Är det lönsamt att minska CO2-utsläpp genom finansiering av energioptimering?

ATT NÅ EN NETTO-NOLL NIVÅ är en NYCKEL för FASTIGHETS-SEKTORNS KLIMATMÅL. Kommersiella och offentliga fastigheter är mer energiintensiva per kvadratmeter än bostäder, vilket gör initiativ för energieffektivisering en prioritet för att nå utsläppsmålen. Ändå leder de utmanande ekonomiska tiderna till att investeringar i nödvändig teknik saktar in. Frågan är om det detta till trots kan vara lönsamt att satsa på energioptimering genom finansiering.
- Ja, menar Siemens Finacial Services, som underbygger sitt svar med ny forskning som uppskattar volymen koldioxidutsläpp som kan minskas i USA, Europa, Kina och Indien till 2030 genom en större utbyggnad av system för energieffektivitet som en tjänst (EEaaS, ”Energy Effecitity-as-a-Service”). Dessa flexibla finansieringslösningar för EEaaS kan säkerställa driftskostnadsminskningar utan att sätta press på kapitalresurser och säkerställa att förväntade besparingar realiseras.
I ”Bygg bort problem för en hållbar framtid” – en ny insiktsstudie från Siemens Financial Services (SFS) som diskuterar kring detta – bedömer volymen av koldioxidutsläpp som fastighetsägare kommer att kunna spara med system för energieffektivitet som en tjänst.
Insiktsstudien uppskattar utsläppen för de fyra regioner med högst utsläpp i världen – USA (71,35 MtCO2e), Kina (71,45), Europa (52,86) och Indien (14,91). Med tanke på att dessa fyra regioner står för majoriteten av de globala CO2-utsläppen, motsvarar detta mer än 8 procent av de årliga globala målen för minskade CO2-utsläpp, enligt FNs klimatpanels (IPCC) definition.
Att renovera befintliga fastighetsbestånd till en netto-noll nivå är en nyckel för att uppnå sektorns klimatmål. Dock är stigande inflation, ökade räntekostnader, ökade bränslekostnader och störningar i försörjningskedjan faktorer som har en negativ påverkan på moderniseringshastigheten. Med hjälp av exempel runt om i världen, bevisar rapporten den avgörande roll som flexibla finansieringslösningar har för att upprätthålla investeringstempot.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Siemens’ new Zel X cloud app: A digital solution that can shake up the...

“We’re trying to make the proven technology that Siemens has delivered to the BMWs and the Dysons of the world affordable and accessible to those for whom, traditionally, it’s not been as accessible.” Oliver Duncan, product manager for Siemens Cloud Solutions, said it to ENGINEERING.com commenting Siemens Digital Industries Software’s new Zel X app. And he’s got a strong point. Zel X was one of the more interesting launches that Siemens made during the big user event Realize Live 2024, in Las Vegas, recently. This workshop floor related solution is part of the Xcelerator-as-a-Service suite; the company's new cloud-based platform for SaaS (software as a service).
Generally, Zel X targets small and medium-sized manufacturing companies such as machine shops, metal fabricators and contract manufacturers. The bottom line is that this is a collaborative cloud software–accessible in a single browser–with combined capabilities for manufacturing in the areas of design, simulation, manufacturing, operations, and collaboration, all in an integrated and affordably priced solution. It's tailored to industry-specific workflows, and as Siemens senior VP of Mainstream Engineering Software, John Miller, points out; Zel X enables manufacturers to rapidly accelerate digital transformation, from quote to delivery of manufactured parts.
“The manufacturing industry requires open, flexible toolsets, which are immediately accessible wherever they are needed,” he says in a comment, adding: "Zel X combines Siemens' expertise and technical leadership in most manufacturing-related domains to deliver next-generation capabilities through the browser. This is also something our customers are asking for.”
In short, Zel X is intended for a little bit of everything in the industrial product development process, in that they "borrow" features from the broad Xcelerator portfolio and deliver it in a single, streamlined package. In fact, it also delivers all of this in a single browser that can run just as easily on a laptop, as it can on a tablet or phone.
The ambitions of this new cloud app are set high and appeal, as indicated above, to the democratization argument: "Why shouldn't smaller companies at an affordable cost have access to something similar to what the BMWs, Dysons or any other of the world's major companies have access to?"
Zel X contains tools for understanding and planning operations on the shop floor. It provides interactive dashboards to monitor real-time operations and track jobs, as well as tools to assist with automated request for quotation (RFQ). The solution includes 3D CAD design tools based on Siemens NX and simulkation capabilities from the Simcenter platform. Here is also one of the industry's first web-based, CAD/CAM tool sets. Simplified 3D CAD-based programming makes 2.5-axis CAM available. But there's more: Among other things, Zel X provides cloud-based project storage and collaboration, built on the same Teamcenter-based core platform common to the Siemens Xcelerator portfolio.
We have taken a closer look - click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Siemens nya Zel X moln-app: En digital lösning som kan rubba cirklarna på verkstadsgolvet

