Annons

PTC, Dassault och Aras bäst på PLM för diskret tillverkning?

Vilken kommersiell PLM-lösning är bäst? Denna eviga fråga lär aldrig få något definitivt svar, men det hindrar inte att man från analytikerhåll ger sig på att försöka utvärdera dem. Den senaste är analytikern Forrester, som i den första Forrester Wave-uppställningen på tio år tagit ett tämligen brett grepp på de ledande systemen. Perspektivet är lösningar för diskret tillverkning och man har tittat på mjukvarusviterna från Dassault Systemes (3DEXPERIENCE), Siemens PLM (Teamcenter), PTC (Windchill), SAP PLM, Aras (Innovator) och Oracle PLM (Agile).
Så, vem är bäst, allt inräknat, bortsett från produktdefinitionsverktygen (som CAD och CAE)? Tre PLM-portföljer har placerats i Forrester Waves ledarkategori: De är i tur och ordning: PTC, Dassault och Aras. I nästa kategori, ”starka aktörer”, hamnar Siemens och Oracle, medan SAP respektive en till kommit på efterkälken och placeras i de två lägsta kategorierna, ”starka utmanare” respektive för AD ”bara utmanare”. (Den sjunde och sista deltagaren i Forresters Wave-analys kan vi inte avslöja då analytikern inte tillåter att man avslöjar den fulla deltagarlistan. Men gissningsvis förstår de flesta vilket förteg den sjunde är).

Enligt Wikipedia kan begreppet, ”diskret tillverkning”, definieras som tillverkning av produkter som är distinkta föremål. Bilar, möbler, leksaker, smartphones och flygplan är exempel på diskreta tillverkningsprodukter. Produkterna är lätt identifierbara och skiljer sig i detta från processtillverkning där produkterna är odifferentierade, till exempel olja, naturgas och salt.
Givet denna definition är alltså, enligt Forrester, PTC den ledande systemutvecklaren på PLM-sidan, med Dassault och Aras i släptåg, som tvåa respektive trea inom ledarkategorin. Men hur har man kommit fram till detta resultat? Och hur rimliga är de? Vi ska titta lite närmare på saken.

Från ”ledare” till ”utmanare”. Som nämndes ovan är Forrester Wave en slags grafisk illustration som bygger på att de undersökta PLM-spelarna delats in i ett antal kategorier baserat på en rad underliggande faktorer. Kategorierna är, från den högsta till den lägsta, ”Ledare”, ”Starka Aktörer”, ”Konkurrenskraftiga”, ”Utmanare”.
Kategoriplaceringarna bygger på analyser utifrån tre huvudparametrar:
* nuvarande erbjudande/innehåll,
* strategi och
* marknadsnärvaro.
Dessa tre huvudparametrarna har i sin tur byggts upp kring ett antal underområden. Ifråga om NUVARANDE ERBJUDANDE/kapabiliteter har man exempelvis tittat på 15 sub-element, eller funktionalitetsgrupper, i programmens erbjudande. Några exempel är hantering av simuleringsdata, konfigurering, BOM-hantering, kvalitet/anpassning till regelverk (compliance), samverkan med leverantörskedjan, tillverkningsprocessplanering, IoT och digitala tvillingar. Ifråga om STRATEGI har man tittat på t ex vision och ekosystem och på marknadssidan har huvudfokus legat på intäkter och antal kunder. Tämligen omfattande alltså.
Varje underområde har sedan bedömts utifrån en 0 till 5-skala, där 0 är mycket svagt och 5 mycket starkt.

PTC hamnar i topp i Forresters utvärdering av system för diskret tillverkning. Bolagets lösningar får beröm när det gäller sånt som BOM-hantering, IoT (ThingWorx-satsningen betyder förstås mycket i detta) och digitala tvillingar.

Några nyckeltal i Forresters betygsättning. När det gäller företagens ”NUVARANDE ERBJUDANDEN”, som i slutplaceringshänseende viktats med 50 procent, ser betygen på 0-5-skalan ut på följande vis avseende de fem högsta snittpoängen:

  1. PTC (med avseende på 15 parametrar)
  2. Dassault
  3. Siemens PLM
  4. Aras
  5. Oracle

En närmare syn av de delbetyg som delats ut till de tre lösningarna i topp visar följande:

PTCs RESULTAT. Gällande de underbyggande parametrarna kan konstateras att PTC får högsta betyg (5,0) ifråga om BOM-hantering, Kvalitet & ”Compliance”, Digitala Tvillingar, Rollbaserade Applikationer, IoT-plattform, Integrationskapabilitet, Implementation & Hållbarhet, Konfiguration & Flexibilitet. Toppbetyg på 8 punkter av 15, sålunda.
Lägst betyg (1,0) får PTC för ”Leverantörssamverkan”, ”Innovation & Produktportföljshantering” och ”Analytics”.

