Annons

PRODUKTIVITET: SNA Europe vässar produktionen med AXXOS OEE

Med 10 fabriker runt om i Europa för tillverkning av hand- och trädgårdssågar (under varumärket Bacho) har företaget SNA Europe genomfört ett förändringsarbete för att vässa sin konkurrenskraft. Man började processen med ett omfattande förbättringsarbete i sin fabrik i Bollnäs.
- Vi lever i en konkurrensutsatt värld och måste därför ständigt förbättra produkterna och effektivisera produktionen. Vi hade tidigare flera manuella operationer vilket inte var ekonomiskt i längden för oss. Det var dags för en uppdatering av maskiner, processer och arbetssätt, säger Annelie Laitila, som är produktionschef i Bollnäsfabriken.
Förutom stora layoutförändringar har 8 av 16 större maskiner bytts ut under förbättringsarbetet i Bollnäsfabriken. Trots de utmaningar i form av störningar i produktionen som detta innebär så ökade produktiviteten från 2013 fram till 2017 med 14 procent. Mjukvarulösningar från AXXOS har spelat en viktig roll i detta.

Produktivitetsarbete är inte enkelt och det tar tid, men med hjälp av bra mjukvaruverktyg kan resultatet ändå bli mycket bra, vilket SNA visat med satsningen i sin Bollnäsanläggning. Förbättringsarbetet har innefattat flera komplexa moment med ombyggnationer och utbyten av flera maskiner. Men med stöd av ett välorganiserat förbättringsarbete, mjukvaror för uppföljning och flödesanalyser från AXXOS OEE har man lyckats med att nå en stadig produktivitetsökning över tid.

Ett bevis för detta fick man under AXXOS OEE Användardagar 2017, då bolaget fick ta emot det årliga produktivitetspriset.

Konkurrensutsatt bransch. Axxos har beskrivit SNA Europecaset på sin hemsida. Samarbetet startade strax innan det stora förändringsarbetet sattes igång 2011. Anledningen var att man inom SNA Europe ville stärka sin position i en konkurrensutsatt bransch genom att införa ett nytt och förbättrat produktsortiment samt att skapa en effektivare produktion.
– Mycket sköttes tidigare manuellt, vilket också gällde för produktionsuppföljningen, berättar Annelie Laitila.

Global leverantör. SNA Europe (Industries) är som nämndes inledningsvis en ledande europeisk tillverkare av handverktyg och man ingår i Snap-on koncernen, som är en global leverantör av verktyg och utrustning. Hur gick arbetet till innan man genomförde sitt produktivitetsförbättringsprogram?
– Det gick till så att operatören skrev ner på en lista ute vid maskinerna om något problem uppstod, exempelvis ett produktionsstopp. Sedan gjorde förbättringsledarna en sammanställning av listorna varpå ett diagram togs fram. Det blev inte så exakt och innebar mycket arbete. Det var också många gånger svårt att tolka diagrammen, vilken som var den största stopporsaken, samt när och hur många gånger den inträffade, säger Laitila.
Detta ser idag helt annorlunda ut.
– Med AXXOS OEE där operatören kodar produktionsstoppet exakt när det sker får vi nu informationen direkt på dagen och kan gå igenom i detalj och vidta åtgärder vid våra dagliga morgonmöten. Varje morgon följer vi upp OEE-värdena på maskinerna och tar problemen med tekniksidan. Maskinerna går dygnet runt och vi har varje morgon en färdig rapport från senaste dygnet, fortsätter produktionschefen och tillägger att man har investerat i AXXOS OEE Client och Visualize. 

”Future State-projektet”. År 2013 startade SNA Europe i Bollnäsanläggningen ett projekt kallat ”Future State” under ledning av Stefan Halvarsson som projektledare. Målet med projektet är bl a att skapa bättre produktionsflöden för att minska interna transporter och material i arbete samt korta våra ledtider, förklarar Annelie Laitila.

Förutom stora layoutförändringar har 8 av 16 större maskiner bytts ut under förbättringsarbetet i Bollnäsfabriken. Trots de utmaningar i form av störningar i produktionen som detta innebär så ökade produktiviteten från 2013 fram till 2017 med 14 procent.
– Arbetet med projektet fungerat fantastiskt bra och det är till stor del tack vare mjukvarulösningarna. Vi har haft en tydlig bild av vilka maskiner som varit problemet. Ett bra exempel är att för en av våra nyinstallerade maskiner, en helautomatiserad märkningscell som vi hade en hel del inkörningsproblem med, har OEE ökat från 32% till 64,0%, och ökningen av OEE fortsätter allteftersom vi löser stopporsakerna vi identifierar, säger Stefan Halvarsson.
Personalengagemangets betydelse. Men som sagt personalens attityd och vilja att gå vidare är viktiga adderande faktorer i ett förändringsprojekt.
– Vi hade aldrig kunnat nå så här långt om det inte hade varit för produktionspersonalens tålamod och engagemang under hela vårt förändringsarbete. Det är viktigt att operatörerna får vara med och känna sig delaktiga under processen, säger Halvarsson.

I Bollnäsfabriken har SNA Europe alltså också implementerat AXXOS Visualize vilket innebär att man på skärmar i produktionen kan följa hur produktionen går i realtid. Annelie Laitila är över lag väldigt nöjd med resultatet av samarbetet och även hur det har fungerat under de sex åren som förändringsarbetet pågått.

– Ja, trots stora förändringar har det inte förkommit några stora problem som försvårat processen och vi har känt ett stort stöd under resan. AXXOS var också här hos oss och vi har deltagit under användardagar där vi kunnat utbyta erfarenheter med andra användare. Efter att vi skrivit om på hemsidan att vi tagit emot deras produktivitetspris fick vi också ett intresse från närliggande företag som kom på studiebesök och fick nya idéer. Det var förstås jätteroligt, säger Annelie Laitila.
– Vi är dock inte klara ännu, förbättringsarbetet pågår fortfarande. Vi kommer bland annat att byta ut fler maskiner och vill givetvis öka produktionen, optimera flöden och förbättra produkterna ytterligare. Men vi är glada för att vara en god bit på väg genom vår egen expertis i kombination med förbättrad produktionsuppföljning, tillägger hon.

SNA Europe levererar verktyg under varumärket Bacho.

Tio fabriker runt om i Europa. SNA Europe Industries har totalt 10 fabriker inom Europa. Anläggningen i Bollnäs har 80 medarbetare och tillverkar årligen drygt 4 miljoner handsågar som marknadsförs under varumärket Bacho.

AXXOS ingår i API-AXXOS som levererar programvaror för produktion till 900 kunder i 50 länder. Bolagets OEE-lösning mäter viktiga nyckeltal som OEE-värde (TAK-värde), ställtider och cykeltider. Med Visualize modulen får man en bild av det aktuella produktionsläget i realtid; medan Analyze analyserar insamlad information för att se förbättringspotentialen i verksamheten.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title