Zel X var en av de mer intressanta lanseringarna som Siemens Digital Industries Software gjorde under det stora användareventet Realize Live 2024, i Las Vegas, nyligen. Denna verkstads-relaterade lösning är en del i Xcelerator-as-a-Service-sviten; alltså företagets nya molnbaserade plattform för SaaS (mjukvara som tjänst).
Allmänt tar Zel X sikte på att stödja digitalisering och effektivisering hos små och medelstora tillverkande företag som maskinverkstäder, metalltillverkare och kontraktstillverkare. Den tunga poängen är att detta handlar om en kollaborativ molnmjukvara – tillgänglig i en enda webbläsare - med kombinerade kapaciteter för sånt som design, simulering, tillverkning, drift, och samarbete, allt i en integrerad och prisvärd lösning. Den är skräddarsydd för branschspecifika arbetsflöden, och som Siemens seniora VP för Mainstream Engineering Software, John Miller, påpekar, gör Zel X det möjligt för tillverkare att snabbt accelerera digital transformation, från offert till leverans av tillverkade delar.
- Tillverkningsindustrin kräver öppna, flexibla verktygsuppsättningar, som är tillgängliga överallt, säger han i en kommentar och tillägger: ”Zel X kombinerar Siemens expertis och tekniska ledarskap inom de flesta tillverknings-relaterade domäner för att leverera nästa generations kapacitet genom webbläsaren. Detta är också något våra kunder efterfrågar.” Zel X är kort sagt avsett för lite av varje i den industriella produktframtagnings-processen, i det att de ”lånar” funktioner från hela Xcelerator-portföljen och levererar det i ett enda, strömlinjeformat paket. Att den också levererar allt detta i en och samma webbläsare betyder att det kan köras lika enkelt på en stationär dator som på en bärbar dator, surfplatta eller telefon.
Ambitionerna med denna nya molnapp är också högt satta och appellerar inte så lite till demokratiserings-argumentet: “Varför ska inte mindre företag till en överkomlig kostnad få tillgång till sånt som liknar det som BMW, Dyson eller något annat av världens andra större företag har tillgång till?”
Zel X innehåller verktyg för att förstå och planera verksamheten på verkstadsgolvet. Den tillhandahåller interaktiva instrumentpaneler för att övervaka realtidsoperationer och spåra jobb, samt verktyg för att hjälpa till med automatisk offertförfrågan (RFQ). Lösningen innehåller 3D CAD-designverktyg baserade på Siemens NX och man kan också simulera med hjälp av kapaciteter från Simcenter-plattformen. Här finns vidare en av branschens första webbbaserade, CAD/CAM-verktygsuppsättningar. Förenklad 3D CAD-baserad programmering gör 2,5-axlig CAM tillgänglig. Men det finns mer: Bland annat tillhandahåller Zel X molnbaserad projektlagring och samarbete, byggt på samma Teamcenter-baserade kärnplattform som är gemensam för Siemens Xcelerator-portföljen.
Vi har tittat närmare på lösningen och hur några användare använder kapabiliteterna.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PLM FÖR STÖRRE TILLVERKARE: PTC och Siemens topprankade av analytikern ABI – Dassault Systemes...