Dassaults RESULTAT. DS får högsta betyg i följande: Kvalitet & ”Compliance”, Leverantörssamverkan, Tillverkningsprocesshantering, Hantering av Simuleringsdata, Additiv tillverkning/3D-printing, Konfiguration & Flexibilitet. 6 toppbetyg av 15.
Lägst betyg får man med avseende på Digitala Tvillingar, Innovation & Produktportföljshantering och IoT-plattform.

Siemens RESULTAT. Högsta betyg får Siemens PLM för Kvalitet & Compliance,  Tillverkningsprocesshantering, Additiv tillverkning/3D-printing, Integrationskapabilitet.
Lägst betyg blir det ifråga om Innovation & Produktportföljshantering och Analytics.

När det gäller strategi och vision delar Dassault Systemes med sin 3DEXPERIENCE-plattform ledarplatsen med PTC, enligt Forrester. Toppbetyg blev det för för ”Vision” och ”Partner-ekosystem”.

Placeringar när det gäller STRATEGI. Alltid en svårvärderad post, men ändå tillmäter Forrester denna del av underlaget en 50-procentig betydelse när det gäller kategoriplacering. Så här ser tabellen ut för de fem topplaceringarna:
1. PTC och Dassault (delad placering)
3. Aras
4. Siemens och Oracle (delad placering)

PTCs RESULTAT. Toppbetyg får man för ”Vision” och ”Leveransmodell – molnet”. Lägre betyg (3,0) får man med avseende på parametern ”Partner-ekosystem”.

Dassaults RESULTAT. Toppbetyg för Vision och Partner-ekosystem, medan man fick lägre betyg för Leveransmodell – molnet.

ARAS RESULTAT. Toppbetyg till denna PLM-divisionens senaste nykomling (man blev så sent som under det gångna året utsett till en av CIMdatas mest exklusiva utvecklare, s k ”PLM Mind Share Leaders”) blev det ifråga om Vision där man fick 5,0. Lägre betyg (3,0) – blev det ifråga om Partner-ekosystem och Leveransmodell – molnet.

När det sedan gäller den tredje huvudkategorin, MARKNADSNÄRVARO, har denna inte haft någon betydelse för viktningen – mer om detta nedan.

Dassault har bredaste erbjudandet. Av stor betydelse i undersökningen är programportföljernas marknadspenetration. I detta kan noteras att respektive mjukvarusvit försetts med en cirkel vars diameter visar omfattningen av portföljens position på marknaden. Stor cirkel, stor marknadsandel, liten cirkel är lika med tvärtom.
I detta har Dassault fått den största cirkeln, så som varande den svit som har den största marknadsnärvaron och flest kunder/användare. Siemens och SAP har försetts med den näst största, medan PTC hamnar på tredje plats med avseende på cirkelstorlek. Detta har dock inte påverkat placeringen i Forresters grafiska Wave-illustration.
Aras PLM och Oracle markeras i detta enbart med en prick, som illustrerar att de i och för sig har vad som krävs för att bli betraktade som fullvärdiga med avseende på innehåll, men ändå har den minsta marknadspenetrationen.

Inga produktdefinitionsverktyg medräknade. Det är också så att man i underlaget utelämnat produktdefinitionsverktyg som CAD, CAE och CAM, vilket aktualiserar frågor som, ”hur ska man definiera PLM?”, och ,”vilka verktyg ingår i PLM-begreppet?”.
Frågorna är inte ointressanta vid en helhetsbedömning, men har alltså lämnats därhän som underbyggande faktorer. Man har i sin Wave fokuserat på de mer tillverkningsrelaterade PLM-verktygen, medan produktdefinitionssidan med sånt som CAD, CAE, ALM (mjukvaruutveckling) och EDA (elektronikutveckling) utelämnats eller fått nedspelad betydelse. Därmed täcker man bara in en bit av produktframtagningsprocessen, vilket alltid innebär att jämförelserna riskerar att halta något. En lösning som har en uppenbar styrka i produktdefinitionsledet kan vara mindre stark i tillverkningshänseende; men blir vid en helhetsbedömning väl så konkurrenskraftig som en lösning som har en emfas på produktionen. Möjligen också i någon mån vice versa.

