Krönikor

ERP & AI: Hur långt går det egentligen att automatisera existerande processer?

AI ger stora förhoppningar om att automatisera de manuella processer som behövs för att använda dagens affärssystem. Men AI-modeller och lösningar för automatisering måste skapas med utgångspunkt i användares arbetsmiljöer. Hänsyn måste tas till hela processer, inte bara de delar som sköts i ett affärssystem, skriver Sara Portell, VP of User Experience och Rafael Artacho, Product Director på Unit4, i dagens gästkrönika.
Artikeln diskuterar potentialen och utmaningarna med att använda AI för att automatisera manuella processer i affärssystem. Författarna betonar vikten av att utforma AI-lösningar som är anpassade till användarnas arbetsmiljö och som tar hänsyn till hela arbetsprocessen.
De pekar på behovet av integritet, säkerhet, etiska överväganden och mänsklig översyn i automatiseringen. Artikeln lyfter även fram betydelsen av användarcentrerad design för att skapa dynamiska, anpassningsbara användargränssnitt som kan förbättra användarupplevelsen och effektiviteten i arbetsuppgifter.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Kommer programmering att bli överflödig i framtiden?

DAGENS GÄSTKRÖNIKÖR: Claus Jepsen på Unit4. Frågan i rubriken är onekligen intressant och lite till mans är vi väl klara över att det kommer att hända saker på djupet inom IT som kommer att förändra programmeringssidan upplägg.
En av dem som funderat mer på saken är Claus Jepsen, CTO på affärssystem-utvecklaren Unit4. ”Vi står inför en revolution i detta där applikationstillägg kan förväntas ta över,” hävdar han i dagens gästkrönika.
Trots att programmering spelar en central roll i dagens IT-värld, betonar Jepsen att många av de uppgifter som utförs genom kodning kan ersättas med färdiga tillägg till befintliga applikationer. Med programmerarbrist som en växande utmaning, kan denna strategi hjälpa företag att effektivt utnyttja sina resurser och låta programmerare fokusera på mer komplexa arbetsuppgifter.
Han insisterar på att beslutsfattare bör kräva applikationer som kan utökas genom tillägg och avstå från att utveckla egna, proprietära lösningar som leder till inlåsning. Med applikationstillägg kan tredje part lägga till funktioner på ett snabbt och eleganta sätt, vilket ger kunderna skräddarsydda och integrerade lösningar de efterfrågar.
Bryter denna strategi ny mark i programmeringsvärlden? Eller blir det bara ännu ett orealiserat löfte? Dessa frågor tar dagens gästkrönikör på PLM&ERP News upp i sin analys kring sånt som påverkar Unit4s strategi för framtiden inom IT-teknik.

Gästkrönika av LARS TAXÉN: ”Information, det vet man väl vad det är?” – om...

”Vår samhälleliga tillvaro började med att vi samlade rötter, jagade byten och fiskade. Därefter blev vi jordbrukare och så småningom tog industrisamhället över. Nu lever vi i informationens tidsålder, där kontroll av och tillgång till information är själva grunden för vår tillvaro,” skriver PLM&ERP News gästkrönikör, docent Lars Taxén.
Ungefär så brukar mänsklighetens olika historiska faser beskrivas, konstaterar han och pekar på att, ”utan tvekan är information idag en oundgänglig del i vår tid. Googlar man på termen ”information” får man över 25 miljarder träffar. Informationsteknologi (IT) i form av persondatorer, plattor, och mobiler är vardag för stora delar av jordens befolkning.”
Men är informationen idag viktigare än tidigare bara för att stora delar av den digitaliserats? Information har väl i alla tider spelat en avgörande roll?
Absolut är det så, menar Taxén, men det finns en spännande utgångspunkt när det gäller att se på information som kan få alla som hanterar den i teori och praktik att se på sin verksamhet med nya glasögon. Vilket är en viktig aspekt sett i perspektiv av dagens digitaliserings-utveckling. Hur då? Klicka på rubriken för att läsa hela gästkrönikan.

ERP i FÖRÄNDRING: ”Smart finansiell analys är en av nycklarna till att hantera snabba...

Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News är ERP-utvecklarens, Unit4, Michael Lengenfelder, VP och ansvarig för de digitala verktygen inom finansiell planerings- och analys (FP&A). Han skriver om behovet av att säkerställa teknik för analys och planering för att bli en uthållig organisation - oavsett storlek på företaget.
”Det kan låta självklart att analys och planering krävs för att hantera förändringar i omvärlden. Men verktyg som möjliggör analys och planering glöms ofta bort, vilket gör att hastiga beslut och panikåtgärder krävs i stället. Organisationer som vill manövrera säkert i framtiden behöver se över sina lösningar för både analys och planering,” konkluderar Michael Lengenfelder.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Dags planera för användning av generativ AI inom dataanalys

Data- och analysplattformar har traditionellt använts direkt av människor, men framöver kommer beslutsstödsystem att använda generativ artificiell intelligens (AI), som snabbare kan dra slutsatser från data. Det skriver James Fisher, chefsstrateg på datanalysföretaget Qlik i dagens gästkrönika på PLM&ERP News.
”Generativ AI behöver data för att fungera; den tränar sitt system att lära sig mönster, relationer och strukturer i data. För organisationer är det viktigt att ha sin data välorganiserad,” noterar Fisher och pekar på en artikel från konsulten McKinsey i vilken man betonar vikten av att företag utvärderar sin dataarkitektur för att kunna öka användningen av AI och få bättre insikter om data.
Detta handlar om att ta steget in i framtiden nu, konstaterar han. Framöver kommer det att ske en tydlig förskjutning mot att organisera, konsolidera och kurera data för generativ AI, som sorterar en stor mängd data på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt än människor kan göra.
Klicka på rubriken för att läsa merr.

Därför stärker det DIGITALA FÖRETAGET framtiden för produktdesign och tillverkning

GÄSTKRÖNIKA av Magnus Edholm, Siemens Digital Industries
Hur övervinner företag utmaningar som produktkomplexitet och integrerad intelligens och förbereder sig för en framtid med mer agil, intelligent och hållbar industriell verksamhet?
”Svaret ligger i digital transformation,” konstaterar Siemens Digital Industries marknadschef för det digitala företaget, svensken Magnus Edholm, i dagens gästkrönika. ”Genom digital transformation,” skriver han, ”kan företag kombinera den verkliga och digitala världen, hantera produkt- och produktionslivscyklerna i både den verkliga och virtuella världen.”
Edholm började sin karriär på Siemens 2007, då som teknisk produktchef på företaget UGS med fokus på visualisering och digital tillverkning. Under sina mer än 23 år i PLM-branschen har han arbetat i olika branscher över hela världen. Därmed har han fått djupa insikter om hur värdens förtag ser på vägen framåt. Hur ser det ut?
”När vi nu går in i framtiden kommer företag som kan bli mer uppkopplade, smidiga och innovativa att sticka ut från konkurrenterna. Med tanke på morgondagens utmaningar är det bästa sättet att göra detta genom digital transformation av hela företaget, från produktutveckling till produktion och från översta våningen till verkstadsgolvet,” summerar han saken och pekar på att ”The Digital Enterprise”, det digitala företaget, ”gör det möjligt för tillverkningsföretag att effektivisera och digitalisera hela sin affärsprocess, och sömlöst integrera leverantörer i mixen. Ett företags digitaliseringsresa kan börja när som helst i en värdekedja och kan förlängas successivt beroende på behov och krav.”
I artikeln berättar Edholm om hur en toppmodern digital utvecklingsprocess kan se ut med utgångspunkt från Siemens en teknikbärare, en liten, lätt, helelektrisk roadster, kallad SimRod (bilden). "SimRod är dock mer än bara en liten roadster; den validerar och demonstrerar funktionerna hos Digital Enterprise genom att använda den banbrytande tekniska mjukvaran och automationstekniken som finns i Siemens Xcelerator, vår öppna digitala affärsplattform," noterar dagens gästkrönikör.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/Gästkrönika av LARS TAXÉN: Räcker ramverket ”People, Process, Tools” som grund i det nya...