Föga överraskande toppar de tre traditionellt tekniskt och kommersiellt ledande PLM-lösningarna analytiker- och research-företaget ABIs nya utvärdering, ”Competitive Assessment.” Det handlar sålunda om PTC, Siemens Digital Industries Software, Dassault Systèmes med respektive bolags PLM-plattform. Analytikern skriver att deras undersökning av PLM-aktörerna, ”ger en djupgående och opartisk granskning av lösningarna som erbjuds av 11 leverantörer av produktlivscykel-hantering (PLM).”
Analysen fokuserade på tio kriterier segmenterade över innovation och implementering. Dessa inkluderar produktens distributionserbjudande, möjligheterna att skräddarsy lösningen, användning av ny teknik (AI, generativ AI, AR/VR), kapabiliteter kring efterlevnad av regulatoriska bitar och externa programvaruintegrationer. Dessutom utvärderar rapporten tangerande påverkan, branschpenetration, skalbarhet för programvara, användarupplevelse och marknadsandelar.
De företag som utvärderats och rankas är i ordning från toppen och neråt följande:
Marknadsledare: PTC, Siemens, Dassault Systèmes
Mainstream: Autodesk, ARAS, SAP, Infor, Oracle.
Följare: Epicor, Propel, och NEC.
- Sammantaget är PLM-marknaden ett väldefinierat ekosystem med tydliga branschledare för både processindustri och diskret tillverkningsindustri. PLM-leverantörer drar nytta av de framväxande trenderna för SaaS-distribution tillsammans med låg eller ingen kodanpassning, vilket möjliggör mer smidiga och personliga upplevelser. De starkaste lösningarna kommer från leverantörer som tillhandahåller hela sviten av kärnfunktioner tillsammans med innovation, förklarar James Iversen, analytiker av tillverkningsindustri på ABI Research.
Som noteras ovan hamnar alltså PTC – med plattformarna Arena, Windchill och Windchill+ - överst i den totala bedömningen, framför allt via toppresultat när det gäller implementering och starka användarupplevelser. PTC placerade sig vidare högt inom innovation, där man placerade sig på andra plats. Man ansågs också ha starka lösningar gällande distributionserbjudanden och lösningar för regelefterlevnad.
Siemens placeras av ABI som tvåa totalt, med Teamcenter och nya SaaS-varianten av denna PLM-svit, Teamcenter X. När det gäller de ingående kriterie-bedömningarna ansågs man på innovationssidan vara den ledande lösningen. Annat var höga poäng för ny teknik och extern mjukvaruintegrations-kapacitet. För implementering fick Siemens näst högst poäng, men det mest anmärkningsvärda kriteriet-resultaten var de för skalningslösningar och marknadsandelar, där Siemens var ledande i gruppen.
Dassault Systèmes med 3DEXPERIENCE-appen ENOVIA placerade sig på bronsplats i både innovation och implementering, vilket också bidrog till den totala tredjeplatsen bland marknadsledarna. DS fick höga poäng över hela linjen; men blev inte ensam ledare i något kriterium. Högsta poäng blev det för distributionserbjudanden, skräddarsydda lösningar och externa programvaruintegrationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PLM FOR LARGE MANUFACTURERS: PTC and Siemens Top Rated by Analyst – Dassault Finished...

