3D-modeller i naturlig storlek: PTC Onshape först bland CAD-bolagen med en app för Apple...

Immersiva lösningar växer i betydelse, inte minst i skenet av utvecklingen kring det industriella metaverset. Att dela 3D-modeller i naturlig eller expanderad storlek, titta immersivt, omslutet på dem med hjälp av numera glasögonliknande huvudmonterade displayer, zooma in detaljer och liknande är stort och initierande. Att dessutom kunna göra det gemensamt inom ett team i realtid oavsett var i världen man befinner sig gör det hela än mer värdefullt.
Idag kommer också en rad nya lösningar på området. En av de mest intressanta, utvecklad inom ramen för PTC moln-CAD-mjukvara Onshape för den banbrytande Apple Vision Pro, är Onshape Vision-appen. Denna förvandlar platta datorskärmsmodeller till virtuella produkter i naturlig storlek, som teammedlemmar kan hålla, dra isär och inspektera som om de vore fysiska komponenter.
Lösningen fungerar i synk med Onshapes molnbaserade CAD- och PDM-system på iPad, vilket gör att alla ändringar i produktmodellen uppdateras i realtid med Apple Vision Pros infinita – oändligt expansionskapabla - duk.
När utvecklingsteam brainstormar och delar feedback med kollegor kan deltagare från olika platser runt om i världen samtidigt se realistiska 3D-bilder av sina produkter i samma virtuella mötesutrymme, vilket gör interaktionen med tekniken mer naturlig än någonsin.
- Vi är det första CAD- och PLM-företaget som lanserar en dedikerad app för Apple Vision Pro och detta drag utökar vårt engagemang för Apple-communityn, förklarade David Katzman, GM för Onshape på PTC.
PTC, som har en långsiktig investeringsstrategi i rumslig datorteknik, ger med det nya erbjudandet en utmärkt möjlighet för industrin att förbättra hur spridda produktutvecklingsteam kan samarbeta och genomföra designgranskningar.
- När du tittar på din produktdesign genom denna nya teknik finns det inga gränser för ditt arbetsspace. Du kan manipulera din CAD-modell, som flyter på en oändlig duk framför dig i rummet, men du kan också flytta runt den i rummet hur du vill, tillägger Katzman.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

En av PLM-branschens största profiler drar sig tillbaka – möt PTCs Jim Heppelmann i...

Den som investerade 1 dollar i PLM-utvecklaren PTC samma dag som Jim Heppelmann klev upp på CEO-taburetten i oktober 2010 kan idag se tillbaka på en lönsam satsning. Faktiskt den bästa värdeutvecklingen bland de stora börsnoterade PLM-spelarna i branschen; Dassault, Siemens och Autodesk inkluderade. Med den satsade dollarn inkluderad är investeringen idag, 13 år efter hans tillträde, värd 9,07 dollar; medan en motsvarande investering i tuffa konkurrenten Dassault Systemes t ex landar på 7,80 dollar.
Men aktiens värdeutveckling är nu bara en aspekt på företagets marknadsposition. När Jim Heppelmann i dagarna gjorde sin sista arbetsdag som toppledare i PTC, och definitivt lämnade över stafettpinnen till Neil Barua, innebar det att en av PLM-branschens mest högprofilerade teknologiska och affärmässiga ideologer satte en punkt. Han har alltid befunnit sig i PLM-teknologins spetsområden med initiativ och lösningar kring sånt som CAD, PDM, IoT, digitala tvillingar och trådar, förstärkt verklighet, generativ design, SaaS, ALM och annat. Men Heppelmann har inte bara stått på barrikaderna för det nya, utan hävdar att han också lämnar efter sig ett PTC i toppskick och teknologiskt rustat till tänderna för att ta sig an dagens och framtidens utmaningar. PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, diskuterar i dagens artikel hans pådrivande roll i bolagets utveckling och hur detta skapat goda förutsättningar att möta en framtid där AI, molnet och en allt tuffare konkurrens sätter sin prägel på utvecklingen.
Hur skiljer sig dagens PTC åt från det företag där Heppelmann tog över ledarrollen i oktober 2010?
- Vi är ett mer högpresterande företag vad gäller tillväxt och lönsamhet med en mycket bredare produktportfölj. Alla våra produkter ses som bäst i klassen och jag tror att våra kunder skulle säga att vår kultur har förändrats. Vi är mycket mer kundvänliga och jag tror att våra anställda också skulle säga att företaget förändrats mycket. Vi är en bra aktör att arbeta med och för, vilket kanske inte alltid varit sant för PTC. Över hela spektrumet, från affärsresultat och anställda till produktportfölj, kunder och partners, är vi ett helt annat företag än för drygt 13 år sedan, säger Heppelmann.
Men vilka är de teknologiska milstolparna? Hur har han mött tuffa ekonomiska utmaningar som införandet av SaaS-modellen? Klarar det relativt sett mindre PTC konkurrensen från bolag som Dassault, Siemens, Autodesk och andra? Hur kommer det sig att Dassault, trots en sämre börsutveckling än PTC, ändå lyckats trippla sina intäkter under Heppelmanns 13 år i ledningen när PTC ”bara” dubblerat dem?
I dagens djupintervju berättar den nu avgångne PTC-chefen öppenhjärtigt om de teknologiska utmaningarna och lösningarna; om hur hans första åtgärder handlade om att få fart på de stagnerande affärerna, bl a genom göra om det 2010 lite gammalmodiga, men klassiska parametriska CAD-systemet Pro/ENGINEER till den nya Creo. Han berättar om ledarskapsrollen, hur han ser på konkurrenterna och om företags- och lösningsköpen som i grunden förändrat PTCs plattform till att bli en av dagens spetsigaste på marknaden. Visste du förresten vilket bolagsköp han betraktar som sitt bästa och vikigaste inför framtiden?
Klicka på rubriken för få reda på detta och för att läsa hela intervjun, på PLM&ERP News.

