Annons

Analytikern Radars färska Coronarapport om företagens IT-budgetar: ”Återhämtning 2021”

Radars prognos denna gång är den 12e analysen av Covid-19s påverkan på IT i Sverige, och alltså den första som kommer efter semestern.
Hans Werner konstaterar i detta att trots en ökad tillväxttakt i pandemin globalt så ljusnar den svenska situationen.

Analytikern Radars chef, Hans Werner.

DET GLOBALA LÄGET I PANDEMIN
OCH HUR EKONOMIN PÅVERKAS
Så här summerar Radar läget i pandemi:
• Pandemin fortsätter att växa i omfattning med centrum på panamerikanska kontinenten.
• Rörlighet mellan länder fortsatt begränsad.
• Inget skydd genom tillgängligt vaccin troligt under 2020.

Men hur påverkar då detta ekonomin? Det är väl knappast någon överraskning att det trots allt ännu pekar neråt avseende de viktiga kurvorna, som t ex BNP-utvecklingen, Brutto National Produkten, vilket är måttet som summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett helt år. Men givetvis kan siffrorna också delas upp på olika vis för att tydliggöra bilden av det finansiella läget för ett land; t ex i kvartal eller, för att ungefärligt visa hur ”rikt” ett land är, genom att dividera BNP med antalet invånare, BNP per capita. Sveriges BNP för fjolåret uppgick till 5 021 miljarder kronor. Under det första kvartalet 2020 ökade BNP med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal, men därefter börjar Coronaeffekterna slå mot siffrorna. Sveriges ekonomi krympte således med 8,6 procent andra kvartalet 2020, säsongrensat och jämfört med första kvartalet.

Med tanke på dessa effekter blir förstås siffrorna för årets andra kvartal det omedelbart mest intressanta måttet. För helåret 2020 prognosticerar Radar följande siffror:
• Svensk BNP-utveckling resulterar i -6 % till -7 % nedgång (bättre än EU i genomsnitt).
• BNP-prognos indikerar återhämtat läge i ekonomin efter 2021.
• Exporten drabbad. Långsam återhämtning på våra viktigaste exportmarknader.

DETTA HÄNDER MED IT-BUDGETARNA UNDER 2020
Sen kommer man fram till prognosens kvintessens: vad händer med IT-budgetarna IT-budgetarna i Sverige?
Här förutser Werner och hans medarbetare att vi kommer att få se en minskning över helåret 2020 med 6,0 procent jämfört med 2019.
– Med en svag fortsatt ökning av verksamhetsfinansierad IT så innebär det att de totala IT-kostnaderna i Sverige minskar med 4,0 %, säger Radarbasen och tillägger att, ”även de interna IT-kostnaderna ökar under 2020 med 1,8 %. Det innebär att de samlade svenska IT-kostnaderna krymper med 8,7 miljarder jämfört med 2019.
Detta kan jämföras med de nästan 10 miljarder som försvann under finanskrisen 2008-2009.
IT-marknaden (leverantörsmarknaden) faller därmed med -5,8 % jämfört med 2019. Bortfallet ur marknaden beräknas till -9,6 miljarder. Men den svenska IT-marknaden kommer trots allt att ha återhämtat sig värdemässigt under 2021.

NÅGRA VIKTIGA IT-ERFARENHETER
När det gäller IT-sidan summerar Radar på följande vis:
* 16,2 % har utnyttjat korttidspermitteringar
* 95,5 % har infört hemarbete för sina IT resurser
* 41,8 % har sett över besparingspotential i sina avtal och ytterligare 25,5 % avser göra de
* 35,6 % har stoppat alla icke verksamhetskritiska IT-projekt och ytterligare 3,9% avser göra det
* 19,3 % avser utvärdera riskerna i sin globala supply chain och ytterligare 9,1% avser göra det
* 14,3 % har bytt leveransformer för IT medan 18,2 % avser göra det
* För att möjliggöra hemarbete så har 48 % av alla IT-verksamheter tagit investeringar
* Förtroendet för att IT-verksamhetens förutsättningar relativt snabbt ska vara tillbaka på samma nivåer som före pandemin är hög. Över 12 % anser redan i år, över 21 % under 2021 och över 46 % senast år 2022.

VAD RADAR REKOMMENDERAR
Under andra halvåret förutser Radar att investeringar i marknaden utanför existerande kunder kan komma att ge avkastning igen. Man menar också att investeringar i partnerskap och delad risk/avkastning kommer att vara en bra möjlighet som affärsmodell. Liksom att molnet blir mer aktuellt än någonsin: Att förflytta kunder till molntjänster kommer vara en bra affärsingång.
Plus förstås att trenderna som leder mot ökad automatisering och digitalisering blir alltmer accentuerade möjligheter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title