Unsurprisingly, the three traditionally technically and commercially leading PLM solutions top the analyst and research firm ABI's new evaluation, "Competitive Assessment." It is thus about PTC, Siemens Digital Industries Software, Dassault Systèmes and their platforms. The analyst writes that their survey of PLM players, "provides an in-depth and unbiased review of the solutions offered by 11 product lifecycle management (PLM) vendors."
The analysis focused on ten criteria segmented across innovation and implementation. These include the product's distribution offering, customized solution, use of new technologies (AI, generative AI, AR/VR), compliance compliance and external software integrations. Additionally, the report evaluates tangible impact, industry penetration, software scalability, user experience, and market share.
The companies evaluated and ranked are in order from top to bottom as follows:
Market leaders: PTC, Siemens, Dassault Systèmes
Mainstream players are: Autodesk, ARAS, SAP, Infor, Oracle.
While Epicor, Propel, and NEC fall under the label, "followers".
”Overall, the PLM software market is a well-defined ecosystem with clear industry leaders for both process and discrete manufacturing industries. PLM vendors are benefiting from the emerging trends of SaaS deployment along with low or no code customization, enabling more fluid and personalized experiences. Vendors that prioritize and invest in these trends are increasingly competitive, but the strongest solutions come from vendors that provide the full suite of core capabilities along with innovation,” explains James Iversen, industrial and manufacturing industry analyst at ABI Research.
As noted above, PTC - with the Arena, Windchill and Windchill+ platforms - tops the competitive assessment, and it led the implementation criteria with, “strong user experience and tangible impact as the criteria that drove the score. PTC had a great innovation ranking, placing second, with strong scores in distribution offerings and compliance.”
Siemens Digital Industries Software is placed by ABI as second overall, with Teamcenter and the new SaaS variant of this PLM suite, Teamcenter X. However, on the innovation side, it was considered the leading solution. The highest scores came from new technology and external software integration. For implementation, Siemens scored second highest, with the most notable criteria being scaled solutions and market share, with Siemens leading the pack.
Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE app ENOVIA finished third in both innovation and implementation, leading to an overall “bronze medal.” DS scored highly across the board; but did not become the sole leader in any criterion. The highest scores were for distribution offers, customized solutions and external software integrations.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

IFS CONNECT 2024: ”AI är som en turbo på ren och skär affärslogik”

Molnet driver IFS AFFÄRSSUCCÉ – och nu tar man sikte på AI. MÖT ANN-KRISTIN SANDER, MARTIN GUNNARSSON och DAN MATTHEWS i dagens artikel. De kanske mest centrala temana inom utvecklingen av affärs- och teknik-system handlar idag om AI, automation, migration till molnet och hållbarhet. Varje utvecklare med starka vinnarinstinkter toppar agendan med de här områdena i en tid då teknologins möjligheter formligen exploderar. Utvecklingen passar vissa bättre, andra inte riktigt lika bra, men för IFS passar den som hand i handske, konstaterade chefen för bolagets nordiska rörelse, Ann-Kristin Sander, under användareventet nyligen i Köpenhamn. Inför över 400 entusiastiska deltagare pekade hon dels på teknologiutvecklingen inom AI som en värdeskapare som kunderna nu är mogna att omsätta i handling, dels på en innovativ verksamhet som - med IFS Cloud, molnet, som draglok - gjort bolaget till en uthållig tillväxtmaskin. Sex år i rad har man visat upp dubbelsiffriga tillväxttal och som lök på laxen: ”det nyligen gångna första-kvartalet 2024 var det bästa i företagets historia,” sa Sander apropå detta numera miljarddollar-bolags finansiella prestationer. Klart är att få svenska programutvecklingsbolag varit så framgångsrika som IFS.
Tekniken då? Molnet i all är,a men inte så överraskande var det ändå AI-utvecklingen som var det stora numret under eventet. IFS Cloud var förstås också ett fokus, men det är etablerat och driver på bra. Ungefär en tredjedel av de nordiska kunderna är live/håller på att implementera IFS Cloud, så där finns det en resa kvar att göra, men de flesta av IFS kunder är på ett eller annat sätt på väg, konstaterar Norden-basen.
Med AI är det lite annorlunda, potentialen är enorm, men resan hos kunderna är i sin linda.
- Så är det, säger Sander och fortsätter: ”Att AI har stor potential att leverera värde till våra kunder har stått klart under en längre tid, men att implementera lösningarna är inget man hoppar på direkt och i stor skala. Man har länge varit intresserade av användarfall och när de nu börjar komma växer intresset. Men var börjar vi? Hur kan en stegvis process se ut? Vilka är de lågt hängande frukterna? Vartefter svaren på detta kommer byggs förväntningarna upp och vi tror att 2024 blir det stora etablerings-året. Vi jobbar nu intensivt med flera kunder, ”early adopters”, för att etablera användarfall byggt på våra AI-lösningar, som generellt är anpassade till behoven i våra sex industriella huvudspår.” Dessa är flyg- och försvars-, energi-, bygg- & anläggnings-, tillverknings-, service- och telekom-segmenten.
Det är inte svårt att inse den potential som detta innehåller för både IFS och för kunderna. Men hur ser IFS' AI-lösningar ut? Varför är IFS komponerbara arkitektur så värdefull? Hur långt har man kommit? Vad betyder bolagets ekosystem av konsulter?
PLM&ERP News träffade två av nyckelpersoner på teknikutvecklingssidan: Seniora VPn för R&D, Martin Gunnarsson, och CTOn, Chief Technology Officer, Dan Matthews. Båda samverkar inom ett produktutvecklingsteam som involverar runt 1 800 medarbetare runt om i världen:
- AI är som en turbo på ren och skär affärslogik. Rätt använd kan den ge hur mycket som helst, summerade Gunnarsson. Hur då? Möt honom och Dan Matthews i dagens artikel på PLM&ERP News.