CURRENTLY on PLM&ERP News: One of the biggest profiles in PLM is retiring –...

Anyone who invested 1 dollar in the PLM developer PTC on the day Jim Heppelmann took the CEO helm 2010 can today look back on a profitable investment. In fact, the best value performance among the major listed PLM players in the industry; Dassault, Siemens and Autodesk included. Including the dollar invested, the bet today, 13 years after his accession, is worth $9.07; while a corresponding investment in tough competitor Dassault Systemes, for example, lands at $7.80.
But the share's value development is only one aspect of the company's market position. When Jim Heppelmann yesterday completed his last day of work as a top leader at PTC, definitively handing over the baton to Neil Barua, it marked the end of one of the PLM industry's most high-profile technological and business ideologues. He has always been at the cutting edge of PLM technology with initiatives and solutions around things like CAD, PDM, IoT, digital twins and threads, augmented reality, generative design, SaaS, ALM and more. But Heppelmann has not only stood on the barricades for the new, but also claims that he leaves behind a PTC in top condition and technologically equipped to the teeth to take on the challenges of today and the future, when we sit down and discuss his driving role in the company's development and how this has created good conditions to face a future where AI, the cloud and increasingly tougher competition leave their mark on development.
How does today's PTC differ from the company that Heppelmann took over the leadership role in October 2010?
”We are a more high performance company in terms of growth and profitability with a much broader product portfolio. All of our products are viewed as best in class and I think our customers would say our culture has changed. We're much more customer friendly. Customer satisfaction is crucial to us and I think our employees would also say the company has changed a lot. We're really a great company to work with and for, which maybe wasn't always true for PTC. Across the spectrum from business performance and employees to product portfolio, customers, and partners, it's quite a different company than it was 13 1/2 years ago,” he says.
But what are the technological milestones? How has he faced tough financial challenges such as the introduction of the SaaS model? Can the relatively smaller PTC handle the competition from companies like Dassault Systemes, Siemens, Autodesk and others? How is it that, despite a worse stock market performance than PTC, Dassault still managed to triple its revenues during the period when PTC "only" doubled them?
In today's in-depth interview, the now-retired PTC chief speaks candidly about the technological and business challenges–and solutions; about how his first measures were to speed up the stagnant business, including by lifting and converting the 2010 slightly old-fashioned but classic parametric CAD system Pro/ENGINEER to the new Creo. He talks about the leadership role, how he sees the competitors, and about the company and solution purchases that fundamentally changed PTC's platform to become one of today’s most advanced on the market. By the way, did you know which company purchase he considers his best and most important for the future?
Click on the headline to find out and read the full interview with one of the PLM market's most important visionaries and change leaders over the last decade, on PLM&ERP News.

