Annons

European Spallation Source i Lund: HEXAGONs EAM-lösning central för drift och underhåll i ett av Europas mest avancerade projekt

EAM CASE STORY: Det kan knappast bli mer tekniskt avancerat, komplext och unikt än uppbyggnaden av European Spallation Source, ESS, i Lund. Detta EU-projekt som drivs av 13 länder däribland värdnationerna Sverige och Danmark, är ett av de mest avancerade forsknings- och teknikprojekten för närvarande under konstruktion i Europa.
När forskningsanläggningen står färdig, vilket är planerat till 2028, kommer här att finnas en anläggning där partiklar (protoner och neutroner) skjuts från en accelerator i en 650 meter lång tunnel mot ett fyra ton tungt målhjul i volfram som kyls ned med helium. Här frigörs neutroner som leds vidare till flera olika neutroninstrument där experiment och studier på många olika typer av objekt utförs. Upp till 3 000 forskare per år från de medverkande länderna kommer i framtiden att driva projekt inom allt från fysik och biovetenskap till energi och miljöteknologi.
Det säger sig självt att anläggningshantering och underhåll för en så komplex anläggning är en stor utmaning. Här finns allt från låg- till högspänning, vakuum, nedkylning till -271 C och radioaktiv strålning.
- Det här är nog en av de största prototyperna i världen, säger Ola Nanzell, ansvarig för asset management och underhåll på ESS. Något liknande har aldrig tidigare byggts och kommer aldrig att byggas igen.

Bygget – som PLM&ERP News rapporterat om i flera olika artiklar, oftast i PLM-perspektivet, där man jobbat med bl a lösningar från Dassault Systemes: CATIA (CAD) och ENOVIA (cPDm) –  drog igång 2014 och 2018 implementerades ett EAM-system, Enterprise Asset Management. Den förstudie som Ola Nanzell genomförde visade hur viktigt det var att ha ett EAM-system tidigt för att gradvis implementera och börja använda parallellt med att byggprojektet avancerade. Fördelen var att teamet kunde bygga upp kompetens gradvis samt implementera processer och funktionalitet i takt med projektets behov. Eftersom anläggningen tar lång tid att ta i full drift, var det viktigt att underhålla de delar som blev klara i väntan på resten.

Under förstudien genomfördes även en utvärdering av leverantörer som resulterade i att Hexagon EAM (Enterprise Asset Management, tidigare Infor) fick uppdraget och systemet började implementeras 2018.

Varför valdes Hexagons EAM-lösning?
Det fanns flera anledningar till varför valet föll på just Hexagon EAM:
– Vi kommer att arbeta nära forskningsanläggningar i Europa, bland annat CERN i Schweiz. De har använt det som idag är Hexagon EAM i 30 år och har goda erfarenheter och det finns många andra institutioner och forskningsenheter vi kommer att arbeta med som också använder Hexagon EAM. Säger Nanzell och tillägger:
– ESS är en stor och komplex anläggning med höga krav vad gäller asset tracking, koordinering av arbetsordrar, hantering av tillstånd och höga krav på upptid. Vi behövde en lösning som kunde hjälpa oss uppnå det men som samtidigt var flexibel så att vi själva kunde konfigurera efter våra unika behov.

Mediumenergi – betaöverföringsdel i partikelacceleratorn.

In-Kind-partners
ESS som är en icke vinstdrivande organisation är också unik vad gäller hur de 13 länderna samarbetar i projektet. Så kallade “In-Kind” partners från de olika länderna utvecklar och tillverkar delar och utrustning som sedan ska installeras i anläggningen. Det krävdes därför system som kunde konsolidera medkommande data och dokumentation och göra den användbar för installation och underhåll.

EAM används redan inom en rad områden som asset management (hantering av industriella tillgångar), warehouse management (lagerhantering), arbetsordrar, tillstånd, avvikelser) och Ola planerar även införa EAM för hantering av prover (sample management) för de forskare som kommer att genomföra sina vetenskapliga projekt här i framtiden.

EAM växer snabbt
– EAM har växt snabbt sedan implementationen 2018. Vi är fortfarande i byggnadsfasen där vi behöver stöd för installation och driftsättning, samtidigt som vi också stöder den verksamhet som redan är igång. Den delen kommer att växa avsevärt de närmaste åren, säger Ola Nanzell.