Ny rapport: ”72% av nordiska företagsledare tror inte att AI kommer att påverka deras...

…men AI kommer ha större inverkan än internet och smartphones enligt konsulten TCS’ globala undersökning. IT- och teknik-konsulten TCS har i en av de största undersökningarna i sitt slag - omfattande 24 länder, tolv olika branscher och runt 1300 CEOs och andra befattningshavare – fått en bild av hur AI kommer att forma och påverka företagens verksamheter i framtiden. Här är de viktigaste konklusionerna:
Nordiska företagsledare tror att effekten av AI kommer att vara större än, eller lika stor som den som internet (52 procent) och smartphones (55 procent) har haft.

Men ännu intressantare är att hela 65 procent av de samtliga tillfrågade chefer motsätter det faktum att AI skulle vara en avgörande faktor för den egna konkurrenskraften. Motsvarande siffra för Norden är 72 procent. Cheferna menar i stället att mänsklig kreativitet, inte AI, kommer att fortsätta att vara avgörande vad det gäller konkurrensfördelar. Även om AI:s inverkan på arbetskraften fortsätter att diskuteras, menar en majoritet av de tillfrågade cheferna att medarbetarna kommer fortsätta att vara det som särskiljer deras företag från konkurrenterna. Något som talar emot den senaste tidens farhågor om att AI helt skulle ersätta stora delar av företagens personalstyrka. Däremot svarar knappt hälften av de tillfrågade företagsledarna (45 procent) att de förväntar sig att anställda kommer att behöva använda generativ AI för att utföra sina arbetsuppgifter inom tre år.
• I Norden säger 31 procent av de tillfrågade att de vill vänta och se hur andra företag och branscher använder AI innan de fattar beslut. Samtidigt svarar 20 procent att de är villiga att ta risker genom att experimentera med AI för att dra maximal nytta av tekniken.
• En tredjedel av de nordiska företagsledarna (35 procent) säger att de vill bygga sina egna stora (LLMs) och små (SLMs) språkmodeller. Motsvarande siffra globalt är 51 procent.
• Mer än åtta av tio (86 procent) av företagsledare globalt har redan implementerat artificiell intelligens (AI) för att förbättra befintliga intäktsströmmar eller skapa nya. Det visar resultaten i Tata Consultancy Services (TCS) globala AI-undersökning, TCS AI for Business Global Study, som nyligen släppts.
Dr Harrick Vin, CTO på TCS, säger i en kommentar:
“2023 var ett år där företag experimenterade med AI/GenAI-användning mer än någonsin tidigare. Vi går nu in i en era av ett mer omfattande och djupgående införande av AI i företagens verksamheter. Företagen inser dock att vägen till skarp driftsättning av AI-lösningar inte är lätt, och att bygga ett AI-moget företag är ett maraton, inte en sprint.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

NEURALA NÄTVERKSMODELLER: Siemens Catapult ger en helt ny uppsättning möjligheter inom AI och maskininlärning