NX-lösningen som ger en kickstart för IMMERSIVE ENGINEERING i det industriella METAVERSET

Möt Siemens BEN WIDDOWSON, i en diskussion om nya NX IMMERSIVE DESIGNER-lösningen. En tung poäng med immersiv, “omslutande” design är att teknologin via en huvudmonterad display ger användaren en stark upplevelse av att verkligen befinna sig i den värld, eller kring och i den produkt man tittar på – t ex en digital fabrik eller en 3D-modell av ett fordon. Det som presenteras, och hur man rör sig i den digitala miljön, uppfattas som reellt. I en vass mjukvara kan man sedan i realtid undersöka, träna på relaterade moment och t o m korrigera, en rad detaljer, konstruktioner och funktioner, i modellen. Så ser framtiden ut för immersiv ingenjörskonst, menar Siemens Digital Industries Softwares marknadschef för Immersive Engineering och Industrial Metaverse, Ben Widdowson.
I de nya industriella metavers-koncepten kommer denna typ av teknologier att spela en viktig roll, inte minst i distribuerade miljöer, där delar av utvecklingsteam lokaliserade på olika platser. I en immersiv session kan upplevelserna delas i realtid av deltagare som alla ser samma saker. Oavsett om de är i t ex Göteborg eller Berlin.
Det finns kort sagt mycket som talar för att immersive engineering kommer att bli ett allt viktigare inslag i det dagliga konstruktions- och tillverkningsarbetet, inte minst vartefter metavers-koncepten vinner mark. Men också som en allmän designföreteelse vinner lösningarna mark. Ofta då på OEM-nivå där företag som Volvo Group, Mercedes-Benz och BMW börjat utnyttja teknologin.
För en PLM-utvecklare med ambitioner att skapa de spetsigaste digitala verktygen är detta goda skäl att ta fram sömlöst kopplade och pedagogiskt effektiva lösningar; vilket är precis vad Siemens Digital Industries Software gjort. I och för sig har man inom ramen för PLM-portföljen Xcelerator haft VR, Virtual reality-lösningar, redan sedan tidigare, men det man nyligen lanserade tillsammans med Sony går utanpå det mesta: NX Immersive Designer heter lösningen som ska ge en kickstart till den industriella metaversen.
NX Immersive Designer kombinerar sömlöst Siemens Xcelerator-portföljens industrimjukvaror, som NX CAD, med Sonys nya system för att skapa rumsligt innehåll, med en XR-huvudmonterad display med högkvalitativa 4K OLED-mikroskärmar och kontroller för intuitiv interaktion med 3D-objekt. Genom att göra det möjligt för designers och ingenjörer att skapa och utforska designkoncept på en gränslös omslutande digital arbetsyta, kommer den nya lösningen att utgöra en grundpelare i industriella metaversen.
PLM&ERP News har träffat Ben Widdowson och diskuterat immersiva teknologiers växande betydelse och vilken roll den nya NX Immersive Designer-mjukvaran kommer att spela inom toppmodern produktutveckling.
- Det finns starka skäl att för en renässans för immersive engineering 2024. Framför allt för att teknologin vässats, men också för att de hårdvarubegränsningar som tidigare varit ett hinder reducerats betydligt. Molnet som teknisk plattform spelar en roll i detta, liksom att lösningar som NX Immersive Designer går från att vara designreview-verktyg, där man egentligen bara kunnat titta på modellerna, till betydligt bredare kapaciteter, så att man nu faktiskt också kan redigera designen. Här har vårt gemensamma projekt med Sony varit betydelsefullt, säger Widdowson. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun på PLM&ERP News.

BMWs nya elbilsfabrik finns i METAVERSE redan innan den är byggd – AI bakom...

