Annons

Ny europeisk storspelare kan bildas om konsulterna ÅF och Pöyry går ihop

På upploppet av 2018 händer det stora saker inom konsultvärlden. Idag meddelar svenska storkonsulten ÅF och finska Pöyry att man har undertecknat ett avtal om att slå samman de två bolagen för att bilda ett ledande europeiskt ingenjörs- och konsultbolag. ÅF kommer att lämna ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande att köpa aktierna i Pöyry. Fyra större aktieägare i Pöyry har förbundit sig att i en riktad nyemission bli aktieägare i det sammanslagna bolaget efter fullföljandet av uppköpserbjudandet.
Totalt erbjuder man 10,20 euro per aktie, totalt 611 miljoner euro, vilket enligt dagens kurs motsvarar drygt 6,2 miljarder kronor. Det ger en premie på drygt 45 procent jämfört med Pöyrys aktiekurs vid stängsdags på Nasdaq Helsingfors i fredags, då akten stod i 7,00 euro.
- Pöyry och ÅF är två av de ledande ingenjörs- och konsultbolagen i Europa. Genom att gå samman skapar vi en stark plattform för internationell tillväxt. Genom att erbjuda kunderna vår kombinerade och ledande expertis inom exempelvis industriell digitalisering, smarta städer och framtida energilösningar kommer vi att kunna bidra till deras fortsatta tillväxt. Med vår större skala, mer resurser och våra engagerade och kompetenta medarbetare kommer vi att förbättra vår förmåga att ta oss an ännu större och mer komplexa uppdrag, säger ÅFs koncernchef, Jonas Gustavsson i en kommentar.

Budet verkar väl förankrat i Pöyrysfären. Dels har styrelsen för Pöyry enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i bolaget att acceptera uppköpserbjudandet, dels har de större aktieägarna i Pöyry – ägare till motsvarande cirka 52,3procent av aktierna och rösterna i Pöyry – accepterat uppköpsbudet. ÅF kommer att publicera en erbjudandehandling meddetaljerad information om uppköpsbudet omkring den 19 december 2018, skriver man i ett pressmeddelande.

En konsultjättemed nära 20 miljarder i omsättning. Det nya sammanslagna bolaget kommer att bedriva verksamheten under namnet ÅF-Pöyry och enligt planerna ska det delas upp i fem divisioner. Den nya spelaren kommer, om uppköpet går igenom, att bli en storaktör på framför allt den nordiska marknaden, men då båda bolagen har verksamheter utanför regionen kommer det förstås att få effekter även på dessa europeiska marknader.

Sammantaget i finansiella termer bildas nu en jätte på konsultmarknaden som omsätter cirka 19 miljarder kronor – ÅF står i detta för 13,5 miljarder kronor, medan Pöyry omsätter ca 5,5 miljarder kronor (553,2 miljoner euro).

Det kombinerade antalet heltidsanställda medarbetare uppgick i genomsnitt under niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2018 till cirka 14 550 över hela världen.
Så här har man tänkt sig att divisionsuppdelningen ska se ut::
* Infrastructure, ledd av Mats Påhlsson
* Energy, ledd av Richard Pinnock
* Process Industries, ledd av Nicholas Oksanen
* Industrial and Digital Solutions, ledd av RobertLarsson
* Management Consulting, ledd av Martin à Porta(idag koncernchef på Pöyry).

Vad kan man vinna på samgåendet? I pressmaterialet pekas synergier värda ca 180 miljoner kronor ligga inom räckhåll och förväntas vara realiserat till fullo år 2020.

Chef för den nya storspelaren blir nuvarande koncernchefen för ÅF, Jonas Gustavsson. När det gäller styrelsesidan så blir den sittande ÅF-styrelsen i huvudsak oförändrad fram till en extra bolagsstämma, då ÅF avser att välja in Pöyrys nuvarande styrelseordförande, Henrik Ehrnrooth, till nyledamot i ÅF-styret.
Huvudkontoret kommer att ligga i Stockholm.
– Pöyry har kommit en lång väg sedan det kundfokuserade förändringsprogrammet påbörjades år 2016. Vi har byggt en högpresterande organisation och odlat en modern kultur av intraprenörskap och innovation. Jag är väldigt stolt över Pöyrys kompetenta intraprenörer som har bidragit till niokvartal med resultattillväxt i följd, en stark kontantposition och en välfylld orderstock, säger Pöyry-chefen, Martin à Porta, vilken som sagt förväntas bli ledare för den nya spelarens managementkonsultion-division.