Målet för ESS är att ha så få IT-system som möjligt och därför pågår en rad intressanta implementationer och integrationer. Bland annat arbetar man för närvarande med att i EAM även inkludera el-arbetstillstånd och tillstånd för arbete i utrymmen med radioaktiv strålning, så kallade radwork permits. Eftersom det finns strålning i tunneln där partiklarna skjuts är underhåll och reparationer här extra komplicerat, och dessa tillstånd kommer att kopplas till dosimeterystemet som mäter hur mycket strålning medarbetare utsatts för.
– Ett annat exempel på integrationer vi undersöker för närvarande är möjligheterna att koppla samman EAM med våra PLM och ERP-lösningar så att vi minimerar risken att förlora data i processen från konstruktion, upphandling, installation och drift, tillägger ESS’ AM- och underhållsansvarige.

Pågående installation i klystrongalleriet, vilket är en lång byggnad som är situerad ovanför linjäracceleratorn. Klystrongalleriet rymmer hundratals klystroner som genererar mikrovågspulser vilka används som accelererande energi för elektronstrålen. Denna byggnad används för att stödja acceleratorn när den är i drift. Den innehåller miljontals delar och spåras och underhålls via EAM.

Regelefterlevnad och spårning viktigt
I en anläggning av den här komplexiteten finns också höga krav på regelefterlevnad (compliance) som andra industrianläggningar inte har.
– När target-hjulet så småningom tas ur bruk efter cirka fem års total drift, finns stenhårda processer kring hur vi hanterar det eftersom det är radioaktivt, berättar Ola Ola Nanzell.
– SKB (Svensk Kärnbränslehantering) har väldigt strikta krav och rutiner för hur bl a hjulet ska tas ner och transporteras till slutförvaring och en del av de rutinerna är baserade på historisk data. Det handlar om ett regelverk som är på en helt annan nivå och där vi använder EAM för spårbarhet av komponenter, tillägger han.

Men det finns förstås även regelverk att följa inom andra områden, som exempelvis tryckkärlsdirektiv där tredjepartsinspektioner ska genomföras årligen. Återigen underlättar Hexagon EAM-systemet compliance.
I framtiden planerar Ola Nanzell att få in så mycket information som möjligt i EAM för att kunna koordinera och exekvera rätt underhåll och ha så lite nedtid som möjligt.
– Vi planerar en till två stillestånd om året för underhåll, men utöver det ska anläggningen vara i full drift, säger han. Samtidigt har vi en så komplex anläggning att vi aldrig kommer att kunna göra allt underhåll vi vill, utan vi måste prioritera.

På väg mot Asset Performance Managament
Därför ser man även fram mot nya teknologier som kan ge mer realtidsdata. I ett parallellt AI-projekt installeras till exempel sensorer som kommer att användas för att hela tiden hålla koll på anläggningen.
– Vi är helt klart på väg mot Asset Performance Management – och det är högintressant för oss förklarar Nanzell.

För tillfället genomförs en pilot baserad på OpenCAD, en insticksmodul i EAM som gör att 2D och 3D-ritningar i Dassaults Enovia-plattform kan kopplas till EAM och avstämningar i processystemet kan göras via ritningen.
– Vi funderar nu på hur vi kan bygga två modeller över hela anläggningen. En baserad på Dassaults Enovia för design data (som finns på plats) och en i EAM för driftdata. Om vi kan få de att fungera ihop kan vi kontinuerligt förbättra designen och hantera konfigurationer, samtidigt som driver anläggningen, förklarar Nanzell. Förhoppningen är att det i framtiden bland annat kan leda till att det går att simulera underhåll i delar av anläggningen som är svåra att nå under drift.

När projektet drog igång var det bara Ola Nanzell som jobbade med EAM. Idag består teamet av sju personer som byggt upp stor kompetens inom området. Ola tycker att samarbete med Hexagon fungerar bra.
– Vi hade en helt fenomenal säljperson från Hexagon som bland annat satte oss i kontakt med andra företag i Sverige som redan använde EAM. Vi körde också en del workshops initialt, men idag är vi rätt självgående. Samtidigt har vi alltid Hexagons support som back-up om det är något vi behöver hjälp med, vilket fungerar väldigt bra, säger han och tillägger:
– Det ska bli intressant att se hur EAM utvecklas vidare nu när lösningen är en del av Hexagon-gruppen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title