”Artificiell Intelligens kommer att ge ett METAVERSE på STEROIDER.”
Tänk dig en digital kopia av en 400 hektar stor bilfabrik, en massiv anläggning som rent fysiskt inte finns. Det är verklighet idag och det är med en digital tvilling av den kommande fabriken för elbilstillverkning i Ungern som ikoniska tillverkaren BMW planerar och förbereder verksamheten, tänkt att stå klar 2025. Denna virtuella fabrik är kort sagt en exakt digital representation av den fysiska anläggningen, ett Metaverse av Debrecen-fabriken, som förväntas producera cirka 150 000 fordon om året.
Nyckelpersoner bakom den digitala tvillingen är Ross Krambergar och Rev Lebaredian, som har ägnat två år åt att skapa denna digitala version. Krambergar, ansvarig för geometriska simuleringar på BMW, medan Lebaredian, är VP på NVIDIA för Omniverse and Simulation Technology på Nvidia.
Vad vi ser framför oss i detta är vägen från traditionell tillverkning mot digitala tvillingar som grund för det som ska göras. Enligt den gamla utvecklingsmodellen är en bilfabrik ett av de mest komplexa och kostsamma designprojekt man kan tänka sig. År av miljontals CAD-ritningar och simulerings-sessioner med massor av ingenjörer inblandade och tusentals timmar med möten - utan att man för den skull kunde vara säker på att allt skulle fungera enligt plan.
Det BMW nu tagit sig före med har alla förutsättningar att förändra bilden. Inte minst för att den finns redan nu i Metaverse. Man kan digitalt gå in i anläggningen och se hur tillverkningslinorna ska se ut och är tänkta att fungera. Kommande personal kan tränas i de digitala miljöerna, leverantörer kan visas runt, osv. Ett annat exempel är samarbetet mellan Siemens och NVIDIA, som ska möjliggöra industriell användning av Metaverse i stor skala.
Ovanstående är nu inget att förvåna sig över, menar dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Frederik Sahlin, försäljningschef för automation och industrilösningar på Nagarro: ”Tekniken är mogen, intresset och investeringarna växer. Det stora genombrottet för Metaverse är nära och AI har en central roll,” hävdar han.
Metaverse befinner sig i en brytningstid just nu. ”Men betydelsefulla tekniker som 5G och edge computing börjar falla på plats. Och AI kommer fylla Metaverse-världarna med steroider. Intresset bland de stora aktörerna är stort. Enligt en undersökning som Nagarro gjort tillsammans med Visual Sweden har 30 procent av svenska industriföretag startat metaverse-projekt, och två av tre undersöker tillämpningsområden,” skriver Sahlin.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Dassault-chefen går vidare i life science-spåret med ny satsning på digitala tvillingar inom medicin

”MEDITWIN-konsortiet ska avslöja KROPPENS HEMLIGHETER”. Det är många som under de senaste åren haft funderingar på vilken väg Dassault Systemes-chefen, Bernard Charles, ser framför sig för denna ledande aktör inom PLM. Med tunga intressen inom sånt automotive, aerospace, tunga industriutrustning, hightech och annat liknande kändes de här bitarna länge som ett odiskutabelt huvudspår för bolaget, vars 3DEXPERIENCE-plattform är en av de ledande lösningarna på dessa marknader. Men Bernard Charles har alltid varit en visionär som sett längre än de flesta andra ledarna i branschen. Detta alltsedan han vid millennieskiftet var en av de första som advokerade för en bred plattform, PLM – Product Lifecycle Management – som skulle kunna möta alla aspekter kring produktutveckling och tillverkning.
Men även om de här bitarna fortfarande är viktiga inslag i bolagets mjukvaruportfölj, kan man under den senaste 3-4-årsperioden ana en skiftning i vägen in i framtiden: ett ökat intresse för och en ambitiös satsning på att bygga ut 3DEXPERIENCE-plattformen mot starka lösningar för helt andra områden, som life science – studier av levande organismer och livets processer - med medicin- och biovetenskap som kopplade områden.
Så här sa Charles i samband med 2Q-rapporten 2023: ”Redan 2020 presenterade vi vår ambition att utveckla den virtuella tvilling-upplevelsen av människor: från saker till liv. När vi ser till vår nästa horisont, 2040, kommer vi att bygga vidare på detta arv för att katalysera en metamorfos tack vare Virtual Twin Experiences for a Sustainable World.”
Men att hantera livsprocesser i ett läkarvetenskapligt perspektiv, med bl a sånt som digitala tvillingar av hjärtan (”Living Heart”), hjärnor (”Living Brain”) och andra levande mänskliga organ och kopplade processer, kräver förstås en bred samling av dagens skarpaste kompetenser; vilket är precis vad Dassault och Charles tagit sig före med: under slutet av förra året tillkännagavs därför något kallat MEDITWIN-konsortiet i närvaro av bl a president Emmanuel Macron. Konsortiet består av 14 grundande medlemmar, varav sju universitetssjukhus, Inria, startups och Dassault Systèmes. MEDITWIN kommer att erbjuda virtuella tvillingar för medicinsk praktik. Sju nya medicinska metoder kommer att utvecklas från de virtuella tvillingarna, inom neurologi, kardiologi och onkologi. Detta kommer att resultera i sju "virtuella hälsovårdsprodukter" som kommer att distribueras på en industriell molnplattform.
- Virtuella tvillingar har framgångsrikt gjort det möjligt för industrivärlden att förvandla sig mot mer hållbarhet. Idag öppnar denna teknik upp nya möjligheter för sjukvården genom att avslöja den mänskliga kroppens hemligheter – genom att förstå och representera det osynliga, säger Bernard Charlès, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Spännande Siemensnyheter på CES 2024: NX som immersiv design-lösning med Sony-display och AI för...