Inom PLM talar man ofta om ”The People, Process, Technology Framework”, förkortat PPT. Begreppet och akronymen används övergripande och generellt för att bedöma och förbättra organisationers prestanda. Man arbetar i detta utifrån premissen att organisationer består av tre element: människor, processer och teknik. För att nå framgång måste organisationer skapa en balans och optimera relationerna mellan dessa tre element. Men vad händer när den teknologiska utvecklingen tar explosiva jättekliv? Hur påverkar detta balansen mellan dessa tre nyckelfaktorer och hur möter man detta?
Saken har debatterats inom PLM-världen de senaste åren och med tiden har också PPT-konceptet börjat kritiseras alltmer, bland annat går en kritik ut på att ”data” saknas i triangeln. Men det finns mer.
I dagens artikel diskuterar konsulten och förre docenten vid Linköpings Universitet, Lars Taxén, kring detta och om hur nya insikter om balansen mellan ”människor, process och teknologi” kräver fundamentalt annorlunda sätt att tänka kring organisationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SAP Svenskas chef, Antti Soini: ”Tre steg till en lönsam och hållbar energihantering som...

GÄSTKRÖNIKA. Inflation och ökade kostnader gör det allt viktigare att minska det man lägger ned på energi. Och för att göra det måste man ha tillgång till data och verktyg för att analysera olika scenarier.
• På EU-nivå förbereder man ännu högre miljökrav och redan nu bör företagen vara förberedda – utan att veta exakt vad som kommer att hända.
• Det geopolitiska läget har medfört en ökad osäkerhet kring den framtida tillgången på olika energislag. Vad gör vi om en viktig energikälla sinar för att någon genomfört ett sabotage?
Det frågar sig SAPs chef för den svenska rörelsen, Antti Soini, i dagens gästkrönika.
”De mest energiintensiva företagen har det inte lätt i dag när kraven på hållbarhet ökar samtidigt som omvärlden blir alltmer oförutsägbar. Branscher som transport, fastigheter, telekommunikation och tillverkning är speciellt utsatta eftersom de hamnat i kläm mellan höga och oförutsägbara bränslekostnader och ökande regler för utsläpp av växthusgaser. Nu måste vi också förbereda oss för nästa kris genom att använda faktiska siffror i våra analyser,” skriver Soini.
Klicka på rubriken för att läsa hela Soinis krönika.

En smart CIO vässar sina demonstrationer av affärsvärde

GÄSTKRÖNIKA. Det är enklare att genomföra digital transformation med en plan som innehåller gradvisa förbättringar som är kopplade till verkliga verksamhetsbehov. Om en CIO dessutom lyckas visa vilka affärsvärden förbättringarna ger ökar chanserna att lyckas än mer, skriver Judith Gardiner, VP för ”Growth and Emerging Markets”, på Equinix.
När det är oroligt i världen, som just nu, tenderar företagsledare att prioritera satsningar som ger kortsiktiga vinster. För en CIO innebär det att det är relativt lätt att få pengar till cybersäkerhet, moln-migreringar och dataanalys. Det är svårare att få finansiering av långsiktiga projekt för digital transformation. När det finns en ekonomisk osäkerhet är det inte så lockande att lägga upp en stor sedelhög, med löfte om vinster om flera år.
En framsynt CIO behöver trots det aktuella läget se till att få långsiktiga projekt finansierade. Vägen till framgång är enkel att beskriva, men kan vara jobbig att genomföra. Hur ser den ut?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Att digitalisera i lågkonjunktur: Hur prioriterar man bland alla nya investeringsalternativ?

IT-chefer behöver komma ikapp med investeringar som blev eftersatta under pandemin, då molninvesteringar prioriterades. Dan Sommer, ansvarig för omvärldsbevakning på dataanalys-företaget Qlik och tidigare analytiker på Gartner, ger i dagens gästkrönika sin syn på hur företag bör prioritera bland på investeringssidan när det gäller de digitala satsningarna. ”De tuffare ekonomiska tiderna ökar utmaningarna för IT-cheferna, som behöver komma i kapp med investeringar som blev eftersatta under pandemin och prioritera rätt bland nya digitaliserings-investeringar,” skriver Sommer och fortsätter: ”Den akuta pandemi-fasen medförde av nödvändighet en stor digital omvandling, med tyngdpunkt på övergång till molnet. Många områden blev då eftersatta, som styrning, automation och kostnadskontroll, eftersom företagen hade fokus på överlevnad. Dessa behöver ses över på nytt.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title