Annons

Industri 4.0 och IoT bakom Sveriges smartaste sågverk

Moelven Valåsen, utanför Karlskoga, ska bli Sveriges smartaste sågverk. I ett tvåårigt projektet - ”Det smarta digitala sågverket” - ska man ta täten inom produktionsteknik i sin bransch. Ett av målen är att minska verkets energiförbrukning.
I detta ska man använda sig av modernast tänkbara teknik. Precis som de senaste ”IoT-recepten” föreskriver spelar sensorer en huvudroll. Bland annat läser ett stort antal sensorer och kameror av produktionsflödet och styr till viss del tillverkningen. Sensorerna länkas samman och all data som varje sensor samlar in ska föras samman för att kunna utnyttjas bättre än idag.
– Vi vill öka tillgängligheten i sågverket med 15 procent. Det sker när ställtider och oplanerade stopp minimeras, bland annat genom att systemet i god tid varnar innan ett tekniskt problem inträffar. Med en tidig varning från systemet om mönstret bryts kan medarbetare ingripa och undvika ett haveri, säger Peter Rockedal, teknisk direktör på Moelven Valåsen.

Engergiförbrukningen ner 10 procent. Två andra viktiga mål i projektet är att minska energiförbrukningen med tio procent och att öka värdeutbytet med tio procent.
– Sågverket ska anpassas till Industri 4.0-teknologi och kommer sätta mallen för hur man bygger ett nytt, modernt sågverk redo för morgondagens krav. I projektet har vi bland annat gjort energikartläggningar samt levererat elmätare och mjukvara för systemet, säger Magnus Sjöström Key Account Manager på Schneider Electric.

Nyckeln för att nå målen. För att kunna nå målen är möjligheten att samla in och analysera stora datamängder central. Ett sågverk har idag många olika elektroniska stödsystem som övervakar och styr produktionen. Det handlar om att få de olika systemen att kommunicera med varandra för att fullt ut kunna nyttja data från varje enskild del av såglinjen. Ett trettiotal elmätare och elkvalitetsmätare från Schneider Electric har monterats och kopplats mot Schneider Electrics styrsystem Wonderware. I nästa steg ska ytterligare cirka 200 punkter kopplas upp och därefter planeras energikartläggning och energioptimering.

– Moelven har ytterligare drygt 50 fabriker och planen är att använda denna modell på flera andra fabriker. Datainsamlingen ökar dessutom spårbarheten. Det blir möjligt att se exakt ur vilken stock varje planka kommer, vilket innebär att det interna kvalitetsarbetet också blir effektivare, säger Magnus Sjöström.

Projektet stöds av Vinnova. ”Det smarta digitala sågverket” stöds av Vinnova och i projektet ingår aktörerna Moelven Valåsen, RISE (Research Institutes of Sweden), RemaSawco och Schneider Electric. En grupp om tio personer från de olika intressenterna är direkt engagerade i projektet som pågår under två år. Det initierades i samband med Trä- och teknikmässan i Göteborg 2016 och resultaten kommer att redovisas på nästa mässa som äger rum senare under 2018. Projektet det digitala sågverket stöds finansiellt av den statliga myndigheten Vinnova.

När det gäller utrustningen som det smarta sågverket kräver för att bli operativt finns som sagt Schneider Electric med i bilden. De levererar bland annat energikartläggningar, elmätare och mjukvara.

Bolaget har också tagit position för att utveckla vass digital energihantering och automation på fastighetsidan, i datacenter och när det gäller infrastruktur och industridrift.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title