När CES 2024 öppnar idag i Las Vegas är det i vanlig ordning en av årets viktigaste teknikshower. Detta flerdagarsevent, Consumer Electronics Show, innehåller mycket av techbranschens senaste framsteg i allt från personlig teknik och transporter till företagsrelaterade innovationer kring immersiv 3D-teknologi inom tillverkning och den alltmer växande användningen av artificiell intelligens, AI. Det handlar kort sagt om teknik som förändrar vardagen för människan, men som också har bäring på motsvarande förändringar inom industriell produktframtagning. Just den immersiva teknologins framsteg och dess kopplingar till koncept relaterade till industriella metaverses är också vad som fått Siemens koncernen att storsatsa under årets upplaga av CES.
I den europeiska verkstadsjättens CES-exponering ligger ett fokus på bolagets öppna affärsplattform, Xcelerator. Man ska inte förledas av namnet här, som är det samma som Siemens Digital Industries PLM- och digitala automationsportfölj. Att den ”stora” Siemens-koncernen anammade namnet även för sin breda affärsplattform visar snarare att man tagit till sig det lyckade koncept som PLM- och automations-divisionerna utvecklat inom ramen för bl a PLM-portföljen. Här har Xcelerator varit en stöttepelare i flera år. Portföljen är världsledande med alla viktiga digitala verktyg som behövs för effektiv, sömlös och öppen produktutveckling och hantering. Detta med lösningar som Teamcenter för cPDm, NX CAD, Simcenter som bas för simulerings- och analysarbete, Polarion för mjukvaruintegration, Tecnomatix för digital tillverkning, MENDIX för lågkod, m fl.
Poängen med affärsplattformen Xcelerator är att man i denna plockat upp den konceptuella modell för holistisk industriell produktframtagning som tagits fram inom PLM- och automationsdivisionen. 2022 togs steget att göra konceptet till ledstjärna för hur man bygger sammankopplade lösningar inom alla områden inom hela Siemens AG. Siemens-chefen, Roland Busch, uttrycker saken så här:
- Siemens Xcelerator är en öppen affärsplattform som påskyndar digital transformation och värdeskapande för kunder av alla storlekar inom industri, byggnader, elnät och mobilitet. Digital transformation blir enklare, snabbare och skalbar. Plattformen inkluderar inte bara en utvald portfölj av IoT-aktiverad hårdvara, PLM-mjukvara och digitala tjänster från hela Siemens, utan också ett växande ekosystem av partners.”
Under CES 2024 bär detta också syn för sägen med en rad nyheter, som innovationer inom immersiv ingenjörskonst – NX Immersive Designer - tillsammans med partnern Sony; eller artificiell intelligens (AI) för den industriella metaversen, som ska göra generativ AI mer tillgänglig för applikationsutvecklare genom kombination av AWS Bedrock och Mendix-plattformen.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Brian Thompson, PTCs CAD-ansvarige: ”HÅLLBARHET och DIGITALA TRÅDAR formar CAD-landskapet 2024”

