Annons

…och ny rapport visar att innovativa företag är lönsammare

Sju av tio företag med unika produkter och tjänster har också god lönsamhet. Företag som är först ut på marknaden har bättre lönsamhet jämfört med övriga. Med ingenjörskompetens och ekonomiska incitament ökar sannolikheten markant att få fram konkurrenskraftiga innovationer. Det visar vårens Innovations- och konjunkturrapport från Sveriges Ingenjörer.
– Ny, innovativ teknik ger tydliga avtryck på företagens ekonomi. Resultatnivåerna är högre jämfört med de företag som inte har samma innovationsförmåga. Effekten märks även i rådande konjunkturläge där näringslivet på bred front går väldigt bra, säger Staffan Bjurulf, näringslivsexpert på Sveriges Ingenjörer. Men saken är inte självklar, vilket vi ska diskutera kort kring i texten nedan.

I Sveriges Ingenjörers undersökning framhålls betydelsen av att vara först i världen. Det framgår klart av organisationens enkät bland mer än 400 fackligt förtroendevalda i små, medelstora och stora företag i industri- och tjänstesektorerna. Andelen lönsamma företag med världsunika produkter och tjänster är nära 70 procent medan motsvarande andel av företag som inte är först i världen är drygt 50 procent.
Nu ska man vara klar över att innovativt pionjärskap inte alltid leder till omedelbara framgångar, som man möjligen kan få intrycket av från rapporten. Den som plöjer ny mark kan också råka ut för det motsatta; dryga investeringskostnader samtidigt som genomslaget för den nya innovativa tekniken dröjer. Det kan t o m vara så att det unika plockas upp av de som ligger efter i spåret och lyckas bättre med att omvandla tekniken till en framgång för att de exempelvis har en vassare affärsmodell.

Offensiva satsningar. Sveriges Ingenjörer konstaterar också – vilket i och för sig ligger i deras intresse som fackorganisation – att av de företag som fått fram världsunika innovationer har 60 procent någon form av incitamentssystem för sina anställda. Motsvarande för företag som inte har incitamentssystem men ändå varit först i världen är 38 procent.
– Företagens goda resultat och höga vinster ger också utrymme att satsa mer offensivt på sina anställda. Rapporten visar att när företagen uppmuntrar ingenjörer att utveckla nya lösningar och premierar innovationsarbete så lönar det sig, säger Staffan Bjurulf

Enkätsvaren indikerar även att högkonjunkturen sätter hårt tryck på landets ingenjörer: mer än 9 av 10 uppger att företaget har god eller tillfredsställande ekonomi, samtidigt som knappt 2 av 3 bedömer att de anställda har för hög arbetsbörda.

Innovations- och konjunkturrapporten för våren 2018 i korthet: Konjunkturen

  • Mer än 9 av 10 av landets ingenjörsföretag har en tillfredsställande eller god ekonomisk situation
  • Knappt 2 av 3 anställda tjänstemän har för stor arbetsbörda
  • Brist på teknisk kompetens råder på 2 av 3 företag

Innovation

  • Företag som är först i världen med nya innovationer är mer lönsamma än företag som inte är först i världen
  • Företag som har belöningssystem för uppfinningar får fram fler innovationer som är först i världen
  • Företagens viktigaste motiv för att satsa på FoU och innovation i Sverige är att det finns arbetskraft med hög teknisk kompetens
  • Företagens största investeringshinder för FoU och innovation i Sverige är bristande tillgång på teknisk kompetens, där spelar lönenivån roll för att rekrytera ingenjörer

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title