse för marknaden och de behov som våra partners och kunder har.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Fortsatt explosiv tillväxt för 3D-printlösningar ger dramatiska förändringar för flyg- och försvarsindustrin

Det har idag gått 40 år sedan skapandet av den första 3D-printade delen. Under denna tid har teknologin i högsta grad revolutionerat tillverkningsvärlden. Dels relaterat till sin kapacitet att effektivisera materialanvändning genom att addera material, istället för att som traditionellt subtrahera material via bearbetning; vilket bidragit till att minska materialåtgången. Dels har den bidragit till att radikalt korta ner produktframtagningstiden i sin kapacitet att i en enda operation få ihop komponenter som tidigare krävde tillverkning och sammansättning av flera delar. Mest användbar har teknologin varit vid tillverkning av enstycks- och kortare serier, men gränserna för lönsamma volymer har stadigt flyttats uppåt.
Teknologin med dessa och andra fördelar – som en närmast fri geografiskt lokalisering av printutrustningen - satt sin prägel på tillverkningsvärlden och i detta framför allt blivit en viktig del av den försvars-industriella leveranskedjan. Förutom själva printern är de CAD-program och annat som behövs tillgängligt via bärbara datorer och som appar i molnet.
- Möjligheterna med 3D-utskrift inom flyg- och försvarsindustrin är utbredda, vilket framgår av den pågående konflikten i Ukraina. Där observerades den första stridsanvändningen av 3D-skrivare för att ge uppdragskritiska komponenter för de ukrainska väpnade styrkorna, säger Wilson Jones, försvarsanalytiker på GlobalData.
Han pekar här ut skäl som att 3D-skrivare är mindre, lättare och mer ekonomiska, vilket innebär att det så småningom kommer att bli bättre logistiskt förnuftigt att skicka en till frontlinjen med en försörjning av råvaror än att hålla ett lager av delar för varje eventualitet eller flytta delar över farliga och svår terräng dit de behövs. Wilson Jones igen:
- Ukraina har tagit emot militära donationer från många olika nationer och driver en unikt varierad enhetsflotta. Detta ger effekter som allmänna inkonsekvenser i tillgängligheten för reservdelar och kritiska komponenter, vilket är en stor utmaning för att tvinga fram beredskap och underhåll.
Att i såna lägen kunna använda 3D-skrivare för att göra komponenter på fältet på ad hoc-basis, kan ge stora fördelar. Ett primärt exempel på att denna princip används kommer från US Army Research Laboratory, där ett projekt pågår för att tillåta obemannade flygfarkoster (UAV) beställas och tillverkas i fält med hjälp av 3D-utskriftsteknik. Detta har den enorma fördelen att tillåta att utrustning som är verksamhetskritisk kan byggas och bytas ut på fältet utan behov av separata förnödenheter.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ADDITIV TILLVERKNING i metall: Ledande svenska forskare möts på Högskolan Väst

Ett intressant svenskt forum för additiv tillverkning av metaller är ”Swedish Arena for AM of Metals". Detta årliga nationella event samlar svenska intressenter för additiv tillverkning, både från akademier och industrier. Konferensen med Sveriges ledande forskare, doktorander och industrifolk inom AM (Additive Manufacturing), tar sikte på att presentera och ta del av ny forskning inom området. Årets koinferens äger rum under denna vecka, då man möts på Högskolan Väst för att ta del av det allra senaste inom additiv tillverkning.
– Området representerar en högintressant teknologi för industrier som strävar mot en mer hållbar tillverkning, säger Robert Pederson, professor i materialteknik vid Högskolan Väst.
Till bakgrunden hör att additiv tillverkning av metall används för tillverkning av en mängd olika produkter, allt från skräddarsydda medicintekniska produkter som implantat, till strukturella komponenter i flygmotorer. Tekniken innebär att man bygger upp en produkt lager för lager med ett metallpulver eller en metalltråd. Med additiv tillverkning kan en komponent tillverkas direkt mycket nära dess slutliga geometri med betydligt mindre materialåtgång som följd
Konferensen, som alltså har Högskolan Väst som värd i år, arrangeras i samarbete med KTH, Linköping universitet, Luleå universitet, Chalmers tekniska högskola och Swerim.
– Årets program ger både bredd och djup inom teknikområdet. Ett 15-tal doktorander presenterar delar av sina avhandlingsarbeten. Ledande AM-forskare på Sveriges universitet och forskningsinstitut presenterar nya forskningsrön och vi får ta del av GKN Aerospaces erfarenheter av att använda additiv tillverkning, säger Pederson.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Smarta fabriker, AI, hållbarhet, nya material och robotar: Här är 2024 års trender inom...