Vad formar CAD-landskapet 2024? Flera saker är av stor vikt, men allmänt handlar de om användarnas föränderliga behov och den dynamiska globala miljön. Mot bakgrund av makroekonomisk osäkerhet framträder två globala drivkrafter, hävdar gästkrönikören, PTC’s CAD-ansvarige DVP och GM, Brian Thompson:
- Dels den digitala tråden och dels hållbarhetsinitiativen – som kraftfulla svar på de rådande förhållandena.
I dagens artikeln på PLM&ERP News beskriver han scenen för utforskning av trenderna som kommer att forma CAD under det kommande året, där anpassning, innovation och hållbarhet är de dominerande krafterna som driver designprocessen framåt.
”I en tid av digital transformation möts designprocessen av nya datautmaningar. Den digitala tråden fungerar som en strategisk lösning som kopplar samman noderna i digital produktutveckling, tillverkning och strömmarna inom servicedata. Ansvaret för att integrera denna transformativa trend i designprocessen faller på designteamet. Detta ger designingenjören uppdrag att utforska hur man kan utnyttja omvälvande teknologier som additiv tillverkning (3D-printing) och augmented reality (AR) på ett effektivt sätt för att möta sina företags växande behov på affärssidan,” skriver Thompson.
Han pekar också på att designingenjören delar ett betydande ansvar för att hjälpa företag att uppnå sina hållbarhetsmål. Den mognad och sömlösa integrationen av CAD-verktyg i designmiljön hjälper ingenjörer att optimera för hållbarhet utan några särskilda ansträngningar. Genom strategisk användning av funktioner som simulering och generativ design kan ingenjörer bedöma hur materialval påverkar produktens prestanda, och därmed bidra till att minska överskottsavfall och energiförbrukning.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan på PLM&ERP News.

Analytikern IDC utser PTC Servigistics till ledare inom digitalt stöd för hantering av service-...

Ett av PLM-utvecklaren PTCs starkaste områden är digitalt stöd för service- och reservdelshantering. I detta håller bolagets plattform, Servigistics, en marknadsledande position. Detta har man nu vid årsskiftet fått ytterligare ett kvitto på från analytikern IDC, vars IDC MarketScape-utvärdering för 2023-2024 rankar PTC-lösningen som marknadsetta.
Intressant i ett svensk perspektiv är att IFS rankas som klar marknadstvåa, som en av fyra aktörer i analytikerns grafiska ”ledarvåg”, klart före Baxter Planning och Syncron. Man placerar sig därmed också före storheter som Oracle och SAP, som båda två hamnar utanför ledarvågen och bland s k ”major players”. IFS erkänts i utvärderingen för bredden och djupet av servicemöjligheter i bolagets portfölj, som inkluderar AI, maskininlärning, IoT och AR samt branschexpertis för komplexa tjänstemiljöer. IFS rekommenderas för organisationer som letar efter en bred av kapacitet över hela livscykeln för att stödja mycket komplexa industrier och tjänstemodeller.
Men PTC är hur som helst den tydliga ledaren på området, en position som i långa stycken är ett resultat av en långsiktig och tidig satsning inom SLM- (Service Lifecycle Management) och reservdelshantering. Servigistics-lösningen köptes redan 2012, som en del i då relativt nytillträdde CEOn Jim Heppelmanns satsning på att bredda och vässa företagets kapabiliteter, bl a som ett svar på den då relativt nya IoT-trenden, där man var först ut av alla PLM-utvecklare med att skapa lösningar för att knyta ihop IoT-kapaciteterna med PLM-plattformen Windchill. Relaterat till detta såg vi vid åren kring 2010 också en begynnande hajp kring en utveckling byggt på ”Product-as-a-Service-konceptet”. Alltså produkter som tjänster snarare än att operativa slutanvändare köper t ex maskiner. Tanken, som därefter vuxit explosivt, är att man istället betalar för en tjänst, t ex "grävmaskinstid," istället för att köpa grävmaskinen, med allt vad detta innebär i form av t ex service och reservdelshantering. Denna trend sätter istället trycket på maskinutvecklarna och byggarna, som måste skapa t ex grävmaskiner av hög kvalitet och därmed följande ökad effektiv driftstid. Heppelmanns smarta drag i sammanhanget var att koppla ihop digitalt stöd för hela värdekedjan från design och tillverkning och till drift och reservdelshantering via sömlöst kommunicerande plattformar; där f ö också sånt som VR, Virtual Reality- och MR, Mixed Reality-lösningar kunde kopplas på via Vuforia-mjukvaran.
Detta kort om bakgrunden till dagens klara topplacering för PTC i IDC MarketScape.
- Vi levererar värde till våra kunder och hjälper bl a OEM-tillverkare att maximera utrustningens drifttid och tillgänglighet med AI-drivna optimeringsmöjligheter, kommenterar Leslie Paulson, GM för Servigistics Business Unit på PTC.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News och se hur marknadsaktörerna positionerats i IDC's MarketScape-grafik.

