Annons

”Stor tillväxt inom molntjänster”: Radar reviderar upp IT-prognoserna för 2020

I Sveriges största årliga IT-rapport, IT-Radar 2020, från analysföretaget Radar Ecosystem revideras såväl IT-budgetarnas tillväxt som tillväxten i marknaden uppåt trots en fortsatt orolig omvärld. Radar analys baseras på verkliga utfall under tredje och fjärde kvartalet 2019 som präglats av stor osäkerhet och försiktighet där beslutade investeringar senarelagts till 2020.
- Stor osäkerhet har påverkat det avslutande halvåret av 2019 på ett påtagligt sätt men har nu normaliserats till en relativt stabil IT-utveckling för 2020. För oss visar trenden på IT-områdets betydelse i våra verksamheter när tillväxten i IT-budgetarna nu ligger över BNP-tillväxt två år i rad, säger Hans Werner, VD på Radar.

IT-Radar 2020 visar på en tillväxt för IT-budgetar om i genomsnitt 1,2 procent och en tillväxt för direkt verksamhetsfinansierad IT om 4,7 procent för helåret 2020 i Sverige. Detta innebär att de svenska verksamheternas totala IT-kostnader ökar med 4 miljarder kronor och beräknas bli 217,5 miljarder kronor för helåret 2020.

Molntjänsterna växer mer än väntat
Värdeutveckling för hårdvara och för traditionell mjukvara förväntas bli negativ för helåret 2020 samtidigt som tjänsteområdet bedöms växa motsvarande 3,5 procent. Störst tillväxt sker inom segmentet molntjänster där Radars prognos för Sverige visar på en ökning om 11,8 procent medan värdeutvecklingen inom outsourcing ökar marginellt med 0,2 procent och konsulttjänster med 3,4 procent på helåret 2020. Detta innebär en ökning av den svenska IT-marknaden om 3,6 miljarder kronor.
– Utvecklingen inom molntjänster i Sverige just nu är svagare än i vår omvärld. Det är främst föranlett av en rådande osäkerhet runt molntjänster inom offentlig sektor. Det är viktigt att vi hanterar denna osäkerhet för att offentlig sektor ska kunna dra nytta av molnets skalfördelar och inte stå helt stilla under ett par år i avvaktan på utredningar och politik, fortsätter Hans Werner.

Automatisering prioriterat
De svenska IT-verksamheterna prioriterar digitalisering och automatisering i större omfattning under 2020 än vad som varit utfallet tidigare år.
Även IT-säkerhet är fortsatt starkt prioriterat vilket tydligast exemplifieras av att bara 14 procent av svenska verksamheter befinner sig på en tillräckligt hög säkerhetsmognad för att möta dagens hotbild enligt Radars analyser.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title