Analytikern CIMdata ser det hela ifrån ett bredare perspektiv. Alla verktyg som behövs i en produktframtagningsprocess finns med i deras PLM-definition, från CAx, ALM, EDA till verktyg för digital tillverkning, MES och ERP. Vilket som är korrekt, eller rätttare sagt ger korrekt bild, kan givetvis diskuteras, men låt oss konstatera att i själva PLM-begreppet, Product Lifecycle Management, ligger kompromisslöst betydelsen att hela livscykeln omfattas. I detta har Forrester alltså valt att titta på en begränsad uppsättning av PLM-verktyg.

Aras med PLM-lösningen Innovator tar plats i Forresters ledarutrymme. Toppbetyg blev det till denna PLM-divisionens senaste nykomling (man blev så sent som under det gångna året utsett till en av CIMdatas mest exklusiva utvecklare, s k ”PLM Mind Share Leaders”) ifråga om t ex Vision.

Men som sagt, allt inräknat, enligt Forresters parametrar, får PTC det högsta betyget, Dassault är tvåa och Aras trea. Alla placerade i ledarområdet. Siemens har dock en högre placering än Aras sett ur perspektivet av en stark portföljbredd ifråga om ”nuvarande erbjudande/innehåll”, men ligger detta till trots utanför ledarkategorin.

Ett inte helt oproblematiskt grepp. Frågan i den här typen av utvärderingssammanhang är hur stor betydelse de kan tillmätas. Klart är att Forresteranalytikerna gjort ett grundligt jobb och baserar sina slutsatser på vad deras klienter tycker. Detta är av utomordentlig vikt och bör tas på största allvar.
Greppet som Forrester har tagit är dock inte helt oproblematiskt. Låt oss diskutera ett par punkter:
* Tittar man närmare på Forresters viktning av de olika parametrarna visar det sig, när det gäller de tre huvudkategorierna, att slutbetyget bygger på att NUVARANDE PORTFÖLJINNEHÅLL/”erbjudande” står för 50 procent. Den andra hälften, 50 procent, i slutbetyget utgörs av STRATEGI, medan sålunda marknadsnärvaro inte tillmätts någon betydelse alls, 0 procent. Det kan vara en svaghet i perspektivet av exempelvis att sånt som respons vid behov av teknisk eller marknadsmässig support kan bli långsam eller t o m svår att få. Liksom att en omfattande marknadsnärvaro också ökar inflödet av feedback, som sedan kan få betydelse vid vidare mjukvaruutveckling.
* Man kan också diskutera om STRATEGIN ska ha en femtioprocentig betydelse. Sånt som vision – vilket som delmängd i Forresters STRATEGI-parameter ges en 50-procentig påverkan – är förstås viktigt när det gäller framtida vägval och som drivkraft i produktutvecklingen, men säger mindre om vad som kan lösas här och nu. Vad som kan göras i nuläget med de existerande verktygen är förstås i högsta grad en framgångsfaktor, jämfört med vad man siktar på att kunna göra med dem i en osäkert definierad framtid.
En annan följd av detta är att visionscentriska system får ett stort genomslag med nedspelad betydelse för vad som kan presteras här och nu. Också det kan vara en svaghet. Inte minst ur synvinkeln att de ger en minskad styrka till ingenjörscentriska utvecklare som PTC och kanske framför allt Siemens PLM.
Den som investerar i system baserat på överdrivet tung viktning av visionära bitar bör fundera över hur realistiska visionerna är och hur historien ser ut när det gäller genomförande av visionära målsättningar hos de individuella utvecklarna.
Men som sagt, att basera en utvärdering på alla i PLM-begreppet ingående verktyg är av stor vikt i en industrivärld där fullt ut integrerad produktutveckling är en eftersträvansvärd målsättning.
En kvalificerad gissning är att det skulle få Forresters Waveuppställning att se lite annorlunda ut.

Missa inte att läsa den längre analysen av Forresters PLM-utvärdering på VF/PLM&ERP News amerikanska systersajt, ENGINEERING.com. Artikeln är skriven av chefredaktör Verdi Ogewell. Klicka på rubriken för att länkas direkt:
”Which PLM Solutions are Best? Forrester Names PTC, Dassault and Aras, But Misses the Point”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title