FÖRENKLAR UTVECKLINGEN AV AI-ACCELERATORER FÖR SoCs. Neurala nätverk är bland de mer komplexa bitarna inom IT och berör inte minst lösningar som kan boosta användningen av AI inom produktutvecklingsområdet, inte minst inom elektronik-design. Genom att ta sikte på hur den mänskliga hjärnan är konstituerad är tanken bakom dessa nätverksupplägg att skapa datorsystem med sammankopplade noder som fungerar ungefär som nervceller i den mänskliga hjärnan. Med avancerade algoritmer kan dessa system sedan känna igen dolda mönster och korrelationer i rådata, samla och klassificera dem och – med tiden – kontinuerligt lära sig och förbättras.
Det hela både låter och är avancerat, så frågan är hur man kan omsätta detta till nyttig hjälp inom produktutvecklings-området. Det finns förstås flera exempel, men ett hyperintressant område är hur de kan användas för att stödja och förenkla utvecklingen av AI-acceleratorer för avancerade system-på-chip-design, s k SoCs (System-on-a-Chip) eller ASICs (Application Specific Integrated Circuits).
Det här har man jobbat med inom Siemens Digital Industries Software som idag lanserar en lösning med det passande namnet Catapult AI NN. Med denna mjukvara erbjuds mjukvaruingenjörer en omfattande lösning för att syntetisera AI-neurala nät. Detta möjliggör för mjukvaruutvecklings-team att sömlöst översätta AI-modeller designade i Python till kiselbaserade implementeringar, vilket underlättar snabbare och mer energieffektiv exekvering jämfört med standardprocessorer. Detta är vassa kapabiliteter med potential att speeda upp utvecklingsarbetet av t ex SoCs ordentligt.
- Absolut, kommenterade Mo Movahed, VP och chef för High-Level Design, Verification and Power på Siemens Digital Industries Software. Han fortsatte: "Överlämnings-processen och manuell omvandling av en neural nätverksmodell till en hårdvaruimplementering är mycket ineffektiv, tidskrävande och felbenägen. Särskilt när det gäller att skapa och verifiera varianter av en hårdvaruaccelerator som är skräddarsydd för specifik prestanda, kraft och område. Men genom att ge forskare och AI-experter möjlighet att utnyttja industri-standardiserade AI-ramverk, som design av neurala nätverksmodeller, och genom att sömlöst syntetisera dessa modeller till hårdvarudesigner optimerade för kraft, prestanda och område (PPA), öppnar vi en helt ny uppsättning möjligheter för AI och maskininlärning som gör livet betydligt enklar för mjukvaruingenjörerna. Vår nya Catapult AI NN-lösning tillåter utvecklare att automatisera och implementera sina neurala nätverksmodeller för optimal PPA samtidigt under mjukvaruutvecklings-processen, vilket inleder en ny era av effektivitet och innovation inom AI-utveckling."
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Lyckad utveckling för SAPs molnresa tungt skäl till förlängt kontrakt för CEO Christian Klein