Geopolitiska spänningar, osäkra leveranskedjor, ökande kostnader och tuffa hållbarhetsmål; utmaningarna för tillverkningsindustrin är många. Samtidigt dyker nya teknologier upp och det är i det här gränslandet innovation uppstår. I dagens gästkrönika har Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum, plockat ut fyra innovationstrender att hålla koll på det kommande året: Smarta fabriken, decentraliserade tillverkningsenheter, robotik och nya material och hållbarhet.
Inte minst det senare är ett givet fokus i skenet av klimat-, temperatur- och utsläppseffekter. ” Branscher som flyg- och rymdteknik samt fordons- och energibranschen har lagstiftade mål de måste nå, som nettonoll till 2050. Det innebär att en stor del av deras produktutveckling handlar om utfasning av fossila bränslen och införandet av ultraeffektiva tekniker, skriver Garber.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Världens första helt 3D-printade jetmotor: Ett genombrott för komplex additiv design i CAD

ADDITIVE MANUFACTURING. En av de spännande saker som visades upp under förra veckans PTC-event LiveWorx 2023 i Boston var världens första helt 3D-printade jetmotor. Denna mikroturbo-jetmotorn, som väger cirka 3,6 kilo och är printad med Inconel, och är gjord i en enda, komplett enhet, inklusive alla roterande och stationära komponenter. Designverktyg? Creo CAD. - Att designa och skriva ut en helt självstödjande mikroturbojet-motor, inklusive turbinen på 50 000 RPM (varv per minut), som inte kräver någon montering, representerar ett betydande genombrott i design för additiv tillverkning, skriver PTCs Steve Dertien, EVP och CTO, Chief Technology Officer, i en blogg-kommentar.
En jetmotor, menar han, är trots allt en av de mest kraftfulla och komplexa maskiner som finns med tunga prestandakrav för drift och med komponenter vars delar roterar eller rör på sig. Här hävdar Dertien vidare att PTC lagt ner mycket utvecklingskraft de senaste åren när det gäller kärnkapaciteten i Creo relaterat till förmågan att överföra sofistikerade mönster direkt till 3D-printmiljön.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Europas största 3D-printade byggnad under uppförande i Tyskland med COBOD-skrivare

Europas största 3D-utskrivna byggnad byggs av PERI i staden Heidelberg, Tyskland, med COBODs BOD2-skrivare. Byggnaden är 54 meter lång, 11 meter bred och 9 meter hög. Den är avsedd att husera ett ett IT-serverhotell. Projektet är gjort för Heidelberg IT Management, vilket är en moln- och datacenterleverantör.
Denna Europas största 3D-printade byggnad är initierad av KRAUSGRUPPE, en projektutvecklare, byggare, investerare, fastighetsförvaltare och mäklare i Heidelbergområdet. Staden har alltid legat i framkant när det gäller innovation eftersom det är en vetenskapsstad. Nu när Campbell Barracks har renoverats kommer staden att ha ett banbrytande testamente av 3D-konstruktionsutskriftsteknik som kommer att revolutionera byggsektorn. Detta banbrytande projekt byggs för Heidelberg IT Management GmbH & Co. KG, en moln- och datacenterleverantör.
Byggprocessen startade den 31 mars och förväntas vara klar i slutet av juli 2023. Den kommer att bli en av de mest tekniskt avancerade och innovativa byggnaderna i regionen.
- Som ett oberoende familjeföretag med en lång tradition och en framtid framför oss vill vi främja innovativa byggmetoder i Heidelberg och bidra positivt till hållbara byggmetoder, säger Hans-Jörg Kraus, managing partner för KRAUSGRUPPE.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hexagons PRESTO halverar cyklerna för kvalitetsinspektion: ”Ökar mätkapaciteten och minskar tiden till marknaden”

Vi ska i dagens artikel på tillverkningssidan titta på en intressant nyhet från Hexagons Manufacturing Intelligence-division. Det handlar om divisionens nya automatiserade robotinspektions-cell PRESTO, som man hävdar, ”gör det möjligt för tillverkare att minska kvalitetsinspektions-tider, öka effektiviteten och effektivisera arbetsflöden.”
Bakgrunden är att dagens tillverkare står inför enorma utmaningar när hela branscher förändras. Biltillverkare står till exempel inför sin största omställning på ett sekel. För att behålla eller vässa sin konkurrenskraft måste ny teknik integreras, flexibiliteten öka och effektiviteten att leverera nästa generation av smarta, uppkopplade elfordon, måste upp på nya nivåer.
Kvalitetsinspektioner och mätkapacitet är en aspekt på detta. Vi talar om ett område inom tillverkningen där det finns en del att göra på många ställen. I en perfekt värld kan de processer som detta kräver automatiseras, samtidigt som kvalitetskontrollen förbättras och där tiden till marknaden i slutänden kortas.
Men systemen för inspektionsprocesser är idag är ofta komplexa, dyra och kräver en robotexpert för att driva dem – något som är särskilt svårt i en tid då sektorn står inför brist på kompetens och arbetskraft. Med robotinspektions-cellen PRESTO, menar Nicolas Lachaud-Bandres, direktör för automatiserade lösningar inom Hexagon, kan dessa processer automatiseras och cyklerna för kvalitetsinspektioner i det närmaste halveras.
Lösningen bygger på Hexagons mjukvara HxGN Robotic Automation, aktuell inom framför allt fordonssektorn för att integrera Hexagons toppmoderna 3D-skanning och absoluta positionerings-teknologier och mjukvara i en enda nyckelfärdig uppsättning.
”Tillverkare har inte råd att göra om verktygen till en hel produktionslinje för att anpassa den till att bygga elektriska fordon (EV) istället för förbränningsmotorer (ICEs) eller ställa in inkommande inspektion av en bildörr från en leverantör,” hävdar Hexagon och konkluderar att kvalitetsinspektionen anpassas för en dynamisk, oförutsägbar tid, och möjliggör framtiden för mindre serieproduktion av större volymer.
Bolaget får också beröm av välrenommerade analytikern Frost & Sullivans industrichef, Ram Ravi. Vad är det som imponerar på Ravi?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title