Vart är Autodesk på väg? Analytikern Allan Behrens om Autodesk University 2023 och den...

Vart är Autodesk på väg? Frågan är väl värd att fundera närmare på efter det nyligen avhållna jätteeventet Autodesk University 2023 i Las Vegas. Autodesk är kommersiellt sett störst i världen på CAD-system – sett över hela spektrumet av områden som produktdesign, tillverkning, AEC och underhållning med mjukvaror som AutoCAD, Inventor, Revit m fl - men har över tid även flyttat fram sina positioner på de flesta domäner vid sidan av CAD som är kopplade till produktutveckling, tillverkning, bygg och anläggning. PDM, cPDm (collaborative Product Definition management), simulering och analys, CAM-mjukvara, IoT, m fl – på alla fronter pekar kurvan skarpt uppåt över bolagets vilja att erbjuda breda kapabiliteter till framför allt mainstream-marknaden. Lägg till detta att man varit en pionjär när det gäller moln-baserade teknikplattformar och SaaS-modellen (Software-as-a-Service) där man byggt upp större sömlöst kopplade system-plattformar, som Fusion 360 inom industriell produktutveckling, Autodesk Platform Services (Forge) eller Forma inom AEC.
- Vart Autodesk utvecklingsmässigt är på väg är alltså av stor betydelse, konkluderar erfarne analytikern Alla Behrens, grundare och chef för Taxal. PLM&ERP News bad honom att summera sina intryck av 2023 års Autodesk University (AU).
”Årets evenemang fungerar som ett industriellt riktmärke gällande mjukvara för industriell design. AU är stort – 10 000 deltagare - fräscht och intensivt. Men för mig är AU framför allt en möjlighet att få insikt i Autodesks situation, deras vägbeskrivningar, produktuppdateringar, nyheter och kundernas känslor inför allt detta. I år var det överlägset mest framträdande budskapet det om AI, Autodesk AI sålunda. Bolagets egen beskrivning är att AI-lösningens förmåga handlar om att "automatisera, analysera och utöka din design och förmåga att skapa effektiva arbetsflöden".
Kan man det? Det är lite tidigt att slå fast detta, menar Behrens. Kundexemplen med produktanvändningsfall är av förklarliga skäl ännu begränsade. Därmed blir det, ”svårt att belysa den verkliga effekten av och formen som AI kommer att få i deras (Autodesks) applikationsportfölj och underliggande teknikstack(ar),” noterar han. Men ingen behöver tvivla på Autodesks kapacitet att ge sina användare vassa verktyg.
- Jag älskar att höra och se vad kunder gör med bolagets programvara. I stort sett varje presentation jag gick på, förutom analytikerpanelens sessioner, innehöll en kundberättelse eller presentation som lyfte fram programanvändning och fördelar.
Men AI är toppnumret i dagens mediarapportering, både allmänt och ifråga om årets AU. Dess funktioner och former tar plats på tidningsomslagen, liksom oron för dess effekter och inflytande. Bra eller dåligt? Klicka på rubriken för att läsa mer om saken i Allan Behrens rapport från eventet på PLM&EWRP News. Det finns saker att fundera på som går i båda riktningarna.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title