Affärsystemledande SAP verkar vara nöjt med den personbesättning man nu har som toppledare av företaget. Bolaget meddelade i veckan att man förlänger kontraktet med CEO och styrelseledamot Christian Klein (44) i tre år, till slutet av 2028. Som PLM&ERP News tidigare rapporterat förlängde man nyligen också CTOns, dr Juergen Mueller, kontrakt med tre år.
Bakgrunden till beslutet att förlänga med CEO Klein är bl a att affärerna går hyggligt. Visserligen var 2023 inget toppår totalt – men det globala makroekonomiska läget var utmanande och SAP lyckades trots allt öka intäkterna total något, plus 6% till 31,2 miljarder euro. Givet att SAP är den överlägset största globala aktören på affärssystem- och ERP-området påverkas man totalt tungt av globala lågkonjunkturella effekter.
Den goda nyheten är emellertid att man växer kraftfullt där man vill växa, i molnet. Att få upp kundstocken på molnplattformarna är avgörande för vinstutvecklingen som det ser ut idag, och det har gått mycket bra under fjolåret: 2023 gick de till detta relaterade intäkterna upp med 20% till 13,7 miljarder euro. Samtidigt som vinsten i den molnrelaterade verksamheten ökade med 23% till 9,8 miljarder. Det är en trend man likt alla andra affärssystem-utvecklare vill behålla och gärna öka ännu mer, för här finns de stora framtidsintäkterna, parallellt med en betydligt lägre kostnadsbild än för de traditionella "on prem-bitarna", vilket ger en synnerligen god vinstpotential. Christian Klein anses vara mannen att kunna exekutera på denna utvecklingstrend.
Företaget har också stärkt upp Kleins roll och utnämnt honom till honom till ordförande för den exekutiva styrelsen, där han tidigare ”bara” var medlem. Klein kom in i SAP-styrelsen 2018 och utsågs till co-CEO i oktober 2019 innan han utsågs till ende vd för SAP SE i april 2020.
- I position som CEO har Christian Klein konsekvent drivit SAPs omvandling till ett molnföretag, summerar professor Hasso Plattner, ordförande för SAP SEs styrelse, och tillägger: "Jag skulle vilja tacka Christian Klein för hans enastående bidrag till SAPs framgång. Med den tidiga förlängningen av hans kontrakt och en ytterligare förstärkning av hans position, understryker vi tydligt hans viktiga roll i SAPs pågående transformation. Vi är övertygade om att detta kommer att lägga grunden för SAPs fortsatta tillväxt i en mycket dynamisk IT-industri."
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Daimler and Volvo in a Joint Venture Around a Software Defined Vehicle Platform

HEAD QUARTER IN GOTHENBURG, Sweden. The world's two leading heavy truck manufacturers, Daimler Truck and Volvo Group announced a couple of days ago that they intend to form a joint venture to develop a software-defined vehicle platform (SDV, Software-Defined Vehicles). This is to strengthen the digital transformation within the transport industry. An SDV is a vehicle where core functions are handled by a software layer that sits between the driver's or fleet manager's vehicular interface and which handles vehicle functions via mainly sensors. This allows the manufacturer to improve both usability and features dynamically via updates, including wireless ones.
What is now aimed at is to create a leading developer of a software-defined platform for heavy vehicles, including software and hardware, which forms the basis for differentiating digital vehicle functions.
This is a very interesting bet, not least because software-defined vehicles are the next major line of development in the automotive industry. But also, because it is the second example within the frame of a couple of years where Volvo and Daimler join forces in an important development area. Previously, since 2020, Volvo and Daimler Truck have a joint venture underway around fuel cell solutions to power the vehicles. Then Volvo Group bought 50 percent of Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co for a joint development of energy solutions for heavy trucks whose electricity for the batteries is generated from clean sources, such as fuel cells powered by hydrogen gas, and where the emissions mainly consist of clean water.
With the now announced SDV investment, the companies move forward together and share the considerable development costs. Undeniably a smart move, which nowadays is also not uncommon in automotive. Nissan/Reanault is a well-known example of this, where certain components are jointly developed for the companies' vehicles.
Martin Daum, CEO of Daimler Truck, says in a statement that the transformation towards CO2-neutral drive technology is as important as digitalization of the vehicle:
"By developing a joint software-defined vehicle platform with the Volvo Group, we will be able to transform our vehicles into a programmable unit. It will allow us to build differentiating digital vehicle capabilities with significantly greater speed and efficiency for our truck and bus customers around the world. Together with Volvo, we can develop a benchmark operating system for trucks and set an industry standard.”
Volvo’s CEO, Martin Lundstedt, adds: "We are now joining forces to accelerate the customer benefits that a software-defined truck platform will bring. Given the rapid transformation of our industry, it makes sense to work together to accelerate development, increase volumes and share costs.”
The new company is intended to be a 50/50 joint venture with headquarters in Gothenburg, Sweden.
Generally, Daimler’s PLM arsenal is based on Siemens Xcelerator solutions, like NX CAD and Teamcenter PLM, while Volvo Group works in PTC’s Creo CAD and Windchill environment.
Click on the headline to read more on PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title