ÅF starka inom fordonsindustrin,Pöyry vassa på papper och energi. ÅF-Pöyry förväntas bli en konkurrenskraftig aktör både i Europa och globalt. Pöyrys fokus på papper ochpappersmassa och energi kompletterar ÅFs nuvarande utbud inom exempelvis bilindustrin, avancerad tillverkning samt livsmedel och läkemedel. Digitala lösningar utgör kärnan för båda bolagens respektive verksamheter och förväntas bli en nyckelkompetens som kan utnyttjas i alla divisioner.
ÅFs starka ställning inom digitala lösningar förväntas också vara viktig för att ytterligare förstärka Pöyrys välrenommerade management konsult-verksamhet i det sammanslagna bolaget. Pöyry kommer även att komplettera ÅFs ställning inom infrastruktur. I det sammanslagna bolaget kommer det att finnas cirka 5 700 infrastrukturexpertersom arbetar i Europa.

Hård kamp om utrymmet på konsultmarknaden. Klart är att konsultmarknaden i Norden är en tuff plats att vara på med en rad större aktörer, där det är en hård kamp om utrymmet. Samtidigt talar vi om bransch i stark teknologisk förändring. Detta som en följd av den explosiva framväxten av disruptiva teknologier och en snabb digitalisering inte bara av företagen utan också av de flesta samhällsfunktioner. Samtidigt som klimatförändringar och miljösapekter ställer ökande krav på hållbarhet, förändrade energimarknader, bioekonomi, smartare städer och nya transportsätt.
En viktig poäng i detta att det både krävs och i kanske ännu större utsträckning kommer att krävas utvecklare och problemlösare med ett helhetsperspektiv och en kraftfull bredd i expertiskunnandet. I dagens fordonsindustri, för att ta ett ÅF näraliggande exempel, är utvecklingen mot  IIoT och Industri 4.0-koncept ett exempel. En viktig poäng i produktframtagnings- och distributionsflödena är att saker och ting måste hänga ihop för att vara effektiva. Systemen för produktutveckling måste, för att vara produktiva, kopplas ihop med tillverkningen; samtidigt som produkterna eller produktsystemen även i händerna hos slutanvändarna har kvar kopplingar till produktutvecklingssystemen för att på så vis, via återmatade fältdata, vara underlag för innovation. Det hela blir inte enklare i skenet av att det som utvecklas går mot autonomi med självkörande fordon och elektrifiering av framdrivningssystemen. Komplexiteten ökar monumentalt och i detta krävs flera kompetenser, som ändå hänger ihop med varandra.  
Detta är bara ett exempel på en en marknad där det summa summarum är svårt att skapa en organisk tillväxt i stor skala genom egen breddutveckling. Att istället ta vägen över sammanslagningar är därför, för den som har tillväxtambitioner, ingen dålig idé.
Tillsammans bildar ÅF och Pöyry ett stort och nordiskt nytt kunskapsföretag med potential att utveckla ledande och hållbara både tekniska och teknologiska lösningar.

ÅFs styrelseordförande, Anders Narvinger pekar i sammanhanget på styrkan av att kombinera resurser och kapabiliteter:
– Genom att kombinera och koppla samman våra resurser, vår djupgående expertis och vårt multidisciplinära kunnande kommer vi att skala upp en mycket starkare plattform med internationell räckvidd och vara i en ställning där vi bättre kan möta våra kunders förändrade behov. Jag tror också att samgåendet är en bra sak för medarbetarna eftersom de båda bolagens kulturer bygger på samma uppsättning av nordiska värden. Våra intraprenörer har ambitionen, energin och idéerna som behövs för att ta nästa steg.
Förvisso har också ÅF och Pöyry tillsammans ett långt arv inom banbrytande ingenjörskonst ochrådgivning. Om de nu föreliggande planerna realiseras kommer framför allt Norden att få en ny jättekonsult med potential att växa även internationellt. Tufft för konkurrenterna, men en bra för både ÅF och Pöyry.
På sista raden finns det en sund affärslogik i detta samgående. Men, som alltid när två aktörer ska integreras till en, det tar sin tid innan saker och ting faller ner på rätt plats.

Starkare internationell marknadsnärvaro. Det sammanslagna bolaget kommer som sagt att ha en större internationell närvaro och potential att på ett lönsamt sätt öka takten i internationaliseringen. Pöyry bedriver för närvarande verksamhet i cirka 20 länder där ÅF inte har någon verksamhet. Från de starka baserna i Sverige och Finland förväntas ÅF-Pöyry ha en stark närvaro i Norden, Schweiz,Tyskland, Österrike, Tjeckien, Brasilien och Sydostasien. Inom infrastruktur, arkitektur, design och digitala lösningar har ÅF kapacitet med en betydande internationell potential som det sammanslagna bolaget kan utnyttja. Det sammanslagna bolagets storlek och ökade geografiska bredd förväntas också skapa nya möjligheter för dess anställda och föra bolaget närmare kunderna, vilka i allt större utsträckning förväntar sig att servas och utvecklas med en global räckvidd.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title